c. Groen blauwe Deze Metalen vogels als oriëntatiepunt slinger moet Week landschap versterken GÜ1B00T Orgelconcerten in St.Janskerk A lil Knutselen en zomerspelen in de boog Vakantiewerk Mevrouw 4 Alcoholcontrole Besmetting resistente bacterie in GHZ Vrijwilliger Van Hengel OPRUIMING ORGELS-PIANO’S Volop keus - Volop voordeel! Expositie Leo de Jong ook voor uw bos Water belangrijk Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 35 48 85 car comfort A Verse roomboterkruimelvlaai of Verse kersenkruimelvlaai I ft Idblad voo/- OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN ■OPLAGE RljN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN 54e JAARGANG nr. 2760 sterkingen. De positie van het water in T» per stuk. 1 de Jong, wonend in Gouda, te kent en schildert al vanaf zijn vroegere jeugd. Door een dui- rische functie houden. Om de plannen binnen Wijk en Wou den verder uit te werken is er een gebiedscommissie inge steld met vertegenwoordigers van overheden en van organi saties, zoals natuurverenigin- gen en de agrarische organisa- gemeente Rijnwoude is ook deelnemer aan de Gebieds commissie Wijk en Wouden. Bij het invullen van het Project WADDINXVEEN - Is het een reiger? Een eend? Een vlucht regenwulpen? Nee, het zijn de kunstwerken van de Bo- skoopse Linda Dijkstra en de Waddinx- veense Maaike Feih. Samen maakten ze tien vogels van metaal die ze langs de Gouwe op diverse plekken tussen Bo skoop en Waddinxveen en Gouda op meerpalen plaatsten. De kunstwerken zijn onderdeel van het project ’Reisgeno ten’ dat door de WV is opgezet en door de heel regio te zien is. ’Meereizen’ is het thema van het multi disciplinaire cultuur- en kunstenproject Reisgenoten.Tot en met 16 september is er een grote diversiteit van kunstaanbod langs een route door een deel van het Groene Hart. Deze route loopt door Al- phen a/d Rijn, Bodegraven, Nieuwerbrug, Driebruggen, Hekendorp, Haastrecht, Gouda,Waddinxveen en Boskoop. Op di verse plekken duiken vormen van kunst op in het landschap. De kunstwerken die in Waddinxveen en Boskoop te zien zijn, komen dus uit de handen van Linda en Maaike. Het oorspronkelijke idee dat Maaike had voor dit project was een vis van ruim drie meter met allemaal foto’s van Wad- Opgeteld de beste! www.plussupermarkt.nl/diwa Het Weekblad van Waddinx veen stelt de komende tijd een aantal van de ruim drieduizend vrijwilligers in Waddinxveen aan u voor. Deze week wordt Arie Jongejan onder de loep genomen. Lees meer op pagina 19. In de rubriek ‘Uit de praktijk van de sociaal raadsvrouw’ legt mevrouw C. de Bakker uit wel ke gevolgen vakantiewerk heeft de studiefinanciering en de kin derbijslag. Ook bespreekt ze het minimumloon waar een va kantiewerken recht op heeft Lees meer op pagina 3. WADDINXVEEN - Voor alle kinderen in de leeftijd van vier tot en met elf jaar die nog niet met vakantie waren, organiseerde buurt centrum De Boog kinderactiviteitendagen op 24 en 25 juli. De vakantieactiviteiten bestonden uit knutse len, spelletjes en sport. Het centrale thema daarbij was: ’de avonturen van Jesse en de Zijde 30 2771 EN Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172-21 Weekblad voor Het werk van de overleden dierenliefhebster mevrouw van Hengel wordt vanaf vandaag geexposeerd in de bieb. Het Weekblad voor Waddinxveen verhaalt over de achtergron den van mevrouw Van Hengel en geeft meer details over de tentoonsteling. Lees meer op pagina 11 WADDINXVEEN - De poli tie in Waddinxveen heeft vrijdagnacht 27 juli, op diver se plaatsen in Waddinxveen en Boskoop automobilisten gecontroleerd op het ge- Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetenneer Telefoon: 079 - 3428015 De vogels dienen een beetje als oriënta tiepunt voor de mensen langs de route. „Mensen oriënteren