Geen extra Luilak is rustig verlopen Deze Week subsidie voor bibliotheek Informatiemarkt Erbi Raad vraagt om inzicht realisering centrum en MFA BLAD? ZON X SCHADUW senioren en veiligheid in AF-centrum Avond spreidingsbeleid goed bezocht Veilig buitenspelen op de Nationale Straatspeeldag 3 d H4RNINK 5 Fietstocht voor Buurtsporten in Waddinxveen C-akkoord op braderie 55-plussers Klaverjassen l^^EL Hollandse verse haring Muziekspektakel in de Zuidplas zonweriric, -r- L y I DE GRAAF PARTNER Fauteuil in vele kleuren v.a. ƒ1475,- www.dgep.nl kroes interieur adviseurs in modern wonen TETCTCD EjÖ bij onze haringkar3 stuks 10,- Hamlappen750 gram 10,- Biefstuk tartaar750 gram 10,- 15QQM d TS' KsfL ad voo I 4 L - Wij leiden u graag rond Examens Eindexamenkandidaten van het Coenecoop College hadden vorige week vrijdag hun laatste examen. Hoe kijken ze terug op de exa mens van dit jaar? WADDINXVEEN - De nacht van luilak is de nacht dat Waddinxveense jongeren eens goed kunnen feesten. Ook dit jaar draaiden er weer verschillende dj’s in de Dreef en konden de feestgangers tot in de vroege uurtjes dansen. Harry Cuve- lier is de organisator achter de scher men. „Het feest is helemaal goed verlo- Ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur De 2S zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur pen. Geen ongeregeldheden en een pri ma sfeer”, vertelt hij een dag later. „In totaal zijn er driehonderd mensen ge weest. Ik had wel iets meer verwacht, maar aan de andere kant: de mensen die er waren hadden het super naar hun zin. Daar doe je het voor.” Het Waddinx veense publiek kon er tot 6.00 uur dan- Holsteijn (wethouder onder wijs gemeente Waddinxveen) een reactie op de ontwikkelin- verschillende voor -en nadelen heeft. Niet alleen de keuze van de ouders is ontzettend be- scholen is in het geding. In dit ingewikkelde proces kan de Vereniging voor Openbaar Opgeteld de beste! www.plussupermarkt.nl/diwa Sommige kinderen bonden traditiegetrouw blikjes aan de fiets om tijdens de luilaknacht herrie te maken. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) MKZ De bordjes 'tijdelijk geslo ten’ bij kinderboerderij Die rendal zijn weg. Er is geen gevaar meer voor MKZ en daarmee is de boerderij weer open voor publiek Rijneke Boulevard Zoeterwoude Tel. (071) 341 38 61 WADDINXVEEN - Op vrijdag 8 juni wordt er in het Anne Frank-activitei- tencentrum een informa tiemarkt georganiseerd. Deze markt vormt de af sluiting van een themaweek 'Senioren en veiligheid’ die is georganiseerd door de gemeente Waddinxveen, het Regionaal Zorgberaad Midden Holland, de Huur- dersvereniging Waddinx veen, Zevenhuizen/Moerka- pelle, de Politie Midden Holland en de Stichting Waddinxveens Welzijns werk. Gedurende de gehele week zijn er activiteiten georga niseerd om senioren be wuster te laten omgaan Zuidplaslaan 426 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 WADDINXVEEN - Het op- leidingsorkest van Harmonie Excelsior Boskoop en Con cordia Waddinxveen, C-Ak- koord, geeft 9 juni een con cert op de Waddinxveense braderie. Het concert begint om 12.00 uur en zal onge veer een uur duren. C-Ak- koord staat onder leiding van Jeroen Wentel. Het op- leidingsorkest speelt voor namelijk lichte muziek en presenteert zich zowel in Boskoop als in Waddinx veen bij diverse gelegenhe den. Daarnaast neemt C- Akkoord deel aan de traditionele concerten van Excelsior en Concordia, zo dat het orkest een vol pro gramma heeft Kleurrijk Festival Het wordt een gezellige en volle dag, zaterdag 9 juni. Het Kleurrijk festival heeft een uitgebreid programma met diverse activiteiten. Wat er allemaal te doen en te volgen is, leest u verder op in deze krant. ogen. Maar we liggen op sche ma. Op 4 juli komen we met het stedenbouwkundig plan. Stap voor stap komen we aan de realisering van een