c Nieuwe afsluiting Ook station Waddinxveen op de schop voor Piasweg F EEMSKERK Erbi 1 van der linde LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING KARPETTEN BLAD? ArtiFort 1? cnoo Honger staking Sellers Getuigen ongeval gezocht Bestuurders krijgen voorlichting over recreatieschap Bentwoud Vrouw geslagen EIGEN SERVICE- Elj l Hl Dorpstraat 33 Waddinxveen INTERIEURVERZORGING RUIUDER- RIBLAPPEN KAISER- BROODJES HAMBURGERS 9“ oplage 15.300 exemplaren kilo 10 stuks 10 stuks 1 'omputersupplies 1 II O De Hypotheker NEELEMAN Telefoon 0182 - 63 08 99 DE GRAAF PARTNER ■v Autdw snelservice Tip: karpetten met een band afwerken en festoneren. Maat naar eigen keuze. Gouda, om zelf af te bakken APPARATEN 1.70x2.40 keuze uit meer dan 150 stuks wol, synthetisch, sisal en kokos kroes interieur adviseurs in modern wonen w Wi j leveren CARTRIDGES voor alle merken printers! b BURGERS. /Auto\ snelservice Onze Vers Garantie Auto\ snelservice 54e jaargang nr. 2739 Wé (naas 10 maart 1 kblad voof addinxveen 98 i CARWASH Dorpstraat 38, Waddinxveen, telefoon: (0182) 61 23 73 Burg. Colijnstraat 3 t/m 7, Boskoop, telefoon: (0172) 21 25 44/ EIGEN SERVICE- EN ONDERHOUDSDIENST APK-KEURINGEN EVM KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (O812 64 00 72 ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES te zijn, worden de nieuwe fietsenrekken al wel in gebruik genomen. Na de gehele ombouw heeft station Waddinxveen 288 onbewaakte plaatsen en 72 kluizen. Gebruikers van de fietsenstalling wor den tijdens de verbouwing gevraagd ge bruik te maken van een tijdelijke stalling. Kluishouders krijgen een aparte brief met informatie over de nieuwe locatie van hun fietskluis.Voor de bereikbaar van station Waddinxveen en de dienstre geling van de treinen heeft de verbou wing van de fietsenstalling geen gevol gen. Railinfrabeheer vervangt in het kader van het programma Ruimte voor de Fiets de komende jaren op alle sta- Aanbiedingen geldig deze week do. t/m zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmarkt.nl Ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur De 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2, Waddinxveen. het snelle en persoonlijke adres voor: van BurenstraatTer hoogte van de videotheek reed een fietser uit tegenovergestelde richting. Deze sloeg de vrouw zonder aanleiding in het ge zicht waardoor de vrouw ten val kwam. De vrouw liep let sel in het gezicht op. Rijneke Boulevard Zoeterwoude Tel. (071) 341 38 61 Zuidplaslaan 426 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 www.dgep.nl Stationsplein 1c (naast ANWB), (0182) 54 74 00 In het Waddinxveense asielzoekerscentrum (AZC) zijn sinds een maand vijf bewoners in hongerstaking. Het gaat om Koerden van Irakeese afkomst. Met de honger staking protesteren ze te gen de beslissing van het IND die hun asielaanvraag afwees waardoor ze Ne derland moeten verlaten. De vijf zijn plan niet eer der met de staking te stoppen voor ze een voor lopige verblijfstatus krijgen, ook al heeft dat de dood tot gevolg. De vijf asielzoekers zijn bang dat zij bij terugkomst in Irak direct zullen wor den opgepakt. Het IND heeft de beslissing geno men omdat Noord-lrak tot veilig gebied is ver klaard. met gratis Variatiewaaier Deze week nergens goedkoper! VAN UW KEUKEN- INBOUW WIJ KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Wij leiden u graag rond tions de fietsenstallingen. Sinds decem ber 1997 bestaan er nieuwe voorwaar den waaraan de stallingen moeten vol doen. De voorwaarden zijn gericht op meer service voor de fietsende treinreiziger. Naast de extra ruimte tussen de rekken en de betere aanbindmogelijkheden zijn de fietsrekken beter bestand tegen van dalisme dan de oude rekken. Door de nieuwe overkapping staan de fietsen voortaan droog, ’s Avonds is de stalling verlicht, dit vergroot de sociale veilig heid in en rondom de stalling. Het pro gramma Ruimte voor de Fiets kost 460 miljoen en loopt nog tot 2007. WADDINXVEEN - Na de opknapbeurt bij station Waddinxveen Noord, is