door vreemde- lingenwet Gemeente krijgt nieuwe taak Turkse kinderen vieren Nationale Kinderfeestdag r Deze Week 6ERANIUM- MARKT a.s. zaterdag I rSiiWirai 99,95 Veerpont in recreatie gebied Rottemeren Nieuwe stoelverdeling bij raadsvergadering door splitsing D66 Kop-staart aanrijding WADDINXVEEN - Op don derdag I9 april omstreeks 17.40 uur vond een kop-staart geven en verwees naar de brief aanrijding plaats op de Kanaal- die D66 naar de raad had ge- dijk tussen drie personenauto’s welke reden uit de richting van Gouda. Door de noodzaak van het verkeer geboden remde het voorste voertuig, een 23-ja- Inloopochtend Stichting Pijn en Hoop s xZORI SCHADUW t' ifi MEUBELEN GRAAG TOT KIJKEN? II DISCOUNT /SILCO L Moerkapelle vliegt een rondje helikopter T Inschrijven voor Seniorenreis op de Passage bij de Kruiskerk Veenkade tijdelijk afgesloten Maandag 30 april zijn wij in verband met Koninginnedag de gehele dag gesloten IW Geen prijs voor Debbie Langbein EHBO Onderscheiding St. Victorstraat 54 W’veen (0182) 61 68 78 Waddinxvener in Rwanda A.S. ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! Bezoek ons eens op internet DE GRAAF PARTNER PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop p (0172) 23 07 17 HOOGENBOEZE1 Groot assortiment geraniums, perkgoed en kuipplanten Computermeubel ‘Galileo’ SPORTHAL DE MAMMOET- GOUDA ZAIERUG 28 APR. 10-16 UUR E Spanplafonds E Kastenwanden Wandpanelen Systeemplafond Eü Interieurbetimmeringen Goudkade 4 (naast de Praxis) Gouda Waddinxveen STAATSLOTEN Bij ons te koop t/m zaterdag 28 april 17.00 uur voor de trekking van maandag 30 april WASMACHINE VAATWASSER DROGER KOELKAST van 119,95 voor C euro 45,36 a.s maandag Koninginnedag geopend van 11.00 tot 17.00 uur strak vorm gegeven Wok v’ gematteerd roestvrijstaai (15 cm breed en 40 cm hoog) ^isoorvi L 1 addinx k j OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN A LIFE LESS ORDINARY BeoVision 1 BANG 6.OLUFSEN TELEVISIE EN VIDEO ■r./- «i a www.pcdiscount.nl In onze showrooms koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! Het verhaal van Waddinxve ner Akkerhuis die zich inzet voor een volleybalproject in Rwanda A. van Noort ontving afgelopen weekend een koninklijke onderscheiding voor al zijn verdiensten 182 basisschoolleerlingen legden onlangs hun examen af in jeugd-EHBO ling van de ChristenUnie. Deze partij wil een verzoek richten tot het kabinet, de eerste en de tweede kamer om een regeling in het leven te roepen dat een sobere opvang (bed, bad en broodprincipe) mogelijk maakt voor asielzoekers die op recht matige wijze in Nederland ver blijven. ’de zorg voor deze asiel zoekers gaat de spankracht van maatschappelijke organisaties, kerken en gemeenten ver te bo ven, daarom moeten er maatre gelen komen die ertoe zullen leiden dat deze problematiek opgelost wordt’ beschrijft de motie. Overigens staat de nieuwe taak van de gemeente los van de problematiek rond de vijf hon gerstakers die momenteel in het Waddinxveense asielzoe kerscentrum (azc) zitten. „We volgen met zorg de dagelijkse si tuatie van de vijf mannen. Maar we kunnen geen verantwoorde lijkheden dragen die bij anderen liggen”, licht Jonkman toe. stuurd. Ook Bos stuurde een brief naar de raad. landelijke jeugdaktie ’Een thuis voor Jongeren’. Het doel van ac- WADDINXVEEN - Het was afgelopen weekend feest voor de Turkse kinderen uit Waddinxveen. Het was namelijk de Turkse Nationale Kinderfeestdag en dat werd dit jaar voor de derde keer gevierd. De Turkse Culturele Vereniging Waddinx veen had daarvoor sportzaal de Groens- waard gereserveerd, waar dan ook om 14.00 uur het feest begon. Op het pro gramma stond onder meer een playback show, dans- en muziekvoorstellingen, zin gen van liedjes, toneelstukjes en dergelijke. De dag werd afgesloten met rige automobiliste uit Nieuwer- kerk a/d Ijssel. Hierdoor ont stond een kop-staart aanrijding met nog twee achterop rijden de bestuurders, twee 32-jarige mannen uit Waddinxveen. Een van de mannen is met neklet sel opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis. tie is in Zuid-Holland een ge zinshuis op te zetten teneinde jongeren met sociale problemen een dak boven hun hoofd te bie den. Daarnaast wil men een cen traal coördinatiepunt instellen, teneinde de doorverwijzing naar deze jeugdzorg te reguleren. De bedoeling van de landelijke actie is ruim zes ton op te halen om dit alles mogelijk te