mooi centrum, we zijn wel degelijk op weg.” De vraag van de PvdA om de communicatie naar de burgers over het centrum weer op te pakken, kon direct positief door wethouder Wientjens worden beantwoord. „Binnen kort wordt een folder huis aan huis verspreid”, sprak Wien tjens. met allerlei zaken rond vei ligheid. Op de markt, die wordt geopend door de wethouder van ouderenbe leid, de heer Van Holsteijn, zijn bijvoorbeeld de politie en de brandweer aanwezig. Maar veiligheid gaat veel verder: er worden o.a. fiet sen met een lage instap en veilige huishoudtrapjes ge toond. Bovendien kunnen bezoe kers het gezichtsvermogen, het gehoor en hun reactie snelheid in het verkeer la ten testen. Belangstellen den zijn van 10.00 - 16.00 uur welkom in het Anne Frank-activiteitencentrum aan het Jan van Bijnenpad IDe toegang is gratis. de motie van D66 als enige partij ondersteunde. Wethouder Van Holsteijn ga randeerde de raadsleden dat als de boeken dreigen nat te worden er een gesprek met de gemeente mogelijk is. „En dan bedoel ik natuurlijk dat we naar een oplossing gaan kijken.” De raad nam daar geen genoegen mee, die wilde duidelijkheid hebben dat er maatregelen ge nomen zullen worden voordat de boeken tot papiermaché zijn geworden. „Praatjes vullen geen lekke gaatjes”, hamerde WD-raadslid Brugman. Ook de PCW stelde nogmaals dat de betreffende politiek er niet toe mag leiden dat bezui nigd wordt op de kerntaak, na melijk het op niveau houden van het boekenbestand. woonomgeving vergroten. In veel buurten is het al lang niet meer vanzelfsprekend dat kin deren zelfstandig buiten spelen of alleen naar school of biblio theek gaan. Veel ouders vinden het verkeer zo’n bedreiging dat zij hun kinderen niet zonder toezicht naar buiten laten gaan. Zo missen kinderen belangrijke ervaringen. Op den duur kan dit leiden tot achterstanden in hun ontwikkeling. Op de Na tionale Straatspeeldag van 3VO gaan meer dan 2.000 straten een ochtend of middag dicht REGIO - Op woensdag 20 juni is het weer feest op straat. Dan wordt de jaarlijkse Nationale Straatspeeldag gehouden. Op de Straatspeeldag sluiten ou ders in het hele land straten af voor het verkeer, zodat hun kinderen er tenminste één keer per jaar veilig buiten kunnen spelen. De Nationale Straat speeldag is een initiatief van de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3VO. 3VO zet zich in voor veilig, kindvriendelijk verkeer en wil de bewegings vrijheid van kinderen in de Zaterdag 9 juni open. Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molenwetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172-46 01 30 www.erbi.nl WADDINXVEEN - Op de vrij dagavonden van 8 juni tot 13 juli, tussen 19.00 en 21.30 uur vinden er buurtsportactiviteiten plaats in de Sint Victorwijk aan de Minervalaan. In die periode wor den er op de woensdagmiddagen vanaf I3 juni tussen I5.3O en 18.00 uur ook in Groenswaard op het Wingerdveld sportactivi teiten georganiseerd. In de vrije tijd is sporten en bewegen een favoriete bezigheid van jongeren. De komende tijd wordt daarom ruime aandacht besteed aan het buurtsporten. De Stichting Jeugd- en jongerenwerk Midden Holland organiseert op twee lo caties in de gemeente Waddinx veen diverse sportactiviteiten voor alle jongeren vanaf 11 jaar. De sportbegeleider past de sport- en spelactiviteiten aan, aan de leeftijd en interesse van de deelnemers. Er zijn mogelijkhe den om te voetballen, volleybal- WADDINXVEEN - Op dinsdag I2 juni organi seert Stichting Waddinx veens Welzijnswerk de derde fietstocht voor se nioren dit seizoen. Indien het weer meewerkt gaat de tocht van 40 kilo meter richting de Reeuw- ijkse Plassen. Het vertrek is om I0.00 uur vanaf het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad). Zowel voor het vertrek als na af loop van de tocht