Bos geeft Deze raadszetel Week niet terug aan D66 Mantelzorgcafé Er bi 5 april t/m 16 april: L I PRAXIS Wethouder presenteert bestemmingsplan Catsburg I 1 VOORJAARSBEURS I 1 k BLAD? Wijzigingen ICW mmmms/ms Een schoon plein voor basisschool De Regenboog Krijg delentekriebels bij ^poning! 1 I Kaartavond autoclub ƒ2395,- i PARTNER. D66 Sport MT-I kroes interieur TTHTEiTTTTiTZITTC Te veel Streekaccordeon- orkest Kreater treedt op Actie voor watervogels GOUDKADE 1 -4, GOUDA ROLF BENZ Hij is er ween De NVM Woningvizier Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 01 72 - 2I 66 54 I GRATIS MONTAGE: bij aankoop van een complete keuken wordt deze gratis gemonteerd*. GRATIS TEGELS: ter waarde van 750,- bij aankoop van een complete badkamer*. LEUK CADEAU bij aankopen v.a. 500,- Fauteuil leer in 22 kleuren Internet: www.wooning.org Daar is de Klant pas Koningl SCHERP GEPRIJSD: 54e jaargang nr. 2744 Luxe roomboterstol met amandelspijs 750 gram Mijn Merk Eieren middelgroot Doos a 10 stuks Witte asperges 500 gram Opgeteld de beste! gedronken A.s. maandag 1 6 april 2^e Paasdag w zijn wij geopend Ikebana bij NBvP, Vrouwen van Nu Z< 1 2,49i 4,"* 1 - - J /w' «I ««a W|||B aa\ iseurs in modern wonen men door iemand van D66. 3 "KROMME GOUWE" LET OP: VESTICING ROTTERDAM WEGENS VERBOUWINGTIJDELIJKGESLOTEN! 'een, Zevenhuizen en Moerkapelle Woensdag 11 april 2001 Hypotheek adviseur WADDINXVEEN De fractievoorzitters van de politieke partijen geven hun visie op de si tuatie bij D66. Zij be treuren de gang van za ken. De 12-jarige Verona den Drijver heeft inmiddels drie brieven geschreven waarin ze om aandacht voor de watervogels vraagt. Schuttersvereniging Waddinxveen is erg ac tief. Het aantal leden bij de vereniging groeit en er werden wedstrijden gespeeld als de districts- competitie, een interna tionale wedstrijd en een bedrijfscompetitie. Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. plein”, licht directeur Van der Horst de actie toe. „We hebben vrij veel bossage om het gebouw en daar ligt van alles in. Maar ook op het plein komt veel troep terecht, het schoolplein is immers na schooltijd ook een buurtplein. Daarom gaan we vanmiddag met alle groepen aan de slag om lekker schoon te maken.” Vervelend vinden de kinderen het niet. Alle bezems en prikkers zijn in gebruik GOUDA - Het steunpunt Mantelzorg organiseert op vrijdag 20 april tussen 10.00 uur en 12.00 uur het mantel zorgcafé. Mensen die zorgen voor een naaste met een ziekte of handicap, hebben hier de mogelijkheid om el kaar te ontmoeten. Mantel- zorgers kunnen zo hun ver haal bij elkaar kwijt, elkaar steun geven en kunnen er even uit zijn in een gezellige omgeving. De koffie is gratis. Het doel van deze bijeen komst is het bieden van een plek aan mantelzorgers waar zij elkaar ondersteuning kun nen bieden, waarbij lotgenot enervaringen en informatie uitgewisseld kunnen worden. Ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur De 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur Voor onze kantoorboek handel met tabak, hobby, wenskaarten, cadeau artikelen, tijdschriften enz. (Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars) en de eerste vuilniszak is al snel gevuld. „Er ligt een heleboel troep”, vertelt Edi na die met een bezem in de weer is. Sa men met Sifra, Kim en Melanie heeft ze een hoek van het plein onder handen ge nomen. „En het is leuker dan aardrijks kunde of verkeer”, vindt Sifra. En dan gaat het groepje weer aan de slag om rommel als blaadjes, papiertjes en blikjes op te ruimen. dens deze avond worden vier rondes gespeeld. Leden en niet- leden zijn welkom. Na het kaar ten is er een prijsuitreiking. In schrijven kan bij Hotel, Café, Restaurant 'De Unie', Kerk- weg-Oost 226, Waddinxveen. Zaterdag 14 april open. Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molenwetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172-46 01 30 www.erbi.nl Rijneke Boulevard Zoeterwoude Tel. (071)341 38 61 Zuidplaslaan 426 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0 182) 622 388 www.dgep.nl onder begeleiding van een deskundige.Tijdens deze bij eenkomst zal Annet Meijer, preventiefunctionaris bij De Vierstroom informatie geven over cursussen voor mantel zorgers De bijeenkomst wor den iedere derde vrijdag van de maand gehouden en vindt plaats in café Resistance, bij het Verzetsmuseum in Gouda,Turfmarkt 30. Aanmel den hoeft niet.Voor meer in formatie: de balie van Steun punt Mantelzorg is te vinden in de Thuiszorgwinkel-medi- theek, Boelekade I in Gouda en is open op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur, op maandag van I3.3O uur en 17.00 uur. Tel. 0182-594658 Wij zoeken per direct een enthousiaste verkoopster voor 38 uur per week. looHe Wij leiden u graag rond Interesse of vragen? Bel Jan Arie: (06) 29471832 Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 Waddinxveen HOUTHANDEL ALBLAS sv rand van het project van een carport te voorzien. Voor de overige vierwielers wordt par keerruimte in een laag onder het appartementengebouw ge realiseerd. Er is op dit moment nog weinig bekend over de vormgeving van te bouwen wo ningen. De wethouder wil bij de toewijzing vooral denken aan de starters, senioren en doorstromende inwoners die woonruimte zoeken. Zijder- hand wil zo snel mogelijk gaan bouwen, maar moet eerst het bestemmingsplan waarin deze locatie van de bestemming wo nen wordt voorzien, door de procedure zien te slepen. Voor de snelheid is het vooral van belang dat er geen bezwaren tegen het plan binnen komen. Zijderhand liet merken zich daar stevig voor te willen inzet ten. Gelukkig voor de wethou der en de toekomstige bewo ners bleek er binnen de zaal weinig weerstand tegen het plan. Een aanwezige die naast het plan een glastuinbouwbe- (vanaf 10.00 uur is alleen de Praxis geopend) LEEN BAKKER/ drijf exploiteert, gaf aan niet blij te zijn met het project naast zijn bedrijf. Afgelopen week echter ging de gemeenteraad akkoord met de aankoop van een optierecht, waar door de gemeente twee jaar lang het recht krijgt het betrokken tuin bouwbedrijf voor een nu al vaststaande vergoeding het over te nemen. Door deze ontwikkeling zal on getwijfeld ook de weerstand van dit bedrijf als sneeuw voor de zon verdwijnen.Wanneer al les verder optimaal verloopt, zal in de loop van 2002 de bouw van dit project in volle gang zijn. direct af fabriek WADDINXVEEN - De heerW. Waterreus, die sinds 1996 opt rad als uitvoerend secretaris van Ondernemerskring ICW - Industrieel Contact Waddinx veen, zal zijn activiteiten voor deze vereniging beëindigen, dit in verband met een toenemend tijdsbeslag voor zijn diverse an dere functies. De penningmees ter van ICW, drs. G.W Jong bloed r.a.zal voorlopig de taken rond het secretariaat waarne men, het ICW bestuur zoekt WADDINXVEEN - Voor leerlingen van basisschool De Regenboog was het vrij dagmiddag een iets andere dag dan nor maal. De les werd namelijk onderbroken voor een schoonmaakuurtje. De ge meente leverde bezems, prikkers, kruiwa gens, vuilniszaken en andere schoon- maakhulpmiddelen en zo konden de kinderen actief aan de slag. „We ergeren ons aan de troep op het Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Wethouder Zijderhand hield onlangs een inspraakavond over bestemmingsplan Cats burg. Op deze avond werd uit gelegd hoe de 66 woningen die daar gebouwd gaan worden, ge situeerd zullen zijn. Het plan sluit aan bij de bestaande be