zich, waar je ook bent. Zo heeft de scheepvaart allerlei seinen in het water staan, zodat de schippers weten wat ze moeten doen. Zo dienen onze vogels als coördinatie punten voor de mensen die langs de rou te fietsen, wandelen of rijden”, vertelt Linda. Ze maakte zelf ook nog een an der kunstwerk, dat langs de Noordkade tussen Boskoop en Waddinxveen midden in de polder staat: een raamkozijn met bloembakken vol geraniums. „Dat is een beetje ironisch bedoeld: kijk eens uit je raam en zie wat voor moois daar is. Ik keek door het maken van de vogels an ders naar de omgeving en zag een heel mooi plekje in de polder. Door het raamkozijn vestig ik de aandacht daar op.” De vogels staan in Waddinxveen vlak voor de hefbrug, in Boskoop: bij het ha ventje, in de Ridderbuurt, den Ham, Lina- eusweg, en in Gouda bij het aquaduct. De kunstwerken zijn er nog tot eind september te vinden, daarna hopen beide dames dat de vogels een nieuws nest zul len krijgen. KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON (0172) 612541 De Kia-dealer voor de REGIO WADDINXVEEN. boomhut.’ „Vanochtend hebben de kinderen een boomhut geknutseld en nu zijn we bezig met het maken van vogels”, vertelt een vrij willigster. De dag verliep iets anders dan gepland, door het mooie zomerweer verviel de poppenkast in het ochtendprogramma zodat de kinderen buiten spelletjes konden doen. PLUS de daadwerkelijke uitvoering. Op dat moment kan er echt iets gaan gebeuren met de groene projecten in dit deel van het veenweidegebied, ge richt op kleinschalige recre atie, met name voor de wan delaar en de fietser. (Hans Démoed) heeft concerten verzorgd in Zweden, Finland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Brazilië. Dit jaar geeft hij concerten in St. Bavo, Haarlem, S. Clotilde, Parijs en in de kathedraal van Chartres. In Gouda speelt zal hij muziek spelen van J.H. Roman (gearrangeerd door Janacek), Frescobaldi, Bach en Hilden.Te- vens speelt hij een Preludium en Fuga over Bach, gecompo neerd door Frans Liszt. Het concert wordt besloten met een improvisatie van hemzelf. Ook staat er nog een toeristen concert op 2 augustus om 12.30 uur door Ad van Pelt op de agenda. 68 addinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG I AUGUSTUS 2001 komst toe steeds sterker worden.. Ook binnen het ge bied van Slinger is het water het be- Het cultuur- en kunstproject Reisgenoten dat deze zomer in de regio wordt gehouden, loopt ook door Waddinx veen en Boskoop. Op de meerpalen in de Gouwe pronken de metalen vogels van Maaike Feih en Linda Dijkstra. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) hectare tot nieuwe natuur- en recreatiegebied. Door deze maatregelen kan ook de ster ke open en groene identiteit binnen het gebied worden verbeterd. Binnen de Groen Blauwe Slin- 2002 gestart kan worden met ger zijn verschillende deelge bieden en voor deze regio is vooral het Land van Wijk en Wouden van groot belang. In dit gebied tussen Zoetermeer, Leidschendam, Zoeterwoude en Hazerswoude. Het Land van Wijk en Wouden moet ook in de toekomst een agra- delijk Gebied (DLG) van het ministerie van Landbouw en Natuurbeheer. De noodzaak tot grondver werving verschilt ook per deelgebied. In de gebieden waaraan prioriteit wordt ge- dinxveners erin verwerkt. „Maar dat kon niet doorgaan, ik liep tegen allemaal re geltjes van de gemeente op en die wilde niet meewerken”, vertelt Maaike Feih. Ze ging samen met Linda om de tafel zitten om samen iets op poten te zetten. Of liever gezet om iets op meerpalen te zetten. Linda: „Ik reed de route van het project op zoek naar een goede plek en een goed idee en zag die meerpalen in de Gouwe staan. Ik dacht: wat een mooie sokkels, en ze staan daar maar leeg te staan. Daar gingen we mee aan de