WADDINXVE Elke ochtend... Kom in de Kas afgelast runnen, dus kunnen ze ook in de politiek OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° „Vrouwen kunnen een huishouden Uitslagen Sjoelen Snorfietser botst op auto Koppel- klaverjassen I I I I I I I I Tone -< Rijn en Gouwe R U B R E T E K E N M E G E VERGADERINGEN BOUWZAKEN VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Platform Duurzaam Waddinxveen GROEN i Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vijf weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur I I I I I I I I I I I I I I I I weKeri vuur zeven uur iri uc uu^. vuui uczc vrijblijvende kennismaking betaalt u 24,65. I OVERIGE VERGUNNINGEN BALLONVAART VOOR VRIJWILLIGERS BEZWAAR REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING PAGINA 3 WOENSDAG 4 APRIL 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN overzicht woningvoor- het vergro- I het ver- personen, die in het vergro- Bestelbon regenton Telefoon: Naam: Waddinxveen Postcode Adres: Handtekening: Datum: illl llii gemeente. Als er L-IFT PPDrCKITACC vom IVA/CM IKI PtC rr AACCKlTCDm ITICIS rliAtei- k;; dichtst bij de mensen staat. op Rijn en Gouwe. Naam: Adres: Plaats: COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting b is Ben je al lang politiek actief? Ja, al erg lang en ook in de Pv dA, vooral omdat het me boeit in hoeverre je de besluitvor ming voor het organiseren van ons land en onze gemeente kunt beïnvloeden. 13 kiezen van verschillende partij en, die soms wel op elkaar lij ken, maar die wanneer je goed oplet toch enorm verschillend zijn. Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. end van 6 en 7 april 2002. Ook de geplande jubileum viering, waarbij minister-pre sident W. Kok tevens het ontwerp van de Kas van de Toekomst zou onthullen, wordt uitgesteld tot volgend jaar. Deze bijeenkomst zou wor den gehouden op donderdag 5 april op het terrein van de Floriade 2002 te Hoofddorp. 1403, 4. Wim Slingerland jr. 1397, 5. Henk van Beek 1387. Klasse B: ICor van Herk 1325 punten, klasse C: Cor van Wijk 1239, klasse D: ICor Kersber gen I 129. WADDINXVEEN - Een 65-jari- ge Waddinxvener is op 2 maart omstreeks 14.15 uur met zijn snorfiets tegen een auto aange reden op de kruising Kanaaldijk Dreef. De man reed over het fietspad langs de Dreef en reed bij rood licht de kruising op. De auto mobilist, een 40-jarige Woerde naar, reed vanaf de Kanaaldijk rechtdoor de Kanaalstraat op bij groen licht. De Waddinxve ner is met pijn aan de heup overgebracht naar het Bleu- landziekenhuis. BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: Jan Dorrekenskade-Oost 13: 3 berken in de voortuin Maarten Schoutenstraat 6: 1 naaldboom WADDINXVEEN - De 25ste Kom in de Kas op 7 en 8 april wordt afgelast vanwege de uitbraak van mond- en klauwzeer in Nederland. Dat heeft het Kom in de Kas-be- stuur besloten. Om risico’s te voorkomen en uit solidariteit met de vee houderijsector stellen de te lers van groenten, bloemen en planten het evenement uit tot volgend jaar. De organisatoren van Kom in de Kas verwachtten tweehonderduizend bezoe kers. Het jubileumfeest 25 jaar Kom in de Kas zal nu ge vierd worden in het week- SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 62 46 22 werkgroep lokale bestuurlijke vernieu- Zuid-Holland d.d. 15 het bestemmingsplan Sturen naar: Gemeente Waddinxveen t.a.v. dhr. W. van Valen Antwoordnummer 12 (geen postzegel nodig) 2740 VB Waddinxveen OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond Het is daarom raadzaam om in de reinigingspe- riode het toilet af te dekken om eventuele water- spetters tegen te houden (evt. wc.-bril naar bene den met een dweil tussen wc.