bouwing van Swanla, doch krijgt een geheel eigen vorm middels twee wooneilanden. Het plan bestaat uit een appar tementengebouw van 26 ap partementen in vier bouwla gen, ’17 twee onder één kap-woningen’, 3 plaatsen voor woonwagens en 20 huizen in één blok. Mochten de woonwa genplaatsen uiteindelijk niet nodig zijn, dan komen er wel licht nog drie woonhuizen bij. Het is de bedoeling dat vooral de binnenruimte van deze nieu we woonomgeving een 'blik- vrije’ ruimte wordt. Dit houdt in dat er geen auto’s te zien zul len zijn. Men wil dat bereiken door veel huizen aan de buiten- Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Voordelige bromfietsverzekering Lïï naar een invulling van de taken, waarbij de accenten ledenwer ving, PR en secretariaat hun ei gen accent krijgen. Het corre spondentieadres van het ICW is eveneens gewijzigd en luidt voortaan: Ondernemersvereni ging Industrieel Contact Wad dinxveen ICW p/a BADOTech- nische Handelmaatschappij BV, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen, tel. 0182-644 444, fax. 0182-640 460, e-mail: bado-online@tip.nl. Zuidkade 62, Waddinxveen, 0182-614066 óók ZATERDAG GEOPEND van 8.00 tot 12.00 uur van maart t/m oktober Bangkirai tuinhout via eigen import Blokhutten WADDINXVEEN - Niet alleen de techniek van het arrange ren, maar ook de geschiedenis van Ikebana en de symboliek van bloemen komen op dinsdag I7 april aan de orde bij NBvP, Vrouwen van Nu. Volkshoge- schooldocente, Conny van Dongen, is dan gastspreker bij de Vrouwen van nu. Aan het eind van de avond worden en kele bloemsierkunstwerken verloot. Leden en belangstel lenden zijn van harte welkom in de Marchandzaal van Zorgcen trum Souburgh. De aanvang is 20.00 uur. WADDINXVEEN - Frans Bos gaat niet in op het verzoek van het partijbestuur van D66 om zijn raadszetel terug te geven aan de partij. D66 wil er een opvolger op zetten, maar Bos geeft zijn politieke stem niet op en blijft zitten waar hij zit en gaat door als onafhankelijk raadslid. „Daarmee zijn de inwoners het beste gediend”, is de be langrijkste argumentatie van Bos. „Helaas brengt onze voormalige fractievoorzitter de gemeentepolitiek zo nog verder in diskrediet”, meent Albert Grooten, D66-afde- lingsvoorzitter. „Hij treedt uit een fractie en dus ook uit D66. Het lijkt mij dan ook een simpele redenatie als hij zijn zetel ter beschikking stelt aan D66. Dat zou wel zo sportief en redelijk zijn”, licht Albert Grooten het verzoek van de partij toe. „Bovendien is zijn besluit niet in de geest van de loyaliteitsverklaring die hij heeft getekend bij zijn kandi daatstelling voor de Gemeen teraad. Iedere kandidaat op de lijst van D66 verklaart daarin dat hij zijn raadzetel ter be schikking zal stellen als hij niet langer deel uitmaakt van de partij. Bos heeft zijn partijlid- maatschap niet opgezegd, maar heeft zich lokaal wel uitdrukke lijk buiten de partij geplaatst.” Bos kan zich echter niet meer herinneren of hij de verklaring inderdaad heeft ondertekend. „Dat zou kunnen, maar dat is dan meer dan zeven jaar gele den. Bovendien zou mijn besluit daarmee niet veranderen”, meent Bos. „De partijen moe ten eens ophouden met te den ken alsof het allemaal om de partijen gaat. Het gaat om de inwoners en daarop heb ik mijn besluit genomen. Ik heb er goed over nagedacht, alles afge wogen, maar voor mij is het al tijd vrij duidelijk geweest, ik ga door.” Overigens stelt Bos zich bij de volgende raadsperiode niet meer beschikbaar als kan didaat voor een nieuwe raad- stermijn voor D66. Of hij de politiek dan helemaal verlaat, weet hij nog niet. „Daar is het nu te vroeg voor. In principe heb ik geen plannen voor een lokale partij.” Middels een brief liet Frans Bos het partijbestuur