Deze Week Erbi u i Dodenherdenking 2001 asielproblematiek Fietsen met de Wereldwinkel Kerken gemeente gaan mogelijk samenwerken aan GERANIUM- MARKT a.s. zaterdag ZON SCHADUW BUAD? Boonstoppel Shell I k De Plus Zuidplas k laten de klanten zwemmen! PLANTEN MARKT 11/12 MEI 'e Sniep Werkgroep Vriendschapsband Pelhrimov naar Tsjechië tatw de tóavrtew zwemmew tMJkt ’te,' Krant sluit Diefstal uit r Madeliefje winkelcentrum Opbrengst collecte Expositie Ans Heerkens Bingo-avond De Overkant woning hartstichting eerder wegens Hemelvaart I Wake Videoclip Sport i 14812 16430 17947 19116 15091 16665 18204 15723 17333 18558 KÜRBIS (t.o. TEXACO Waddinxveen) DE GRAAF PARTNER ij kroes interieur www.dgep.nl Groot assortiment geraniums, perkgoed en kuipplanten Boonstoppel Shell L De Plus xHN Boonstoppel Shell Stations ::plus diwa Sniep ■k. -ÏP addinx TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN 54e JAARGANG nr. 2748 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Het vuur brand en de kransen worden gelegd bij het herdenkingsmonument. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) 4 voor: “PLUS DlWA r Openingsactie: k Een groep leerlingen van het Coenecoop College lever den vorige week een dag va kantie in voor een dagje fi gureren voor een videoclip. Diverse vluchtelingenorgani saties en protestanten ver zamelden zich vorige week bij het asielzoekerscentrum in Waddinxveen om hun steun te betuigen aan de vijf hongerstakers. Ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur De 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur AUTOSCHADE B.V.— overzicht winnende nummers van de koninginnedag promotie WADDINXVEEN - In een brief aan de gemeente wijst het Interkerkelijk Platform Asielzoekers Waddinxveen (IPA) op de gemeentelijke zorgplicht voor de uitgeproce deerde asielzoekers die door de nieuwe vreemdelingen wet op straat komen te staan. Ook biedt het IPA aan de gemeente te willen helpen bij het opzetten van een be leid. Burgemeester Jonkman staat positief tegenover de ze samenwerking. Zwembad Gouwebad "De Sniep" Sniepweg I3D 2742 AR Waddinxveen trok een deel van de aanwe zigen naar de Ontmoetings- kerk. Daar was het de beurt aan het Canadese ’Liberation Choir' om de stem te laten horen. Een koor dat in 1993 is opgericht, in I995 kwam ze met een groep van 205 stemmen voor het eerst naar Nederland. Het koor, onder leiding van dirigent Willem van Suydam uit Burlington, bestaat voor zo’n zestig procent uit geë migreerde Nederlanders. Er zijn ongeveer twintig ver schillende nationaliteiten ver tegenwoordigd en de leden komen uit vijftig verschillen de plaatsen in de provincie Ontario in Canada. Ze hebben inmiddels al ze ven tot acht concerten gege ven, waaronder drie in Ne derland. Op zaterdagavond 5 mei sloot het koor in de Ou de kerk te Delft, met een laatste concert, het tournee af. genodigd om binnenkort nader met Waddinxveen kennis te ko men maken. Twee van hen be zochten al eens ons dorp. Het is de bedoeling, dat er dit jaar nog uitvoering gegeven kan worden aan het eerder ge noemde 1.000,- project’. Verder zijn uitwisselingen op sport- en muziekgebied, onder wijs en jeugdzorg aan de orde geweest. De traditionele uit wisseling van het Coenencoop College en het Gymnasium van Pelhrimov is ook al weer door beide scholen voorbereid. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. Moerkapelle had afgelopen weekend de laatste kans om doelpunten te scoren, maar het eindigde 0-0. Daarmee is de kans op een periodetitel en deelname aan de nacom- petitie verkeken. Zaterdag 12 mei open. Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molenwetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172-46 01 30 www.erbi.nl Heeft uw geluksbon één van bovenstaande nummers, stuur deze dan voor het gratis staatslot van mei naar: Autoschade van Straaten bv Middelblok 144a 2831 BR Gouderak SM adviseurs in modern wonen Zuidplaslaan 426 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 GOUWEBAD Door Casper Bomhof WADDINXVEEN - Vrijdag 4 mei. Het is half acht 's avonds als iedereen die zich geroe pen voelt zich op het plein voor de ontmoetingskerk verzamelt om daarna richting het herdenkingsmonument op het stationsplein te ver trekken. Al daarvoor had er zich al een aardig aantal mensen verzameld, waaron der een delegatie van het brandweer- en politiekorps. Ook waren het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor ’De Gouwestem’ en het ’li beration choir’ uit Canada aanwezig, die op een later tijdstip het herdenkingscon cert in de ontmoetingskerk zouden verzorgen. Er was dit jaar genoeg animo voor het bijwonen van de herdenkingsceremonie. Ge noeg om een flink deel van de Beethovenlaan, de Willem Alexandertunnel, en de Prin ses Beatrixlaan in beslag te nemen.Ter voorkoming van verkeersmisvattingen escor teerden enkele brandweer voertuigen de stoet, zodat de stroom mensen probleem loos de route richting het monument kon volgen. Rond de klok van kwart voor acht was iedereen bij het monument, waar de ce remonie kon beginnen. Alle voorbereidingen waren ge troffen. Grote megafoons waren aan de lantarenpalen bevestigd en aan weerszijden van het spreekgestoelte, waar burge meester Jonkman plaats zou nemen om zijn toespraak te houden, stonden enorme luidsprekers opgesteld om hem voor iedereen op het stationsplein verstaanbaar te maken. Allereerst werd door de burgemeester aangekondigd wie de kransen bij het monu ment mochten leggen. Dat waren de delegatie van het politie- en het brandweer korps, achtereenvolgens bur gemeester Jongkamp zelf, het liberation choir, het mannen koor ’de Gouwestem’ en als laatste enkele leerlingen van de basisscholen de Lei- linde en de Bethelschpol. Nadat de laatste krans bij het monument in positie WADDINXVEEN - Speeltuin vereniging De Overkant houdt op zaterdag 12 mei weer een bingo-avond met bingomaster Dirk Blom. De zaal is open van af 19.30 uur en de bingo begint om 20.00. was gebracht, droegen de eerder genoemde koren een lied voor met betrekking op wat ei* zich 56 jaar geleden allemaal heeft afgespeeld. Daarna werd de twee minu ten durende stilte ingezet, die werd beëindigd met het bekende trompetgeschal. De stilte die onder het pu bliek heerste, zorgde voor een gepaste sfeer. Daarin kwam het gedicht van de heer Geels, onder meer ere lid van de Historische Ge nootschap Waddinxveen, goed tot zijn recht. Deze sfeer werd nog eens gevoed met een perspectiefschep- pende toespraak over de rol die de verantwoordelijkheid speelt in de vrijheid die wij ten heden dage mogen on dervinden, besluitend met de slotzin dat vrijheid leven is, zonder angst. Met deze laatste zin werd de herdenking bezegeld en liep het plein leeg. Langzaam ver- Hypotheek adviseur gemeente, kerken, maatschap pelijke organisaties en mogelijk ook particulieren. „Wij vinden het onacceptabel als mensen rücksichtslos op straat komen te staan. Daarom kunnen we mogelijk samen met andere gemeente een regeling voor deze groep treffen. Ik denk dan aan een verwarmde wachtruimte waar een bed en eten is. Wie uitein delijk weg kan, die moet ook echt weg, dat moet duidelijk zijn”, meent Van der Roest. Ook particulieren kunnen mo gelijk een helpende hand bie den, meent Van der Roest. „Ik denk dan aan mensen die slaap kamers over hebben en zeggen: ’Kom maar bij