slag.” De beide professionele kunstenaars werkten hun beide ideeën verder uit en kwamen op het idee vogels van een sim pele vorm te maken. Ze moesten im mers bestand zijn tegen wind, water en vandalisme. Maar met het maken van de werken waren Maaike en Linda er nog niet, ze moesten wel toestemming krij gen ze op de meerpalen te bevestigen. Daarvoor klopten ze aan bij de provin cie, het waterschap en zelfs het energie bedrijf dat ook twee van de meerpalen tot eigen onwetendheid bleek te bezit ten. „Het was een hele molen waar we in terechtkwamen, maar nu staan ze er en daar zijn we trots op”, vertelt Maaike. en de provincie Zuid- Holland samen op. Projectlei der A.M. van der Meulen is aangesteld door Zuid-Holland en hij is verantwoordelijk voor de centrale organisatie en de coördinatie van het Groen Blauw Slinger-project. Het Rijk is de belangrijkste geldschieter voor de groene impulsen. Het ministerie van VROM stelde hier enkele ja- ren geleden ook de Groene Hart Impuls hiervoor beschik- is en de gezamenlijke overhe- baar. Met deze impuls komt er den proberen om geen extra jaarlijks geld beschikbaar, autoverkeer te bewerkstelli gen door de recreatieve ver- Aankoopbeleid GOUDA - Woensdag I augus tus verzorgt Matias Wager een concert op het Hoofdorgel van de St. Janskerk te Gouda. Aan vang 20.15 uur. Matias is in 1967 in Stockholm, Zweden geboren. Hij studeerde Kerk- en Orgelmuziek aan het Koninklijk Conservatorium in Stockholm. Zijn leraren waren Torwald Toren (voor improvisa tie) en Aders Bonderman (voor improvisatie). In Duitsland heeft hij gestudeerd bij Johannes Geffert en in Frankrijk, Parijs bij Naji Hakim. In 1995 heeft Ma tias Wager het International In terpretation Competition in St. Albans, Engeland gewonnen. Hij GOUDA - In het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is vorige week bij in ieder geval 4 patiën ten op de Intensive Care-afde- ling besmetting geconstateerd met de zogenaamde Acineto- bacter baumannii, een bacterie die niet reageert op de gebrui kelijke antibiotica. De patiënten worden apart van de andere patiënten verpleegd. Uit voor zorg zijn 2 IC-bedden tijdelijk gesloten en is een aantal ge plande, zware operaties voor lopig een week uitgesteld. Op deze manier wordt het aantal nieuwe patiënten dat op de IC komt terwijl er nog besmet tingsgevaar is zoveel moge lijk beperkt. Speciale maatregelen worden in acht genomen in alle contac ten met de besmette patiënten. Zodra deze patiënten niet meer op de Intensive Care hoeven te verblijven, worden zij overgeplaatst naar één zaal op een andere verpleegafdeling, om risico op verdere besmet ting tegen te gaan. Na het over plaatsen van de patiënten wordt de IC-afdeling ontruimd en grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd, voordat op- nieuw patiënten worden opge nomen. Met enige regelmaat worden ziekenhuizen in Nederland ge troffen door resistente infec- tieproblematiek. Er zijn in het GHZ uitgebreide draaiboeken en protocollen ontwikkeld over de wijze waarop moet worden gehandeld in geval van besmetting met resistente bac teriën. bruik van alcohol. In totaal zijn er 20 automobilisten ge controleerd. Eén bestuurder blies 285 Ug/I en kreeg een transactie uitgereikt van fl. 410,-. addinxveen I paard met een zogenaamde minnelijke verwerving, dat wil zeggen een overeenstemming tussen koper en verkoper, waarbij er absoluut geen spra ke is van dwang tot verkoop. In 2001 zal de gebiedvisie en het uitvoeringsplan voor het Land van Wijk en Wouden worden afgerond, waarna in toenemende behoefte aan ex tra waterberging en duurzaam waterbeheer voor stad en platteland in dit deel van de randstad. De belangrijkste ta- hoge ken binnen het project Groen geven gaan de aankopen ge- Blauwe Slinger zijn dat er een natte groenstructuur wordt aanglegd en dit moet tot uit- REGIO - De Groen Blauwe Slinger is de S-vormige ruim te die resteert tussen de Haagse en de Rotterdamse ste delijke gebieden en die het Groene Hart verbindt met het gebied van het Midden-Delfland. Dit gebied gaat de komende jaren uitgroeien tot een waterrijk natuurgebied van ongeveer 200 vierkante km. Een gebied met een eco logische en recreatieve opgave voor ruim twee miljoen inwoners in de regio. 