Boekenmarkt voor behoud St.Victorkerk s Gemeentehuis Z’huizen/Moerkapelle wordt opgeknapt Kinderen zijn hardrijdende automobilisten zat ijif uitgaanspubliek Veel boetes bij verkeerscontrole Verbouw gemeentehuis; geld pompen in een lekkende schuit! J ÉS I '4 d n Fietstocht voor Presentatie Kinderboek Referendum 55-plussers Verkeersongeval Informatieavond borstvoeding I IC LEZERS SCHRIJVEN Tip van de maand: Oefeningen: Preventie: Acties (uitrukken): in de maand juni kwamen wij 24 maal in actie Wand- en vloertegels Plavuizen Natuursteen Vloerverwarming Spiegelradiatoren Parket Laminaat Planken vloeren Sauna's Stoom/douchecabines Whirlpools DE l^lUb Bi lit A WOENSDAG 11 JULI 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 17 ALPHA STYLES Baradina Spekman Bent u tussen de I8 en 30 jaar, Europalaan 30 - Alphen aan den Rijn W.: (0172) 47 09 01/ Fax: (0172) 49 05 52 In de media wordt veel aan dacht besteed aan het voorstel van D’66 om nu een referen dum te houden over het Passa- WADDINXVEEN - Binnenkort is het va kantie en zullen ook de kinderen woon achtig in de Zuidplas weer veel buiten spelen. De snelheidsbeperkende maatregelen (een drempel) zijn volgens de kinderen en de ouders niet afdoende. Er wordt nog steeds te hard gereden, ook ondanks de bochten in de weg. Om dat de automobilisten duidelijk te maken deelden de kinderen afgelopen vrijdag heeft waarschijnlijk gelekt. Bij aankomst hebben wij de gas kraan dicht gedraaid maar kon den wij niet voorkomen dat de caravan grotendeels uitbrand de. Op de valreep van de maand kregen wij de melding brand aan de Bredeweg, bij aankomst stond het portaal van de wo ning vol met rook, de brand die ontstaan was in een hoek van het portaal was door een ge sprongen waterleiding geblust. rond de Thorbeckehoeve/Kuyperhoeve pamfletten uit. Onder toeziend oog van een aantal ouders en uitgedost in ’weg- werkersoutfit’ hielden ze de auto’s aan om de pamfletten te overhandigen Er werden diversen controles uitgevoerd onder meer bij hét Commandant Brandweer G.J. Huizen het een flop en dat is toch be grijpelijk, geen kiezer heeft daar toch zin in! Het is ook volko men onlogisch, dat je als politie ke partij aan de hand van het verkiezingsprogramma ’de ring’ in gaat met capabele kandidaten om een goede uitslag bij de ver kiezingen te kunnen maken en je de kiezers belooft waar te maken wat je beloofd hebt, dat je dan als het echt moeilijk wordt terug gaat naar de kie zers om aan hen te vragen wat je nu moet doen. Als kandidaat dien je er te staan en waar te maken wat je beloofd hebt in de verkiezingsperiode. Wordt het moeilijk, juist dan moet de kiezer zien, dat hij/zij een goede keuze heeft gemaakt door op die kandidaat en zijn/haar partij te hebben gestemd.Toegeven, WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense Brigitte Bosman WADDINXVEEN - Op dinsdag 17 juli organiseert Stichting Waddinxveens Welzijnswerk de vierde fietstocht voor senioren in dit seizoen. Indien het weer meewerkt gaat de tocht van 40 kilometer richting Zoetermeer. Het vertrek is om 10.00 uur vanaf het An ne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad). Zowel voor het vertrek als na afloop van de tocht is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drin ken in het Anne Frank-cen trum. Tevens wordt er on derweg een koffiestop gehouden bij boerderij 't Geertje. De kosten voor deelname zijn 5,50 p.p. in clusief 3 consumpties. Alle enthousiaste fietsers vanaf 55 jaar en ouder zijn van harte welkom.Van te voren opgeven is niet nodig, u kunt op de dag zelf vanaf 9.30 uur inschrijven. De vol gende fietstochten zijn voorlopig gepland op dins dag 14 augustus, 18 septem ber en 16 oktober. www.hypothcekshop.nl dat het je moeilijk is geworden en je verstoppen achter een re ferendum is dan m.i. kiezersbe drog en geen bestuurlijke ver