Hart van Deze Waddinxveen Week Kaarten laatste jeugd disco ’De Paddestoel in de voorverkoop geen succes omwonenden Goed omkijken, hand uitsteken en voorsorteren Wensconcert Waddinxveens mannenkoor de Gouwestem Beer heet Yoghi ZON O) SCHADUW Sportief Wandelen I ---- I Fietsers botsen Hoeveel pagina’s? Koppel- klaverjassen in de Boog Vrouw rijdt tegen boom /SILCO I A op elkaar I kilo 7,98 i 1,89 Knollenveld C1000 jeugd Sport Gezakt of geslaagd? St. Victorstraat 54 W’veen (0182) 61 68 78 Boerenwit heel Boerenschouderham.100 gram 2,79 W BOTTELIER 1500 IVI DE GRAAF PARTNER Gekruid gehakt Waddinxveen Spanplafonds Kastenwanden E Wandpanelen Systeemplafond E Interieurbetimmeringen zonwering iNHMNHNDBtaBMBBNNBN S- Tot ziens O www.dgep.nl -- A-- 3». SI addinxveen OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 54e JAARGANG nr. 2754 Zie pagina 17 Zie pagina 23 Leerlingen voor groep 8 legden vorige week de praktische verkeersproef af. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) O Zie pagina 31 «3 De politie van Zevenhuizen heeft een nieuwe, strengere aanpak voor jongeren die overlast veroorzaken. In het afgelopen weekend zijn heel wat titels en me dailles binnengesleept bij verschillende sporten tie bellen naar Henriëtte Laan, tel. 0182-615717 of Anita Vlem- mix, tel.OI 82-614957. ge kinderen gaan tenslotte naar het voorgezet onderwijs, misschien wel in Gouda. En buiten dat om: kinderen leren er al tijd wat van”, zegt mevrouw Koogen Nog een kandidaatje komt de straat in. Wijnen volgt de handelingen nauwlet tend. „oooh, da’s randje.” WADDINXVEEN - Op vrij dag 22 juni is er koppelkla- verjassen in buurtcentrum ’de Boog’. De aanvang is 20.30 uur, de zaal gaat open om I9.30 uur. Het inschrijf geld bedraagt 10,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. Iedereen is van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huygenslaan. Opgeteld de beste! www.plussupermarkt.nl/diwa In totaal legden 341 leerlingen de proef af, daarvan slaagden 312 leerlingen.Vijf scholen hadden geen gezakte leerlingen, de minste fouten werden gemaakt op post 3 en 12, de meeste fouten zijn het niet omkijken en hand uitsteken, het komt echter ook voor dat er over de voetgangersgebieden en door rode ver keerslichten wordt gefietst. Van de I6 scholen had de Prins Willem Alexander- school locatie Wingerd de minste straf- punten, gevolgd door de Bethelschool. MOERKAPELLE - Een 22-jarige Waddinxveense is zaterdag I6 juni omstreeks 09.30 uur op de Bredeweg tegen een boom aangereden. Zij was de macht over het stuur kwijtgeraakt en ramde met de linkerkant van de auto een boom. Hierna kwam ze op het fietspad tot stilstand. De brandweer moest de auto openknippen waarna ambulancepersoneel het slachtoffer kon helpen. Ze is met een gebroken rechterpols en hoofdletsel naar het Groe- nehartziekenhuis vervoerd. JOHAN SCHALK Brederolaan 4, Waddinxveen Tel. (01821 61 41 43 PLUS WADDINXVEEN - Op de open dag van Kreater op 9 juni kon het publiek tot 12 jaar bij de kraam van de bi bliotheek raden hoeveel pagina’s een boek had. Dit was geen gemakkelijke op gave, omdat het boek zeer dunne bladzijden bevatte: Het betrof de Nederlandse Wetboeken met in totaal 2910 pagina’s. In totaal hebben 29 kinde ren meegedaan aan deze activiteit. Het laagste aantal geraden pagina’s was 480 en het hoogste aantal gera den pagina’s 4500. Het dichtst bij het juiste aantal geraden pagina’s zat Magalie Hogenelst en Lou- wrens Braai. Onder deze twee kinderen is een boe- kenbon verloot, die gewon nen is door Louwrens Braai. WADDINXVEEN - Gesierd door oranje hesjes met rugnummer trokken de scho lieren van groep 8 van het basisonder wijs afgelopen week per fiets door Wad dinxveen voor het afleggen van het verkeersexamen. Diverse ouders zaten in groepjes van twee op een post langs de route, goed oplettend of de kinderen volgens de regels fietsten. Goed omkij ken, hand uitsteken en voorsorteren. De groepen waren verdeeld over de dinsdag- en woensdagmorgen, en verza melden zich bij het politiebureau waar ze om half negen aanwezig moesten zijn voor de fietscontrole