VOof Organisatie Stichting schenkt computers aan basisscholen Deze bedrijven Week sportdag zoekt Beleidsregels assimilatiebelichting z KWïTnïilsferen? GERANIUM- UI LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING EE9IB00T ZON SCHADUW GRATIS! ^^^ESCADA eau de toilette Bij juwelier den Haag (zie onze advertentie in deze krant) bedrijfsteams g glastuinbouwbedrijven van der linde Boonstoppel Shell k De Plus M k I Laten de klanten zwemmen! Verkeert u in hogere Sniep de 1 te Reuma- Bewegen voor senioren PLANTEN MARKT 11/12 MEI Jeugddienst Zevenhuizen ZEVENHUIZEN - De Her vormde Gemeente van Ze venhuizen houdt zondag avond 6 mei weer een jeugddienst. Het thema van de dienst, die om I9.00 uur begint is 'Altijd bereikbaar?!’ Evangelist Gert van de Bos uit Ede zal dit thema be spreken. De muzikale mede werking wordt verleend door The Griffin Singers uit Gouda, o.l.v. Mark Lippe en Ike Zintel op het orgel. Na de dienst is er een moge lijkheid om verder te pra ten over het thema met Gert van de Bos. Dit vindt plaats in het Hervormd Centrum en duurt tot 2I.30 uur. ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS a0e öe Sniep bijeenkomst voor jongeren «plus diwa op de Passage bij de Kruiskerk Voorschoolse opvang Kameleon en Pino Lintjesregen Koninginnedag Sport f CARWASH V NEELEMAN Dan doen wij er nog een "X schepje bovenop1 Woonsfeer telt. DE GRAAF PARTNER KORBIS (t.o. TEXACO Waddinxveen) Volop keus - Volop voordeel! 32,50 ■■FAutow snelservice R het snelle en persoonlijke adres voor: ZOlUWERiniC Boonstoppel Shell L De Plus INTERIEURVERZORGING /AutoS snelservice F snelservice Boonstoppel Shell Stations Groot assortiment geraniums, perkgoed en kuipplanten -'1 lad tapell voor: I A APK-KEURINGEN EVM Hypotheek adviseur Het mooie weer bracht veel mensen op de been tijdens Koninginnedag. Een foto-impressie ver haalt de dag in Waddinx- veen en Zevenhuizen De wedstrijd van de week maakt verslag van de wedstrijd tussen Flo- reant en Groenweg Wie kregen in deze regio dit jaar een lintje uitge reikt? Het verslag vindt u verderop in de krant 1 DESKUNDIG ADVIES ONDERHOUD ALLE MERKEN I* project anderhalf jaar geleden opzetten, kregen we één aanvraag van een school binnen die om een computer vroeg. Het leek ons toen een goed idee alle Wad- dinxveense basisscholen van een compu ter te voorzien. En nu staat we hier, met geld voor achttien computers voor twaalf scholen.” De scholen vanaf drie honderd leerlingen ontvangen twee exemplaren. De scholen zijn er in ieder geval hart stikke blij mee. Bij de overhandiging heeft dan ook elke school wel een afge vaardigde gestuurd en zo was namens de Leilinde Liesbeth Emmerzaal aanwe zig. „We hadden er tot vandaag tien staan, en kwamen er precies één tekort. tenUnie onderstreepte de woorden van het CDA. Daar naast wenste Freeke de over last van het licht af te wegen te- schadeclaim mogelijk”, aldus Westendorp. 0. WADDINXVEEN - Onlangs kreeg mul- tisportverenigingTOOS al 10.000 gul den van de Stichting Bedrijvensportdag Waddinxveen om nieuwe doucheruim tes te bouwen, afgelopen week waren de basisscholen aan de beurt voor een gift Deze stichting, een samenwerkings verband van de vier serviceclubs Rotary, Rotaract, Lions en de Ronde Tafel, stelde nu 50.000 beschikbaar voor in totaal achttien computers voor de Waddinx- veense basisscholen. „Het is voor ons een eer om een deel van het geld dat Waddinxveense bedrij ven bij elkaar hebben gesponsord nu te mogen overhandigen”, sprak Wilco Breedijk van de stichting. „Toen wij het ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) De nieuwe computer komt in groep I te staan en dan is het elk lokaal gevuld.” Dat het onderwijs niet meer zonder computers kan bewijst de Leilinde even eens. „We hebben al diverse program ma’s als lesmateriaal. Ook hebben we een computernetwerk gestart met scho len in Alphen, Oegstgeest, Rijswijk en Zoetermeer.” De computers worden inclusief pro gramma’s en after sales service voor twee jaar binnenkort op de scholen af geleverd. De Stichting Bedrijvensportdag gaat zich nu inzetten om een zelfde sportdag ook dit jaar te organiseren, en is daarvoor naarstig op zoek naar deel nemers. Zwembad Gouwebad "De Sniep" Sniepweg I3D 2742 AR Waddinxveen Zuidplaslaan 426 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 www.dgep.nl GOUWEBAD WADDINXVEEN VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: 't Keldertje Burg. Colijnstraat 1 2771 GC Boskoop Tel. (0172) 21 24 67 Fax (0172) 21 84 66 KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172» 612541 WADDINXVEEN - Dankzij een initiatief van de Nederlandse Hartstichting en het VSB-fonds kan de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk in samenwerking met de vereniging T.O.O.S. een activiteit organiseren in het ka der van het project ‘Bewegen in Waddinxveen hart nodig’. Vanaf donderdag 10 mei is er wekelijks een sportinloop voor senioren (50+). U bent van 14.00- 16.00 uur van harte welkom in de sportzaal van T.O.O.S. aan de 3-GANGENMENU Boerensalade Gepaneerde botervis met garnituur Rood fruit met bosvruchtenijs en slagroom Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - In de commissievergadering van 10 april werd de leden ad vies gevraagd inzake de voorge nomen beleidsregels inzake het gebruik van assimilatieverlich- ting. Afgelopen jaar werd om trent deze problematiek al nieuwe wetgeving ingevoerd, maar deze blijkt in de praktijk niet geheel te voldoen. Tot nu toe was het zo dat de assimilatieverlichting bij glas tuinbouwbedrijven van 20.00 tot 24.00 uur uitgedaan moet worden. De plaatselijke glas tuinders waren niet enthou siast over deze maatregel en uiteindelijk was er een rondje langs de tuinders door de wetshandhavers nodig, tenein de de oranje gloed in de voor avond terug te dringen. Voor sommigen was een waar schuwing niet genoeg, en deze tuinders liepen in een volgende ronde dan ook tegen een soms fikse bekeuring aan.Voor de re geling kon ontheffing worden bekijk voor up-to-date informatie onze website! WADDINXVEEN - De Stichting Bedrijvensportdag is op zoek naar bedrijfsteams, om ook dit jaar tot een succes volle bedrijvensportdag te komen. De stichting is in 1994 in het leven geroepen en is een initiatief van de Waddinx veense serviceclubs Rotary, Lions, Tafelronde en Rotar act. Doel is ieder jaar op de derde zaterdag in september de Bedrijvensportdag Waddinxveen te organiseren. Boonstoppel Shell en De Plus hebben de handen ineen geslagen om u GRATIS te laten zwemmen in het “Gouwebad De Sniep". Wat moet u daarvoor doen? Dat is heel eenvoudig. In de periode van I mei t/m 30 juni kunt u sparen bij Boonstoppel Shell en De Plus.Als u 25 liter brandstof tankt bij Boonstoppel Shell of voor 50.