nieuwing! Alleen Hans Wiegel durfde daar duidelijk in te zijn en daar sta ik volkomen achter. Laten we die onzin van het houden van een referendum in de politiek nu eens opbergen waar het hoort: in de prulle- bak!lk wil nadrukkelijk stellen, dat ik dit niet naat buiten breng als voorzitter van de WD-afde- ling Waddinxveen, doch op per soonlijke titel. Binnen mijn partij wordt er door velen ook zo over gedacht, maar ik wil in de ze principiële zaak niet namens hen spreken, maar alleen na mens mijzelf. ding gemeentehuis was; betere service burgers en een goede huisvesting ambtelijk apparaat. Daar is bijgekomen het ruim tegebrek van de bibliotheek en de huisvestingsproblemen van de brandweer. Lost het voor stel van het college deze pro blemen op? Is de doelstelling verbouw/uitbreiding één stap dichterbij gekomen c.q. reali seerbaar met dit voorstel van het college? NEEN! We blijven zitten met hetzelf de gemeentehuis; het gammele lekkende slagschip. Een mon strum! De bibliotheek krijgt er enkele vierkante meters bij (volgens de PvdA-fractie te weinig; men had dit moeten combineren met de verbouw/uitbreiding Dorpshuis Swanla). Ook de problemen van de brandweer worden niet opgelost! Ambtenaren moeten buitenom en nat naar de kanti- Raadsleden hebben o.a. de plicht te onderzoeken of (be- lasting)gelden ’niet over de balk worden gesmeten’. Het voorstel van het college was voor de fractie van de PvdA een voorbeeld van slecht om gaan met gemeenschapsgeld! Er is al sinds 1995 gesproken over de verbouw en uitbrei ding van het gemeentehuis. Je mag als raad dan op zijn minst verwachten dat het col lege in staat is om met een zorgvuldig en gedegen voorstel te komen. De koppigheid/on- zorgvuldigheid om niet de aan wezige alternatieven te onder zoeken (uitplaatsing bibliotheek en uitplaatsing brandweer) speelt al sinds 1995 een rol. Het heroverwe gen en écht onderzoeken van deze alternatieven zou uitbrei ding overbodig maken. Doelstelling verbouw/uitbrei- Vanaf de start van D’66 wordt er al gesproken over het refe rendum en alle politieke partij en houden hun kruit droog en Twee maal hebben wij deze maand personen uit de lift be vrijd. Aan de Peter Zuidlaan moesten wij in actie komen voor een brandende caravan, de eigenaar had de koelkast Veilig omgaan met flessen gas. Neem de tijd om de aanwijzin gen te lezen, vul gasflessen nooit zelf maar laat dit over aan een erkend vulstation, gasfles sen moeten altijd rechtop staan ook tijdens het vervoer, ge bruik en bewaar gasflessen op een goed geventileerde plaats, wissel gasflessen altijd buiten caravan of tent, zet het gastoestel tijdens het koken niet te dicht bij het tentdoek, gebruik een stalen spatscherm, als u de gasfles niet gebruikt, draai dan de afsluiter dicht, rook nooit bij het wisselen van een gasfles. ren. De naastgelegen stoffen- winkel had de prioriteit en liep alleen rook- en wat waterscha de op. De duikers kwamen twee maal luilakfeest en horecagelegenhe den. Ook stond de brandweer met een stand op de senioren dag in het Anne Frankcentrum. Op 26 juni zijn er weer 5 ge bruiksvergunningen uitgereikt aan verschillende onderne mers, bij de vergunning krijgen zij een certificaat voor het brandveilig zijn van hun onder neming. Verder nog de nodige adviezen aan bedrijven en par ticulieren. meer de prachtige gebrand schilderde ramen, enkele schil derijen van de bekende Am sterdamse schilder J.Dunselman, de kruiswegsta ties, het Maarschalkerweerd- orgel (van 1871, ouder dan de kerk) alsmede het Mariabeeldje dat achter in de kerk staat en afkomstig is uit de (oude) Goudse St.Janskerk. Enkele jaren terug heeft al een grondige restauratie aan het in terieur heeft plaatsgevonden alsmede een gedeeltelijke aan passing van de fundering, vorig jaar was de toren aan de beurt. tijdig tot stilstand komen en reed tegen het voertuig van de Capellenaar aan. De laatste werd met nek- en rugklachten overgebracht naar het Groene Hartziekenhuis. 