nu het hoofdstation Waddinxveen aan de beurt. Railinfrabeheer vervangt tot en met eind april de huidige fietsrekken en fietskluizen bij station Waddinxveen. De nieuwe rekken bieden meer ruimte tus sen de fietsen, betere aanbindmogelijk heden en hebben een hard glazen over kapping. De fietsrekken worden eerst geplaatst, kluishouders moeten nog even geduld hebben voordat zij gebruik kun nen maken van de nieuwe fietskluizen. De fietskluizen worden in een later sta dium van de ombouw geplaatst. Om de reizigers toch zoveel mogelijk tot dienst het feit dat lagere overheden met andere doelen grond ver werven binnen het Bentwoud- gebied en er inzake de realise ring van het Bentwoud afspraken liggen dat de grond verwerving op vrijwillige basis moet plaats vinden, is de aan koop van gronden binnen het gebied een zorgelijke kwestie. Voor Zevenhuizen-Moerkapelle gaat het vooral om de verbin- dingszones langs de Rotte, waar zowel het wild als recreant in de toekomst zijn weg moeten kunnen vinden. Nog dit jaar zal daartoe het fietspad langs de Rotte richting Moerkapelle worden gerealiseerd. Alleen al voor het kruisen van rijksweg 12 moeten daarvoor 15 miljoen gulden kosten worden gemaakt. Ook een pontje dat vanaf de Lange Vaart in Bleiswijk richting De hulpdiensten zullen alle maal een sleutel krijgen om het hekwerk snel te kunnen verwijderen. Overige auto’s zullen dan ook nog steeds niet geheel van de weg gebruik kunnen maken. Naast de blok kade is een vrije doorgang voor fietsers, bromfietsers en motorrijders. Voor de bedrij ven. aan deze weg is er een sleutel op het politiebureau beschikbaar. „De brand bij de manege van vorige week heeft overigens niets met dit besluit te ma ken”, licht wethouder Wien- tjes het advies toe, „deze maatregel is nodig om de af sluiting duidelijk te houden.” Ook wil de gemeente met de nieuwe constructie niet aan sprakelijk zijn voor schade en andere gevolgen bij een aanrij ding tegen de afsluiting of on- gevalschade van personen of materiele schade aan voertui gen omdat de eerdere afslui ting is verwijderd door ande- Kerkplein 13 - Moordrecht Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182)61 22 98 www.burger-waddinxveen.nl Zaterdag 10 februari open. Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molenwetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172-46 01 30 www.erbi.nl WADDINXVEEN - De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding waarbij een van de bestuurders is doorgereden. Een 19-jarige automobiliste uit Leiden reed over de Groens- voorde komende uit de richting van de Staringlaan. Op de krui- sing met de Wingerd kreeg zij geen voorrang van een witte personenauto die uit de Win gerd kwam. De Leidse stopte enkele me ters verderop, maar wachtte tevergeefs op de bestuurder van het andere voertuig. Wel werd zij aangesproken door twee vrouwen die vermoede lijk de witte auto hebben ge zien. De politie wil met hen en met andere getuigen van het voor val in contact komen. Zij kun nen bellen naar de politie in Waddinxveen, telefoonnummer 0900 - 8844. De Hypotheker stelt voor u persoonlijk de beste hypotheek samen. Eén telefoontje is genoeg voor een afspraak! ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) WADDINXVEEN - De tijdelijke afsluiting van de Piasweg moet worden veranderd in een oplossing met een sleu- telslot. Dit stelt het college van B W voor. Aanleiding voor het advies zijn de problemen die de huidige afslui ting opleveren voor de hulpverleningsdiensten en de ver nielingen die particulieren aanbrengen en daarmee de goede zichtbaarheid van de afsluiting belemmeren. Verzekeringen Hypotheken Pensioenen «Vastgoed Zeer scherpe hypotheekrente Zevenhuizen moet gaan varen, komt al dit jaar in de vaart.Voor de Noordkant van de Rotte wordt een waterverbinding richting Noord AA en richting de Gouwe voorzien. Over het deel naar Zoetermeer zou ook gevaren moeten kunnen wor den. Wethouder Van der Stee wilde ook naar Waddinxveen kunnen varen, en had al een roeibaan van