c Grote Adieu schooljaar, het is vakantie! Deze schoonmaak Week gemeente gaat door PLUS HBMH® v cU Een kwart eeuw de zorg voor warmte Politie zoekt benadeelden auto-inbraken 10.°° I NICATïE Tekeningen in de bieb Aanhouding na diefstal 10.00 discman /SILCO L Vlinderexcursie MUGGEN II MOTTEN WE NIET! X. --- Kunstbezoek Telefooncel Sport 0182) 61 68 78 Goudkade 4 (naast de Praxis) Gouda CARWASH Gratis parkeerterrein voor de deur ...nog vele leuke accessoires met kortingen tot 60% Openstelling tijdens de bouwvakantie WASMACHINE VAATWASSER DROGER KOELKAST WADDINXVEEN - „A-D-l-E- U”, zingen de leerlingen van de Regenboog school letter voor letter. Het is deze vrij dag de laatste schooldag voor de vakantie en dat betekent Houthandel Alblas te Waddinxveen Rotterdam car comfort VAR VOOR «j 49 Kaiserbroodjes Gevulde schnitzels Pepsi/Sisi/Seven Up ook voor uw I MOBIELE COWIWIU- bos /Auto\_ snelsenhce /AirtnX snelsenhce j Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) g r Bedtray 'Queeze' ^VAN49,95 VOOR 39,- 17,70® van der linde f» OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 54e JAARGANG nr. 2759 TELEVISIE EN VIDEO (Foto:Artsitic ArtILiesbeth van der Vis.) St. Victorstraat 54 W'veen S.W.W. zoekt voor de nieu we activiteit ‘kunstbezoe- ken’ senioren die in groeps verband tentoonstellingen, museu en exosities willen bezoeken Ook Waddinxveners had den zich opgegeven voor de Nijmeegse Vierdaagse en kwamen vrijdag verregend aan. Spanplafonds Kastenwanden Wandpanelen Systeemplafond Interieurbetimmeringen I ONDERHOUD I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES ®Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een Hunter Douglas® product. Opgeteld de beste! www.plussupermarkt.nl/diwa A-D-l-E-U", zingen de kinde ren. Nu de eerste rij, daarna de tweede, de derde tot de hele kring de stembanden heeft opgezet. Om 11.59 is het lied valt het stil en kan het aftellen beginnen.Van ze stig naar nul en dan: wegwe zen! Schoolvakantie! Op maandag 3 september be ginnen de scholen weer. bedrijf haar 25-jarig jubileum dat niet opgemerkt voorbij ging.Tijdens een druk bezochte receptie werden door talloze bedrijven giften voor een goed doel geschonken. Afgelopen week mocht het Logeerhuis Waddinxveen een cheque ter waarde van drieduizend gulden DE Kia DEALER VOOR DE regio waddinxveen. 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA tel, (0182) 61 35 00 De telefooncellen verdwij nen langzaam uit het straat beeld. Zevenhuizen/Moerka- pelle heeft sinds vorige week nog één groen huisje Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. (0182) 61 23 73 Zuidkade 62, Waddinxveen, tel.: 0182 - 614066, fax: 0182 - 611425 Ceintuurbaan 121, Rotterdam, tel.: 010 - 4612822, fax: 010 - 4613776 Openingstijden week 31 t/m 33 Vrijdag 27 juli van 700 uur tot 15:00 uur Maandag t/m vrijdag van 7:00 uur tot 15:00 uur Zaterdag van 8:00 uur tot 12:00 uur Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 WADDINXVEEN - De straten, wijken en misschien ook sloten van Waddinxveen krijgen op zaterdag 29 septem ber voorafgaand aan de Gemeentedag een grote schoon maakbeurt. Die zaterdagmorgen gaan diverse clubs, ver enigingen en organisaties samen met de gemeente van 9.00 uur tot 10.30 uur aan de slag om straten, winkelcen tra, omgeving van scholen en sportaccommodaties en het openbaar groen in Waddinxveen te ontdoen van zwerfvuil. dat het schooljaar traditioneel wordt afgesloten. Het is net 11.00 uur geweest, als het al onrustig is in de gangen van de school. Wat leerlingen han gen in de aula, docenten lo- GOUDA/WADDINXVEEN - Dagelijks zijn de bedrijfsauto’s van het cv service en onder houdsbedrijf W Bol B.V. te zien in de regio, leder jaar worden zo’n 26.000 woningen bezocht voor onderhoud en service aan de centrale verwarmingsinstal- latie. Deze maand vierde het vers voor u gebakken, 6 stuks 6 op schaal 6 flessen van 1,5 Itr. /AutoX snelsenhce het