is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken in het Anne Frank-cen trum.Tevens wordt er on derweg een koffiestop ge houden bij camping ’t Reeuwijkse Hout’ in Reeuwijk. De kosten voor deelname zijn 5,50 per persoon (inclusief 3 con sumpties). Alle enthousias te fietsers vanaf 55 jaar en ouder zijn van harte wel kom. Het is niet nodig om zich van te voren op te geven. Men kan op de dag zelf inschrijven. De volgen de fietstochten zijn voor lopig gepland op dinsdag 17 juli, 14 augustus, 18 september en 16 oktober. c lection WADDINXVEEN - Wijk- en Speeltuinvereniging De Padde stoel houdt op vrijdag 8 juni de laatste klaverjasavond voor de zomervakantie. Volwassenen kunnen er vanaf 20.00 uur te recht. Entree: 2,50 voor le den, 3,50 voor niet-leden. Adres: Lijsterbesstraat I8. FW1 Hypotheek adviseur D66 kwam zelfs met een mo tie. „Zolang er nog geen duide lijkheid is over de plek en über haupt over de realisering, mag en kan het college de proble men van de bibliotheek niet ne geren. Daarom zijn wij van mening dat de onderhoudskosten gehono reerd moeten worden en die nen dan ook een motie in”, sprak Van Went. Daarin vraagt D66 de extra subsidie van fl.80.000 voor achterstallig on derhoud te honoreren. De mo tie werd afgewezen. „Als er niet op zeer korte ter mijn zicht komt op realisatie van een MFA, dan is het niet meer reëel om investeringen, met name in de huisvesting van bibliotheek en Krater uit te stellen”, gaf het CDA aan, die WADDINXVEEN - Moet het dak van de bibliotheek nu gerepareerd worden of wachten we daarmee tot het be kend is of deze instantie een plek krijgt in de Multifunc tionele accommodatie van het nieuwe centrum? Dat is de vraag die uitgebreid aan de orde kwam bij de raads vergadering afgelopen week, toen de jaarrekening en het beleidsplan werd besproken. Verzekeringen Hypotheken Pensioenen ‘Vastgoed "Ook voor uw (doorlopende) reisverzekering" fePLUS ^■1■MHMMMI- I OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - De raads leden drongen er bij het vast stellen van het beleidsplan 2002-2005 nog maar eens op aan. Het centrum moet eens zichtbaar worden. „We willen iets concreets zien, wanneer wordt de eerste paal gesla gen?”, was de algehele mening van de partijen.WD: „Wanneer krijgen wij en met ons de bur gers van dit dorp inzicht in de locatie, inrichting en financie ring van het Multi Functionele Accommodatie?” „Het duurt wel erg lang voor er iets zicht baar wordt voor de bevolking”, klaagde ook het CDA. Wethouder Wientjens kon de gevraagde toezeggingen niet doen. „De centrumontwikke- ling is een complexe weg, dus we kunnen dat niet zomaar zeggen wanneer de uitvoerin gen zijn. Als ik naar andere ge meenten kijk dan vergt het daar ook een behoorlijke tijd. We moeten zorgvuldig hande len, er zijn een boel haken en WADDINXVEEN - Zoals ge bruikelijk organiseert stichting ’Wijkwerk de Zuidplas’ zaterdag 9 juni ook dit jaar weer een dag vol dans en muziek. Deze dag is gelijk een afsluiting van de druk bezochte maandelijkse 30+ en jeugd disco-avonden. Als eerste is er om I0.00 uur een rommelmarkt. In de middag is er een kinderplaybackshow, waarbij de kleintjes en iets grote re, hun Hennie Huisman gehalte kunnen laten zien. Ook dit jaar geeft Diana’s Free Aerobic een wervelende demonstratie. Deze show start omstreeks 14.45 uur op het grote podium. Het avondprogramma begint met de prijsuitreiking van de playback show. Omstreeks 20.00 uur zal de band Trade Mark het podium betreden. Deze, voor Waddinx veen geen onbekende band, zal middels een mix van disco, dan ce, country, rock en Nederlands talige muziek het publiek tot om streeks 23.00 uur op de dansvloer bezighouden. Uiter aard zijn gedurende de hele dag weer volop vrijwilligers in de weer om een ieder van een hap je en een drankje te kunnen voorzien op het heerlijke terras voor het wijkgebouw ’het Zuid- honk’. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN'' sen en swingen, toen gingen de deuren dicht. Anderen hielden de traditie in stand door op luidruchtige manier men sen wakker te maken. Maar heel onrus tig was het niet in het Gouwedorp. Mis schien lag dat aan het weer, rond vijf uur in de vroege morgen begon het te rege nen. 54e JAARGANG nr. 2752 Door de voorzitter van de ver eniging, Bauke Zoodsma, is aan geven dat deze avond een goe de aftrap is geweest voor de discussie over dit onderwerp. Binnenkort wordt over dit on derwerp in het besturenover leg, het directeurenoverleg en de gemeenteraad in Waddinx veen verder gesproken. Daarna len, hockeyen, badmintonnen, zal een integrale afweging honkbal, basketbal, squash, enz. plaatsvinden of het spreidings- Voor meer informatie over het beleid doorgezet moet worden buurtsporten: Stichting Jeugd- en en zo ja, hoe het spreidingsbe- Jongerenwerk Midden-Holland, leid vorm zal krijgen. tel. 0182-640694. zitten. De zogenaamde ’witte’ scholen (alleen maar autochto ne kinderen) en ’zwarte’ scho len problematiek. Tegenwoor- gen in Waddinxveen.Vervolgens dig wordt veel meer gekeken volgde een boeiende discussie naar wat ouders zelf willen. Al- met de aanwezigen, daaruit lochtone ouders zien zelf graag bleek dat het spreidingsbeleid dat hun kind in de wijk naar school gaat voor de sociale contacten met andere ouders en voor de vriendjes of vriend- langrijk, ook de kwaliteit van de inetjes voor hun kinderen. In Waddinxveen zijn afspraken gemaakt over het percentage allochtonen per school met zo- Onderwijs ook een rol spelen, wel directies als besturen van het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs. Het open baar onderwijs hanteert een maximum van 20% allochtonen per klas en het bijzonder on derwijs voor bepaalde scholen I5% per klas en voor andere scholen 10% per klas. Na de inleiding van Marlies Kennis ga ven Bert de Rijke (directeur Dick Brunaschool) en Aad van voor het verkeer.Voor veel kin deren is dat een unieke erva ring: voor één keer krijgen zij alle ruimte om midden op straat te spelen. Daarnaast is de straatspeeldag ook een actiedag voor veilig, kindvriendelijk ver keer. Op de Straatspeeldag no digen de deelnemende groepen een vertegenwoordiger van de gemeente uit om zich persoon lijk van de problemen op de hoogte te stellen. Uiteindelijk doel is dat de buurt zo veilig wordt dat kinderen er elke dag veilig buiten kunnen spelen. WADDINXVEEN - De Vereni ging voor Openbaar Onderwijs in Waddinxveen heeft op 29 mei haar jaarvergadering weer gehouden. Het onderwerp was ’Spreidingsbeleid in de wijk’. De vergadering werd goed be zocht, er waren veel ouders, le raren en andere belangstellen den aanwezig. Marlies Kennis, beleidsadviseur onderwijs van de gemeente Gouda, was uitgenodigd om de totstandkoming van het sprei dingsbeleid en de evaluatie daarvan door de gemeente Gouda toe te lichten. Gouda is een van de eerste gemeenten geweest waar het spreidingsbe leid geïntroduceerd is. Het spreidingsbeleid is een beleid waarbij allochtonen over de ge meente worden verspreidt. Hiermee wordt voorkomen dat ’zwarte’ scholen ontstaan, met alle consequenties daar van. Marlies Kennis gaf aan dat het spreidingsbeleid meestal wordt ontwikkeld vanuit de gedachte dat er niet te veel allochtone kinderen op een school mogen Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172-2I 66 54 Telefax 0172 - 21 2I 68 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 6 JUNI 2001 addinxv Kampenringweg 38 2803 PE Gouda Tel. (0182) 56 01 01 de rtccvnvnert 1 üt Openingstijden: maandag Vm vrijdag van 9.00-18.00 uur zaterdag van 9.00-17.00 uur donderdag koopavond I».tij'- 2 -MS*? -*'x -- t K.< -j - v t 'i i 4 V L 1-. •- -* - A a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1