Gemeente Gemeente neemt maatregelen rond mond- en klauwzeer 1O°° Jongerenactiviteiten in Waddinxveen zijn uitgebreid noten ontmoeten voor een computerspelletje, een tijd schrift lezen of dansen op mu ziek van DJ Rik. Wegens het grote succes van de bus is vanaf januari het aan- Jongerenwerk tal uren dat de bus in Wad dinxveen aanwezig is verdub beld. gaat over op inspraak nieuwe stijl 1 I Kinderen tonen hun werk in Kreatergebouw NU CEO Nieuwe exploitant Koornmolen sluit overeenkomst met recreatieschap Bewegen in Waddinxveen ’hart’ nodig RTW FM Nieuwe deuren voor kazerne Vaste planten Tentoonstelling bibliotheek geeft vrijkaar ten weg Inloopmiddag borstkanker patiënten GOUDA - Het Landelijk Contactorgaan Begeleiding Borstkankerpatiënten, ge vestigd op de Jozeflokatie van het Groene Hartzie kenhuis in Gouda (ingang Jan van Beaumontstraat) houdt 14 maart van 14.00 tot 16.00 uur een inloop middag voor borstkanker patiënten. De middag is bedoeld voor vrouwen met borstkanker die voor, tijdens of na hun behande ling vragen en/of proble men hebben en het prettig vinden hierover met lotge noten te praten. Daarvoor zijn op deze middag Noortje van Wel en Coby Schuiling van het LCBB (landelijk Contactorgaan Begeleiding Borstkanker patiënten) aanwezig. Voor vragen: Noortje van Wel, tel: 0182-617627 of Coby Schuiling, tel: 0182-342660. Eenzijdig ver keersongeval WADDINXVEEN - Een 38-jarige automobiliste is op donderdag I maart omstreeks 08.30 uur met een hersenschudding overgebracht naar het Groene Hartziekenhuis. De automobiliste reed over de Beijerincklaan in de richting van Moerka- pelle. Door nog onbeken de oorzaak raakte de au tomobiliste van de weg en kwam het voertuig op de kop in de rechterberm te recht. OSS/Befit Ledenvergadering PI T EZ--® WOENSDAG 7 MAART 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ALPHA STYLES Lage Bergse Bos Buurtsportbus JlP/JOP-bus Vanaf 35 m2 incl. legloon GtoenTik Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0172 - 21 66 54 I 10 voor GroenRijk De Bosrand u I i''/l 04 Ook in het recreatiegebied Waddinxveense jongeren kunnen voortaan twee ayonden per week terecht in de JlP/JOP-bus. (Foto.A. Fioole.) -4 j' trokken straten zou bestaan. Deze werkgroep zal samen met de ambtenaren de plannen tot revitalisering verder uitwerken. Ook is het de taak van deze ge kozenen de plannen verder met hun straatbewoners te communiceren. Na gestuurd overleg traden de bewoners Konijn, Hofman, Cammeraat, van der Broek en van Heel- Brouwer tot werkgroep toe. Als laatste ’vergeten’ onder werp waarschuwden de ambte naren de zaal dat het niveau van weg en paden, na het her- straten, hier en daar met 10 tot I5 centimeter omhoog zal blij ken te zijn gegaan.Vele aanwezi gen realiseerden zich bij deze opmerking niet, dat in geval zij hun tuinen niet willen zien ver worden tot het plaatselijke zwembad, het eigen terrein met dezelfde hoogte aangevuld zal dienen te worden. Aan het einde van de avond ging wethouder De Gooijer nog even in op de opmerkingen uit de zaal betreffende de drempels op de Bredeweg. „Wat wij vanavond hier be sproken hebben is straks uw plan”, sprak de wethouder tot de zaal. „Dat geldt ook voor de jes en een zithoek. Deze voor zieningen zijn te vinden op de speelveldjes aan de Mozart- laan, de Heggewinde, de Her opening van deze tentoonstelling is vrij dagmiddag om vijf uur. De deelnemende jongens en meisjes zijn tussen de zes en dertien jaar oud. De expositie blijft tot en met 23 maart. Iedereen is welkom bij de voordelen, en dat zal zeer meege speeld hebben bij de overweging de nieu we exploitant nog enige tijd financieel te steunen bij het gezond maken van dit re- creatieproject Intussen is de grootste zorg van de exploitant, die zelf ook mede- bouwer van de