WADDINXVE Pakketten naar OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN!] WEEK N° Polen, Rusland etc. Alliance Fran^aise Te veel gedronken OVERIGE VERGUNNINGEN BEZWAAR r& U HEEFT EEN NIEUW PASPOORT NODIG? BOUWZAKEN Nationaal toernooi bij Trekvogels KINDERBOERDERIJ DIERENDAL GESLOTEN VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN RUIMTELIJKE ORDENING 20302, 2500 EH Den Haag. MILIEUZAKEN VERGADERINGEN GROEN VERKEERSZAKEN WOENSDAG 7 MAART 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 E G M E N T E E R R U B E K het ver een de gemeente Waddinxveen, het den met name pl dinxveen-Noord Open- Adviesstukken de pas leze maatregel. reisdocument nodig, ver hef ver- De prijzen voor een jeugdpaspoort zijn in de genoemde perioden respectievelijk 142,50 64,66). kom in COLOFON 08.30 - 14.00 uur 08.30 -12.30 uur 19.00-20.30 uur invaliden- de afdeling REEUWIJK - Het verzenden van pakketten naar familie, vrienden of kennissen in Polen, Oekraïne,Wit-Rusland en de Baltische staten is nu ook mo gelijk naar Kazachstan en di verse bestemmingen in Rus land.Van 14.00 tot 22.00 uur kunt u op de volgende data 9 maart, 6 en 27 april, 25 mei, 22 58,99) 53,77) 46,51) 46,51) SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 62 46 22 De verwachting is daarom dat vanaf april de wachttijden voor de reisdocumenten flink oplopen. Wij adviseren u om de aanvraag voor een nieuw reisdocument, als u dit niet eerder nodig heeft, uit te stellen tot na 1 oktober van dit jaar. Dit is financieel voor u het gunstigst. WACHT U DAN VOOR LANGE WACHTTIJDEN Veel inwoners wachten met het aanvragen van een paspoort of Europese identiteitskaart tot het laatste moment. De drukte - en daar door natuurlijk ook de wachttijden voor de aanvragers, voor u dus - neemt dan flink toe. Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. mond- en kleding of juni, 20 juli en 24 augustus uw pakketten voor verzending met de Perfect-dienst brengen naar het verzamelpunt Randenburg- seweg 10, Reeuwijk-dorp. De pakketten moeten verpakt zijn in een degelijke kartonnen doos met stevig touw erom heen. De kosten voor Polen zijn 7 gulden per pakket en dakdakkapel het ver- Heeft u wel eerder een neem dan het volgende ter harte: voor de vakantie behoorlijk - tot 1 april: - van 1 april tot 1 september - van 1 september tot 1 oktober - van 1 oktober tot 1 januari OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond zondag hopen wij op 100 deel nemers. Het is een toernooi over vier ronden, mits de belangstelling zo groot is, dat er drie ronden gespeeld moeten worden, in verband met de duur van het toernooi. Dit toernooi is het eerste grote nationale toer nooi van het jaar in het land van het nieuwe seizoen. De aanvang is zaterdag 10.00 uur en op zondag begint de wed strijd om 9.00 uur ’s ochtends. Wacht niet tot het laatste moment, de wachttijden lopen in de laatste weken op. Vooral overdag tussen 10.00 en 12.00 uur en in de avonduren kan het erg druk zijn. Onze tips: kom 's morgens eens iets vroeger, om half negen gaat de balie al open of kom in uw lunchpauze. Wij zijn tot 14.00 uur (uitgezonderd vrijdag, dan tot 12.30 uur) geopend. f 112,- 50,82), f 97,50 44,24) en f 84,50 38,34) en voor een zakenpaspoort betaalt u respectievelijk f 170,- 77,14), f 162,50 73,74) en dinxveen en Zoetermeer een audiovisueel schouwspel over het departement Sarthe (Loire- streek). Middels deze presenta tie (met Nederlands commen taar) maakt de toeschouwer kennis met de streek die voor namelijk bekend staat om de 24-uurs races in de hoofdstad Le Mans. Dat de Sarthe, gren zend aan Bretagne, een zeer rij- VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN MELDINGEN WAARMEE INGESTEMD Piasweg 10: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning Zomer- en wintertarief Om het aantal aanvragen voor een nieuw paspoort meer over het jaar te spreiden heeft de gemeente in het verleden een verschil aan;., gebracht in de tarieven; tussen april en september een hoger tarief dan in de rest van het jaar. Omdat per 1 april a.s. de rijksleges worden verlaagd, wordt vanaf die datum het paspoort niet duurder, maar juist iets goedko per. De rijksleges worden sterker verlaagd dan het zomertarief omhoog gaat. en vol- OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Register, 12.30 uur ter inzage in deze publicatie houdt j de definitieve besluitvor- r Veranderingen in aantocht Met ingang van 1 oktober 2001 wordt een nieuw model paspoort en Identiteitskaart ingevoerd. Hef nieuwe model wordt centraal ver vaardigd en kan dus niet langer 'klaar-terwijl-u-wacht' worden afgegeven. De minister voor grote steden- en integratiebeleid heeft daarnaast besloten de rijksleges per 1 april 