Subsidiewijziging Crea-middagen op basisschool de Regenboog zonne-energie moet burgers stimuleren Paspoorten worden goedkoper Rosemarie’s woonwinkel: romantisch en eigentijds De kantine was voor één vS. Angela’s Ashes in Kreater dag een vertrekhal Heerlijk voorjaarsweer ft L Z. AMIVEDI Stille Week in Immanuëlkerk Jeugddienst De Rank Vesper diensten Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten BEDDEN MATRASSEN RECHTSTREEKS VAN FABRIEK Astma Fonds bij Passage 0172 21 37 15 info@loo.nl LOBAL 299,- 795,- HÈ Beide Paasdagen geopend van 10.00 - 17.00 uur Onze adviseurs nemen uw situatie zorgvuldig door. Wilt u écht een grondig en per soonlijk advies, bel dan snel I Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0172 - 21 66 54 Wk VAN DER LOO HYPOTHEKEN C hypotheken” VERZEKERINGEN C PENSIOENEN BOXSPRING Een goede hypotheek sluit naadloos aan op uw persoonlijke situatie POWERSPRING BOXSPRING MATRAS NASA GEZONDHEIDSMATRAS 795,- 1 "Xt I WOENSDAG 4 APRIL 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 17 X. Op de crea-middagen konden kinderen hun creativiteit goed kwijt. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) John Verberk tot en met augustus. Vervolg van pagina I ijsboer genoot ook ADVIES BEMIDDELING De aanvangstijd van de diensten is 19.30 uur, za terdagavond 22.00 uur. De diensten zijn op RTW FM 93.1 te beluisteren alleen via de kabel. WADDINXVEEN - De crea-middagen op basisschool de Regenboog zijn inmid dels een traditie, leder schooljaar wor den er in november en maart creatieve middagen georganiseerd. Iedere cyclus bestaat uit drie middagen. Vooraf kunnen de leerlingen kiezen uit tal van activiteiten. Niet alleen de leer krachten, maar ook de assisterende ou ders komen met goede ideeën. handvaardigheidlessen.De groepjes wor den klein gehouden, hetgeen mogelijk is door de medewerking van vele hulp vaardige ouders. Na afloop van de crea-cyclus worden de 'kunstwerken’ in de school tentoonge- steld.Tijdens de 10-minutenavonden n.a.v. het tweede rapport, kunnen de ou ders de werkstukken van hun kinderen bewonderen. stijgt de helikopter op. Zeven minuten lang vliegt de helikop ter boven de mensen, huizen, polders en auto’s en komt dan weer terug. „Het was een voor mij een vuurdoop”, vertelt bur gemeester Jonkman als hij weer op de grond staat. „Ik had nog nooit in een helikopter gevlo gen. En het was geweldig.” Gelukkig zit het weer mee. Het is weliswaar bewolkt, maar het is droog. Heel af toe laat de zon zich nog even zien. Een windje waait rustig, dat maakt het de piloot niet moeilijk. Terwijl het echtpaar Jonkman en de familie Kroes hun vlieg bewijs ophalen, stijgt de heli kopter op voor de volgende vlucht. Het bewijs wordt op ve le foto’s vastgelegd. Nu is het wachten op de afdrukken, de maker van de mooiste foto krijgt een ballonvaart cadeau. WADDINXVEEN - De christelijk-maatschappelij- ke vrouwenbeweging Pas sage houdt woensdag 11 april om 19.45 uur, in De Hoeksteen aan de Es- doornlaan, haar maande lijkse vergadering. Deze avond zal mevrouw M. Kooij uit Amsterdam na mens het Astma Fonds voorlichting geven over benauwdheid en andere luchtwegklachten. Belang stellenden zijn van harte welkom, de kosten voor hen bedragen 5,-.Voor meer informatie: Marjan Neutel,Zuidkadering II, tel. 0182-610879. WADDINXVEEN - Wil het met de bouw van een geheel nieuw winkelcentrum inWad- dinxveen maar niet lukken, de Brugweg-boulevard kent in tussen een voorspoedige ont wikkeling. Afgelopen week opende op Brugweg 6 ’Rose marie’s woonwinkel’. Jan Wes- terdijk, levenspartner van Ro semarie