maken. HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE www.plussupermarkt.nl/diwa Verzekeringen Hypotheken Pensioenen "Vastgoed Voordelige bromfietsverzekering VAN BERKESTEUN BMaa WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 een feestavond voor de bezoekers, waar bij een band live-muziek ten gehore bracht. Overigens was iedereen, Turks of niet-Turks, welkom. Het verhaal achter de feestdag begint in 1923, toen Mustafa Ke mal Ataturk het Turks parlement had op gericht. Vervolgens riep hij 23 april uit tot nationale feestdag voor kinderen. Op de ze dag vieren kinderen volop feest, geven zij dans- en theatervoorstellingen en doen zij mee aan wedstrijden. Ook bren gen zij een bezoekje aan overheidsorgani saties alwaar zij op de stoel van een be- ZEVENHUIZEN - Vanaf za terdag 28 april wordt een rondje fietsen of wandelen langs de Rottemeren nog leuker. Een fiets- of wandel tocht kan dan worden afge wisseld met een oversteek over de Rotte met een pon tje tussen Bleiswijk en Ze venhuizen. Op 28 en 29 april is een overtocht met de pont gratis. De veerpont vaart halver wege de Pekhuisbrug en de brug over de A12. Voorheen moesten fietsers en wande laars nog een eind om, om naar de overkant van de Rotte te gaan. Het recre atieschap Rottemeren heeft daarom in samenwerking met de gemeenten Bleiswijk en Zevenhuizen-Moerkapel- le een veerverbinding tussen deze gemeenten ontwikkelt. De veerpunt vaart op zon- ne-energie en wordt be mand door vrijwilligers. De pont is groen met geel ge kleurd en dus makkelijk te herkennen op het water. De pont vaart tussen café en jachthaven Meerenbos in de Bleiswijkse Zoom en de Zevenhuizen Zoom. Op ver zoek kan ook bij café De Roerdomp worden aange legd. De pont vaart tot en met september dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur. In okto ber vaart de pont alleen in het weekend. Bij slecht weer vaart de pont niet. Een enkele reis kost 1,10 voor zowel fiet sers als voetgangers. De veerpont is de eerste van de projecten die in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Hart subsidie ge reed komen. Dit jaar legt het recreatieschap Rotteme ren ook nog enkele fietspa den met deze subsidie aan. Het gaat om een fietspad langs de Vierde Tocht en het doortrekken van een fiets pad langs de Limiettocht, beiden in de gemeente Bergschenhoek. WADDINXVEEN - Op woensdag 13 juni wordt er weer een Seniorenreis georganiseerd. De reis gaat dit jaar naar Wasse naar en vervolgens langs de Noordzeekust naar Hillegom. Daar zal de lun ch gebruikt worden.Tij dens de lunchpauze is er gelegenheid het Ford au- tomuseum te bezoeken. Vervolgens staat een rondrit in de omgeving van Haarlem op de plan ning. De dagtocht eindigt in Alphen aan den Rijn voor het diner. De in- schrijfdata: dinsdag I mei van 9.00 tot 11.00 uur in het Anne Frank. Donder dag 3 mei van 9.00 tot 11.00 uur in Souburgh. Donderdag 10 mei van 9.00 tot 11.00 uur in het Anne Frank. Inschrijfbij- drage 65 gulden p.p. het patiëntenserviceburo op de Jozeflocatie van het Groene Hartziekenhuis in Gouda (in gang Jan van Beaumontstraat). Da's lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 PC DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS z 4^iyz Azt éeterc nitrkJ Wilhelminastraat 46, Bodegraven Tel. 0172 612 828 WADDINXVEEN - Er is geen reden om nog langer naast el kaar te zitten, vinden raadsleden Yvonne van Went en Frans Bos, en daarom zullen zij vanaf de vol gende raadsvergadering een an dere plaats krijgen. De twee vormden tot voor kort de fractie D66, maar na een ruzie is Bos uit de fractie gestapt. Hij gaat als on afhankelijk raadslid verder, terwijl Van Went nu de functie van frac tievoorzitter van D66 vervult. In de commissie van ABZ van afge lopen week kwamen de commis sieleden tot de oplossing hoe de stoelverdeling moest plaatsvin- Diverse gemeenten in Neder land zijn al aan de slag gegaan met de nieuwe Wet en ook Waddinxveen is gestart. „Wet houder Van Holsteijn is bezig met het beleid”, verklaarde bur gemeester Jonkman afgelopen week. „Er zullen situaties komen waarin een asielzoeker het land uit moet, maar niet in de moge lijkheid is te vertrekken. Dat stukje probleem is voor de ge meente. Op korte termijn zul len we komen met beleidsuit gangspunten hoe we daar mee op moeten gaan.” Ook het Rijk ziet in toenemende mate het probleem, weet Jonkman. „Het gat dat in de wet is ontstaan wordt langzaam zichtbaar. De problematiek