Loods aan Noordkade uitgebrand markt Jaarlijkse Rommel- QÜ1B00T ivrmrmsferen? Belangstelling voor Coenecoop College groot ■Mm Zesde Ballonfestival Inwoners uitgenodigd mee te praten over drempels Bredeweg LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN van der linde Koninginnedag afgelast Verkeert u in hogere DISCOUNT 12,98f 7,98f 2,491 I Vfh M.NEELEMAN installatiebedrijf b.v. R Gas - Water - C.V. - Elektra f Cursus Inbraak woning Koren straat www.dgep.nl ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Correspondenten gezocht Letsel na botsing www.huisplein.nl heeft een actueel aanbod van 50.000 woningen en is daarmee dus de grootste site van Nederland! (o l^nqèrlana) eerste hulp aan kinderen Uw nieuwe cv-ketel in één dag geplaatst! Investeren Geen ontvangen? Versterking Aanbod CARWASH WarmteLine I i. i- 1 www.slingerland.nl NEELEMAN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Dan doen wij er nog een schepje bovenop! Woonsfeer telt. Bel 0172 - 21 66 54 DE GRAAF PARTNER 32,50 I l SPORTHAL DE MAMMOET-GOUDA ZATERDAG 28 APR. 10-16 UUR ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Auto\ snelservice j Coenecoop 397.Waödiniveen. Tel. (0182161 47 14 (nieuw!) /Auto\ f snelservice Coenecoop 397? WaMinmen. Tel. (0182)614714 Hamlappen kilogram Rundergehakt kilogram Bananen kilogram - INTERIEURVERZORGING Autoel snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: '«tanh ■n Woensdag 18 april 2001 De brandweer rukte vorige week uit om een brand aan de Noordkade te blussen. (Foto: Ekko ten Cate.) 3-GANGENMENU I bekijk voor up-to-date informatie onze website! L 1 www.pcdiscount.nl EVM www.warmteline.nl 216654 of mail naar: s.vander- kolk@rijengouwe.nl KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0812)64 00 72 j ONDERHOUD ALLE MERKEN tijdens de pauzes en in studie ruimten, maar ook aan het sur veilleren bij proefwerken, het organiseren van excursies en het verrichten van allerhande administratieve handelingen. Het aantrekken van dergelijke functionarissen, om het even of het nu gaat om toezichthou ders of onderwijsassistenten, biedt docenten weer de moge lijk zich te concentreren op hun kern-taak: het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden bij leerlingen.” geen alternatief, in deze maan den staan in de Benelux al een groot aantal ballonevenemen- ten gepland en is een evene- betreden. „We hebben het pand gecontroleerd uit laten branden. Omliggende panden waren verder niet in gevaar. Even was er nog wat vlieg vuur richting de boerderijen aan de overkant, maar met twee stralen kon de brand niet meer overslaan. Wel was er nog wat rook waardoor de Henegouwerweg tijdelijk afge sloten was.” Van het pand is Het aanbod van tweedehands goederen is groot. Naast meu bilair, lampen, computers en wit- en bruingoed is er ook weer veel curiosa, lederwaren, boeken en speelgoed te vin den.Tevens is er een grote col lectie bomen, struiken en plan ten te vinden zijn. De inwendige mens wordt zeker niet vergeten: er worden weer vis, oliebollen, kroketten, saté, broodjes hamburger en stroopwafels te koop aangebo den. Voor kinderen is er een groot aanbod van spellen en wordt er geschminkt. Nieuw is dat er twee kapsters aanwezig zijn, ’s- Middags is er het Rad van Avontuur. Gekochte meubelen e.d. kun nen door de bezorgdienst te gen een redelijke vergoeding worden thuisbezorgd. Locatie: het evenemententerrein aan de Dreef, naast benzinestation Texaco. Parkeren op het terrein bij het Gouwebad ’de Sniep’. Opening: 9.00 uur. Sluiting: 16.00 uur. HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE Opgeteld de