mij’. Mochten er mensen in Waddinxveen op straat komen te staan, dan zou ik zelf ook kijken of ik de ruim te heb en hier eens goed met mijn gezin over nadenken. Het is toch je naaste. Het nadeel is daarbij wel dat je niet weet hoelang het duurt.” Eerder al ontving de gemeente over dit onderwerp een brief van de Groningse gemeente Stadskanaal met bijgevoegd een motie van de plaatselijke afde ling van de ChristenUnie. Deze partij wil een verzoek richten tot het kabinet, de eerste en tweede kamer om een regeling in het leven te roepen dat een sobere opvang (bed, bad en broodprincipe) mogelijk maakt voor asielzoekers die op recht matige wijze in Nederland ver blijven. WADDINXVEEN - Voor de tweede keer organiseren de Wereldwinkels in het Groene Hart van Nederland op zater dag 19 mei een fietsroute in verband met de Europese We- reldwinkeldag. Een fietsroute is op te halen bij de Wereldwinkel in Waddinxveen op het Koningin Wilhelmina- plein 43, telefoon 0182- 632324. Er zijn diverse routes te krijgen. In de meeste Wereldwinkels valt wel wat te proeven, elk winkel heeft op eigen manier activiteiten voorbereid. In dertien Europese landen brengen tienduizenden vrijwilli gers de arbeidsomstandigheden Boonstoppel Shell en De Plus hebben de handen ineen geslagen om u GRATIS te laten zwemmen in het “Gouwebad De Sniep”. Wat moet u daarvoor doen? Dat is heel eenvoudig. In de periode van I mei t/m 30 juni kunt u sparen bij Boonstoppel Shell en De Plus. Als u 25 liter brandstof tankt bij Boonstoppel Shell of voor 50,- gulden aan boodschappen haalt bij De Plus krijgt u een stempel voor uw kaart Bij een volle spaarkaart 6 stempels) krijgt u een gratis toegangskaart voor het “Gouwebad De Sniep”. U kunt uw volle kaart inleveren bij “Gouwebad De Sniep" t/m 31 aug. a.s. tafel massief hout leverbaar in elke maat Rijneke Boulevard Zoeterwoude - Rijndijk 2b 2394 AH Hazerswoude-Rijndijk Iel. (071) 341 38 61 - Fax (071) 341 39 95 Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Voordelige bromfietsverzekering van kleine producenten en hun prachtige producten onder de aandacht van een breed pu bliek. Op allerlei manieren ge beurt dit in en om de Wereld winkels. leder jaar worden er producten aangeboden om te proeven en weer andere pro ducten krijgen extra aandacht. Dit jaar is de koffie een speer punt en er is weer een nieuw kookboekje van de Fair Trade Organisatie uitgekomen. Kinderen kunnen voor moe derdag een vaas winnen, door een mooi boeket te maken, te kenen, of schilderen. In de bibli otheek heeft de Wereldwinkel de hele maand mei een exposi tie. Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 N| 1I Telefax 0172 - 21 ZJ 68 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 9 MEI 2001 Wij leiden u graag rond WADDINXVEEN - Goed voorbereid vertrok vorige week een delegatie van de Stichting Vriendschapsband Waddinxveen - Pelhirmov naar Tsjechië. De te bespreken agendapunten waren al opge stuurd, zodat er vlot en succes vol overlegd kon worden. Het nieuwe 1.000,- project’ - jaarlijks toe te kennen aan een aardig Pelhrimov’s initiatief - werd goed ontvangen. Zo goed zelfs, dat er nu buiten de samenwerking met het ge meentebestuur van Pelhrimov ook een werkgroep van drie personen uit de particuliere sector is samengesteld. Aangezien het overleg plaats vond op 30 april had de Wad- dinxveense delegatie gezorgd voor Oranjebitter. Na afloop van de besprekingen kon er dus een bijzonder feestelijke toast worden uitgebracht. De werkgroep in Pelhrimov, bestaande uit de dames Rihova, Pavoukova en Jonasova, is uit- WADDINXVEEN - Ans Heer kens, lid van de Waddinxveense Kunstkring, exposeert tot eind