c Frans Bos Deze Week Erbi stapt uit D66-fractie Waddinxveners bekijken hun dorp vanuit de lucht Oud Verlaat loopt te hoop tegen nieuw bestemmingsplan Lente kriebels!?! BLAD? Dagvaarding voor bromfietser Wij hebben een ruime keus in tuin- en reisboeken. van der linde LET OPT BENT U TOE AAN VERVANGING Bingo voor senioren Sfeervol. Sfeervoller. Gewapende overval Op snackbar DISCOUNT I april grap WSE geslaagd B BURGER,.. J 9,98 298 1,89 Opgeteld de beste! NEELEMAN De lente is in onze bol geslagen... Geniet nü van de sfeervolste lenteaanbiedingen! Boerenbruin heel Mijn merk jong belegen kaas vaccuümverpakt, kilo Witlof kilo www.dgep.nl 32,50 IBBrAutOW snelservice RIJNSTREEKHAL - ALPHEN AD RIJN ZATERDAG 7 APRIL 10-16 UUR Hondenpoep DE GRAAF PARTNER 1 Sport Zonne-energie INTERIEURVERZORGING 54e jaargang nr. 2743 /Auto\ |F snelservice APPARATEN Idblad voo/* Fsra L®1 J CARWASH Mwmvolst. F bekijk voor up-to-date informatie onze website! www.pcdiscount.nl ONDERHOUD I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES boven Waddinxveen en een stukje Bo skoop en als afsluiter een bordje saté. Met een vliegbewijs en een verrassings- tasje konden de deelnemers het terrein weer verlaten. De leden van de Tafelronde hadden er vele uren ingestoken zodat het evene ment tiptop zou verlopen. Er kwamen nog een aantal onverwachte uurtjes bij, toen een week voor het evenement bleek dat er een nieuwe locatie gezocht moest worden. In eerste instantie zou den de vluchten plaatsvinden op een ak ker aan het Noordeinde, waar ook scha pen worden gehouden. „Met de uitbraak van mond- en klauwzeer hebben we ge lijk een spoedberaad gehouden. We wil den geen risico’s nemen en hebben we alles in het werk gesteld een nieuwe lo catie te vinden”, licht Arie Pieter van Dijk, medeorganisator, toe. „Die vonden we op het terrein van Van Noort op Coenecoop. Gelukkig ging de gemeente snel akkoord met een vergunning. Even HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE Ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur De 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur Zaterdag 14 april open. Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molenwetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172-46 01 30 www.erbi.nl WADDINXVEEN - Op vrij dag 30 maart omstreeks 23.IS uur heeft een gewa pende overval plaatsgevon den op een snackbar aan het Koningin Wilhelmina- plein. Rond sluitingstijd kwamen twee gemaskerde en in zwarte geklede man nen de zaak binnen. Met een op een vuurwapen ge lijkend voorwerp trachtten ze geld af te dwingen van een medewerker.Toen de medewerker daar niet op in ging vertrokken de twee zonder buit. De mannen van ongelijke lengte ver trokken in nog onbekende richting. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Zij kun nen contact opnemen met de politie in Waddinxveen, telefoonnummer 0900 - 8844. Zuidplaslaan 426 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 3-GANGENMENU Gefrituurde champignons gegratineerd met kaas Gepocheerde tongfilets met een boter-dillesaus Warme kersen met vanille-ijs en slagroom PC DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS Wij leiden u graag rond oplage 15.300 exemplaren PLUS Voortaan heet Plusmarkt: PLUS PLUS in Vers, PLUS in Kwaliteit, PLUS in voordeel en PLUS in Service was het nog spannend of ook Heli Hol land, de organisatie die de helikopter- vluchten voor zijn rekening nam, akkoord zou gaan. Ze hebben proefvluchten geno men en zagen gelukkig geen problemen.” En op de bewuste dag blijkt alles in orde. Er zijn 225 kaartjes verkocht, nog 25 lig gen er in de aanbieding. Arie Pieter van Dijk: „Ik had dit aantal deelnemers wel gehoopt, niet verwacht.” Voor de op bouw van de school in India is 32.000 gulden nodig. „Met de verkoop van de tickets hebben we al 