en vervolgens de start. De politie keurde één fiets af. Ge lukkig voor de leerling was er een vriendje die zijn fiets ter beschikking stelde. De Bethelschool kreeg vervol gens de primeur om dit jaar als eerste school te starten, nadat wethouder Van Holsteijn het startschot gaf. Ook de kin deren van mevrouw Kooger en me- Kinderen en ouders uit de sterrenwijk strijden tegen een knollenveld voor hun huis. Het Wensconcert op maandag avond 25 juni in de Bethelkerk aan de Bilderdijklaan begint om 20.00 uur, de toegang is vrij. Hoek, de musicus Ben Kramer uit Boskoop zal het orgel en de vleugel bespelen. In de maand december zullen er weer een aantal kerstconcerten worden gegeven, in de Rotterdamse Laurenskerk, de Waddinxveen se Ontmoetingskerk, de Goud se St. Janskerk, de oude her vormde kerk van Moordrecht en de hervormde kerk van Moerkapelle. Avonden waar nu al door velen naar wordt uitge keken. ke prijzen. De winterkleren kunnen ook weer achter uit de kast worden gehaald, want de meest winters geklede bezoe ker krijgt een prijs. Omdat dit de laatste disco van het seizoen is, is de disco ook langer geopend dan normaal. De disco is voor jeugd van 9 tot en met 14 jaar. Aanvang: 19.15 uur tot 23.00 uur. De en treeprijs is 2 gulden (kaarten verkrijgbaar in de voorver koop). Frisdrank kost per glas 50 cent.Voor een gulden heb je een grote zak snoep. Voor deze avond wordt een voorverkoop gehouden, om zo gedrang bij de ingang en teleur stelling van de kinderen te voorkomen, zoals vorige disco het geval was. Op dinsdag 26 juni van 19.00-20.00 uur wordt deze voorverkoop in het wijk- gebouw van ’De Paddestoel’ gehouden. Als er na de voor verkoop nog kaarten over zijn, worden deze op de avond van de Skihut-Party nog verkocht. ’De Paddestoel’ neemt naast „Waarom houden jullie geen re ferendum?,, vroeg één van de be woners van de Julianastraat, „dan zullen jullie zien dat de meeste mensen dit nieuwe cen trum helemaal niet willen.” Wet houder Wientjens, die dit pro ject coördineert, beweert dat ze na eerdere vergaderingen veel positieve geluiden heeft ge hoord, maar de aanwezigen zijn het daar duidelijk niet mee eens. „Het is alsof de trein gaat. Wij zitten erin en we mogen wel wat zeggen, maar we mogen niet uit stappen.” Eén van de omwonen den stelt voor om deze avond te stemmen: wie is er voor, wie is er tegen. Dit wordt door de wethouder afgedaan. „Morgen is er weer een vergadering, boven dien zijn sommige mensen zijn op vakantie. Waddinxveen telt 27.000 inwoners, dit is maar een klein deel. Om nu te stemmen zou geen reëel beeld geven”, re ageerde Wientjens. De twee be langrijkste argumenten die de Werkgroep Passage Rondom aanvoert tegen het plan zijn de problemen rond het parkeerbe leid en de problemen rond het afweren van sluipverkeer. „Er komen goede oplossingen voor deze problemen”, garandeerde Wientjens. „Er gaat geen paal in de grond voor deze oplossingen er zijn.” Burgemeester Jonkman deed de toezegging per straatge- bied rond de tafel te gaan om al le laatste twijfels uit de weg te ruimen. Jonkman: „Het is duide lijk dat het plan nog niet het draagvlak heeft, dat wij graag willen zien.” Het nieuwe cen trum zal lopen van de Petteplas tot aan de Gouwe, met nieuwe winkels, meer woningen en een uitgaansgebied. Hierdoor zal een groot deel van de nu bestaande parkeerruimte verloren gaan. Om de kwaliteit van het cen trum voor de omwonenden zo goed mogelijk te houden, wil de gemeente deze parkeerplaatsen, bijna 1500, zoveel mogelijk on dergronds gaan bouwen. Dit gaat veel geld kosten. „Dit be drag zal waarschijnlijk alleen te betalen zijn door middel van be taald parkeren,” aldus Wientjens. De opmerking dat de winkeliers misschien wel wat meer huur willen betalen voor het eerste half uur of uur gratis parkeren, werd met een hard gelach van tafel geveegd. Het centrum moet zoveel mogelijk autovrij worden gemaakt. Voor doorgaand ver keer komen speciale routes, die om het centrum heen gaan. Er komt een rotonde aan de zijde van de Prins Bernhardlaan. Vol gens de bewoners wordt het hierdoor de sluiproute door de Prins