vakantiewoningen is, de aanhoudende regen die ons land deze winter teistert Om flink de gang in het project te zetten, zit hij te gillen om een langdurige periode van droogte. Inmiddels is het dus niet meer modderen met het project, maar alleen nog letterlijk modde ren op het terrein waar de huisjes moe ten komen.Van der Knaap echter kennen de, zal hij ook daar wel weer een oplossing voor weten te verzinnen. Vloertegels Plavuizen Natuursteen Vloerverwarming Spiegelradiatoren Laminaat Wandtegels Europalaan 30 Alphen aan den Rijn Tel.: (0172)47 09 01 Fax: (0172) 49 05 52 WADDINXVEEN - Ca- denz.Nesselande speelt woensdag 14 maart de eerste wedstrijd in de hal ve finale voor de beker- competitie tegen Piet Zoomers Dynamo uit Apeldoorn. De wedstrijd begint om 20.00 uur in Topsportcentrum Rotter dam naast het Feyenoord Stadion. Tijdens deze wedstrijd kan Nesselande veel pu blieke steun gebruiken. Bent u luisteraar van RTW FM en wilt u deze wedstrijd bijwonen? Dat kan. Knip dit artikel uit en lever deze in bij de kassa van Topsportcentrum Rot terdam op de dag van de wedstrijd en u ontvangt gratis twee toegangskaar ten. Zaterdag 10 maart zal RTW FM in haar sport programma ’Sportcafé’ een ruime voorbeschou wing op deze wedstrijd geven. ’Sportcafé' is weke lijks op zaterdag te belui steren tussen 16.00 - 18.00 uur en wordt op zondag herhaald tussen 16.00- 18.00 uur. van Dorpshuis Swanla. De ver eniging zoekt dringend nieuwe bestuursleden. Het bestuur vergadert ongeveer 6x per jaar en de taken worden onderling verdeeld. Voor aanmeldingen en/of informatie: voorzitter A. v.d. Eist, tel. 0180-632618. WADDINXVEEN - In het gebouw van Kreater in de Kerkstraat is vanaf vrijdag 9 maart teken- en schilderwerk te zien van leerlingen van docente en beeldend kunstenares Catrini Lelyveld. De officiële de opening en op de volgende dagen en avonden, gedurende de openingstijden van Kreater. De toegang is gratis. Infor matie over alle cursussen geeft het se cretariaat van Kreater. en gezondheid, maar ook kun nen de jongeren er leeftijdsge- met recreatiebungalows tot een succes te maken.Teneinde dit gestalte te geven, heeft hij zowel voor de exploitatie van het zwembad als voor de camping inmid dels twee talentvolle bedrijfsleiders aange trokken. De exploitant gaat er vanuit dat met deze invulling het exploitatietekort binnen afzienbare tijd in een exploitatieo- verschot kan worden omgebogen. Intussen is men binnen het recreatieschap verheugd met de overname van het pro ject door Van der Knaap. In het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap werd ge constateerd, dat in tegenstelling tot hier voor, het project nu in handen is van een sterke kapitaalkrachtige ondernemer. Bin nen het recreatieschap ziet men hier van mond- en klauwzeer niet ge vaarlijk voor de mens. De duur van de afsluiting van de kinder boerderij is nog onbekend en hangt af van het verloop en de verspreiding van het mond- en klauwzeer. WADDINXVEEN - In het ka der van de landelijke actie ’Geld voor een gezond idee’, een initiatief van de Nederland se Hartstichting en het VSB- fonds, heeft Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk enige tijd geleden een verzoek voor sub sidie ingediend voor een pro ject ’Bewegen in Waddinxveen, ’hart’ nodig’. Dit verzoek is in middels gehonoreerd en daar mee kan S.WW beginnen met elkaar geweest, en ook daar is het een plan van de bewoners. Ik ben in tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt, abso luut geen ’drempelhobbyist’”, aldus De Gooijer. „Als de vei ligheid gegarandeerd kan wor den zonder de aanwezigheid van drempels, dan mogen ze van mij weg. Maar dat kunnen we nu eenmaal niet, en daarom blijven ze liggen”. En met deze "opbeurende" woorden van de wethouder werd deze inspraakavond