internationale af metingen in zijn gedachten in het traject opgenomen. Burge meester Larners van Bleiswijk zag deze wereldkampioen schappen roeien echter liever binnen zijn eigen gemeente plaats hebben. Langs vooral de westkant van de Rotte zijn bossage’s voor zien die er voor moeten zorgen dat de dieren via deze stroken zich naar andere bosgebieden WADDINXVEEN - Een 48- jarige fietsten uit Waddinx veen heeft aangifte gedaan van mishandeling op vrijdag 23 februari jl. De vrouw fiet ste over het Koningin Wilhel- minaplein tegen het verkeer in, in de richting van de Anna Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - De gemeenteraden van Zeven huizen-Moerkapelle, Bleiswijk en Bergschenhoek alsmede ver tegenwoordigers van Schieland en Provincie kwamen onlangs in de raadszaal van Zevenhuizen bijeen voor een voorlichtings bijeenkomst van recreatieschap De Rottemeren. Onderwerp was het raamplan-advies van de raamplancommissie Zoeter- meer-Zuidplas, alsmede het verbindingsplan Rotte, onder deel van de plannen om ooit nog eens te komen tot het Bentwoud. Op deze avond werd duidelijk dat opnieuw een stevige poging ondernomen gaat worden om het Bentwoud van de grond te krijgen. Groot ste punt van zorg is hierbij de grondverwerving. De voorzitter van de raamplancommissie, ge deputeerde Leen van der Sar, stelt in zijn voorwoord in het advies, dat bij de grondverwer ving voor het Bentwoud veel meer slagvaardigheid aan de dag moet worden gelegd. Gelet op Hypotheek adviseur Jazeker.” 'e Hypotheker. Alle verse produkten worden met de grootste zorg behandeld, zodat wij u altijd kwaliteit kunnen garanderen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan krijgt u uw geld gewoon terug. Onze openingstijden: f ma - vr; 8.00 tot 21 .OOuur, za; 8.00 tot 18.00uur J binnen Nederland kunnen be wegen. Alsof het Bentwoud al gerealiseerd is, spreekt men in het raamplanadvies ook al over een tweede fase van 300 hecta re. Deze zou moeten komen te liggen in de driehoek Kleikade, Piasweg en 6e Tochtweg in Waddinxveen. Gelet op de pro blemen met de financiering van zowel de grond als beheers plannen, is dit echter nog ver weg. Naast de overheid moet nu de private sector uitkomst gaan brengen in geldnood van de plannenmakers. Als dat zo door gaat zou er in toekomst wel eens een bos met dure land goederen kunnen ontstaan in plaats van een oerbos, zo als oorspronkelijk het plan was. In tussen dienen de grondeigena ren in het gebied wakker te blij ven. In het advies wordt de provincie namelijk ook opge roepen speculatief aankoopge drag te ontmoedigen. Men spreekt in dat verband al over afromen van de winst middels exp I oitati eve ro rd e n i nge n ren. Hoelang de Piasweg voor doorgaand verkeer blijft afge sloten is nog steeds niet be kend. Wientjes: „We gaan nu snel kijken hoe we de weg weer kunnen opknappen. Eerst gaan we de rest van de weg onderzoeken of er nog meer gebreken zijn, dan kunnen we eventueel alles in één keer meenemen. Zodra het kan, worden dan de problemen op gelost. Maar ook de aanne mers hebben hun handen vol, dus we kunnen niet gelijk aan de slag.” De Piasweg is sinds 8 februari tijdelijk afgesloten in verband met een scheur in het asfalt. Door deze beschadiging is het mogelijk dat een deel van het wegdek de bermsloot in schuift en dat de onderliggen de water- riolerings-, telefoon- en elektriciteitsleidingen kapot getrokken worden. Hoogst waarschijnlijk is water de boosdoener van de wegver- schuiving, maar de precieze oorzaak is nog niet vastgesteld. Coewtooi 397. WaMinxnu Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) 998 9^ ZOU EEN TELEFOONTJE AL 6ENOE6 ZIJN? Fietsen bij station Waddinxveen moeten wegens het plaatsen van een nieuwe stalling tijdelijk naast het fietspad Worden gezet. (Foto:ArtisticArt/Liesbeth van derVis.) Zijde 30 2771 EN Telefoon 0172 -2I 66 54 Telefax 0172 - 2I 2I 68 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moert Woensdag 7 maart 2001 ■a I «SS®

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1