is in ontwikke ling en ook in Waddinxveen moet de discussie een plek ge voerd worden.” De gemeente ontving onlangs over dit onderwerp een brief van de Groningse gemeente Stadskanaal met bijgevoegd een motie van de plaatselijke afde- zen. Zij nam daarvoor het boek ’Achtste groepers huilen niet’ van Jaques Vriens. „Ze kreeg wel heel veel complimentjes van andere deelnemers, maar helaas viel de keuze niet op haar. Ze was wel teleurgesteld, maar het was ook een hele leu ke dag”, vertelt haar moeder. i, incl. uitschuitbaaj toet/enbordplateau en opbergmogelijkheid voor i AQ T w Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 25 APRIL 2001 54e JAARGANG nn 2746^ WADDINXVEEN - De Wad dinxveense voorleeskampioene Debbie Langbein is niet in de prijzen gevallen bij de provin ciale finale van de voorlees- wedstrijd. Ze was één van de tien voorleestoppers die in de ze derde ronde van de wed strijd een stukje mocht voorle- ahoA, toetsei opbergmogelijkheid voor 80 CD’s (144x110x60 cm) WADDINXVEEN - Met de nieuweVreemdelingenwet die per I april in werking is getreden, krijgen de gemeenten er een taak bij. De gemeenten zullen namelijk in toene mende mate geconfronteerd worden met dakloze asiel zoekers die legaal dan wel illegaal binnen de gemeente grenzen verblijven. Gemeenten zullen daar dan ook nieuw beleid voor moeten opzetten. moderne-, design- en stuurder mogen zitten. Kinderen werden gezien als de leiders van de toekomst en die moesten dan ook goed worden opge voed en opgeleid, vond Ataturk. Sindsdien wordt jaarlijks het kinderfeest georgani seerd in Turkije en ook in ander landen waar Turkse groeperingen zijn vertegen woordigd. Zo wilde het bestuur van de Turks Culturele Vereniging Waddinxveen ook dit jaar een feest organiseren voor de kinderen in Waddinxveen. Aangezien 23 april op een maandag viel, werd het feest een dag eerder gehouden. GOUDA - Op woensdag 2 mei van I0.00 tot 12.00 uur is er weer een inloopochtend voor mensen met chronische pijn in Zijde 30 277I EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172-21 21 68 PLUS TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA tel (0182) 61 35 00 WADDINXVEEN - In verband met werkzaamheden ten be hoeve van bouwplan Polderka- de en bestrating aan de Veenka de is de Veenkade deels tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken du ren. Na de werkzaamheden zijn de 20-tal woningen van het bouwplan Polderkade be woond en is de bestrating Pol derkade en Veenkade afgerond. Hierna volgt nog één fase van bestratingsactiviteiten ter hoogte van Veenkade 2 t/m I4. i L1 ld1 Naast een kramenmarkt in het centrum van Moerkapelle, wer den er vanaf de Herenweg heli- koptervluchten gehouden. Wie op zaterdag nog wilde boeken voor een vlucht van zes minuten was te laat, want bij de aanvang van de vluchten waren alle plaat sen al uitverkocht. Ook burge meester Westendorp nam sa men met zijn echtgenote de gelegenheid te baat, om zijn nieuwe woonhuis eens van de bovenkant te bekijken. Graan handel Blonk liet het mes aan twee kanten snijden. Voor alle medewerkers en hun partners, welke er belangstelling voor hadden, had dit bedrijf een vlucht besproken. Maar liefst ze ven keer koos de ’Blonk-heli- kopter’ het luchtruim. De actie voor de jeugd met problemen thuis, werd een groot succes. Turkse kinderen hadden een extra feestelijk weekend, ze vierden de Nationale Kinderfeestdag. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) vindt u klassieke-, WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 Kampenringweg 38 2803 PE Gouda Tel. (0182) 56 01 01 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur zaterdag van 9.00-17.00 uur donderdag koopavond Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Menig inwoner nam afgelopen zaterdag de gelegenheid te baat om per wentelwiek Moerkapelle den. Van Went krijgt een plaats eens van boven te bekijken. De tussen de parijen WD en CDA, jeugd van de plaatselijke Gere- Bos verhuist naar de hoek van de formeerde Gemeente droeg op andere poot, naast de PvdA.Voor deze dag haar steentje bij aan de Bos is daarmee gelijk een twee de probleem opgelost „Nu zit ik eindelijk niet meer met mijn rug naar het publiek, dat heb ik vanaf het begin al vervelend gevon den”, meldde hij. De inhoudelij ke kant van het probleem werd niet besproken, Van Went wil daarop nog geen commentaar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1