nieu we stijl besloten. WADDINXVEEN - De deuren van de brandweerkazerne aan de Noordkade zijn aan vervan ging toe. Dat blijkt uit het keu ringsrapport dat de Arbo dienst begin dit jaar heeft uitgevoerd. De deuren voldoen niet meer aan de eisen en nieuwe onder delen zijn niet meer verkrijg baar. Om die reden stelt het college van B W voor vier nieuwe deuren in de kazerne te zetten. De deuren dienen zo soepel en veilig mogelijk open en dicht te gaan, zodat brand weerlieden tijdens een uitruk er zo weinig mogelijk tijd mee kwijt zijn. Echter de valbeveili ging van de huidige garagedeu ren is niet meer bedrijfszeker. De kans bestaat nu dat de deu ren nu bij het openen of sluiten niet in de valbeveiliging vallen en daarmee een gevaar vormen voor personen die zich in de ga rage bevinden. De deuren zijn 35 jaar geleden geplaatst. Voor lopig blijft de brandweerkazer ne op de Noordkade gehuis vest. Maar met de soort nieuwe deuren is rekening gehouden met een nieuwe locatie. Mocht er binnen afzienbare tijd begon nen worden met de bouw van een nieuwe kazerne nabij de Li- maweg, dan kunnen deze nieu we deuren eventueel meever huizen. Het Rijke Tuinleven achter het •rk en Zanen. WADDINXVEEN - De burge meester van Reeuwijk zal op woensdag 7 maart in de Open bare Bibliotheek te Waddinx veen een tentoonstelling ope nen van een Reeuwijkse kunstenaar Arie van Gijzel. De tentoonstelling bestaat uit tek- eingen in pastel en contepot- lood en tegeltableaus. WADDINXVEEN - Jongeren in de gemeente Waddinxveen kunnen voortaan twee avon den terecht in de JIP/JOP bus. Daarnaast organiseert een jongerenwerker van de Stich ting Jeugd- en Midden-Holland sportactivitei ten in sporthal De Dreef en is er een aantal speelvoorzienin- gen aangelegd. Met deze uitgebreide en nieu we initiatieven is het aantal mogelijkheden voor om zich zinvol te amuseren binnen Waddinxveen in de laatste maanden fors uitge breid. Rottemeren zijn voorzorgs maatregelen genomen, om de mogelijke verspreiding van mond- en klauwzeer tegen te gaan. Het eiland in het Lage Bergse Bos, waar Schotse Hooglanders lopen, is voorlo pig tot I I maart afgesloten. De overige delen van het Lage Bergse Bos zijn nog wel bereik baar. Sniep. In de bus kunnen jongeren in formatie krijgen over uiteenlo pende onderwerpen als scho len, sport, drugs hulpverlening den acties kunnen de jongeren ook zelf sporten, in 2000 is een begin gemaakt met de re- De JlP/JOP-bus (Jongeren In formatie Plek/Jongeren Ont- moetings Plek) staat in de pe riode januari-april 2001 elke maandag en zaterdag van 19.00 uur - 23.00 uur op het parkeerterrein bij zwembad de jongerenwerker van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Mid den-Holland sportactiviteiten organiseert. Buiten alle aan tijdstip gebon- ZEVENHUIZEN - Door admi nistratieve omstandigheden wordt de algemene ledenverga dering van OSS/Befit vanaf dit jaar niet in maart maar in mei worden gehouden. De datum van de vergadering is 16 mei vanaf 20.00 uur in de SOOS Als de JIP/JOP- bus vanaf I mei jongeren in de garage staat, kan de jeugd vanaf half mei terecht bij de buurtsportbus. Deze bus be zoekt eenmaal per week een wijk om te gaan sporten met jongeren. Onder begeleiding van een buurtsportwerker kunnen de jonge bezoekers voetballen, hockeyen, badmintonnen en volleyballen. sporten kan de jeugd van Waddinxveen ook terecht in sporthal de Dreef, waar een man Heijermanslaan en de Wingerd. boerderijen te sluiten. Hier door wordt het risico op ver spreiding van de ziekte door mens-dier contact geminimali seerd. In het Warnaarplantsoen zijn geen dieren besmet met het mond- en klauwzeer, maar de ziekte kan zich zeer makke lijk verspreiden door middel van kleding of door het aaien van de dieren. Overigens is Het ging hierbij