898 Om de groenprojecten te kunnen doorvoeren moeten de Groen Blauwe Slinger bijna 1600 hectare grond worden aangekocht. De grondaankoop kan zeker niet in alle delen snel plaatsvinden, want het de Groen Blauwe vraagt intensief overleg tussen de grondaankopers en de be zitters van de gronden. Deze GOUDA - Van 12 juli tot en met 24 september exposeert het landschap zal naar de toe- bij de Bloedbank Gouda, Ge bouw ’De Molenwiek’, Gronin- genweg 6, Leo de Jong met aquarellen, zijdeschilderijen en tekeningen bij gedichten. Leo langrijkste bindmiddel gewor den. De waterrijke inrichting aankopen zijn de verantwoor- van het gebied biedt nieuwe delijkheid van de Dienst Lan- natuur en recreatie, maar kongeluk op zijn 22e jaar raak- komt tevens tegemoet aan de te hij gehandicapt, maar door dat hij voordien ook al schilderde was het voor hem vanzelfsprekend om hiermee door te gaan. Daar hij echter bij het ongeluk een dwarslaesie had opgelopen, werd het noodzakelijk om met de mond te schilderen. Het duurde natuurlijk wel een tijdje drukking komen door 1600 voor hij weer het door hem ge wenste niveau had bereikt, want zoals gezegd: het staat mij voorop dat mijn werk beoor deeld wordt op vorm en kleur en niet op de manier waarop het tot stand is gekomen. Hij volgde een opleiding voor re- clametekenen en - schilderen, waarna hij gewerkt heeft als etaleur-decorateur. Hiernaast volgde hij ook cursussen pot tenbakken, beeldhouwen en boetseren. Op dit moment houdt hij zich vooral bezig met aquarelleren, maar in het verle den heeft hij zich uitgebreid be zig gehouden met de techniek van het zijde - schilderen. Op de expositie in ons donorcen trum hangen ook een tiental tekeningen bij gedichten. De expositie is voor iedereen vrij te bezichtigen. Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 14.00-20.00 uur. Vrijdag: 11.30-17.30 uur. Op dinsdag kwamen 22 kinderen naar de activiteitendag in De Boog. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) Er is een groot behoefte aan ruimte voor ontspanning voor de mensen in dit druk bevolk te deel van de randstad. De Groen Blauwe Slinger moet ook bewerkstelligen dat het stedelijke gebied tussen den Haag en Rotterdam verder wordt volgebouwd. Het is dan tie WLTO. ook wel degelijk een groene Belangrijk is de ecologische en blauwe buffer, die de groot- verbindingszone tussen Ha- schalige woningbouw moet te- zerswoude en Koudekerk gengaan. Een groot deel van over de Oude Rijn. De ge- de gemeente Rijnwoude, meente Rijnwoude wil deze waaronder zeker ook het belangrijke doorzichten in het veenweidegebied van Hazers- veenweidegebied ook voor de woude-dorp maakt onderdeel lange termijn behouden. De uit van de Groen Blauwe Slin ger. Dit deel van het groene ge bied staat beter bekend als het Land van Wijk en Wouden Groen Blauwe Slinger trekken en ook dit groenproject krijgt het rijk veel aandacht van de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten. In het gebied van de Groen Blauwe Slinger moeten er voldoende moge lijkheden komen om te re creëren zonder het gebruik van de auto, met name het wandelen en fietsen moet veel aandacht krijgen. Het weren van de auto heeft te maken met het feit dat het wegennet in deze regio toch al overvol www.mannekes.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1