Hongerstakers Deze Week z w LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING QHBOOT ftfEETlbuiten beëindigen actie ZON SCHADUW i'V r *1 4 I D66 heeft eigen groen-folder voor Waddinxveen I Wandeltocht voor senioren L van der linde Boonstoppel Shell De Plus k Twee inbraken in Zevenhuizen Laten de klanten zwemmen! 'e Sniep Autocross afgelast 'ffS M.NEELEMAN I WHnHMHHHI Krant sluit Controle L 1 zwemmen Kijk ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Vb/op keus - Vo/op voordeel! eerder wegens Hemelvaart parkeren partner! Verzekeringen Hypotheken I 8kO de 1 Üt Uw nieuwe cv-ketel in één dag geplaatst! A'S Reuzecaravan Veiligheid Sport CARWASH t 1 r t Hf JU NEELEMAN snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: INTERIEURVERZORGING DE GRAAF 't Keldertje /Auto\ snelservice STAATSLOTEN sniep WOENSDAG 16 MEI 2001 /AtrtnS snelservice •4 llistiillnfiebedrijf l>.v. WarmteUne www.dgep.nl 32,50 Boonstoppel Shell Stations SS PLUS DIWA Boonstoppel Shell L De Plus O? J z k* w addinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN A LIFE LESS ORDINARY BeoSound Century F BANG &OLUFSEN «PLUS DIVVA t i APK-KEURINGEN www.warmteline.nl HMMM—I Het verhaal van atleet Joost Blokland, die samen met zijn trainer een eigen weg naar de top kiest. In het Anne Frank-centrum start 5 juni de Week van de Veiligheid. Wat die week al lemaal inhoudt, staat de ko mende drie weken in deze krant. Deze week deel I ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES „Niemand kent immers de omgeving zo goed als de in woners die er zelf wonen en dagelijks komen. Ons doel is te komen tot een zo com pleet mogelijke inventarisatie van de situatie in Waddinx veen. De resultaten zullen we publiceren in de pers en ook ter beschikking stellen van de gemeente.” Het gaat bij de inventarisatie om vragen als: worden dode bomen en struiken in mijn omgeving tijdig vervangen of is er sprake van ’kaalslag’? Worden bomen en struiken wel voldoende en tijdig ge snoeid om overlast en even tueel sociale onveiligheid te voorkomen? kent u minder bekende fraaie locaties die meer aandacht verdienen van alle Waddinxveeners? D66 vraagt alle bewoners te reageren door middel van het enquêteformulier uit de eigen folder of door middel van een e-mail naar: D66. Waddinxveen @inter.NL.net. In de folder zijn foto’s opgenomen van plaatsen die volgens D66 verbeterd kunnen worden. De folder zal in delen van lid van de Vereniging van Nederlandse InflataheOedrifven Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen Tel.: (0182) 64 00 90 www.neeleman.com info@neeleman.com 0. Boonstoppel Shell en De Plus hebben de handen ineen geslagen om u GRATIS te laten zwemmen in het “Gouwebad De Sniep”. Wat moet u daarvoor doen? Dat is heel eenvoudig, In de periode van I mei t/m 30 juni kunt u sparen bij Boonstoppel Shell en De Plus. Als u 25 liter brandstof tankt bij Boonstoppel Shell of voor 50,- gulden aan boodschappen haalt bij De Plus krijgt u een stempel voor uw kaart. Bij een volle spaarkaart 6 stempels) krijgt u een gratis toegangskaart voor het “Gouwebad De Sniep”. U kunt uw volle kaart inleveren bij “Gouwebad De Sniep" t/m 31 aug. a.s. ZEVENHUIZEN - Vanwege de nog steeds heersende Mond en Klauwzeer Ziekte gaat de autocross op Hemelvaartsdag in Zevenhuizen niet door. De organiserende muziekvereni ging De Kleine Trompetter uit genplantsoen. Daarnaast zijn er natuurlijk nog het Gou- webos en 'tWeegje.Iedereen kan deze voorbeelden aanvul len met plaatsen uit de direc te omgeving.” De groene omgeving is vol gens D66 één van de belang rijkste