om een nieuw inrichtingsplan voor de Beatrix- laan, de Prins Willemstraat, de Mauritsstraat en de Frederik Hendrikstraat. Op deze avond konden de bewoners voor de pauze al hun ideeën kwijt aan de gemeenteambtenaren Paats en Gerritse.AI had iemand een echte vuurtoren in de straat gewild, dan werd het ook nog genoteerd. Op deze wijze kwam elke aanwezige ruim aan zijn trek met het inbrengen van eventuele wensen en verlan gens. Hot item was de randvoor waarde, voldoen aan de eisen van een 30-km-zone. Hiervoor moeten op enkele plaatsen drempels, vernauwingen of as verspringingen gerealiseerd worden. Het woord drempels bleek ook op deze avond op dit moment in Moerkapelle niet lekker te liggen. Hoewel dat niet de bedoeling van de avond was, nam menig aanwezige de gelegenheid te baat, om zijn on genoegen over de nieuwe drempels op de Bredeweg te uiten. In dat verband waren er opmerkingen als, ’de drempels aan de Bredeweg kosten uitla ten, schokbrekers en nieren’. Een andere bewoner noemde Bredeweg. Daar zijn we ook bij de drempels simpel ’niersteen vergruizers’. De meerderheid van de te renoveren straten zag dan ook meer in vernauwingen en het asverspringingen van de weg. Velen vroegen ook aan dacht voor voldoende parkeer plaatsen in de wijk. Na de pau ze bleken alle ideeën op een rij gezet, en de ambtenaren lieten ze nog eens allemaal de revue passeren. Daarna was het woord aan de zaal. De wethou der wilde namelijk een werk groep ingesteld zien, welke uit vertegenwoordigers uit alle be- U windt ons BP station Kei Aanbieding ceze week geldig of zolang oe voorraad strékt WADDINXVEEN - De ge meente Waddinxveen heeft de kinderboerderij in het War naarplantsoen gesloten voor publiek in verband met het be smettingsgevaar voor mond en klauwzeer. De gemeente geeft hiermee gehoor aan de dringende oproep van het mi nisterie van Landbouw Natuur beheer en Visserij om kinder- alisatie van een aantal speel- voorzieningen als voetbalveld- Tuinarchitect Horst Nalbach iedere zaterdag van 14.00 - 16.30 uur aanwezig Prinsen Schouw 1, ALPHEN A/D RIJN Telefoon (0172) 47 52 99 Catrini Lelyveld aan het werk met enkele van haar jonge cursisten, die van 9 tot en met 23 maart hun werk la ten zien in het Kreatergebouw in de Kerkstraat. Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - De nieuwe exploitant van zwembad en camping in Zevenhuizen, Arend van der Knaap, heeft een overeenkomst afgesloten met recre atieschap ’De Rottemeren’. De overeen komst voorziet erin dat het schap nog enige tijd zal blijven bijdragen in het ex ploitatietekort van zwembad en camping. Intussen gaat de nieuwe ondernemer het nodige in zwembad en camping investe ren, waarna een sluitende exploitatie zon der subsidiëring door het recreatieschap kan ontstaan. Vooral het zwembad zal een metamorfo se ondergaan.Van der Knaap is vastbeslo ten het Koornmolen-project compleet Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Na de achteraf toch wat mislukt lijkende inspraakprocedure rond de aanpassingen aan de Bredeweg, gaat de gemeente nu over op een ge heel nieuwe vorm van inspraak. De bewoners van diverse straten binnen de kern van Moerkapelle werden onlangs door wethouder De Gooijer naar dorpshuis Op Moer ge nood, ten einde gezamenlijk tot een plan van herinrich ting van de straten te komen. de plannen. In samenwerking metTOOS zal een aantal sport activiteiten worden georgani seerd voor senioren. Ter on dersteuning van het project zal er in cursusvorm aandacht worden besteed aan ’stoppen met roken’ en ’gezond eten’. Het project is gericht op vol wassenen en senioren in Wad dinxveen. Voor informatie of opgeven: S.WW, telefoon 631932 of 615555. w -ffi MSB B ||L W -■ i •t«at I I I I IIIIIIIM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 15