Extreem Koffers vol biebboeken mee op reis Deze Week weinig starters gaan failliet «PLUS 1GRATIS- vakantie Mantelzorg- café met bos Babbeltruc Autodiefstal Kindervakantiefeest 2001 weer 1 Trampoline Programma Kreater car comfort Zomerverhaal een spektakel! Kanaaldijk tijdelijk afgesloten ook voor NAVIGATIE SYSTEWIEH MUGGEN MOTTEN WE NIET! E CARWASH J ROLF BENZ Schouderkarbonade 6.98 kroes interieur adviseurs in modern wonen First Choice Cola snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) STAATSLOTEN /Auto\ f snelservice Fotografie Liesbeth van der Vis K.w.plein 2, W'veen (0182)61 48 63 van der linde INTERIEURVERZORGING JWat. - JsMEL, MINI ALBUM bij ontwikkelen en afdrukken van uw fotorolletjeinde* SNELSERVICE of OVERNIGHT SERVICE y (foto: Artistic Artsl Liesbeth van der Vis) weer kilogram fles a 150 cl NIET VAN ECHT TE ONDERSCHEIDEN!!! üjneke Boutevwd Zoetewoude Rijndijk 2b 2394 AH Hozerswoudrfijndijk - TeL (071) 341 38 61 - Fax (071) 341 39 95 r i APK-KEURINGEN Opgeteld de beste! www.plussupermarkt.nl/diwa ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES hebben en voor hun zetten we wat populaire boeken achter in de gang. Die haalden we dan naar binnen als de grote stroom was vertrokken." De Waddinx- veense bibliotheek is, in tegen stelling tot vele andere, deze va kantieweken op de normale tijden open. „Weliswaar met de helft van het personeel, maar we redden het toch", melden de medewerksters met gepaste trots. Er was zelfs nog tijd voor het assisteren bij de inrichting van een bijzondere expostie van werk van de drie jaar overleden Waddinxveense mevrouw Alie van Hengel en afgelopen woens dagavond werd die na sluiting stijd feestelijk geopend. Afgelo pen vrijdag was het overigens, enigszins onverwacht, weer be hoorlijk druk. „Veel mensen zijn kennelijk een week later op va kantie gegaan" veronderstelt Chrissy. Gevraagd naar titels blijkt Daniëlle Steel zeer hoog te scoren. Ook de Ludlum’s zijn ®Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een Hunter Douglas® product. ZEVENHUIZEN - Het is bijna een traditie aan het worden: in de laatste vakantieweek, op dinsdag 28 augustus tot en met donderdag 30 augustus, wordt in Zevenhuizen het Kinderva kantiefeest gehouden. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het ouderwets is, in tegendeel. Elk jaar weer proberen de organi satoren een nieuw, verrassend programma te maken. Ook dit jaar is dat gelukt. Wat is er dan allemaal te doen? Om te beginnen gaan we elke dag verhalen horen over het leven van Jozef. Het thema van het Kindervakantiefeest is dan ook "De droom van je leven", want Jozef had wat met dro men. We gaan veel met elkaar zingen, maar ook veel leuke spelletjes spelen zoals het dol le dierentuinspel, een geweldi ge fotospeurtocht en op don derdag houden we door het dorp een fantastische vossen jacht. En natuurlijk ontbreken de clowns ook dit jaar niet! Lijkt het je leuk er bij te zijn? Je bent van harte welkom als je na de zomervakantie in groep 2 t/m 8 van de basisschool zit. We zien je dan in de Gereformeer- laatste categorie de royale koploper, met als twee en derde België en Italië.Thril lers deden het eveneens goed. „De meeste interesse bestond voor ontspannende lectuur, al hoewel een enkeling juist in de vakantie de tijd voor juist een wat moeilijken boek neemt", weet Chrissy Revoort „Wie langere tijd wegbljft mag in de vakantietijd overigens de boe ken zes weken lenen. Dat voor komt ook dat mensen de eerste dag na thuiskomst meteen weer naar de bieb moeten rennen om alles in te leveren. „Vroeger stonden er in de grote vakantie weken in sommige kasten nog maar twee of drie boeken. Dankzij de gemeente, die twee jaar achter elkaar een donatie voor de uitbreiding van de col lectie heeft gegeven, hebben we nu toch nog heel wat boeken staan", vertelt Fenny Molenaar. „Voor die tijd zeiden we: De achterblijvers moeten ook iets Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. (0182) 61 23 73 grotendeels weg, net als de Ne derlandse streekromans met Gerda van Wageningen op kop. Baantjers mocht zich eveneens in een zeer grote belangstelling verheugen. De laatste tijd ko men