Greenland De kracht van communicatie opening nieuw tuinbouwgebied Twee 55-jarige huwelijken Autoschade... K ZS Modeshow voor Laatste weken naturistisch Van borstvoeding naar vast voedsel senioren Weekblad voor Waddinxveen Vorming en toerusting zwemmen Openbare avond CBMC Mannenontbijt Bingo in ’de Boog’ Paasklaverjassen KQOtSO Café ’Sport’ H A SCHADECENTER w. PROFILE REPAIR Schadecenter van Leeuwen I i z' WOENSDAG 4 APRIL 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 21 F i kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2, Waddinxveen. Door Huib Schouten WADDINXVEEN - Letterlijk op de grens van Waddinx- veen en Zevenhuizen-Moerkapelle werd afgelopen week de officiële opening verricht van twee gloednieuwe glas tuinbouwbedrijven, Marjoland en Prinsenland. De ope ning werd verricht door de moeder van rozenkweker Joop van den Nouweland, en de vader van de gebroeders Prins. tale energievoorziening. Lek/Habo installeerde hier de grootste warmte/kracht-instal- latie uit zijn bestaan. Maar liefst vier aardgasmotoren met I6 moest hij wijken voor de aanleg van de metro, en verkaste naar WADDINXVEEN - Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (S.W.W.) organiseert vrijdag 6 april een voorjaarsshow voor senioren in de grote zaal van het Anne Frank-centrum. Om 10.00 uur start de firma Vander Klooster uit Boskoop de mo deshow. De getoonde kleding is Uw kopij en/of advertenties voor het Coenecoop 250, 2741 PL Waddinxveen tel: 0182-621831fax 0182-621841 email: info@vlcoenecoop.nl internet: www.vlcoenecoop.nl komkommers (in de zomerperiode).Ver volgens is het echtpaar in 1969 naar Waddinxveen verhuisd en heeft de heer vanVuuren besloten om alleen nog maar komkommers en tomaten te kweken. Nog later heeft hij het kweken van groenten vaarwel gezegd en is hij zich gaan toeleggen op het kweken van bloe men (gerbera’s). In I987 is de heer van Vuuren met zijn bedrijf gestopt. Mevrouw van Vuuren is voor haar trou wen werkzaam geweest als administra tief medewerkster bij de bank (Mees en Zonen). Nadat zij getrouwd was, is zij met deze werkzaamheden gestopt.Ver volgens heeft zij de administratie en de boekhouding van het bedrijf van haar man gedaan. De heer van Vuuren is nog vaak buiten rondom het huis te vinden alwaar hij wat karweitjes opknapt. WADDINXVEEN - Vrijdag 6 april is er weer eenTaizéviering in de SintVictorkerk. Het inzin gen begint om I9.30 uur en de viering is van 20.00 tot 20.30 uur. Daarna is er nog gelegen heid voor koffie of thee. Een ie der is van harte welkom. met 28 I6.30 Fauioschads- herstellerJ CM»vMwAHDHEnsreL bedrijf exploiteren de broers Prins nu totaal I4 hectare glas tuinbouw. Buurman van den Nouweland heeft nu ruim I2 hectare glastuinbouw onder beheer. De open dag bleek een gigan tisch succes. Duizenden men sen hebben afgelopen zaterdag de beide tuinbouwbedrijven bezocht. Naast de immense vlakte met rozen en trostoma- WADDINXVEEN - „Weet je wat ik interessant vind? Hoe mensen met zichzelf communi ceren. Ik heb een voorbeeld. Je loopt op straat of je stapt ver volgens een winkel binnen en je ziet iemand. Vaak zeg je dan iets tegen jezelf en daar begint de communicatie. Ik ben benieuwd wat je dan zegt en waarom. Wat jij oproept, dat krijg je terug.Je li chaamstaal, je houding en woor den, het is allemaal communica- van de gebroeders Jan, Thomas en Robert Prins teelde met zijn broer groenten onder platglas Burgemeester Jonkman en zijn echtgeno te hebben op dinsdag 27 maart een be zoek gebracht aan het echtpaar van Vuuren dat op deze dag 55 jaar ge trouwd was. Mevrouw van Vuuren is ge boren 7 april I922 te Rotterdam. De heer van Vuuren is geboren op 16 janu ari 1921 te Capelle a/d IJssel. Het echt paar heeft acht kinderen.Twee dochters en zes zonen. De heer en mevrouw van Vuuren-Hougee hebben eenentwintig kleinkinderen en vier achterkleinkinde ren. De heer van Vuuren heeft altijd in de tuinderij gewerkt.Toen hij van school afkwam