snelle en persoonlijke adres voor: pen met bloemen in hun hand en de lessen zijn voorbij. Om 11.45 gaat het dan echt begin nen. Alle kinderen verhuizen naar het schoolplein en gaan in rijen staan. Precies I4 mi nuten lang zingen ze het schoollied. Steeds harder en harder, tot je geen stem meer over hebt. „Het school jaar is voorbij, HOUTHANDEL ALBLAS ev in ontvangst nemen ten behoe ve van nieuw aan te schaffen buitenspeelgoed. Kinderen met ADHD of een autistische stoornis kunnen gedurende de weekenden in het Logeerhuis verblijven, om zo de thuissitu atie even wat rust te gunnen van de zorg van alle dag. WADDINXVEEN - De open bare bibliotheek heeft van I t/met 28 augustus een exposi tie met een serie opmerkelijke tekeningen van Alida van Hen- gel-Sibbes. Tot haar dood in I998 genoot Van Hengel in de wijde omgeving bekendheid als dierenverzorgster. In 1986 ont ving zij hiervoor de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Van Hengel had echter nog een grote passie: tekenen. Na het werk voor de dieren zette zij zich aan tafel. Soms werkte ze hele nachten door, met diverse grafische materialen, zij heeft mappen vol tekenwerk nagela ten. Gedurende I4 jaar volgde zij lessen in het Goudse kun stencentrum de Werkschuit bij schilderes Olga Zonneveld. Uit bewondering voor haar talent heeft Olga samen met een fa milielid deze tentoonstelling sa mengesteld. De expositie be staat uit grafische tekeningen, en kleiner werk. Natuurlijk is op een aantal van haar tekenin gen dieren afgebeeld. De teke ningen van Alida Hengel-Sibbes zijn te zien tijdens de openings uren van de bibliotheek, Van Meckelenburg Schweringlaan I. WADDINXVEEN - De politie heeft op zondag 22 juli omst reeks 23.50 uur vier jongens van 18, twee van 17 en één van I5 jaar, aangehouden op ver denking van het stelen van een discman. Een groep jongeren die bij de skatebaan bij de Dreef stond zag dat de discman van één van hen door een an dere groep van vier jongens vanaf een scooter werd wegge nomen. De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse. Op aange ven van de eigenaar van de dis cman wist de politie de vier verdachten op de Souburghlaan aan te houden. Drie van hen zijn afkomstig uit Waddinxveen, één uitWezep. schijnlijk het liefste in hun eigen omgeving willen helpen, daar kunnen we dan rekening mee houden. We proberen het hele dorp mee te nemen, maar als daar niet genoeg mensen voor zijn, zullen we keuzes moeten maken”, licht Jonkman toe.” De intentie van de gemeente is om de opschoondag niet een malig te laten plaatsvinden, maar permanent door zetten. „Bij voorkeur elk voorjaar. Dan zitten er nog geen blaadjes aan de bomen en struiken en heb je de minste schade”, aldus Jonk man. „Iedereen irriteert zich aan het vuil, we willen een schoner dorp en dat is ook een zaak van de burger, die heeft zelf een verantwoordelijkheid.” Overigens valt de actie in een breder kader: een veiliger dorp, een meer heel dorp en een schoner dorp. „En daar moeten we samen iets voor doen. De gemeente kan het namelijk niet alleen.” Na de opschoonactie zal de gemeente een presenta tie geven over de discussie over de openbare ruimte en de gewenste beeldkwaliteit die de maanden daarna gevoerd zal worden binnen de gemeente. Daarnaast heeft de Gemeente dag nog twee elementen: ook zullen de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet, in het kader van het Jaar van de Vrij williger. Het derde element is de verkiezingen die er weer aan zitten te komen. De bur gers kunnen informatie krijgen wat de gemeenten en de poli tiek voor hen doet en kunnen politici hun standpunten uitdra gen. „Het moet een bonte dag kunnen worden”, verwacht Jonkman. Even was de gemeente nog voorzichtig of de actie wel doorgang kon vinden, omdat de zomervakantie de voortgang bemoeilijkt. Nog steeds is niet zeker welke organisaties alle maal mee zullen werken, maar er is genoeg vertrouwen in de opkomst. „Eind