15.000 gulden bin nen, daar komt nog de omzet van de bar bij”, vertelt Van Dijk. „En elke gulden die wij opbrengen, verdubbelt de plaatselijke afdeling van Tafelronde in India.” Van Dijk glimlacht. Bij elke zin wordt zijn stem he ser. Tussen de regels door schiet hij men sen aan, en drinkt eens van zijn koffie. „Ja, de nachten waren toch wat korter”, verklaart hij. Verderop in deze krant een verslag van deze dag. WADDINXVEEN - De I aprilgrap die WSE op touw zette, trok afgelopen zon dag dertig jeugdleden naar het veld. WSE had eerder aangekondigd een evene ment te hebben georgani seerd waarbij men kon schieten op Kalac, keeper van Roda JC. Om de geloof waardigheid te vergroten werd in eerste instantie de datum hiervoor gezet op een week voor I april.Ver volgens werd het penalty schieten met Kalac een week verplaatst i.v.m. een zogenaamd trainingsweek end, ingelast door Roda JC. Menig nietsvermoedend jeugdlid had zich dan ook voor dit gebeuren inge schreven. Zondagochtend verzamelde de jeugdleden bij WSE. De teleurstelling was groot toen bleek dat de WSE Ka lac, niet meer was dan een houten pop met de poster van Kalac. De pop bleek echter een gewillig slachtoffer voor de jeugdleden die met voetbal schoenen aan al klaar ston den. Bijna iedereen kon er ach teraf om lachen en dat maakte deze grap toch zeer geslaagd. maakt op en land vijftig vakantieverblijven te realiseren. De inwoners willen wantrouwen deze gegevens, daar het schap belanghebbende is. De grond waarop de woningen gaan komen blijft in eigendom bij het recreatieschap en zal door het schap in erfpacht uit gegeven gaan worden. Naast de druk die de voormalig exploi tant van het sporteiland op de gemeente uitoefent, om tot de realisering van de vakantiewo ningen te komen, zien de inwo ners ook de geldhonger van het recreatieschap als oorzaak van het doordrukken van de vakantiewoningen. Zowel over heid, gemeente en recreatie schap wacht echter nog een pittige wedstrijd. De burgerij van Oud verlaat heeft zich in middels vrijwel eensgezind te gen de plannen verklaard. het snelle en persoonlijke adres voor: Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Een pittige delegatie uit Oud Verlaat bezocht dinsdagavond 3 april de commissievergadering in het gemeentehuis, ten einde de volksvertegenwoordigers hun mening te geven over het ontwerpbestemmingsplan Oud Verlaat. Van de inwoners van Oud Verlaat zijn bij het ge meentebestuur veel bezwaar schriften binnen gekomen, en gisteren werd hun de mogelijk heid geboden deze mondeling toe te lichten. De bezwaren richten zich in meerderheid tegen de moge lijkheid in het nieuwe bestem- WADDINXVEEN - Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, afdeling Seniorenwerk organi seert op dinsdag I0 april een bingo-avond in het Anne Frank- activiteitencentrum (J. van Bij- nenpad I). De zaal gaat open om I9.3O uur, de bingo begint om 20.00 uur. De kosten zijn 4,00 voor één plankje pf 5,00 voor twee plankjes voor 7 ronden, inclusief een kopje koffie. Er zijn mooie prijzen te win nen. Deze activiteit is toegan kelijk voor alle 55-plussers in Waddinxveen. dat ten aanzien van dit punt niet alleen naar Oud Verlaat wordt gekeken, doch dat ook de ontwikkelingen binnen Nes- selande bij de besluitvorming wordt betrokken. Aan de Mid delweg in plan Nesselande is namelijk ook verblijfrecreatie gepland. De Oud Verlaters vin den, te meer daar ook dit ge bied in de toekomst weer bij de dubbelgemeente wordt ge voegd, twee parken met vakan tiehuisjes of andere verblijfre creatie in Oud Verlaat te veel van het goede. De dagrecreatie legt in de zomer ook al een zware wissel op dit buurtschap en de bewoners vinden het zo welletjes. Ten behoeve van nieuwe ei landjes waarop ten oosten van het sporteiland de nodige va- Scholen in de Zuidplashof hebben