08.05 uur letsel opgelopen na dat hij werd aangereden door een 26-jarige automobilist uit Nieuwerkerk a/d Ijssel. Beide automobilisten reden over het u zich inzetten voor de mede mens, dan bent u degene die wij zoeken. Kom bij de Brand weer. Tel. 0182-624511 Of kijk op internet. Internet adres: www.brandweerwaddinxveen.n I, e-mail adres: info@brand- weerwaddinxveen.nl werd afgezet, de onstane gas wolk werd met water neerge slagen en de gastank werd afge- werkt u in Waddinxveen en wilt dicht. De tweede keer was er bij het lossen van de gasflessen een ongeval gebeurd waarbij er een slachtoffer viel en brand onstond. Ook hebben wij de waterwinning aan de Tweede Bloksweg uitgeprobeerd. selolie, dit gaf ons het vermoe den van brandstichting, de poli tie startte direct een onder zoek. ZEVENHUIZEN - Een 37-jarige automobilist uit Capelle a/d Ijs sel heeft op 6 juli omstreeks ge gebeuren. Het wordt nu alle maal zo moeilijk, de burger moet nu inspraak krijgen heet het en het wordt gezien als een bestuurlijke vernieuwing. In feite is het houden van een referen- Noordeinde waarbij de 37-jari- dum gewoon kiezersbedrog!! ge voor de 26-jarige reed. De 37-jarige remde af om een te gemoetkomende automobilist voor te laten gaan die een ge parkeerd voertuig inhaalde. De geven wat ruimte hiervoor in 26-jarige automobilist kon niet hun verkiezings programma’s voor het geval zij moeten sa menwerken met D’66 in een coalitie in een gemeente of waar ook. In al die 35 jaar is het niets geworden.Waar een refe rendum ooit is gehouden werd De uitrukken varieerden deze maand van automatische mel dingen tot een grote brand. We begonnen met een koe in de sloot, deze werd door ons weer op het droge gezet. Daar- in actie, éénmaal in Bodegraven voor een zoekactie in opdracht van de politie en éénmaal in Boskoop waar een auto de Gouwe in was gereden. De be stuurder zat bij aankomst van de brandweer inmiddels klets nat aan een bakje koffie. De duikers hebben alleen de kabel (Foto:Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) WADDINXVEEN - In het ka der van toezicht om en nabij uitgaansgelegenheden heeft de politie, in samenwerking met het recreatieschap, in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 juli op de Zuidplasweg nabij een uitgaansgelegenheid het ver keer gecontroleerd. De politie noemt het resultaat aan over tredingen bedroevend. Zo schreef de politie bekeuringen uit voor het zonder verlichting rijden op een fiets, het niet dra gen van een autogordel, acht keer voor het niet dragen van ne (van de brandweer) en mo gen vanuit de nieuwbouw zelfs niet naar buiten kijken in ver band met aangekondigde plan- schadeclaims! Het college voorstel is een blamage! Blijft over de fabel dat ver bouw/uitbreiding gemeente huis ‘slechts’ 3,5 miljoen gaat kosten. Er is nu al een bedrag van 5,1 miljoen door de meer derheid van de raad goedge keurd. Het totaal bedrag zal zeker zo’n 9 miljoen worden. Leuk werk voor de rekening commissie! De PvdA-fractie heeft gedurende de jarenlange discussie helder en duidelijk willen maken dat dit miljoenen verslindende project anders had moeten worden aangepakt en dat er efficiënter met het geld van de burger had moe ten worden omgegaan. Door Walther Micke ZEVENHUIZEN/MOERKAPELLE - De gemeenteraad van Zevenhuizen/Moerkapelle heeft op 3 juli besloten het gemeentehuis een opknapbeurt te geven. PvdA en Chris tenunie stemden tegen. Doel van de oefeningen was de juiste inzet van de bevelvoer der. Er is geoefend in een wo ning en bij de firma Vis (Bene- gas). In de woning was brand ontstaan op de zolder waarbij een hevige rookontwikkeling de ontstond, op de zolder was ook nog een slachtoffer. De be velvoerder gaf direct middel- brand