charmes van het dorp. Van Went: „groen vormt een belangrijk onderdeel van het aangename leefklimaat. Niet voor niets luidt de missie van de gemeente: ’Waddinxveen: complete, levende gemeente in het Groene Hart’.” Nu er onder leiding van de nieuwe wethouder Wybrand Dijk- sterhuis een discussie ge voerd wordt over de beeld kwaliteit van de openbare ruimte wil D66 extra aan dacht voor het openbaar groen vragen omdat zij het belangrijk vinden dat de kwa liteit ervan op peil blijft. „Wij vinden het van groot belang dat de bevolking van Waddinxveen rechtstreeks betrokken wordt bij deze dis cussie” aldus Albert Grooten, die als duo-raadslid samen met Yvonne van Went in de raadscommissie Openbare Ruimte en Milieu (ORM) zit. CÉ Zwembad Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13D 2742 AR Waddinxveen PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop p (0172) 23 07 17 WADDINXVEEN - D66 Waddinxveen heeft in eigen beheer een folder uitgegeven over het openbaar groen in Waddinxveen. Daarin wordt aan alle inwoners gevraagd hun mening te geven over de staat van onderhoud hiervan in hun eigen omgeving. De resultaten van dit opinieon derzoek zullen ter beschik king gesteld worden van de gemeente. D66 wil hiermee pen bijdrage leveren aan de discussie over de beeldkwali teit van de openbare ruimte. Het eerste exemplaar van de folder is op dinsdag 8 mei in het gemeentehuis aangebo den aan het college van B W. „Waddinxveen is een verras send groene gemeente in vergelijking met veel andere plaatsen in ons land”, meent Yvonne van Went, fractie voorzitter voor D66 in de gemeenteraad. „Als je goed om je heen kijkt zie je veel mooie plekken in ons dorp. Dit geldt zowel voor de wij ken als voor het centrum, met bijvoorbeeld hetWar- naarplantsoen en het gebied naast het Diederik van Scha- GOUWfBAD WADDMXVtfh VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: tyt fat fat<.T€ fHtrk! Wilhelminastraat 46, Bodegraven Tel. 0172 612 828 KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 Rob Bruintjes is 2.25 meter lang. Een gewone caravan is voor hem niet handig en daarom bestelde hij er één van een maatje groter.Vori ge week werd de reuzeca ravan opgeleverd. 54e JAARGANG nr. 2749j Hypotheek adviseur Dorpstraat 38, Waddinxveen, telefoon: (0182) 61 23 73 Burg. Colijnstraat 3 t/m 7, Boskoop, telefoon: (0172) 21 25 44 WOONSFEER ZEVENHUIZEN - In de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 mei werd ingebroken in een woning aan de Leliestraat. Om binnen te komen werd een slot van een deur verbroken. Uit de woning wordt onder meer een geldbedrag en twee mobiele te lefoons vermist. Diezelfde nacht hebben inbre ker^) hun slag geslagen in een wijkgebouw aan de Dorps straat. Ook hier werd om bin nen te komen een slot van de voordeur afgebroken. Vervol gens werd de ruimte door zocht. Voor zover nu kan wor den nagegaan, wordt er echter niets vermist. WADDINXVEEN - Afdeling se- niorenwerk van Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk organi seert op dinsdag 22 mei een wandeltocht voor senioren. Vooraf is er gelegenheid om ’n kopje koffie/thee te drinken in de foyer van het Anne Frank- centrum (jan van Bijnenpad). Om 10.30 uur gaat de groep met een aantal auto’s richting WADDINXVEEN - Het Week blad van Waddinxveen ver schijnt in verband met hemel vaartsdag niet op woensdag 23 mei, maar op dinsdag 22 mei. Om die reden wordt de dead line voor kopij vervroegd naar vrijdagmiddag 16.00 uur.Adver tentiemateriaal kan tot maan dagochtend 10.00 uur worden aangeleverd. Z’HUIZEN/MOERKAPELLE - De