heeft hij eerst bij zijn vader ge werkt. Vervolgens is hij zelf een tuinders- bedrijf begonnen. De eerste jaren - toen het echtpaar nog in Capelle a/d IJssel woonde - kweekte hij voornamelijk wit lof (in de winterperiode) en tomaten en tie. Het is een heel verschil of je met een positieve of narrige bui binnenkomt” Aan het woord is Sylvia Buring. Samen met haar man Ferry geeft ze diverse workshops op het gebied van communicatie. Leven vanuit de kracht in jezelf, dat is het motto waarmee Sylvia en Ferry mensen adviseren en begeleiden op allerlei gebieden. Zo geeft Sylvia cursussen als as- sertiviteitsbegeleiding, kiezen voor je zelf, communicatie in re laties, energie en bewustzijn. Cursussen als, leren doelen stel len en leren omgaan met kritiek, staan nog op de planning. Haar man Ferry houdt zich vooral be zig met communicatie op het Nouweland de open dag die op dit officiële gedeelte volgde. Zowel de broers Prins als Joop van den Nouweland kregen het tuinen met de paplepel ingego ten. Joop werd geboren in een ste technische hoogstandjes op tuinbouwgebied menig aanwe zige. Diverse leveranciers ston den de gehele dag persoonlijk trots te zijn, op wat zij met el kaar tot stand hadden ge bracht. Dat gold zeker voor de Lek/Habo groep, die in het ro- daarnaast volgden ze diverse communicatiecursussen. Daar leerden ze onder meer de juiste vragen te stellen, dieper op de ware toedracht in te gaan. Maar ook hoe mensen zichzelf kunnen veranderen door anders naar de zaken te kijken. De cursussen zijn voor iedereen, benadrukt Sylvia. „Voor mensen met stress of een burnout, maar ook voor een loopbaanbegeleiding, ang sten, fobieen of relatieproble men kun je bij ons terecht. Af hankelijk van het onderwerp geven we groepsbijeenkomsten of privé-begeleiding. Soms geven we samen begeleiding, soms apart.” Ook de lengte van de cursussen verschillen. „Meestal in Leidschendam, waar vader een komkommerkwekerij ex ploiteerde. Zijn twee broers hebben ook glastuinbouwbe- gen aan de kleding kunnen door Vander Klooster worden verzorgd. Deze activiteit is toe gankelijk via de zij-ingang van het Anne frank-centrum, aan het pad naar het bruggetje (ten opzichte van de hoofdingang van het activiteitencentrum linksom). Knap vervelend en het komt altijd ongelegen. Geen auto tot uw beschikking en u had zich uw avond anders voorgesteld dan u te buigen over de administratieve afhandeling met de verzekeringsmaatschappij. ZEVENHUIZEN - De naturisti- sche zwemvereniging ’Puur Na tuur’ zwemt nog tot en april iedere zaterdag van uur tot 18.00 uur in het zwem bad ’de Koornmolen’ in Zeven huizen. Iedereen is welkom in de ze laatste weken van het seizoen met de sfeer van het naturistisch zwemmen en de vereniging ken nis te maken.Voor de niet-zwem- mers staat de zonnehemel ter beschikking.Tevens is er informa tie over andere activiteiten als wadlopen, zwemwedstrijden, kampeerweekends en aktivitei- ten voor de jeugd. Na de zomer vakantie start de NPN weer op zaterdag I september.Voor meer informatie: tel. 079-33 14780. WADDINXVEEN - De gebeds groepen van CBMC (christelij ke zakenmensen) in Gouda en Waddinxveen organiseren op I0 april in zalencentrum Het Nieuwe Trefpunt aan de Sta tionsstraat 18, hun jaarlijkse openbare avond. Aanvang 20.00 uur. Als spreker is Teun de Haan uitgenodigd, in het dagelijks le ven reïntegratie deskundige. Het thema is ’Kiezen of verlie zen?’ Om te kunnen overwinnen is het belangrijk dat de juiste keu zes worden gemaakt. God ziet in elk mens een potentiële win naar, zelfs meer dan overwin naars. In het dagelijks leven zijn er veel keuzes. Veelal laten mensen zich leiden door het gevoel of verstand. Als ondernemer en arbeidsdes- kundige maakt Teun de Haan el ke dag talrijke keuzes. Het belang van het doen van de juiste dingen, op het juiste mo ment en op de juiste plaats heeft hij beschreven in zijn boek Timing. Aan de hand van eigen praktijk- en bijbelse voorbeelden vertelt Teun over zijn leerproces en zoektocht als gelovige. terlijk achter de muziek aan, richting de sorteerhal van ro- zenbedrijf Marjoland, al waar het glas geheven werd op deze passen en te kopen.Veranderin- feestelijke gebeurtenis. De ondernemers wensten ook tuindersgezin van zes kinderen iets te zeggen ter gelegenheid van deze feestelijke dag. Als eerste besteeg Jan Prins, van de achterliggende tomatenkweke rij Prinsenland, het spreekge- drijven in Delfgauw. De vader stoelte. Prins refereerde aan het feit dat niet alleen hij met zijn twee broers Thomas en Robert, maar ook nadrukkelijk in Capelle aan de IJssel. In I972 vader en moeder Prins aan de wieg van dit project hadden ge staan. De gebroeders die op dit Berkel en Rodenrijs. Met de in- moment ook al drie glastuin- gebruikneming van het nieuwe bouwbedrijven in Berkel en Rodenrijs alsmede twee glas werk, bijvoorbeeld tussen werk gever en werknemer of tussen werknemers onderling. Ferry: „Hoe kijk je naar je baas of col lega. Als je denkt dat hij weer moeilijk doet, dan doet hij ook moeilijk. In onze cursussen en individuele begeleiding leren we de deelnemers te laten beseffen dat je anders met je baas of col lega om kan gaan, waardoor je baas of collega ook anders met jou om zal gaan. Dat kan onder meer door op het juiste mo ment te kiezen voor jezelf.Je kan daardoor een situatie een posi tieve wending geven.” Sylvia en Ferry hebben twee jaar geleden de opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) afgerond, De openingshandeling bestond uit het ontsluiten van de toe-' gangsweg naar de glastuin bouwbedrijven. Middels het verwijderen van ballonnen schonken vader Prins en moe der van den Nouweland de naam ’Greenland’ aan de toe gangsweg tot de tuinbouwbe drijven. Na deze onthulling opende rozenkweker van den uit verschillende prijsklassen.' mochten alle aanwezigen, let- De toegang is gratis, na afloop is er een kleine verloting, ’s Middags is er vanaf 13.00 uur gelegenheid om de kleding te in Waddinxveen alsmede een bingo-avond georga- rozenbedrijf in Bleiswijk be stiert, keek dankbaar terug- in het besef dat het heel veel ge wone mensen waren geweest die dit alles tot stand hadden exploiteren, meenden daar naast ook nog dit vijf hectare grote glastuinbouwbedrijf in Waddinxveen op poten te moeten zetten. Samenwerking was voor Prins het centrale thema op deze dag. Dat ging van de samenwer king tussen twee generaties Prins tot de samenwerking met ten, imponeerde ook de nieuw- leveranciers, collega’s, mede werkers en overheid. „Met sa menwerken kun je elkaar ver sterken”, aldus Prins. „Het opzetten van dit bedrijf, met een kostprijs van I I miljoen, is opnieuw een sprong in het die pe”, zo hield Prins de aanwezi gen voor. „Maar” vervolgde hij, zenbedrijf tekende voor de to- „de gebroeders Prins kunnen gelukkig zwemmen”. Glastuinbouwondernemer Joop van den Nouweland, die naast dit nieuwe rozenbedrijf van ruim zes hectare, ook nog cylinders per stuk, zetten hier zo’n bedrijf aan de A. Kroesweg brullend aardgas om in stroom en warmte. Deze installatie le vert zo veel warmte dat ook enkele tuinders in de buurt warmte van het nieuwe bedrijf afnemen. Intussen lijkt het er veel op dat terwijl de politiek nog over weegt of glastuinbouw in de Zuidplaspolder gewenst is, het lot van deze polder al is beze geld. Immers terwijl de politici nog over dit onderwerp kisse bissen, bouwen de tuinders ge woon door aan hun glazen stad. beginnen we met vier dagdelen, al naar gelang de wensen van de deelnemers gaan we langer door.” Het gaat om communica tie in het dagelijks leven. „Neem het weer van vandaag, het regent pijpenstelen. Als je hier gevoelig voor bent kan je beter niet te gen jezelf zeggen: ’Wat een ro tweer’. Natuurlijk, aan het weer kan je niets veranderen, maar je kunt er wel wat van maken. Je kunt in teneur de dag door brengen, je kunt ook de positie ve kant er van in zien. Het is hoe je jezelf