genoeg van alle hon denpoep die soms zelfs voor de ingang ligt. Drie borden moeten hondeneigenaren attent maken op het pro bleem MOERKAPELLE - De politie heeft op zaterdag 31 maart omstreeks 00.50 uur een 16-ja- rige bromfietser uit Zevenhui zen aangeboden wegens rijden onder invloed van alcohol. De bromfietser reed zonder helm over de Bredeweg waar hij kantiewoningen moeten ko men, is in het bestemmingsplan een oppervlakte ingetekend, waar bebouwing mogelijk is. De totale oppervlakte van de ’sport- en wooneilanden’ wordt dan eens zo groot als het sporteiland nu is. Ook het feit dat tot tien meter hoog ge bouwd mag gaan worden ver ontrust de bewoners van het buurtschap zeer. Palen en mas ten mogen zelfs twintig meter hoog worden, en een concen tratie van telefoonantennes voor mobiele telefonie op het sporteiland moet dan ook in de toekomst niet uitgesloten wor den geacht. Ook het feit dat de dubbele oppervlakte van het sporteiland straks onbeperkte mogelijkheden voor horeca biedt, geeft de Oud Verlaters vi- gadering afgelopen woensdag las burgemeester Jonkman een briefje voor, waarin Van Went schrijft waarom ze niet aanwe zig was.Via via hoorde ik dat dat briefje op verzoek van de bur gemeester zou zijn opgesteld. Dat heb ik gelijk bij Jonkman na gevraagd en hij ontkende dat. Wel zei Jonkman dat er iemand naar hem was toegekomen met de vraag of hij een briefje van Van Went wilde voorlezen. Dat wilde Jonkman wel, als het fat soenlijk zou zijn. En zo hoor ik steeds via via geruchten. En te gen dat soort manipulaties kan ik niet op. Ik wilde best de breuk lijmen, maar als iemand tegelij kertijd olie op het vuur wil gooi en, dan lukt dat niet”, ligt Bos toe. Een andere optie zou zijn als beide raadsleden hun taak zouden neerleggen. „Nadeel daarvan is dat er op z’n minst twee maanden overheen zou gaan voor er nieuwe leden zou den zijn. In de tussentijd moeten toch besluiten worden geno men.” Bos betreurt de gang van zaken, mede omdat zich volgens hem in en rond de fractie niet of nauwelijks politieke meningsver schillen hebben voorgedaan. In een brief aan de gemeenteraad schrijft Bos dan ook het pro gramma van D66 en het colle geprogramma nog steeds te on derschrijven. „Ik vind het heel vervelend, echt waar. De sfeer is verziekt. Jammer dat het zo moet.” Bos gaat nu, na zeven jaar raadslid te zijn geweest voor D66 verder als onafhanke lijk raadslid. WADDINXVEEN - Fractievoorzitter Frans Bos van D66 in Waddinxveen is uit zijn fractie gestapt. Daarmee wil hij een eind maken aan de controverse tussen hem en zijn fractiegenote Yvonne van Went. „Lijmen lukte niet meer. En deze kwestie schaadt de politiek. Om de schade be perkt te houden is het beter dat ik stop, zodat de partij verder kan met de politiek”, aldus Frans Bos. Verzekeringen Hypotheken Pensioenen «Vastgoed Voordelige bromfietsverzekering werd staande gehouden.Tevens was het voertuig niet voorzien van de gele platen. De bromfietser blies 515 ug/l terwijl 220 ug/l de limiet is. Bin- mingsplan die het mogelijk nenkort kan de Zevenhuize- maakt op en rond het sportei- naar een dagvaarding verwach ten. KI RKU KG OOST 185 ^B Hl> OTIW 1 I TEL: (0812» 64 00 72 j De voetbalclub Waddinx veen maakt na dit weekend geen kans meer op een tweede periodetitel. Met an dere clubs verliep het week end beter. Zo werd er goed geturnd, en was er winst voorTTV Kwiek. '^7 De kwestie tussen Bos en Van Went sleepte al langer, maar kwam vorige week naar buiten toen een vertrouwelijke brief van Bos aan een aantal actieve leden door één van de geadres seerden bij het Dagblad Rijn Gouwe in een blanco envelop werd bezorgd. In deze brief gaf Bos aan niet langer met Van Went in één fractie te kunnen werken. Ook schreef hij dat de sfeer tussen hen beide al maan den gespannen was. „De drup pel is dat