2Ó01 te verlagen tot kostendekkend niveau. Dit houdt in dat de tarieven voor poorten met f 27,50 12,48) worden verlaagd. BOSKOOP - De Boskoopse midgetgolfvereniging De Trek vogels houdt op zaterdag 10 en zondag 11 maart haar jaarlijks terugkerend nationaal toer nooi. De deelnemers zijn allen lid van de FNMB (Federatieve Neder-landse Midget-golf Bond) en komen uit alle hoe ken van het land. Net als vorige jaren hoopt de vereniging op zo’n 160 inschrij-vingen over twee dagen. Op zater-dag wor den er 60 verwacht en voor de INVALIDENPARKEERKAARTEN Voor het aanvragen, afhalen en verlengen van parkeerkaarten kunt u terecht bij de balies van Publiekszaken in het gemeentehuis gedurende de normale openingstijden van de publieksbalie. oud model (klaar-terwijl-u-wacht) oud model (klaar-terwijl-u-wacht) oud model (klaar-terwijl-u-wacht) nieuw model (klaar na 3 tot 5 werkdagen) Nadere informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte van doorkiesnummer 62 48 46. COMMISSIE OPENBARE RUIMTE en MILIEU op dinsdag 13 maart, aanvang 20.00 uur. Óp de agenda o.a.: Adviesstukken Nieuwe subsidieregeling zonne-energie Voorstel bodem kwaliteitskaart Opiniërende zaken Rioleringen MELDINGEN B W hebben de volgende meldingen krachtens art. 8.40 Wet milieubeheer geaccepteerd: De volgende vergunningen o.g.v. A.P.V. of andere wettelijke regelgeving zijn verleend: Hans Martens Circus en Show Entertainment te Breda: speelvergunning voor het Staatscircus van Moskou op 13 en 14 maart 2001 op het evenemententerrein; ZOA Vluchtelingenzorg te Apeldoorn: plaatsing span doeken tijdens Je collecteweek van ZOA-Vluchtelingen- zorg van 1 t/m 7 april 2001 Organisatiecomité "Kom in de kas" te Moerkapelle: Landelijk evenement "Kom in de kas" op zaterdag 7 april 2001 van 10.00 tot 17.00 uur, Locatie Abraham Kroesweg; Parochiesecretariaat St. Victorparochie: Kleurrijk Festi val 2001 op zaterdag 9 juni 2001 van 10.00 tot 18.30 uur op het plein voor en in de Ontmoetingskerk, Groens- voorde 3. Gemeentehuis postadres telefax Publieksvoorlichting Klachten en informatie openbaar groen en onderhoud wegen Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Gouwebad "De Sniép" Sniepweg 13d Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids i van de Algemene wet bestuurs- gedurende de termijn van terinzage- dienen bij de gemeenteraad, en kun- j vragen bij de President 's-Gravenhage, Postbus ZEVENHUIZEN - Bij een alcoholcontrole op de Bre- deweg bleek een 34-jarige man uit Gouda met te veel alcohol op achter het stuur te zitten. De uitslag van de ademana lyse was 460 ug/l. De man kreeg een rijver bod van vier uur en een proces-verbaal. Wanneer u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getrof fen door de verlening van een - hiervoor genoemde - ver leende beschikking, kunt u binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is ver meld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. De meldingen met bijbehorende stukken liggen vanaf don derdag 8 maart t/m woensdag 4 april 2001 ter inzage bij afdeling VROM op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur en --5ek Op maandagavonden gedurende drie aan eengesloten uren (tel. 62 48 38, de heer W. van Valen). Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is tot nader aankondiging alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg-consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzieningen gehan dicapten en lopende aanvragen. Op de overige dagen kunt u alleen terecht voor aanvraag formulieren. De prijzen De prijs voor een nieuw paspoort in 2001 is: f 130,00 f 118,50 f 102,50 f 102,50 VOORBEREIDINGSBESLUIT De gemeenteraad heeft op 21 februari 2001 besloten dat een herziening wordt voorbereid voor de volgende locaties: 1het Centrumgebied, globaal gelegen tussen de Putte- laan, Kerkweg-West, Prins Bernhardlaan, Juliana van Stolberglaan, Souburghlaan, Oranjelaan, Noordkade, Gouwe, Jan Dorrekenskade-Oost, Julianastraat en Sta tionsstraat; 2. een perceel gelegen tussen Brugweg 123 en 127. De besluiten treden in werking op donderdag 8 maart 2001 De voorbereidingsbesluiten met bijbehorende tekeningen liggen m.i.v. 8 maart zes weken op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur ter inzage bij de afdeling VROM. Belanghebbenden in de zin recht zijn bevoegd om ligging bezwaar in te nen voorts voorlopige voorziening van de Arrondissementsrechtbank 2,75 gulden per kilo.Voor het verzenden naar diverse be stemmingen in Kazachstan en Rusland kunt u informeren of uw postcode deze mogelijk heid biedt, voorts kunt u het verzenden van geld en overige informatie of folder bellen met mevrouw Wientjes, telefoon 0182-392107. Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 62 46 22 Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie 62 47 67 62 45 00 54 75 00 61 25 70 TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID De medewerkers van de sectie Bouwzaken van de afdeling VROM zijn alleen in de ochtenduren, tussen 08.30 en 12.30 uur, telefonisch bereikbaar. Dit heeft onder meer te maken met de (momenteel te geringe) personele bezetting en de wil om toch iedereen zo snel mogelijk te helpen. Wij vragen uw begrip voor deze maatregel. OUDERENPLATFORM op donderdag 15 maart, aanvang 13.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: Nota ouderenbeleid, stand van zaken. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CW). De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooru ren in de leeshoek van de publiekshal ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Langs de spoorlijn Gouda-Alphen a/d Rijn worden binnen kort diverse werkzaamheden aan de houtopstanden verricht door de Nederlandse Spoorwegen. De werkzaamheden vin- ilaats langs het spoor tussen station Wad en de Williem de Zwijgerlaan. de Ruimte- 20 van het In het Dierendal zijn geen dieren besmet, maar klauwzeer kan zich makkelijk verspreiden d.m.v. I door het aaien van de dieren. Met de sluiting geeft de gemeente gehoor aan de dringende oproep van net ministe rie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om alle kinder boerderijen te sluiten. Hiermee wordt het risico op versprei ding van de ziekte door mens-diercontact geminimaliseerd. COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING en ECONOMI SCHE ZAKEN op dinsdag 13 maart, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: Adviesstukken Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Henegouwerweg 26. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel ten westen van Molenring 21 Voorstel ex artikel 19, lid 1 WRO om medewerking te verlenen aan het oprichten van een bedrijfsgebouw en bedrijfswoning op het perceel Akkeroord 3a. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Akkeroord 3a. Voorstel tot instemming met de Notitie Woningbouwlo caties Goudse Regio. Voorstel tot het sluiten van een overeenkomst met NS Vastgoed tot aankoop van vier percelen grond. Voorstel tot het sluiten van een overeenkomst met Gebr. Van Vliet Vastgoed B.V. tot verkoop van een perceel grond aan de Mozartlaan 46. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN ONDERWEG, ABR. KROESWEG EN ZESDE TOCHTWEG. B W hebben, in verband met de tijdelijke afsluiting van de Piasweg, besloten de volgende tijdelijke verkeersmaatrege len vast te stellen: a. Op de Onderweg, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, de Abr. Kroesweg en de Zesde Tocht- weg een maximum snelheid van 60 km /u in te stellen; b. De Onderweg, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, tijdelijk te sluiten voor vrachtauto's. Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar aantekenen (zie VERZOEK OM VRIJSTELLING Een aanvraag om afgifte van een diend voor Dorpstraat 19, het gedeeltelijk veranderen en I 1 1 de naastgelegen kapsalon. De bouw en net gebruik zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Dorp straat", doch de afwijkingen zijn van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op lijke Ordening en nader omschreven in artikel Besluit op de ruimtelijke ordening. In dergelijke gevallen zijn B W bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestem- mingsplan zonder voorafgaande planologische maatregelen (zoals het nemen van een voorbereidingsbesluit of het in pro cedure brengen van bestemmingsplan of een herziening daarvan). Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor dit bouwplan deze vrijstelling te verlenen. De aanvraag ligt m.i.v. donderdag 8 maart vier weken ter inzage bij de afdeling VROM, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. U kunt tijdens genoemde termijn schriftelijk uw zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij B &W. BEZWAAR). Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage, tel. (070) 381 38 15. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. COMMISSIE WELZIJN, ONDERWIJS, ZORG en SOCIALE ZAKEN op donderdag 15 maart, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: Presentatie over Lokaal Gezondheidsbeleid (Kapstok- plan) Aaviessrukken Voorstel aanvraag gemeentegarantie Jeu de Boulesver- eniging "Waddinxveen". Voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet voor wijziging faciliteitenbesluit opvangcentra. Investeringspfan 2002-2005 Ter kennisname Advies n.a.v. een aan de raad gericht stuk van het Samenwerkingsverband Ouderenorganisaties (SWO) te Waddinxveen t.a.v. vermindering van legeskosten voor aanvraag verlenging rijbewijs voor 70-plussers. Advies n.a.v. een aan de raad gerichte brief van de Stichting Hospice Midden-Hollana te Gouda inzake de oprichting St. Hospice Midden-Holland. Brugweg 107: het oprichten van een brug Akkeroord 2: het oprichten van een garage Noordkade 157: het oprichten van een reclamebord Dorpstraat 65: het gedeeltelijk veranderen en het ver groten van een woning Kerkweg-West 2: het gedeeltelijk veranderen en groten van een opslagruimte Oranjelaan 5: het gedeeltelijk veranderen van woning Schaepmanhoeve 38: het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning Roosje Voshoeve 70: het plaatsen van een op het voorgeveldakvlak Mozartlaan 107: het gedeeltelijk veranderen en groten van een woning Bloemendaalseweg 5: het oprichten van een brug Kinderboerderij Dierendal in het Warnaarplantsoen is gesloten voor net publiek i.v.m. het besmettingsgevaar voor mond- en klauwzeer. De duur van de sluiting is nog onbekend en hangt af van het verloop en de verspreiding van de ziekte. De prijs van de Europese identiteitskaart is (en blijft) f 39,50 17,92). REGIO - Donderdag 15 maart ke geschiedenis heeft die onder aanstaande presenteert de Al- meer is terug te vinden in de liance Fran^aise Boskoop,Wad- vele kastelen en landhuizen is veel minder bekend. Bovendien bezit het departement een in drukwekkend netwerk van ri vieren en waterwegen, impo sante staatsbossen afgewisseld met een zacht glooiend coulis- senlandschap en twee prestigi euze wijngebieden De avond is Het Atrium, Palthe- laan I, Zoetermeer. Aanvang 20.15 uur. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN De volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen: Bilderdijklaan 46: het gedeeltelijk veranderen van de gevels Zuidkade 62: het oprichten van een houtopslag Brugweg 2: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een meubelzaak Coenecoop 58: het oprichten van een reclamezuil Onderweg 9A: het gedeeltelijk veranderen en het groten van een woning Onderweg 11: het gedeeltelijk veranderen en groten van een woning Schaepmanhoeve 48: het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak Kuyperhoeve 17: het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak Bredeweg 23 t.o nr.80: het oprichten van drie bedrijfs- units Dorpstraat 19: het gedeeltelijk veranderen van een opslagruimte tot een kapsalon De aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar dat op werkdagen tussen 08.30 uur en ligt bij de afdeling VROM. Opname uitdrukkelijk geen uitspraak in over i ming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgenomen bouwplan. - COMMISSIE FINANCIËN, PERSONEEL EN ORGANI SATIE op donderdag 15 maart, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: Adviesstukken Aanpassen legestarief gebruiksvergunningen i.v.m. brandveiligheid! Machtiging voor het opnemen/uitzetten van kasgeld en het aangaan en (vervroegd) aflossen van vaste geldle ning voor het jaar 2001 Machtiging VNG afkoop reprorechten 2001 gende jaren. Investeringsplan 2002-2005 Advies m.D.t. verlaging legestarieven paspoorten. Opiniërende zaken C>vergangsregeling kasgeldlimiet n.a.v. nieuwe wet Fido. Tolerantiegrenzen bij bedreiging, mishandeling, beledi ging van ambtenaren, alsmede bij vernieling VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Staringlaan, gedeelte tussen H. Heijermanslaan en Bos boom Toussaintsingel, 2 esdoorns in groenstrook nabij kruising, 1 es, 1 (mogelijk te verplanten) vleugelnoot en 4 sierappelbomen in groenstrook nabij RTW, 2 essen in gras t.o. kerk i.v.m. de aanleg van een fietspad volgens 4e fase fietsroute Staringlaan, groenstrook tussen Perkstraat en spoor baan, max. 31 bomen, nader te bepalen na nog te hou den communicatieavond met bewoners over de herin richting van de groenstrook Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, land- schap-, of dorpscnoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Beheer bare Ruimte. bouwvergunning is inge- van de gevel en het wijzigen van de inrichting t.b.v. de vergroting van de naastgelegen kapsalon. De bouw en net gebruik zal niet geheel in overeenstemming straat", doch de afwijkingen zijn lijke Ordening 'oegd om vrijstelling te verlenen voorbereidingsbesluit of het f een I Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer Hans v.d. Vorm voor het perceel M. Schoutenstraat 23 Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieube heer Speeltuinvereniging De Overkant voor het perceel Kromme Esse 6 Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer Middelwout Dealer Occasions B.V. voor het perceel Dorpstraat 59 De meldingen met bijbehorende stukken liggi raag c de afdelir op verzoek op i uren

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 3