programmeert.” En thousiast over haar cursussen is Sylvia zeker. „Het is beregaaf om te zien dat mensen geluk nastre ven en veranderen. Het geeft veel voldoening als je mensen blijer ziet worden, en dat je ze inzicht kunt geven. Want geluk verdient iedereen.” ZEVENHUIZEN - Comité Mannen in Beweging organi seert haar eerstvolgende man nenontbijt op zaterdag 7 april, tuinbouwbedrijven in Bleiswijk Van 08.00 tot I0.15 uur is ie dereen van harte welkom in Hervormd Centrum, Dorps straat 156 te Zevenhuizen, waar na een smakelijk ontbijt gepraat zal worden over de rol van de christenman als vader. De kosten bedragen 12,50 en opgeven kan bij de heer D. Bac, Beatrixlaan 64,2751 XZ Moer- kapelle, 079-5931684 of daco.bouk@solcon.nl. God wordt in de bijbel onder meer Vader genoemd. Het beeld van God als vader kan door het voorbeeld dat vaders neerzetten, negatief maar ook positief worden beïnvloed. WADDINXVEEN - De voeding van de moeder en de overgang naar vast voedsel voor de baby. Daarover wordt gesproken tij dens de maandelijkse informa tiebijeenkomst van Borstvoe- dingsorganisatie LLL. Deze is op 10 april bij Nel Veenman, Pr. Beatrixstraat 98. De bijeen komst is voor aanstaande moe ders en voor moeders die een kind borstvoeding geven, hun baby’s zijn ook van harte wel kom. Het bijwonen van de avond is geheel vrijblijvend. Er wordt een bijdrage van 5 gul den gevraagd voor de onkos ten. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Ook zijn er boeken te leen en elektrische kolven te huur en handkolven te koop. Ook is er materiaal ter ondersteuning van borstvoeding te koop.Voor meer informatie: Nel Veenman, 0182-619964. Schadecenter van Leeuwen regelt het voor u. En u krijgt ook nog een perfect herstelde auto terug. We zitten in Waddinxveen op bedrijventerrein Coenecoop. Maar u kunt ook bellen: 0182-621831. Vierentwintig uur per dag. Voor het geval u ergens staat met schade... Boven: echtpaar Van Zoest kreeg vorige week bezoek van wethouder Wientjens. Beneden: echtpaar Van Vuuren vierde ook vorige week hun 55-jarig juwelijk. (Foto’s.ArtisticArt/Uesbeth van derVis.) Sylvia Buring: „je lichaamstaal, je houding en woorden, het is allemaal communicatie.” (Foto: Artistic Art/Liesbeth van derVis.) WADDINXVEEN - Waddinxveen telde vorige week twee feestjes van koppels die 55 jaar geleden in het huwelijk tra den. Maandag ging loco-burgemeester, mevrouw M.C. Wientjens, op bezoek bij het bruidspaar Van Zoest-van Schaik. Me vrouw van Zoest-van Schaik is op 27 ok tober I920 in Haarzuilens geboren, meneer van Zoest op I7 maart 1918 in Reeuwijk. Samen hebben ze zeven kinde ren, vijf dochters en twee zonen en ze ventien kleinkinderen. De heer van Zoest is zijn hele leven werkzaam geweest als veehouder. Hij heeft koeien, schapen en varkens gehou den. Mevrouw van Zoest heeft jarenlang kaas gemaakt. Het echtpaar is in 1964 uit Reeuwijk vertrokken. Het echtpaar is toen naar een boerderij aan de Bloe- mendaalseweg in Waddinxveen verhuisd. gebracht. „Gisteren”, zo me moreerde van den Nouweland, „stonden hier nog veertig au to’s die van mensen die nog iets moesten afmaken. Iedereen heeft enorm z’n best gedaan”, aldus de ondernemer. Met een 'maken jullie er van daag maar een leuke dag van’, WADDINXVEEN - In buurt centrum ’de Boog’ aan de C. Huijgenslaan 2 wordt 6 april weer een niseerd, met mooie prijzen. De zaal gaat open om 19.00 uur. De bingo begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom. WADDINXVEEN - Biljartver eniging ’Sportvrienden’ organi seert op 9 april de laatste in de reeks van acht klaverjasavon- den van het seizoen 2000/2001 Voor de winaars is er een leu ke prijzentafel.Aan het eind van de avond is er tevens een lote rij met prijzen. De kosten be dragen 5,- per deelnemer. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in Café ’Sport’ aan de Kerkstraat I I te Waddinx veen. mw: w j Sf- tEriai tig .C £0

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 21