Scharloo opende op deze plek ruim een jaar gele den het bedrijf Brugweg Au to’s. De zaken liepen voor spoedig, maar ook Rosemarie had haar droom inzake zelf standig ondernemen. Gevonden: 20-03: Rood met wit gecastreerde kater (omge ving Zuidplaslaan in Waddinx- veen). Een dier gevonden of vermist: bel stichting Amivedi, tel. 0182- 630481. WADDINXVEEN - In de Stille Week, de week voor Pasen, worden iedere avond in de Immanuëlkerk SoW-vesperdiensten ge houden. In deze diensten gaan zowel pastores als leken voor en werken ko ren en vocale en instru mentale solisten mee. Jaarlijks wordt een thema bepaald dat als een rode draad door de diensten loopt. Schriftlezingen, te zingen liederen, de over denkingen en de bloem stukken in de kerk wor den daar op afgestemd. Dit jaar is het thema: Rechtvaardigen. Op Palmpasen wordt pas siemuziek naar het evan gelie van Mattheüs van Heinrich Schütz gezongen en op Goede Vrijdag pas siemuziek naar het evan gelie van Johannes van Georg Philipp Telemann. De maandag- en de dins dagavond zijn de leken avonden met gemeentele den als voorganger en met vocale en/of instru mentale solisten.Woens dagavond is de avond voor de kinderen met het kinderkoor, donderdag avond is de eucharistievie ring en de week wordt zaterdagavond laat beslo ten met de Paaswake, waarin met klokgelui het Licht van Pasen verwel komd wordt. sfeervolle antieke meubelen opgesteld met een herkomst van soms ver buiten Europa. Ook antieke verlichting en woonassecoires zijn in deze nieuwe woonwinkel in ruime mate vertegenwoordigd. Het totale assortiment loopt van kunst tot kitsch. Met de ope ning van Rosemarie’s woon winkel hebben consumenten een ruimere keus gekregen als het gaat om de inrichting van hun woondomein. Intus sen heeft Waddinxveen haar eigen mini-woonboulevard aan de Brugweg. Al langer had ze de wens met woonideeën en binnenhuisar chitectuur anderen te helpen bij het combineren van meu bels stoffen en kleuren.Toen onlangs een pand naast het bestaande automobielbedrijf gehuurd kon worden, ging de kogel door de kerk. Het au tobedrijf schoof een pand op en de reeds bestaande ruimte werd omgetoverd tot een sfeervolle toonzaal vol artike len voor een eigentijdse in richting, met een sfeer van romantiek en landelijk wo nen. Naast nieuwe zijn er ook meente Waddinxveen adviseert de inwoners de aanvraag voor een nieuw reisdocument, in- Zo konden de kinderen uit de onder bouw deze keer kiezen uit: verschillende knutselactiviteiten, dansen en pannen koeken bakken. De leerlingen uit de bovenbouw zijn on der meer bezig met houtbewerken, sol deren, dakpannen versieren, sokpoppen maken en met gips werken.Tijdens deze middagen komen eens andere activitei ten aan bod dan tijdens de normale WADDINXVEEN - Het is tien uur als de eerste passagiers ar riveren in de aankomsthal. De man achter de balie, gekleed in luchtvaartkledij, bekijkt de tic kets en verwijst iedereen door naar de kantine van het bedrijf Van Noort. De ruimte is voor de gelegenheid omgebouwd tot vertrekhal. Net als op schiphol is deze alleen toegankelijk na dat de douane is gepasseerd. Een strenge douane, blijkt. Ie dereen moet iets ontoelaat baars in de spullen hebben, de sirene loeit vaak. Maar de dou anier is omkoopbaar. „Een klei ne donatie in de ton en u mag van mij door”, vertelt hij de passagiers. Een lange raampartij geeft de aanwezigen een goed zicht op de landingsbaan, en lijkt daar- De gemeente Waddinxveen verandert de subsidieveror dening zonneboilers in een subsidieverordening zonne- energiesystemen. Voordeel voor de inwoners van Wad