beste! www.plussupermarkt.nl/diwa Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 -21 66 54 Telefax 0172-21 Weekblad voor WADDINXVEEN - DeWad- dinxveense brandweer is vori ge week donderdagnacht met het voltallige team uitgerukt om een brand aan de Noord kade te blussen. „Om 23.00 uur kwam de melding binnen dat de loods van firma Bakker in de brand stond”, blikt brandweercommandant Hui- zer terug. In eerste instantie vertrok er één wagen richting Zuidplaslaan 426 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 Gerookte kalkoenfilet op een bedje van frisse salade en croutons Runderspies met Ardenner- ham en kruidensaus Omelet Siberiën PC DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS WIJ KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Hypotheek adviseur WADDINXVEEN - De Cen trale Hervormde Gemeente houdt op zaterdag 21 april voor de 27e keer een grote jaarlijkse rommelmarkt. Met de opbrengst wordt jeugd- en evangelisatiewerk in binnen- en buitenland gesteund. Muzikale ondersteuning zal worden verleend door ’Route 77’. Zij zullen tussen 10.00 uur en I 1.30 uur twee optredens verzorgen. Het geld dat zij hiervoor krijgen besteden ze aan een project in Pakistan. De gastkraam zal worden bezet door de Bond tegen het Vloe ken, die ook een gift ontvan gen. niets meer over. Het werd ge bruikt voor wat opslag, en een bandje had er een oefen ruimte. De oorzaak van de brand is onbekend. „Wel stond de achterdeur open, maar ik weet niet of dat voor de brand al zo was of dat die later is opengeslagen”, weet Huizen het pand. De rest van het ma teriaal kwam al snel toen bleek dat de vlammen zich al hadden verspreid. „In totaal zijn we met drie wagen, twaalf stralen, één waterkanon en dertig brandweerlieden bezig geweest de brand te blussen”, aldus Huizen Er waren geen mensen of gevaarlijke stoffen aanwezig en daarom was er geen reden om het pand te Volop keus - Volop voordeel! KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 Het Weekblad voor Waddinx veen zoekt correspondenten die tegen een vergoeding met enige regelmaat artikelen willen schrijven. De voorkeur gaat uit naar mensen die in Zevenhui- zen/Moerkappelle of Waddinx veen wonen. Interesse? Reac ties kunnen naar: Weekblad voor De heer Pennink brengt zijn voorstel met verve, maar een kanttekening lijkt op zijn plaats. Waar vindt het Coenecoop de mensen voor deze banen? „Ik ga ervan uit dat onze school niet alleen voor leerlingen een aantrekkelijke school is, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar een gevarieerde baan en graag met leerlingen in con tact komen.” „Daarnaast denken we dat we er verstandig aan doen het be staande werk, dus ook de les sen, over meer docenten te spreiden. Dat vergt op de kor te termijn een investering, maar we zijn er van overtuigd dat zich dat zal terugbetalen in meer plezier in het werk. On tegenzeggelijk ondervindt de leerling daar de positieve gevol gen van.” Het lijkt tegenstrijdig om in een tijd van krapte op de arbeids markt meer personeel aan te willen stellen en misschien is het dat ook wel. Aan de andere kant maakt de manier waarop de school omgaat met werk druk het Coenecoop College in toenemende mate aantrek kelijk voor bijvoorbeeld docen ten woonachtig in Waddinx veen en Boskoop die nu nog dagelijks naar Den Haag, Zoe- termeer of Rotterdam reizen. Pennink: „Geen reistijd en aan het werk op een school die werk maakt van het reduceren van de werkdruk. Ik zou het wel weten.” De directeur van de school, de heer Pennink, noemt de groei van de school een beloning voor de inzet van de medewer kers. Een aangename verras sing, noemt directeur