-bril en pot). OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. WADDINXVEEN - Stichting Wijkwerk De Zuidplas organi seert op vrijdag 6 april een koppelklaverjasavond in het Zuidhonk aan de Zuidplaslaan 552. Aanvang 20.00 uur. Tijdens deze avond worden vier rondes gespeeld. Iedereen is welkom. krediet voor van het gemeentelijk HET PERCENTAGE VROUWEN IN DE GEMEENTEPOLITIEK LIGT AL JAREN ROND DE 22 PROCENT. EN DAT IS LAAG. LAAG IN VERGELIJKING MET DE LANDELIJKE POLITIEK, LAAG IN VERGELIJK MET HET AANTAL MANNEN IN DE BEVOLKING. IN DEZE TWEEWEKELIJKSE RUBRIEK VERTELLEN VERSCHILLENDE VROUWEN UIT WADDINXVEEN OVER HUN ERVARINGEN MET DE PLAATSELIJKE POLITIEK. Naam: Bep Vermeij Partij: gemeenteraadslid namens de PvdA Beroep: fulltime baan in het voortgezet speciaal onderwijs in Gouda Getrouwd: Nee, ik heb wel samen gewoond Kinderen: nee Actief in: de vrouwenraad, voorzitter Is het belangrijk dat er vrouwen in de politiek zit ten? over waar wegen komen of Heel belangrijk. Het mooiste zou zijn wanneer er in de vol gende raad evenveel vrouwen als mannen zitten. Het klinkt afgezaagd, maar het is wel zo dat vrouwen een huishouding met man en kinderen kunnen runnen, dus kunnen ze ook meedoen aan een gemeente raad.Want die gemeenteraad doet niets meer of minder dan de huishouding van een ge meente runnen, zowel finan cieel als inhoudelijk. Ik hoop dan ook dat bij de verkiezingen volgend jaar alle stemgerechtigde burgers van hun democratisch recht ge bruik maken en naar de stem bus zullen gaan en dat er veel vrouwen in die raad gekozen zullen worden. WADDINXVEEN - De uitsla gen van de Waddinxveense sjoelers is als volgt: klasse A: I. Jan Kersbergen 1433 punten, 2. Dirk Jan van Drunen 1424, 3. Kees Kuypers en het Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad nn Riin en Gouwe. 1 Postcode: Tenslotte koos ik in 1982 me voor de gemeenteraad ver kiesbaar te stellen, omdat daar de politieke besluitvorming het gers in de gemeenteraad te van de Wat is gemeentepolitiek? Gemeentepolitiek is, werd me al snel duidelijk, veelomvat tend. Je besluit niet alleen over lantaarnpalen, maar ook over onderwijs, milieu, sociale za ken, jeugd- en jongerenwerk en huizen kunt bouwen, enz. Daarbij worden er terecht re gels gesteld door de rijksover heid en heb je soms meer, soms minder invloed om het voor de inwoners van Wad dinxveen wat plezieriger te maken. Natuurlijk probeer je de belangen van de burgers zo goed mogelijk in het oog te houden en in de PvdA doe je dat dan vanuit de beginselen van die partij, waarbij je altijd op zult komen voor de zwak keren in onze maatschappij. Soms is het ook wel eens ver velend dat je niet altijd je zin krijgt, maar er is in ons demo cratisch land gelukkig de mo gelijkheid om vertegenwoordi- u zonder Gemeentehuis postadres telefax Publieksvoorlichting Klachten en informatie openbaar groen en onderhoud wegen Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d ca. 200 liter, die gemaakt is van gebruikt en nieuw poly ethyleen. De ton wordt geleverd met filter en overstort. Bestelbonnen zij verkrijgbaar bij gemeentehuis en Woonpartners. U kunt ook onderstaande bon invullen en opsturen naar: Gemeente Waddinxveen, t.a.v. dhr. W. van Valen, antwoordnummer 12, 2740 VB Waddinx veen. De Stichting nodigt organisaties of personen uit om vrijwil ligers die hun beste beentje voor zetten, op te geven bij de meer dan acht vrijwilligers worden opge- 7 Regenton ook voor huurders mogelijk: Woon partners ondersteunt de actie regenton. Woonpartners heeft het Platform Duurzaam Waddinx veen laten weten dat ze de actie regenton van harte ondersteunt. De corporatie zal haar bewoners desge wenst adviseren hoe zij de regenton het beste kunnen aansluiten. Met de wijkopzichters kan hierover contact worden opgenomen. Inmiddels zijn meer dan 400 bestellingen binnen. De 400e betaler krijgt de ton gratis. De werkgroep water biedt u de regenton nog steeds aan voor de aantrekkelijke prijs van 46,- per stuk. Het gaat om een groene regenton met een inhoud van BEZOEK BOUW- EN WONINGTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de sectie Bouw- en woningtoezicht van de afdeling VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. De bouwplannen die ter inzage liggen kunt afspraak van 08.30 tot 12.30 inzien. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, land- schap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Beheer Open bare Ruimte. Aansluitend op het invullen van de bestelbon dient u het totaalbedrag over te maken op banknummer 3668.98.124, t.n.v. Platform Duurzaam Waddinxveen met vermelding 'regenton' en uw adres Opname in deze spraak in over kunt u geen men veiling. Wel kunt bij de afdeling Beheer VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/ MELDINGEN WAARMEE INGESTEMD Kerkweg-Oost 177: het gedeeltelijk veranderen vergroten van een kantoor annex winkel. Meteorenweg 7: het gedeeltelijk veranderen en groten van een woonwagen. Zwarteweg 1het plaatsen van een dakopbouw op het achtergeveldakvlak en een dakkapel op net voorgevel- dakvlak Sterrenlaan 2: het gedeeltelijk veranderen van een dag en dienstencentrum Sniepweg 49: het gedeeltelijk veranderen en ten van een schuur/ berging Limaweg 3: het gedeeltelijk veranderen van een garage Prinses Marijkestraat 23: net gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning Kuyperhoeve 17: het plaatsen van een dakkapel op het acntergeveldakvak De Stichting Nationale Feestdagen wil vrijwilligers in het zonnetje zetten in het kader van het Nationale Jaar van de Vrijwilliger. De Stichting heeft daarom acht plaatsen gere serveerd voor een ballonvaart bij de jaarlijkse ballonmani- festatie op Koninginnedag. Tel.:-- (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit- de definitieve besluitvorming. In dit stadium bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno- u uw bedenkingen kenbaar maken Openbare Ruimte. De gemeente Waddinxveen is gestart met het schoonmaken en het inspecteren van het hoofdriool in de volgende wijken: Bedrijven/industrieterrein noord, Noordkade, Staringlaan, Centrum-oost, ten noorden van de Kerkweg oost (incl. Rijnlandstraat) Bomenwijk (incl. Onderweg, Veenkade, Kleikade) Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Dusseldorp Lichtenvoorde BV en duren tot eind april afhan kelijk van de weersgesteldheid. Tijdens het reinigen kan er door wisselende over- en onderdruk een kleine hoeveel heid water uit de sifon van de wastafel of het toilet gaan spetteren. Hierdoor kan uw toilet vies worden. BINNENGEKOMEN BOUW AANVRAGEN/ MELDINGEN De volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen: Jan Dorrekenskade-Oost 104: het opricnten van een schuur Gerstakker 72: het gedeeltelijk veranderen en ten van een woning Noordeinde 50: het oprichten van een zwembad Noordeinde 93: het oprichten van een warenhuis Bredeweg 23 (Distripark):het oprichten van een bedrijfs pand De aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur ter inzage ligt bij de afdeling VROM. Opname in deze publi catie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in over de defini tieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaar schrift indienen tegen een voorgenomen bouwplan. Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 62 46 22 Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie 62 47 67 62 45 00 54 75 00 Sniepweg 13d 61 25 70 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Commissie Financiën, Personeel en Organisatie op donderdag 12 april, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: Advies Advies wing. Advies tolerantiegrenzen bij bedreiging, mishandeling, belediging van ambtenaren, alsmede bij vernieling. Tij delijke ontzegging door het college aan personen, die in gemeentelijke gebouwen regelmatig overlast hebben veroorzaakt. Vaststelling van het Treasurybeleid (statuut) Advies algemene begrotingswijzigingen Informatief Informatieplan op niveau Hierbij bestel ikregenton(nen) en zal het totaalbedrag 46,- per stuk) overmaken op bankrekeningnummer 3668.98.124. t.n.v. Platform Duurzaam Waddinxveen met vermelding 'regenton' Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. Md. Kamphuis van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, tel. 624805. Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is tot nader aankondiging alleen op maandag en vrij dag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg-consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzieningen gehandicapten en lopende aanvragen. Op de overige dagen kunt u alleen terecht voor aanvraag formulieren. Invalidenparkeerkaarten Voor het aanvragen, afhalen en verlengen van invaliden parkeerkaarten kunt u terecht bij de balies van de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis gedurende de normale openingstijden van de publieksbalie. De volgende vergunningen o.g.v. A.P.V. of andere wette lijke regelgeving zijn verleend: De heer T.M. van Calsteren, Bergambacht: Expositie schilderijen en tekeningen (zonder verkoop) in het Anne Frankcentrum op zaterdag 31 maart 2001 van 10.00 tot 17.00 uur; C.V.V. Be Fair: Loterijvergunning. Verkoop loten vanaf 1 april t/m 26 mei 2001Trekkingsdatum 26 mei 2001 Stichting Wielerronde Waddinxveen: Organisatie 9e Wielerronde van Waddinxveen op maandag 1 6 april 2001 (tweede paasdag) van 1 1.00 tot 1 8.00 uur op het parcours Dorpstraat, Kerkweg-West, Chopinlaan en Beethovenlaan; Samenspraak: houden stille tocht naar het herdenkings monument op het Stationsplein op vrijdag 4 mei 2001 vanaf circa 19.30 uur; Waddinxveense Kunstkring: houden openhuis/expositie (met eventuele verkoop) in het Anne Frankcentrum op maandag 30 april 2001 van 10.00 tot 16.00 uur; Mevrouw L. van Hoven te Waddinxveen: houden van een hobbybeurs in het Anne Frankcentrum op zaterdag 6 oktober 2001 van 10.00 tot 16.00 uur; Gouwe Sphinx /de heer M. Shawki: terrasvergunning geldig vanaf 1 april tot 1 oktober 2001 tegenover het horecabedrijf Nesse 14; De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantoor uren in de leeshoek van de publiekshal ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Wanneer u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen door de verlening van een - hiervoor genoemde -verleende beschikking, kunt u binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Kerkweg-West 46: 2 berken in de voortuin Prinses Beatrixlaan 23: 1 prunus in de achtertuin Prinses Beatrixlaan t.o. nr. 134: 4 populieren in plant soen naast parkeerplaats Peuleyen 88: 1 kronkelwilg in de achtertuin Jacob Catslaan 7: 1 kronkelwilg in de voortuin Souburghlaan 2: 2 elzen in de voortuin COMMISSIE WELZIJN, ONDERWIJS, ZORG en SOCIALE ZAKEN op donderdag 12 april, aan vang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: Advies Voorstel tot het beschikbaar stellen van een interne verbouwing Theo Thijssenschool. Informatief Regeling kinderopvang alleenstaande ouders 2001 Bestuurlijke Regionale krachtenbundeling Openbaar Pri mair Onderwijs Jaarplan 2001 /2002 in het kader onderwijsachterstandenbeleid Aan de raad gerichte brief van de FNV Vrouwenbond over eindverslag van het project 'In iedere wijk een Kin- derplaza' VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN/ SLOOP- MELDINGEN WAARMEE INGESTEMD Zuidplaslaan 1 84-1 86: het gedeeltelijk slopen van een winkel Hoogeveenseweg (ong): het slopen van twee schuren geven voor een tochtje, zal een notaris acht prijswinnaars trekken uit de aangemelde personen. U kunt de vrijwilligers opgeven tot en met 20 april a.s. bij de Publieksbalie van het gemeentehuis, tel. 624622 of schriftelijk bij de gemeente Waddinxveen, t.a.v. WJ. Ver meij, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. U dient bij aanmelding te vermelden: de naam van betrokkene, de vrijwilligersactiviteit, het adres en telefoonnummer waar onder betrokkene bereikbaar is. COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING en ECONO MISCHE ZAKEN op dinsdag 10 april, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: Advies Voorstel tot het (opnieuw) nemen van een voorberei- dingsbesluit voor het perceel Herbarenerf 8. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel gelegen tussen Noordkade 153 en 149g. Voorstel om medewerking te verlenen aan het oprichten van zes kadewoningen ten zuiden van de Noordkade 153. Brief van de heerJ.H. de Kleyn, Zuidkade 166, inzake verzoek tot handhaving met betrekking tot het strijdig gebruik t.b.v. horecadoeleinden in het pand Zuidkade 206. Informatief Voortgang bouw(projecten) en raad. Voortgang centrumontwikkeling (vast agendapunt). Voortgang m.b.t. Distripark/actualisering ontwerpbe- stemmingsplan (vast agendapunt). Besluit Gedeputeerde Staten van maart 2001 tot goedkeuring van Bedrijvenpark Coenoop III". COMMISSIE OPENBARE RUIMTE en MILIEU op dinsdag 10 april, aanvang 20.00 uur. Op de agenda o.a.: Presentatie over windenergie door Drs. F. van der Loo, medewerker bij Novem Advies Renoveren winkelcentrum Passage Uitvoeren energiebeleid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 3