augustus hopen we de rest van de infrastruc tuur rond te kunnen krijgen, en zoals we het nu kunnen bekij ken, is er voldoende draagvlak. Van een aantal verenigingen, kerken en instellingen moeten we nog een reactie krijgen, maar we kunnen nu definitief zeggen dat de massale schoon maak van het dorp doorgaat. Ik hoop gewoon van ganser harte dat mensen inhaken op dit ge beuren”, aldus Jonkman. De vier service clubs, Woon- partners Midden-Holland, poli tie en een aantal (sport) vereni gingen en scholen hebben reeds positief gereageerd op een oproep van de burgemees ter om op die dag met elkaar te zorgen dat Waddinxveen méér schoon wordt. Cyclus zorgt voor de afvoer van het ingeza melde vuil en enkele bedrijven hebben toegezegd te zorgen voor de benodigde schoon maakmaterialen. Jonkman: „de bezems en zakken zijn bijvoor beeld al beschikbaar.” Organi saties, verenigingen en scholen die zich nog niet hebben aange meld, zijn welkom om zich bij de actie aan te sluiten. Met de afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte) wordt geke ken welke delen in aanmerking komen voor de schoonmaak. „We pakken de kaart erbij en verdelen de groepen over het dorp. Mensen zullen waar- Waddinxveen voor braken gepleegd op maandag I6 juli tussen 07.30 en 08.00 uur op een carpoolplaats langs de Henegouwerweg. Bij de po litie zijn echter nog geen aangif tes gedaan. Benadeelden kunnen contact opnemen met de politie in Waddinxveen, tel. 0182 - 642640. Coenecoop 397’ Waddinxveen Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) FINANCE CENTER Het was afgelopen vrijdag de laatste schooldag voor de basisscholen in de regio. Leerlingen van de Regenboog- school, sloten het jaar traditioneel af. WADDINXVEEN - Met de aanhouding van een 32-jarige Utrechtenaar op I6 juli in Woerden werd een aantal au to-inbraken opgelost. Bij zijn aanhouding werden onder meer autoradio’s, een CD-wis- selaar, gereedsschapskisten en een krik aangetroffen. Deze zijn vermoedelijk afkomstig van in- De directie van Bol b.v. overhandigt de cheque ter waarde van drieduizend gulden aan het Logeerhuis Waddinxveen. (Foto: Marianko Peters.) WADDINXVEEN - De KN- NV,Vereniging voorVeldbio- logie in Gouda, organiseert op 28 juli een vlinderexcur sie naar Planken Wambuis. Dit is een stuifzandgebied grotendeels begroeid met bos en heide. Het vertrek is om 9.00 uur met de auto vanaf het NS station Gouda, Bloemendaalse zijde. De ex cursie duurt tot ongeveer 17.00 uur. Belangstellenden zijn wel kom. Bij slecht weer gaat de excursie niet door.Voor in lichtingen kunt u bellen 0182-618037. Voor financiële dienstverlening in de breedste zin van het woord kunt u voortaan op de Dorpstraat 15 in Waddinxveen terecht. Want dat vormt vanaf 6 augustus het nieuwe onderkomen van HBMH Finance Center. Of het nu gaat om fiscale adviezen, een juiste toekomst-voorziening, resultaatgericht beleggen, estate planning of passende financieringen, HBMH Finance Center staat u met raad en daad terzijde. Met verstand van zaken, integriteit en een mensgerichte benadering. HBMH Finance Center Dorpstraat 15 Postbus 108 2740 AC Waddinxveen Tel. 0182 536800 Fax. 0182 536868 E-mail: info@hbmh.nl www.hbmh.nl Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172 -21 21 68 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 25 JULI 2001 addinxveen TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) hout, in de kleuren wit, y turquoise, lime en aubergine NU: diverse showroommodellen scherp afgeprijsd! Luxaflex® horren laten geen insekt in uw huis toe: rol- horren, vaste horren of hordeuren sluiten hermetisch aan op uw raam of deur. Dat wordt dan een rustige zomer. Kom daarom langs. En bewonder de ’Luxaflex’ kollektie bij uw dealer. LUXAFLEX8H0RREN. GEEN DOORKOMEN AAN ir— INTERIEUI7VE12ZORGING Burg. Colijnstraat 3 t/m 7 Boskoop tel. (0172)21 25 44 - z ■X.. V - ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1