politie van Zevenhuizen/ Moerkapelle gaat vanaf woens dag 23 mei in het gehele gebied controleren en verbaliserend optreden tegen foutparkeer- ders. De boete bij foutparkeren bedraagt 90,-. Pensioenen ’Vastgoed Voordelige bromfietsverzekering Burg. Colijnstraat 1, 2771 GC Boskoop Tel. (0172)21 24 67 Fax (0172) 21 84 66 Het Centraal Opvang Asielzoe kers (COA) is blij met de be slissing van de vijf Koerden. „Vanochtend hebben we het officieel van de vertrouwens arts gehoord en dat was goed nieuws”, meldt een woord voerder van het COA. „We zijn heel opgelucht.” Ook stichting PRIME is ver heugd dat de hongerstaking beëindigd is zonder dodelijke afloop. „Wel betreuren wij het dat de IND het zover heeft la ten komen dat sommigen in middels ernstig lichamelijke en geestelijke schade hebben op gelopen. We hopen dat zij zul len herstellen”, aldus Ahmed Pouri namens PRIME. „Nu het enorme obstakel, de honger staking, is opgeruimd, hopen wij dat alle organisaties en politici zichzelf sterk zullen maken voor een serieus en inhoudelijk debat over de problematiek van de asielzoekers. Het pro bleem is namelijk nog niet op gelost.” Momenteel liggen de ex-hon- gerstakers in het Groene Hart Ziekenhuis waar ze onder be geleiding van een diëtiste weer aangesterkt zullen worden.Ver trouwensarts Mertens: „Als je zo lang niets hebt gegeten is het risico groot dat je overlijdt als je in één keer teveel vetten binnenkrijgt. Ze mogen dus niet aan gulzigheid en hongerigheid toegeven.” Het lichamelijke herstel zal enkele weken in be slag nemen. Ook zullen de mannen worden gecontroleerd op complicaties. „We weten dat maagproble- men en hevige spierpijnen lang durig zullen blijven. Ook de geestelijke kant moeten we on derzoeken. Bij de hongersta- ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Waddinxveen huis aan huis verspreid worden en verder via de bewonersorganisaties. Belangstellenden kunnen ook bij D66 rechtstreeks een fol der opvragen.Tevens is de folder te bekijken op de web site van D66 Waddinxveen Zevenhuizen-Moerkapelle: ht- tp://web.inter.NL.net/users/D 66.WZMZ Zevenhuizen heeft geen ver gunning om de cross te organi seren. Ook is er geen mogelijk heid om op een later tijdstip een autocross te organiseren en daarom moet worden ge acht tot volgend jaar. KERK» EG OOST l&S 2'41 Ht> XDI1IXXMES k TEL: <08121 64 00 72 j king van de witte illegalen is be kend geworden dat sommigen alsnog zelfdoding willen plegen omdat ze het idee hebben dat het voor niets is geweest”, lidht Mertens toe. Dat de hongersta king zo lang was vol te houden hebben de koerden onder meer te danken aan medebe woners, steunbetuigers en zijn eigen overredingskracht. „Nor maal gesproken kunnen men sen niet zo lang zonder voed sel, maar doordat ze af en toe vruchtensappen dronken en een multivitaminepil namen bleven ze in leven. Daar moest ik wel echt mijn best voor doen, eigenlijk wilden ze ook geen pillen. En natuurlijk de steun en het medeleven van ve len hielpen de mannen in deze strijd.” De mannen zijn rond de dertig kilo afgevallen. De vijf koerden begonnen hun hongerstaking 95 dagen gele den uit protest tegen de beslis sing van het IND dat de man nen terug moesten keren naar Irak. De koerden hadden het gevoel dat er niet goed naar het dossier was gekeken en dat er wel degelijk bewijs was dat een terugkeer voor hen veel te gevaarlijk zou zijn en nog altijd is. „Liever dood gaan in Neder land dan terugkeren naar Noord-lrak”, deelden de hon gerstakers mee. Sinds die tijd hebben diverse organisaties zich ingezet om de dossiers opnieuw