- gulden aan boodschappen haalt bij De Plus krijgt u een stempel voor uw kaart Bij een volle spaarkaart 6 stempels) krijgt u een gratis toegangskaart voor het “Gouwebad De Sniep". U kunt uw volle kaart inleveren bij “Gouwebad De Sniep” t/m 31 aug. a.s. ook op deze avond aan de or de zijnde handhavingsbeleid. Handhavend optreden voor wie zich er niet aan houdt, liet hij weten. Waar het mogelijk is wilde hij ook de rest van de nacht het licht uit hebben. „Hoe meer licht uit hoe be ter”, aldus Mebius. De PvdA-fractie had een helde re nota in de B-driehoek zien verschijnen. De arbeiderspartij hield het college voor, dat er nog aanvullende eisen kunnen worden gesteld, en zag dat mo gelijk worden middels het op stellen van een eigen gemeen- bestemming telijke nota. Spekman wilde het die manier wijzigen, is een plan- beleid ook gelijk vastleggen in alle bestemmingsplannen mid dels een parapluplan. De Chris- Het na 24.00 uur uitdoen van onderstreepte de de verlichting is een vrijwillige daad. Er is geen enkele wet die de tuinders verbiedt na 24.00 uur het licht uit te hebben. In tussen ziet de milieudienst er op toe dat de regels worden nageleefd. Verzekeringen Hypotheken Pensioenen ’Vastgoed Voordelige bromfietsverzekering nement ter ziele zou gaan. Daarom dagen we directeuren, personeelsfunctionarissen, le den van personeelsverenigin gen en anderen uit die menen een bedrijfsteam op de been te kunnen brengen”, aldus de or ganisatie. Een bedrijventeam moet be staan uit tien mensen en moet zich inspannen om relaties het evenement te laten sponsoren. Deze sponsoring kan bestaan uit een bedrag per behaald wedstrijdpunt of een vast be drag. Ervaringscijfers wijzen uit dat het te sponsoren bedrag per relatie schommelt tussen 300,- en 1.000,-. Het stre ven is om per deelnemend be drijf ca. f 6.000,- ’binnen te ha len’. Het evenement kost het bedrijf zelf geen geld, wel enige inspanning.Voor meer informa- tie.Wim Hofmijster (voorzitter Stichting Bedrijvensportdag Waddinxveen), telefoon 0182- 618276 of 06-53180631 of E- mail: whofmijster@tiscali.nl Be kijk ook eens onze web-site: www.bedrijvensportdag.nl teneinde tot eenduidige gen de economische belangen van de sector.Vente van de SGP constateerde ook dat onthef fen feitelijk gedogen is. Hij pleit- Staringlaan. Het programma zal kennelijk geïnspireerd door het te er voor financiële belangen zo min mogelijk reden voor een ontheffing te laten zijn. Burgemeester Westendorp on derstreepte nog eens dat in al le gevallen zij- en bovenaf scherming verplicht is bij ontheffing. Deze afscherming moet 95 van het licht binnen houden. Het gaat er alleen om de papierwinkel bij een ont heffing te verminderen. De bur gervader zag weinig in het via een parapluplan aanpassen van de bestemmingsplannen. Dit kan enorme planschadeclaims tot gevolg hebben. „Als we de van de grond op KERKWEG OOST 185 riIHPaUllHWFIX TEL: (0812) 64 00 72 j veen afspraken voor het gehele tuin bouwgebied te komen. Mebius van Gemeentebelangen was WADDINXVEEN Kampenringweg 38 2803 PE Gouda Tel. (0182) 56 01 01 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur zaterdag van 9.00-17.00 uur donderdag koopavond GOUWEBAD - Boonstoppel SheO Stauons -PLUS DIWA I' Dorpstraat 38, Waddinxveen, telefoon: (0182) 61 23 73 Burg. Colijnstraat 3 t/m 7, Boskoop, telefoon: (0172) 21 25 44 WOONSFEER DELFT - Op dinsdag 8 mei is er in het Reinier de Graafzieken- huis te Delft een bijeenkomst voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar met een reumatische aandoening en belangstellen den. De bijeenkomst vindt plaats in gebouw H, Zaal B-79 van het ziekenhuis aan de Rei nier de Graafweg 3-1 I te Delft. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 22.00 uur, de zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis. Het ziekenhuis is be reikbaar met bus 60/62 vanaf station Delft.Voor vragen:Virg inia, tel. 070-3352266. De bedrijvensportdag is een evenement voor Waddinxveen se bedrijven die zich inspannen voor Waddinxveense goede doelen. Sinds 1994 is al zo’n ƒ350.000,- bij elkaar gesport. Dit geld is geschonken aan o.a. ouderenzorg, gehandicapten zorg, sportverenigingen voor bijvoorbeeld jeugdopleidings- plannen, kortom aan organisa ties die in Waddinxveen en om streken een maatschappelijke functie verzorgen. Voor het evenement van dit jaar heeft reeds een aantal be drijven zich ingeschreven (waaronder de Gemeente Waddinxveen). Echter het lijkt nu dat het benodigd aantal be drijven van acht niet wordt ge haald. Om de bedrijven die zich reeds hebben ingeschreven niet teleur te stellen, overweegt de stichting om een sportdag in af- geslankte vorm te houden. Die zal dan natuurlijk minder op brengen dan de beoogde ƒ45.000,-. „Het zal toch jam mer zijn als door gebrek aan deelnemers dit bijzondere eve- aangevraagd, zij het onder een aantal strikte voorwaarden. Eén van deze voorwaarde was dat middels een officieel accoun tantsrapport aangetoond moest worden dat het uitdoen van de verlichting dermate de sastreuze financiële gevolgen voor het bedrijf tot gevolg zou hebben, dat een teloorgang van het bedrijf het gevolg zou zijn. Indien aan voorgaande kon worden voldaan diende daar naast een lichtafscherming te zijn aangebracht waardoor maximaal slechts 5 licht naar buiten door kon dringen. De voorwaarde van het ac countantsrapport blijkt in de praktijk moeilijk werkbaar en veroorzaakt veel papieren rompslomp. Daarom werd de commissie voorgesteld deze voorwaarde te verwijderen. Het CDA vroeg zich af hoeveel ontheffingen er inmiddels wa ren gegeven, en pleitte er voor deze zo summier mogelijk te houden. Daarnaast wilde De Jong afstemmen met Waddinx- naast sport en spel ook onder delen bevatten waarin de spie ren worden getraind en het uit houdingsvermogen wordt opgebouwd. Er zal in samen spraak met de deelnemers wor den gezocht naar een goede ba lans tussen inspanning en ontspanning. Kosten voor deel name bedragen 5,- per mid dag. Zorg voor makkelijk zitten de kleding en sportschoenen (bij voorkeur geen zwarte zolen). Neem ook een handdoek mee. Voor meer informatie: tijdens kantooruren S.W.W, telefoon nummer (0182) - 631932. Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172-21 21 68 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Mi WOENSDAG 2 MEI 2001 - CMnecoep 397, Wittnnm. Tel. (0182) 614714 Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) meleon en peuterzaal Pino gaan een voorschoolse opvang starten in hun eigen gebouw in wijk Zuid. De kinderen zijn welkom vanaf 07.30 uur. Ou ders betalen een kleine vergoe ding voor de opvang. Overblijf- ouders en leidster van Pino zorgen voor de begeleiding. De organisatie zit dit als een eerste stap op weg naar de brede school in wijk Zuid. Afgevaardigden van Waddinxveense basisscholen namen afgelopen week 18 computers in ontvangst. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) L Een volle kaart is een GRATIS toegangsbewijs waard addinxvee 54e JAARGANG nr. 2747 ^^^^SJOODCEWLA^^ TOTAALOPLAGE RIJN ENGOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN f Henegouwefweg, Waddinxveen Jul. van Stolberglaan, Waddinxveen Aiphense weg. Boskoop Zijde, Boskoop Zuidpiaslaan 184/186, Waddinxveen Tel. 0182-610251 WADDINXVEEN - Voor veel ouders begint de werkdag tus sen 08.00 en 08.30 uur. De school en peuterzaal beginnen om 08.30 uur.Voor veel ouders een probleem, er moet voor korte tijd opvang worden geor- 6 A - 'j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1