door, waardoor er een tweede wagen bij kwam. Bij de firma Vis werd twee maal geoefend met gevaarlijke stof fen. Eén keer was er een lek kende gastank. De omgeving Werving: Op 25 juni was er al een be sloten bijeenkomst voor leden van de gemeenteraad aange- kondigd door de Stichting Ge meentehuis. De fracties van CDA, ChristenUnie en PvdA gaven echter te kennen on overkomelijke bezwaren tegen het besloten karakter te heb ben en maakten daarom geen gebruik van de uitnodiging. Zij stelden van mening te zijn dat het college van B&W en niet de Stichting Gemeentehuis verantwoording schuldig is aan de raad. De betreffende frac ties wezen er op dat het colle ge de Stichting Gemeentehuis kan vragen de plannen voor verbouw/uitbreiding van het gemeentehuis te presenteren en uitleg te geven over (ach terstallig) onderhoud, maar dat het college de vergadering moet uitschrijven en de uitno diging moet versturen. Vervol gens besloten B&W de voor genomen vergadering de vorm te geven van een openbare commissievergadering. Burgemeester Westendorp zei in gemeenteraadsvergadering dat het college verrast was door de ontstane opwinding in verband met de voorgenomen bijeenkomst van de Stichting Gemeentehuis. Het enige doel dat het college voor ogen stond was om effectief en snel te kunnen handelen. Het colle ge had zich toen beraden en besloten om een openbare commissievergadering te hou den. Het reglement schrijft voor dat een commissieverga dering bij voorkeur tien dagen van tevoren moet worden aan- gekondigd. Zonodig mag de termijn echter ook korter zijn. De voorzitter stelde voor om op de gang van zaken terug te komen in het seniorenconvent met het doel om dit soort strubbelingen in het vervolg te voorkomen. Hij stelde daarbij presenteert vrijdag 13 juli haar voorop dat de raadsleden eerste kinderboek ’De Liedma- goed gedocumenteerd hun ker’. Een boek over muisje Sa- lomee en haar familie, een spannend avonturenverhaal waarin de karakters heel ver schillend zijn, maar waarin je leert dat iedereen uniek is en zijn goede eigenschappen heeft. Iedereen is welkom de presen tatie bij te wonen, deze vindt plaats in boekhandel Burger Boek en Kantoor B.V., Dorp- staat 39 en begint om 16.00 uur. een bromfietshelm, het rijden zonder bromfietscertificaat, vier keer voor het rijden op een onverzekerde bromfiets, het niet kunnen tonen van een rijbewijs en kentekenbewijs, drie keer voor het rijden op een bromfiets of scooter met te veel drank op (305, 340 en 660 ug/l.), het rijden op een bromfiets terwijl de bestuurder nog geen 16 jaar was en het twee keer opgeven van een val se naam. De politie zal deze controles, gelet op het resul taat, zeker herhalen. Stond dat in het bestemmingsplan?!? HYPOTHEEK SHOP 8 In voor- en tegenspoed. De Hypotheekshop ***/\z^ Dorpsstraat 202a Zevenhuizen (0180)63 12 72 WADDINXVEEN - Veel moe ders die borstvoeding geven, doen dit gelukkig zonder pro blemen. Toch komt het ook voor dat er iets mis gaat. Dat varieert van tepelkloven tot ba by’s die plotseling de borst wei geren. Het voorkomen en op lossen van deze en andere problemen wordt besproken tijdens de maandelijkse infor matiebijeenkomst van Borst- voedingsorganisatie LLL. De er varing leert, dat de meeste problemen zijn op te lossen zonder te stoppen met het ge ven van borstvoeding. De informatiebijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 17 juli bij Nel Veenman, Pr. Beatrix- laan 98 in Waddinxveen. De bij eenkomst is bedoeld voor aan staande moeders en voor moeders die al borstvoeding geven, hun baby’s zijn ook van harte welkom. Het bijwonen van de avond is geheel vrijblij vend. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot onge veer 22.00 uur. Er wordt een bijdrage van 5 gulden gevraagd ter bestrijding van de onkos ten. Tijdens de avond zijn er boeken te leen, elektrische kolven te huur en handkolven te koop. Ook is er materiaal ter onder steuning van borstvoeding te koop. Wie telefonisch hulp of informatie over borstvoeding wil, kan bellen met Nel Veen man, 0182-619964. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. WADDINXVEEN - Het dak van de 120 jaar oude neogoti sche Sint Victorkerk aan de Zuidkade is toe aan een restau ratie, een project van rond de twee ton. De Stichting tot be houd van de Sint Victorkerk te Waddinxveen houdt een boe kenmarkt, om een deel van de ze kosten alvast binnen te krij gen. Op zaterdag 14 juli van 10.00 tot 14.00 uur wordt de vakantie-boekenmarkt gehou den. De Sint Victorkerk is ontwor pen door architect Margry.Ver- meldenswaardig zijn onder na moesten materialen en kle ding worden ontsmet in ver band met de MKZ procedure. Geiser in de brand aan de Nic. Beetslaan. Bij aankomst was het brandje reeds uit en konden wij na een controle weer inrukken. Buitenbrand aan deAlb.Thijm- laan. Ter plaatse bleek dat het vastgemaakt voor het bergings- gemaaide gras op de dijk achter bedrijf. het rouwcentrum in de brand was gestoken. Maandagmorgen I I juni wer den wij wakker gepiept om 4.21 uur.de melding was brand in een pand aan de Kerkweg West 10. Aangekomen bij de aangesloten op de gasfles, deze kazerne meldde de alarmcen trale dat er I persoon vermist werd.Ter plaatse bleek de zon- nestudio in de brand te staan, de brand was dermate groot dat er direct middelbrand werd gemaakt, (dit houd in dat alle brandweerlieden op gepiept worden en al het materiaal ter plaatse komt). De vermiste persoon werd achter uit het pand gered waarna ze voor controle naar het ziekenhuis ging. De brand was moeilijk te J.a. Leeflang bestrijden, de studio ging verlo- Heel de woning stonk naar die- Voor het onderhoud en in standhouding van deze kerk is in 1995 opgericht de Stichting tot behoud van de Sint Victor kerk te Waddinxveen. Onder verantwoordelijkheid van deze stichting zijn en worden door de Victor Activiteiten Commis sie (VAC) vele acties en activi teiten georganiseerd om te proberen de benodigde finan ciële middelen bijeen te bren gen. Op de boekenmarkt kosten 4 pockets I,-,een spannende of leuke historische roman is 2.50 (vijf voor 10.-) werk moeten kunnen doen. Verder deelde hij mede dat bij bouwkundig onderzoek was gebleken dat de problemen met de fundering minder ern stig waren dan eerst gedacht was. Er is nu een bedrag van ƒ50.000,- uitgetrokken voor het oplossen hiervan in plaats van de oorspronkelijke 100.000,- De heer Mebius (Gemeente belangen) zei te hopen dat een en ander in het vervolg beter zou gaan. Hij vond het logisch dat zaken van onderhoud wa ren meegenomen in het kader van het onderzoek ten behoe ve van de voorgenomen ver bouwing. Mevrouw te Mey (WD) vond de toelichting door de burge meester duidelijk en zei het belangrijk te vinden om over goed cijfermateriaal te kunnen beschikken. Ze zag graag dat er bij de uitvoering de nodige soberheid in acht zou worden genomen en vond dat de gege ven bedragen niet zouden mo gen worden overschreden: „De WD fractie is akkoord met de voortgang.” Mevrouw Spekman (PvdA) vergeleek het gemeentehuis met een zinkend slagschip en was bang voor kapitaalvernie tiging waarop de heer Mebius er haar op wees dat de marine in zo’n geval de bemanning be veelt het schip te verlaten. De heer Bac (SGP) zei openbaar heid zeer gewenst te vinden en had graag ook benaderd willen worden om te tekenen tegen de besloten vergadering op 25 juni. Mevrouw Spekman zei hierop dat zij niet gedacht had dat hij ook mee had willen doen. Verschillende leden van de ge meenteraad drongen er op aan om rekening te houden met de plaatsvindende bestuurlijke ontwikkelingen waarbij kleine re gemeenten worden samen gevoegd. v,: -4. k k 'V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 17