Bernhardlaan en de Sta tionsstraat alleen maar extra toegankelijk gemaakt. Wethou der Dijksterhuis van Verkeer en Vervoer gaf aan dat er een scala van maatregelen tegen sluipver keer aan te voeren is. „Hoe we het probleem precies gaan op lossen weten we nog niet, daar over moet nog gepraat worden.” Er wordt al ruim zes jaar over het nieuwe centrum gepraat. De bewoners geloven er niet meer in. „We hadden in 1999 afspra ken gemaakt, die worden nu ge woon van tafel geveegd”, was de reactie van één van hen. Laat eerst maar eens zien dat u dit plan waar kunt maken.” WADDINXVEEN - Op het fietspad van de Zwarteweg botsten op woensdag 13 juni rond 07.50 uur twee fietsers op elkaar. Een 14-jarige fietser uit Boskoop haalde een groep je fietsers in. Een vuiltje in het het mogelijk om kosteloos mee te doen met een wandeltest voorafgaande aan een open training. De wandeltest zal plaatsvinden op donderdag 23 augustus aanstaande om 19.00 geraden zou worden. Maar ge lukkig bedachten Sanne en Mirthe Wesseling dat de beer wel eensYoghi zou kunnen he ten. Yoghi woont inmiddels bij de zusjes Wesseling op het Woubrechterf. WADDINXVEEN - De jeugd- disco van 18 mei in 'De Padde stoel’ was weer helemaal uit verkocht. Zo’n 250 kinderen kwamen op de jeugddisco af, terwijl er maar 200 mogen worden toegelaten, in verband met de veiligheidsvoorschrif ten. Zo’n 50 kinderen moesten weer naar huis. Daarom houdt Wijk- en Speeltuinvereniging ’De Paddestoel’, gevestigd aan de Lijsterbesstraat een voor verkoop voor de laatste disco van het seizoen, op vrijdag 29 juni. Zoals ieder jaar wordt de laatste disco van het seizoen een extra groot feest, met een speciaal thema. Deze keer wordt het een skihut party. 'De Paddestoel’ wordt daarvoor omgebouwd tot een Oosten rijks winters landschap met veel sneeuw en dj Ed van de Waddinxveense Drive-ln-Dis- cotheek ’The Flying Dutchman’ zal de muziek zal echte ’skihut- hits’ draaien, als Hey Baby van Cooldown Café. Ook is er weer een gratis loterij, met de ze keer extra veel en extra leu- Door Rachel Jobels WADDINXVEEN - De omwonenden van het nieuwe ’Hart van Waddinxveen’ zijn boos. „Waarom wordt er nooit gewoon aan ons gevraagd wat wij willen?”, vraagt de groep zich af. De centrumbewoners waren dan ook massaal naar het gemeentehuis getrokken, toen daar op woensdag 13 juni het plan voor het Nieuwe Centrum van Waddinxveen werd gepresenteerd. concert in de Waddinxveense Bethelkerk. Met dit concert, waarvan het programma door het publiek zelf zal worden sa mengesteld, sluit het koor het zangseizoen af. Het programma bestaat uit louter verzoeknum mers en heeft daardoor een speels, onvoorspelbaar karak ter en omvat het gehele uitge- gevarieerd. Het breide repertoire van het man nenkoor welke bestaat uit geestelijke muziek, klassieke muziek en populaire muziek. Ook is er de mogelijkheid om een instrumentale bijdrage te vragen aan de organist Martin Mans. Verzekeringen Hypotheken Pensioenen «Vastgoed "Ook voor uw (doorlopende) reisverzekering" vrouw Wijnen fietsten ook mee terwijl de twee vrouwen op een post bij de Groensvoorde zitten. „Over het alge meen fietsen de kinderen goed, ze zijn voorzichtig en rustig. Logisch ze willen allemaal slagen”, meent H. Wijnen als er net weer een kandidaatje de hoek om komt rijden. Bij het pijltje op de weg steekt de scholiere haar hand uit naar links, en omdat een auto rechtdoor rijdt, wacht ze netjes langs de kant van de weg. „Vroeger moest je hier nog voor sorteren, maar dat hoeft nu niet meer. Dus ze doet het goed”, observeert M. Kooger. De volgende komt er weer ge lijk achteraan. Ze kikt netjes om, maar steekt haar hand pas op het laatste mo ment uit. „Beetje laat dametje”, merkt Wijnen op. Terwijl de nummers 25 en 26 uitstekend de weg af slaan, geven de twee ouders hun mening over het examen. „Het is echt goed dat scholen dit doen. Sommi- WADDINXVEEN - Tijdens de braderie kon in de kraam van de Dierenbescherming de naam van een grote beer gera den worden. Moest er vorig jaar nog geloot worden, dit jaar leek het er op dat de naam niet Kampenringweg 38 2803 PE Gouda