augustus bij het ministerie van Jusitie in Den Haag. Na haar opleiding aan de Vrije Academie in Den Haag waren haar werk stukken vanaf 1982 te zien in het Provinciehuis in Den Haag, het Hofpoortziekenhuis in Woerden, Kunstcentrum Lange Voorde Oegstgeest en o.m. Het Oude Raadhuis in Warmond. Zij laat zich inspireren door de natuur, bloei, verwelking, leven en dood. Vaak zinnebeeldige fantasieën, dromen en visioe nen. Door de nieuwe Vreemdelin genwet die op I april van kracht is gegaan, dreigt een aantal uitgeprocedeerde asiel zoekers dakloos te raken. Het IPA schrijft: ’Uitgeprocedeerde asielzoekers die bezig zijn met activiteiten rondom hun terug keer naar het land van her komst dreigen voortijdig hun verzorging door het COA te verliezen omdat de 28 dagen die hen daarvoor zijn gegund te weinig zijn voor succesvolle af handeling. De dan optredende dakloze si tuatie voor deze mensen is naar het oordeel van het IPA niet acceptabel’. Daarnaast wijst het IPA op een groep asielzoekers die moet wachten tussen twee landen om te moe ten horen in welk land hun asielverzoek dient te worden behandeld. Het IPA stelt voor om verblijfs- ruimte en voeding voor de be treffende asielzoekers beschik baar te stellen wanneer dat nodig blijkt te zijn. Burgemees ter Jonkman: „We gaan erover nadenken. Gelukkig hoeven we het wiel niet uit te vinden, want andere gemeenten hebben al een beleid opgezet. Momenteel zijn we bezig af te stemmen wat wij kunnen. We moeten na tuurlijk wel binnen de wetge ving blijven.” PCW-fractievoorzitter Van der Roest is van mening dat de leemte die met de nieuwe vreemdelingenwet ontstaat op gevangen moet worden door ZEVENHUIZEN - Tussen don derdagavond 3 mei en de vroe ge ochtend van vrijdag 4 mei werd ingebroken in een woning aan de Wilgenlaan. De inslui pers) wist(en) de woning bin nen te komen via een zijraam. Weggenomen werden twee portemonnees, een geldbedrag, huis- en autosleutels en een di gitale videocamera. WADDINXVEEN - De jaarlijk se collecte tijdens de Nationale Hartweek van 22 t/m 28 april heeft dit jaar 22.816,00 opge bracht. De Hartstichting be steedt deze opbrengst aan on derzoek, patiëntenzorg, preventie en voorlichting. En dat is hard nodig, want hart- en vaatziekten zijn nog steeds volksziekte nummer één. Jaar lijks sterven er 50.000 mensen aan. Honderdduizenden men sen moeten'leven met de dage lijkse gevolgen van een hart- of vaatziekte. Groot was de schrik toen tij dens de Hartweek de voorzit ter van de Waddinxveense af deling, de heer Leo Mathol op 73-jarige leeftijd plotseling overleed. Hij was sinds 1983 voorzitter van Vrienden van de Hartstichting in Waddinxveen. 'I f Henegouwe'weg, Waddinxveen Jui van Stoioerglaan, Waddinxveen A phense weg. Boskoop Zijde, Boskoop Zuidplaslaan 184/186, Waddinxveen Tel. 0182-610251 Tlingejjj Een volle kaart is een gratis toegangsbewijs waard Boonstoppel Shell Stations opent donderdag 10 mei om 09.30 uur de “nieuwe winkel” op Burg. Colijristraat 17 Kampenringweg 38 2803 PE Gouda Tel. (0182) 56 01 01 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur zaterdag van 9.00-17.00 uur donderdag koopavond T Van do. t/m za. ontvangt u bij een besteding van minimaal 100,- een waardebon van 20,- voor uw volgende aankoop! Tot ziens bij A)oi)ique roode J Burg. Colijnstraat 17 g Boskoop Tel. (0172) 21 63 30 Het Weekblad van Waddinx veen verschijnt in verband met hemelvaartsdag niet op woens dag 23 mei, maar op dinsdag 22 mei. Om die reden wordt de deadline voor kopij vervroegd naar vrijdagmiddag 16.00 uur. Advertentiemateriaal kan tot maandagochtend I0.00 uur worden aangeleverd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1