Pennink de grote belangstelling voor het Coenecoop College onder de aanstaande brugklassers. „De stijgende lijn van het afge lopen jaar zet duidelijk door en het is vooral verheugend dat en mate school. WADDINXVEEN - Het jaar lijkse Ballonfestival waarvoor ook dit keer weer 30 ballon- vaarders hadden ingeschreven en waarvoor jaarlijks zo'n 15000 toeschouwers naar de WSE terreinen komen is afge- WADDINXVEEN - Een 73-jari- ge vrouw uit Waddinxveen is woensdag I I april met hoofd letsel overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis. Zij fietste omstreeks 13.00 uur over het fietspad komende van uit de richting van de Kanaal dijk en reed in de richting van de Sniepweg. Bij de kruising sloeg de vrouw linksaf. Zij werd op dat moment echter inge haald door een 13 jarige fietser uit Waddinxveen. Het tweetal kwam ten val. op een flink aantal tegenstan ders van deze vorm van ver- keersvertraging binnen Moer- kapelle mag rekenen. Inmiddels circuleren geruchten, dat op deze avond door het gemeen tebestuur voorgesteld zal wor den de drempels weer weg te halen. Diverse aanwonenden van de Bredeweg klagen al ge ruime tijd over schade en over last door de drempels. Huizen en gebouwen zouden sinds de aanleg van de drempels zijn gaan scheuren door trillingen veroorzaakt door verkeer dat vooral op stille uren de drem pels met hoge snelheid neemt. Volgens onbevestigde berichten zijn er naar aanleiding hier van al verscheidene schade-claims lad vo Meer aanmeldingen, meer klas sen, leidt dat het volgend jaar niet tot problemen? Immers, er gaat bijna geen dag voorbij of het onderwijs staat in de be langstelling wegens de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Hoe denkt het Coenecoop College dat te gaan oplossen? Pennink onderkent het belang van de vraag, maar is positief en ziet hier een nieuwe uitdaging. „Het is het bekende gegeven dat steeds minder mensen meer moeten doen. Daar kunnen we natuurlijk niet mee door blijven gaan. De ba- vergifti- kens moeten worden verzet. De werkdruk bij docenten moet omlaag, zo simpel is dat. De vraag is alleen: hoe realiseer je dat? Als Coenecoop College den ken we dat we dat een heel eind kunnen realiseren door al lerlei oneigenlijke taken bij de docent weg te halen. Taken die in onze ogen heel goed door anderen vervuld kunnen wor den. Daarbij valt niet alleen te den ken aan het toezicht houden ment in Waddinxveen niet in te twee fietsers passen. Dit jaar dus geen bal lonfestival in Waddinxveen. Verzekeringen Hypotheken Pensioenen «Vastgoed Voordelige bromfietsverzekering lid van de Vereniging van Nederlandse Instaflatiebednfven Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen Tel.: (0182) 64 00 90 www.neeleman.com info@neeleman.com OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) makelaardij ZEVENHUIZEN - Op zaterdag, I4 april tussen 17.00 uur en I7.15 uur is ingebroken in een woning aan de Korenstraat. Hierbij zijn twee personen ge signaleerd, die rond het huis lie pen. Volgens de aangever zijn veel goederen weggenomen, leerlingen uit Waddinxveen Wat precies is weggenomen is Boskoop in toenemende nog onbekend. kiezen voor onze Mochten we het afgelopen jaar 329 nieuwe leerlingen welkom heten, dit jaar zal dit aantal waarschijnlijk rond de 400 uit komen. De groei met twee a drie brug klassen betekent een enorm compliment aan al onze mede werkers die zich dagelijks in spannen om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden.” Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Wethouder De Gooijer belegt donderdag I9 april om 20.00 uur een avond in dorpshuis ’Op Moer’ teneinde de nieuwe in richting van de Bredeweg, bin nen de bebouwde kom van Moerkapelle te evalueren. Zo wel belanghebbenden als be langstellenden zijn uitgenodigd deze avond te bezoeken. Op deze avond zal gesproken wor den over de gevolgen en effec ten van de genomen maatrege len. Een onderwerp dat ongetwij feld op deze avond stevig aan de orde zal komen is de aange legde verkeersdrempels, die op voorstanders maar vooral ook richting gemeentekantoor ver zonden. Ten einde duidelijkheid te krij gen heeft het gemeentebestuur het gespecialiseerde bedrijf Fugro inmiddels trillingsmetin- gen laten verrichten. De uitslag van deze tests houdt de ge meente nog binnenshuis, maar kennelijk waren zij wel aanlei ding om op korte termijn op nieuw met de inwoners over de inrichting van de Bredeweg te gaan praten. Een ieder die over de nieuwe inrichting zijn mening wil geven, dient om 20.00 uur in ’Op Moer’ te zijn. Naast belangheb benden zijn ook belangstellen den op deze avond van harte uitgenodigd. 3 oplage 15.300 exemplaren GOUDA - De Vierstroom, de organisatie voor thuiszorg, ou der- en kindzorg en maatschap pelijke dienstverlening in Mid- den-Holland, organiseert in Waddinxveen de cursus ’Eerste hulp aan kinde-ren’. Ongeveer 40.000 keer per jaar steeds raken kinderen betrokken bij een ongeval in en om het huis. Dat kan gaan om een ging, een allergische reactie, verstikking, een breuk of een andere verwonding. Hoe paniek te voorkomen en wat te doen, leert u in de cur sus ’Eerste hulp aan kinderen’. De cursus wordt gegeven in sa menwerking met Rescue, een stichting voor opleiding en ad visering in spoedeisende (pa- ra)medi-sche hulpver-lening. De cursus is voor iedereen die met jonge kinderen te maken heeft, op het werk of thuis. De cursus bestaat uit drie bijeen komsten die bij voldoende be langstelling plaatsvinden op I7, 24 en 31 mei van 19.30 tot 22.00 uur. De prijs bedraagt voor leden van De Vierstroom 165,- en voor niet-leden 265,-. Ver schillende ziektekostenverze keraars, waaronder het Trias, vergoeden (een deel van) het cursusgeld. 't Keldertje ff Burg. Colijnstraat 1 ^Jf 2771 GC Boskoop Tel. (0172) 21 24 67 WV fax (0172) 21 84 66 www.restaurant-hetkeldertje.nl 3» PLUS Dorpstraat 38, Waddinxveen, telefoon: (0182) 61 23 73 Burg. Colijnstraat 3 t/m 7, Boskoop, telefoon: (0172) 21 25 44 WOONSFEER Heeft u een cv-ketel van 15 jaar of ouder, dan zult u er rekening mee houden dat deze op termijn vervangen moet worden. Want misschien doet hij het nog goed, maar is het nog wel veilig? Als geen ander kun nen wij u adviseren wat voor u de beste cv- of combiketel is. Sinds 1997 geven wij op alle nieuwe ketels 5 jaar garantie*. Kiest u ook voor Neeleman en geniet net als vele honderden andere klanten van onze service. Kopen of leasen vanaf 40,- per maand. jRmf Vraag naar de voorwaarden W’VEEN/BOSKOOP - Eind maart, begin april komen tra ditiegetrouw de aanmeldingen bij de scholen voor voort- Waddinxveen, Zijde 30, gezet onderwijs binnen. Bij het Coenecoop College is er 2771 EN Boskoop. Tel. 0172- dit jaar sprake van een flinke stijging. Zowel de Waddinx- veense locatie aan de Dreef als de Boskoopse locatie in de Snijdelwijk laten een forse groei zien. Aanmelden bij voorkeur vóór 30 april door te bellen naar De Vierstroom-Zorglijn, 0182- 594500. last. Door de Rijksluchtvaart dienst wordt er in verband met de MKZ crisis geen toestem ming gegeven een ballonvaart te organiseren. Dit verbod is landelijk. Verplaatsen naar au gustus of september is ook 54e jaargang nr. 2745 add inxveen W 1 68 WSW ^Idinxveen, Zevenhuizen en M< -6,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1