Yvonne achter mijn rug om bij het bestuur heeft ge klaagd over een stukje in de krant. Ik vind het buitengewoon kinderachtig, achterbaks en niet bepaald volwassen om dat via het bestuur te spelen”, schreef bos. Het afdelingsbestuur pro beerde de ruzie tussen de twee bij te leggen, maar tevergeefs. „Het bestuur heeft erg haar best gedaan, we hebben veel ge praat. Maar een gesprek met Yvonne en mij wilde niet lukken. Ik heb haar nog een brief ge stuurd met mijn excuses voor mijn woordkeuze, maar daarop heb ik niets gehoord. We heb ben nu al veertien dagen geen contact gehad”, ligt Bos toe. Bos nam zijn besluit en stuurde een briefje aan het afdelingsbe stuur en de leden, die afgelopen (maandagjavond bijeen kwamen in een extra ledenvergadering. Daarin schrijft Bos de ’manipu laties van een uwer’ zat te zijn en een dergelijk soort lieden niet langer in de gemeenteraad te willen vertegenwoordigen. „Aan het begin van de raadsver- 't Keldertje WW' Burg. Colijnstraat 1 Jg 2771 GC Boskoop Tel (0172) 21 24 67 Fax (0172) 21 84 66 www.restaurant-hetkeldertje.nl Kerkplein 13 - Moordrecöntoor Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 www.burger-waddinxveen.nl Zijde 30 277I EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172 - 21 2I 68 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Woensdag 4 april 2001 Een subsidiewijziging levert meer voordeel op voor de burgers. De gemeente en het ener giebedrijf hopen zo nog meer burgers te stimuleren over te gaan op milieuvrien delijke energie. sioenen van grote hotels en congrescentra. Nog in I995 was de provincie fel tegenstander van verblijfsre- creatie in dit gebied. Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle heeft in I999 nog aangegeven tegen de bouw van vakantie huisjes te zijn. In het nu ter vi sie liggende ontwerpbestem mingsplan is geen onderbouwing te vinden waar om de ingetekende verblijfsre- creatie nu plots gewenst zou zijn. Wel zijn er een aantal in stanties die zich uitspreken te gen deze ontwikkelingen. De gegevens over de verkeerstoe name welke bij realisering van vakantiewoningen in het buurt schap het gevolg zal zijn, zijn verstrekt door recreatieschap De Rottemeren. De inwoners Hypotheek adviseur addinxveei Dorpstraat 38, Waddinxveen, telefoon: (0182) 61 23 73 Burg. Colijnstraat 3 t/m 7, Boskoop, telefoon: (0l 72) 21 25 44 WOONSFEER ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Auta\ snelservice I Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Een helikopter vloog afgelopen zaterdag boven Waddinxveen, bijna 250 mensen hebben zo het Gouwedorp eens vanuit de lucht bekeken. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van derVis.) WADDINXVEEN - Ruim tweehonderd Waddinxveners hebben afgelopen week end hun huis van uit de lucht kunnen be kijken. Een helikopter kwam ervoor uit Lelystad vliegen, een deel van Coene coop werd omgebouwd tot start- en lan dingsbaan, en de bemanning nam de hele dag groepjes van vier tot zes mensen mee de lucht in. De organisatie van dit helikopterevenement lag bij Tafelronde 143.Tafelronde is een internationale ver eniging met over de hele wereld afdelin gen. Doel van de serviceclub is, naast on derlinge vriendschap, het steunen van een goed doel. Ook in Waddinxveen zit zo’n club. Tafelronde 143. En zij spande zich afgelopen maanden in voor de op bouw van een school in India. Hoogte punt van de actie was een helikopter- vlucht.Voor 99 gulden konden mensen een ticket kopen. Daar zat eigenlijk een heel arrangement bij. De passagiers wer den ontvangen met koffie en een koek, vervolgens een vlucht van zeven minuten Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 614714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) VAN UW KEUKEN- INBOUW WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1