Tel. (0182) 56 01 01 de t ut Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur zaterdag van 9.00-17.00 uur donderdag koopavond van het brede repertoire aan het publiek worden uitgereikt waaruit men de graag gehoor de muziek kan kiezen. Het con cert duurt tot ongeveer 21.30. Het zangseizoen 2000/2001 was voor de mannen van De Gouwestem zeer druk, elke maandagavond is er intensief gerepeteerd onder de enthou siaste leiding van Martin Mans, de dirigent van het mannen koor. Vele concerten werden gegeven in allerlei grote ker ken. Ook nu weer was het hoogtepunt het Passie- en Paasconcert in de tot de laatste plaats bezette Rotterdamse Doelen. Voor het nieuwe seizoen is weer een aantrekkelijk con certprogramma opgesteld. Op vrijdag 21 september viert De Gouwestem het 20-jarig be staan met een groots Lustrum concert in de Waddinxveense Ontmoetingskerk waaraan zal worden meegewerkt door de Ridderkerkse Kinder- en Tie nerkoren van Jennifer van den het strikt hanteren van het maximaal aantal toegestane be zoekers extra veiligheidsmaat regelen door continue toezicht van vrijwilligers die in en rond het gebouw lopen en het goed zichtbaar maken en vrijhouden van de uitgangen en de nood uitgang. ’De Paddestoel vraagt de ouders die met de auto de kinderen naar de disco brengen en halen, met klem de auto in de leplaan of op de Sniepweg te parkeren en dan het laatste stukje te lopen. De speeltuin van ’De Padde stoel’ is op de avond van de disco gesloten. De organisatie verzoekt geen kinderen jonger dan 9 jaar naar de disco te stu ren. Indien blijkt dat kinderen zich misdragen in of buiten het gebouw, zullen de vrijwilligers van ’De Paddestoel’ passende maatregelen nemen. De Disco van ’De Paddestoel’ heeft ook een eigen homepage, waar het nieuws over de disco vermeld staat. Het internetadres is: www.paddestoel.nl.nu. Het is ideaal voor iedereen die lang heeft stilgezeten. Maar ook voor mensen die gezondheids- WADDINXVEEN - Het 138 le- klachten hebben of hebben ge- den tellende mannenkoor De had en weer aan hun opbouw Gouwestem geeft op maandag- willen werken. Iedereen kan op avond 25 juni een uniek wens- zijn/haar eigen tempo trainen en de begeleider kan de zwaar te van de trainingen aanpassen aan de sporter. Door verant woorde trainingsopbouw is de kans op blessures gering. De Training Sportief Wandelen wordt gegeven door fysiothe rapeuten, duurt één tot ander half uur en is over het alge meen zeer begint met een warming-up om de spieren los te maken en daarna een stuk stevig door wandelen, oefeningen met tem powisseling op een door de be geleider uitgezet parcours en daarna goed uitlopen en rekken om spierpijn te voorkomen. Om de eigen fitheid te testen is Bij dit wensconcert zingt ook mee de 16-jarige sopraan Hes ter Bruin uit Boskoop. Zij zal samen met het mannenkoor enige bekende muziekstukken ten gehore brengen. Voor een goed verloop zal een overzicht WADDINXVEEN - Sportief uur op het kunstgrasveld van Wandelen is een ideale sport de Hockeyclub Waddinxveen. voor iedereen die aan zijn/haar Voor opgave of meer informa- oog ontnam hem plotseling het gezondheid wil werken. Dus zicht op een tegemoetkomen de 51-jarige fietser uit Gouda. De Gouwenaar is met een hoofdwond en O IQ c 3 S B 5. I.v.m. "wegrenovatie" alle restanten uit de wijnkelder: 20% korting Scotch Whisky Vat 69 liter elders 32,50 bij ons 27,95 Eigen merk "Stoocker" jonge jevener Liter nu: *18,95 Geldig t/m 230601 A/ W 1 Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172-21 66 54 Telefax 0172-21 21 68 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 20 JUNI 2001 voor jong en oud, gezond en minder gezond. Het biedt net iets meer dan gewoon wande- vermoedelijk len. Met meer tempo en uitge- een hersenschudding overge- breide aandacht voor looptech- bracht naar het Groene Hart niek, conditie en Ziekenhuis in Gouda. lichaamshouding. i r-rw i\a/c\A/cci/Di Ancki m mn cvcmdi adcm Zuidplaslaan 426 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 Hypotheek adviseur 1 - TOTAALOPLAGE RIJN EN GO UWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1