open te krij gen en de aandacht van de Tweede Kamer te trekken voor het probleem van in totaal 9.000 koerden die terug moe ten keren naar Irak. Het land is onbereikbaar en ook onveilig, waren daarbij onder meer de argumenten. Buiten schijnt de zon. Binnen niet? Laat u dan eens voorlichten over het hóé en waaróm van woonsfeer. Bodegraven. Daar start de tocht richting Nieuwerbrug. Bij ’tWierickehuis’ wordt een rust pauze ingelast. Bij terugkomst in Waddinxveen is er nog gelegenheid even met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee. De tocht gaat door indien het goed wandelweer is. Vooraf in schrijven is niet nodig. Kosten voor deelname bedragen 4,50 (inclusief 3 kopjes koffie/thee). Aan deelnemers die meerijden wordt een kleine bijdrage (max. 2,-) aan de autokosten ge vraagd. Voor meer informatie over de wandeltochten: S.W.W, telefoon (0182) - 615555 of 631932. De volgende wandeltocht is gepland op dins dag 26 juni. WADDINXVEEN - Na 95 dagen hongerstaking hebben de vijf asielzoekers uit het azc in Waddinxveen vorige week donderdagavond hun actie beëindigd. Dit besluit kwam na een overleg met het ministerie van Justitie, Pax Christi, Justitia et Pax, vertouwensartsen en Stichting PRIME. Daarin verklaarden Justitia et Pax en Pax Christi dat elk persoonlijk dossier zorgvuldig wordt heroverwo gen op procedurele en inhoudelijke aspecten, dat allen na het beëindigen gelegenheid krijgen tot lichamelijk en geestelijk herstel en dat de bereikbaarheid en veiligheid van Noord-lrak politiek wordt getoetst in de beoordeling door de Tweede Kamer en dat de twee organisaties zich sterk zullen maken voor een hoorzitting in de Tweede Ka mer. Bij ons te koop t/m maandag 21 mei 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 22 mei al< Een volle kaart <s een GRATIS toegangsbewijs waard voor: Zijde 30 Ara J 2771 EN Boskoop Telefoon 0172-21 66 54 Telefax 0172 - 21 21 68 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Coeneraop 397, Waidirawen. Tel. (8182)614714 OPENINGSTIJDEN, maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Boonstoppel Shell Stations Kampenringweg 38 2803 PE Gouda Tel. (0182) 56 01 01 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur zaterdag van 9.00-17.00 uur donderdag koopavond Heeft u een cv-ketel van I5 jaar of ouder, dan zult u er rekening mee houden dat deze op termijn vervangen moet worden. Want misschien doet hij het nog goed, maar is het nog wel veilig? Als geen ander kun nen wij u adviseren wat voor u de beste cv- of combiketel is. Sinds 1997 geven wij op alle nieuwe ketels 5 jaar garantie*. Kiest u ook voor Neeleman en geniet net als vele honderden andere klanten van onze service. Kopen of leasen vanaf 40,- per maand. Vraag naar de voorwaarden Gas - Water - C.V. - Elektra Burgemeester Jonkman en wethouder Dijksterhuis nemen namens B&W de eerste groen-folder van D66 in ontvangst. Met deze folder wil de partij de discussie over openbaar groen ook met de bevolking zelf voeren. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) Zuidplaslaan 426 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0 I 82) 622 388 J TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN 3-GANGENMENU Mooie heldere groentesoep Maiskipfilettournedos met spek en amandelsaus Mini Viennetta met warme kersen Henegouwefweg, Waddinxveen Juf van Stciberglaan, Waddinxveen A'phense weg, Boskooo Zijde, Boskoop Zuittolaslaan 184/186, Waddinxveen Tel. 0182-610251 WMtw.Bl bekijk voor up-to-date informatie onze website! ■R at-.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1