dinxveen is dat deze dan bij de aanschaf van een zonneboiler/PV-systeem tussen de 2700 en 10.000 gulden aan premies en bijdragen terug kunnen krijgen. Daarmee hoopt de gemeente en energiebedrijf Eneco meer men sen te stimuleren in de keuze voor milieuvriendelijke energie. Zuidplaspolderweg 9-13 industrieterrein 't Ambacht Moordrecht tel.: (0182) 375022 Consumentendagen: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur ia. 10.00 - 17.00 uur OP ELK GEWENSTE COMFORTHOOGTE 795,- NASA NEKROLKUSSEN 89,- WADDINXVEEN - De kosten van paspoorten gaan per I april met 27,50 omlaag. Dat heeft de gemeenteraad vorige week dien mogelijk, uit te stellen tot I september van dit jaar, dat is financieel het gunstigst. Wie toch een reisdocument nodig heeft wordt geadviseerd niet te wachten tot het laatste mo ment. De wachttijden zullen de laatste weken voor de vakantie behoorlijk oplopen, met name overdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur en in de avonduren. De premies die gemeente en Eneco verstrekken zijn afhan kelijk van het geplaatste sys teem. Zo levert een zonneboi ler van 4200,- ruim 2700 gulden subsidie op. Daarmee komen de netto-kosten op 1425 gulden. Voor een ge combineerd Zonneboiler/PV- systeem van 550 Wattpiek ter waarde van 15.000 krijgt de ei genaar 10.836 aan subsidies, daarmee komen de netto-kos ten op ƒ4164. In het Uitvoeringsbeleid van 1995 werd nog tussen de 200 en 500 gulden subsidie betaald voor het plaatsen van een zon neboiler. Door een aantal re cente ontwikkelingen is dit sub sidiebedrag behoorlijk gestegen. Zo trad op I januari de nieuwe Energiepremierege- ling in werking. Daarin is ook een premie voor pv-panelen (een soort zonnepanelen) vast gelegd dat per Wattpiek wordt vastgesteld. De subsidies komen uit diverse potjes. Zo geeft Eneco Energie voor pv-panelen een vergoe ding van 4,- per Wattpiek en voor een zonneboiler 700,-. Echter moet hierbij gelijk een kanttekening worden gemaakt, omdat beide vergoedingen voor 2002 nog onzeker zijn. Deze kosten werden door de vorige eigenaar, EMH, betaald ben. Zo blijft Frank’s vader werkeloos en aan de drank. En zijn moeder lijdt, zoals alleen een moeder lijden kan. Met een soms ironische, dan weer schrijnende ondertoon worden via scherpe observaties de wonderlijke, morele regels der volwassenen getoond. Frank in tussen heeft de rest van zijn jeugd maar een droom: terug keren naar Amerika. Toegangsprijs: 10,00 p.p., Pas 65+, CJP, en Kreapashouders geven korting. Reserveringen bij Kreater, Kerkstraat 13,2742 BG te Waddinxveen, tel. 0182- 614422. 1 jaar: ».a. 5,2% 10 jaar: 5,7% WADDINXVEEN - De Rank geeft op zondag 8 april om 18.30 uur weer een jeugddienst in het Coenecoop College. In deze dienst gaat Ds. Z. de Graaf uit Katwijk a/d Rijn voor. Het combo van De Rank zal voor de muzikale invulling zorgen. Het thema van de dienst is: Ne derland Ontwikkelingsland. Bij zending wordt vaak gedacht aan westerlingen die het evan gelie in Afrika brengen. Terwijl tegenwoordig het westen meer een zendingsgebied geworden is. De dienst zal in het teken staan van de actie Zip your lip die het weekend ervoor gehouden is. Tijdens deze actie hebben acht tien jongeren van de Rank 24 uur niet gegeten met als doel sponsorgelden te verwerven. Iedereen is welkom de dienst bij te wonen. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar iets te drinken. besloten. Ook de rijksleges van paspoorten worden verlaagd. Dat is een initiatief van de Mi nister voor grote steden- en In tegratiebeleid. Het tarief van de Eurpese identiteitskaart zal wel gelijk blijven. Om het aantal aanvragen voor een nieuw paspoort meer over het jaar te spreiden heeft de gemeente Waddinxveen in het Met de verlaging komt de prijs verleden eèn differentiatie in van een standaard paspoort op het gemeentelijke deel van het 102,50 in de maanden sep- tarief aangebracht. Van I sep- tember tot en met maart en tember tot en met 31 maart is I 18,50 in de maanden april er sprake van het goedkope ta rief, en van I april tot en met 31 augustus van het duurdere tarief. Het verschil bedraagt ƒ16,- Omdat de rijksleges per I april verlaagd zijn, wordt het pas poort op I april niet duurder, maar juist goedkoper. De rijks leges worden namelijk sterker verlaagd dan het zomertarief omhoog gaat. Daardoor zullen de wachttijden oplopen. De ge- WADDINXVEEN - Kreater draait op vrijdag 6 april om 20.00 Uur de film Angela’s As hes. Een film van Alan Parker Met o.a. Emily Watson, Robert Carlysle, Joe Breen. Het gaat om een autobiografisch verslag van een door katholicisme, ar moede en vocht geteisterde jeugd. Als jonge Ierse jongen groeit Frank, in de dertiger ja- ren van de vorige eeuw, op in New York. Maar vanwege de crisisjaren en de dood van zijn zusje keert Frank met zijn Ierse familie terug naar het regen achtige Limerick in Ierland om het daar nog slechter te heb- uit de MAP-gelden. Deze gel den zijn vervallen, maar Eneco Energie heeft meegedeeld dat de bijdrage voor 2001 gehand haafd wordt. Waddinxveners krijgen geld uit een gemeentelijk potje op het moment dat particulieren hun woning laten doorlichten op de mogelijkheden voor energiebe sparing door een erkende EPA- adviseur en besluiten tot het la ten uitvoeren van een van de geadviseerde maatregelen. Dit betekent dat een particulier na uitvoering van een EPA besluit tot de aanschaf van een zonne boiler naast de energiepremie van 1500,- een extra premie van 375,- ontvangt. Maar nog het meest heeft de particulier voordeel bij een ge combineerd zonneboiler/PV- systeem. Óp het dak worden collecto ren geplaatst voor de zonne boiler, geflankeerd door PV-pa- nelen. Hierdoor verbruikt de eigenaar niet alleen minder energie voor warm water, maar is zijn elektriciteitsverbruik ook lager. Met de gemeentelijke wijziging in de subsidieverorde ning, waarin de mogelijkheid voor subsidiering van PV-pane- len is opgenomen, volgt de ge meente Waddinxveen de ge meente Vlist en de plannen van Gouda. mee op de promenade. Met koffie en een koek kijken velen naar de lucht of ze al een stipje zien. De helikopter, een uur ge leden vertrokken vanuit Lely stad verschijnt rond elven. De Nederlandse vlag vertelt de pi loot waar de vliegmachine kan landen. De eerste vlucht is voor burge meester Jonkman en zijn vrouw, en de familie Kroes. De ze familie had in eerste instan tie hun terrein beschikbaar ge steld voor het evenement. Maar met vijftig schapen in de stallen en de uitbraak van mond- en klauwzeer moest de locatie worden gewijzigd. Na een foto neemt iedereen plaats. De riemen gaan vast en de pro pellers op het dak beginnen te draaien. Zo hard tot een hard geklappet hoorbaar is. En dan OP WIELEN VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT Met de warme zonnestralen van afgelopen maandag heeft het voorjaar voelbaar haar intrede gedaan. De thermometer liep op sommige plaatsen tegen de twintig graden. Veel Waddinxveners trokken naar buiten om van de eerste warme dag te genieten. De ijsboer genoot ook van het goede weer, de ijsjes waren aardig in trek. (Foto: Artistic ArtlLiesbeth van der Vis.) L i '■'•J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 17