begin deze maand weten dat hij uit de fractie stapt. De reden voor zijn vertrek is een ruzie tussen Bos en Van Went die naar buiten kwam toen Bos een e-mail stuurde die door een anonieme bezorger bij de Streekac- cordeonorkest Kreater ver zorgt op dinsdagavond I9 april (dinsdag na Pasen) een muziek avond in de grote zaal van het Centrum voor Kunstzinnige Vorming Kreater in Waddinx veen. Behalve het orkest speelt hier ook een aantal leerlingen van Paula van Wanrooy, de do cent accordeon, verbonden aan Kreater. Door het orkest is flink geoefend op ’nieuwe’ nummers, onder meer La Sto- ria, Jesus Christ Superstar, Bal letaria. Tussendoor treden leer lingen en groepjes uit het orkest op. De avond begint om acht uur. Iedereen is welkom deze avond gratis bij te wonen. WADDINXVEEN - Autoclub ’Gouwe Rijders’ uit Waddinx veen organiseert donderdag avond I2 april haar traditionele kaartavond. Inschrijven kan vanaf 20.00 uur. Het klaverjas sen begint om 20.30 uur. Tij- Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2 (Ind. terrein 'Weg en land') 010-521 69 77. Breda: Grenssteen 7-9 (Steenakker) (to. NAC-stadion) 076-542 5442. Den Haag: Van der Kunstraat 27 en 77 (Haaglanden MegaStores) 070-402 32 84. Vlaardingen (keukens): Gerard Bu rgeriaa n 4 (Woonboulevard Hoogstad) 010-460 06 70. PLUS Voortaan heet Plusmarkt: PLUS PLUS in Vers, PLU! in Kwaliteit, PLUS in voordeel en aLU in Service www.plussupermarkt.nl/diwa WADDINXVEEN - Een 31 -jari ge Alphenaar is vrijdagnacht 6 april omstreeks 04.00 uur aan gehouden op de Henegouwer- weg wegens rijden onder in vloed. Hij had een ademalcoholgehalte van 275 ug/l. De limiet is 220 ug/l. De man kreeg een boete en een rijverbod van I uur. pers terechtkwam. Het partij bestuur heeft nog wel getracht de scherven te lijmen, maar te vergeefs. „Bos heeft wel zijn excuses aangeboden, maar al leen voor zijn woordkeuze en niet voor de inhoud. Hij be tichtte van Went in de bewuste e-mail van stemmingmakerij en van het stichten van een hetze. Daar zijn wij het helemaal niet mee eens”, meent Grooten. „Hij heeft zich daar onvoldoen de voor geëxcuseerd en in een brief die wij later van hem ont vingen geeft hij een herhaling van zijn standpunten. Die me ning delen we niet met hem.” „Het is zeer te betreuren dat hij met zoveel ophef vertrok ken is, maar het past bij zijn ge drag”, aldus Bauke Zoodsma, penningmeester in het bestuur, die samen met Joop Huson.be- stuurssecretaris enkele maan den als coach van Frans Bos is opgetreden. „We kennen hem als iemand die graag op de voorgrond treedt. Dat heeft in de politiek natuurlijk voorde len, maar dat maakt het ook moeilijk om goed met andere samen te werken. Daar heeft het vooral aan ontbroken. Het ging niet over grote verschillen van inzicht op politiek gebied.” Het is niet de eerste keer dat het optreden van Frans Bos aan de orde is geweest binnen de partij. In november vorig jaar, zo schrijft de partij, is een inte rene crisis afgewend in is afge sproken dat twee bestuursle den regelmatig een functioneringsgesprek met hem zouden voeren. „Het waren zinvolle gesprekken waar ook Frans positief over was, al noemde hij ons ’zijn college van curatoren’ wat we zeker niet waren”, aldus Zoodsma en Huson. Het bestuur gaat intus sen na op welke wijze de raads- zetel weer kan worden ingeno- Demonstratie Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172-21 21 68 Weekblad voorWaddii (vanaf 11.00 uur Trendhopper en Leen Bakker) addinxveen De lessen op De Regenboog werden vrijdag even onderbroken voor een grote schoonmaak van het plein. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) l IQ ■J99 S •g H' ■s-L. -s.--

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1