er veel scie-nce fictionboe- ken uit en die vliegen weg. Heel popu-lair zijn ook series. „Je merkt echt dat mensen het heel prettig vinden een vervolg op een eerder met plezier gele-zen boek mee te nemen", zegt Ch rissy Revoort. Binnen vier we ken druppelen de vakantieboe ken weer binnen. Na een dag kinderboeken innemen knarst de balie dan van het zand, maar op een enkele regen- of zonne- brandolievlek na, komen alle boeken keurig terug. Een enkel boek blijft wel eens in een nachtkastje elders liggen en af en toe melden pechvogels dat hun koffers, met daarin de ge leende boeken, gestolen zijn. Maar daar is de verzekering dan weer goed voor. Melvin Kok uit Waddinx veen heeft meegedaan aan de Jeugd Wereld Kampioen schappen in Denemarken. In het Weekblad van Waddinx veen leest u hoe hij het er vanaf gebracht heeft. Lees meer op pagina 19 Het nieuwe cursusprogram ma van het Kreater voor het seizoen 2001102 biedt dit jaar voor 55-plussers een extra brede oriëntatie cursus. Het Weekblad van Waddinxveen vertelt over het hoe en waarom. Lees meer op pagina 11 De bijeenkomsten worden iedere derde vrijdag van de maand gehouden en vinden plaats in café Rési- stance, bij het Verzetsmu seum in Gouda,Turfmarkt 30. U hoeft zich voor deze bij eenkomst niet aan te mel den. Door Lotte Hartman WADDINXVEEN - De laatste vrijdag voor het begin van de schoolvakanties passeerden ruim achthonderd volwassenen en kinderen binnen vijf en een half uur de beide uitleenpunten aan de balie van de bi-bliotheek in de van Mecklenburg Schwer- inlaan. „De rijen stonden tot aan de achterwanden", zegt waarne mend locatie manager Fenny Molenaar. Medewerkster Chrissy Revoort viel het op. dat dit keer hele gezinnen boeken kwamen lenen. „Vaders die je normaal zelden ziet; hooguit op zaterdagochtend met de kinde ren en een beetje mopperend als ze boetes moeten betalen. Maar nu kwam de hele familie." De helft van de geleende boe ken waren (streek)romans, ge volgd door reisgidsen en lan- denboeken. Frankrijk was in de Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Aanbieding: bank Rolf Benz v.a. 4.400,- De komende weken zullen diverse zomerverhalen de revue passeren. Deze week neemt Sanne van der Kolk u mee op een prachtige rondrit langs de historische plekken van Zevenhuizen. Lees meer op pagina 3 ZEVENHUIZEN - Zaterdag morgen 4 augustus is ingebro ken in een woning aan de Knib- belweg. Uit de woning werden autosleutels gestolen waarmee vervolgens een Peugeot 206 Cabrio voorzien van het kente ken 15-GS-DL weggehaald is. De auto stond in een loods op het erf van de woning. y snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Regular, light of cafeïnevrij 49 GOUDA - In verband met de vakantieperiode organi seert het Steunpunt Man telzorg op vrijdag 17 au gustus geen mantelzorgcafé. Het eerstvolgende mantel zorgcafé wordt gehouden op vrijdag 21 september.Mensen die zor gen voor een naaste met een ziekte of handicap, hebben hier dan weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Mantelzorgers kunnen zo hun verhaal bij elkaar kwijt, elkaar steun geven en kunnen er even uit zijn in een gezellige omgeving. De koffie is gratis. Het doel van deze bijeen komst is het bieden van een plek aan mantelzor gers waar zij elkaar onder steuning kunnen bieden, waarbij lotgenotenervarin gen en informatie uitgewis seld kunnen worden, on der begeleiding van een deskundige. tenslotte het Kindervakantie feest afsluiten. Deze dienst wordt gehouden in de Her vormde kerk en begint om 10.00 uur. Ook dan is iedereen natuurlijk van harte welkom. Het was de laatste jaren de ge woonte om ’s avonds een pro gramma te organiseren voor de tieners. Dit jaar gaat dit onderdeel niet door, omdat heel veel jongeren die week op zeilkamp zijn. We zijn van plan in de loop van het najaar voor hen nog een aantal activiteiten te organiseren, dus zij houden dat nog te goed. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met mevr. C. Hoogendoorn, tel nr. 079- 5931747. ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Auto\ Hierbij alsnog de juiste foto bij het voorpagina artikel ’Metalen vogels als orientatie- punt’van woensdag I augustus. Op meerpalen in de Gouwe pronken de metalen vogels van Maaike Feih en Linda Dijkstra, voor het cultuur- en kuntsproject Reisgenoten. In lichtingen over de reisroute zijn op te vragen bij hetVW in Gouda, tel. 0182 511300 (Foto: Artistic Art! Liesbeth van der Vis) REGIO - De kamers van koophandel beschikken over cij fers van startende ondernemingen en faillissementen sinds I989. Daaruit blijkt dat binnen drie jaar na de start 0,5% van de starters in faillissement komt, binnen vijf jaar l% en binnen tien jaar 2%. Extreem weinig starters gaan dus failliet. Deze cijfers ondergraven de gangbare mening dat vele starters weer heel snel failliet gaan. Zijde 30 277I EN Boskoop Telefoon 0I72-2I 66 54 Telefax 0172 - 21 2I 68 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 8 AUGUSTUS 2001 Bij ons te koop t/m maandag 13 augustus 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 14 augustus PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop a (0172) 23 07 17 Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (8182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Ook het idee dat startende on dernemers er snel weer mee ophouden is onjuist. Uit dezelf de cijfers van de kamer van koophandel blijkt dat 80 van de starters het moeilijke eerste jaar overleeft. Na zes jaar heeft de helft van de starters nog steeds het bedrijf. Een eigen bedrijf beginnen heeft dus op vallend vaak succes. Deze cijfers worden mede ver oorzaakt door een goede start. Veel ondernemers zijn hoog opgeleid en/of hebben een langdurige ervaring in de bran che waarin ze starten. Daarbij maakt 90 van de starters ge bruik van de diensten die de kamer van koophandel speciaal voor de starters in huis heeft. Vooral de hulp bij het maken van een ondernemingsplan is veelgevraagd, maar ook de vele voorlichtingsactiviteiten en de nieuwe interactieve cursus e- school (in samenwerking met Teleac) helpen de ondernemer beter beslagen ten ijs te ko men. Startende ondernemers hoe ven veelal geen grote investe ringen te doen. Als het bedrijf wordt opgeheven is de schade aan derden niet groot. Wan neer er omvangrijke investerin gen worden gedaan is het risico op een faillissement wel groter. Lage faillissementskansen zijn er in de diensten. Ook de de tailhandel scoort opvallend laag. Een relatief hogere faillis- sementskans is er in de metaal industrie, terwijl dit in de elek tronische industrie aanzienlijk minder is. Succesfactoren Succesfactoren zijn moeilijk te achterhalen, daarvoor is de groep starters vaak te divers. Toch blijkt een goede voorbe reiding, onder andere via een ondernemingsplan, gepaard aan een zakelijke instelling een be de kerk, dinsdag en woensdag van 9.30 uur tot I2.15 uur en op donderdag van 9.30 uur tot 15.00 uur. Want op donderdag eten we met z’n allen, maar het blijft nog een verrassing wat we precies gaan eten! En na het eten kijken we met elkaar naar een voorstelling van André Verhagen. Hij komt met z’n prachtige, levensgrote pop pen de voorstelling Jan Kalebas spelen. Dat belooft een geweldige middag te worden. Dus: kom allemaal naar de Gereformeer de kerk, Dorpsstraat 106 in Zevenhuizen en vier het Kin dervakantiefeest met ons mee! In de ochtenddienst van zon dag 2 september willen we WADDINXVEEN - Een ge deelte van de Kanaaldijk wordt van I4t/m 17 augustus afgeslo ten voor gemotoriseerd ver keer. Het gaat om het stuk tus sen de aansluiting met de Zuidelijke Dwarsweg en de aansluiting met de Sniepweg. Er worden onderhoudswerkzaam heden uitgevoerd en ter hoog te van de Apollolaan worden snelheidsremmende plateaus aangelegd. Het autoverkeer van en naar Waddinxveen wordt gedurende de afsluiting omge leid via de Zuidelijke Dwars weg, de Zuidelijke Rondweg en de Beijerincklaan. langrijke sleutel tot succes. Daarnaast heeft een groot deel van de starters naast het eigen bedrijf nog andere inkomsten, vaak uit loondienst, waardoor het hoofd gemakkelijker boven water wordt gehouden. Succesvollere ondernemers blijken meestal goed nagedacht te hebben over strategie, bij voorbeeld over de afzet van producten en het benaderen van de markt. Daarnaast heb ben ze relatief vaak een zakelij ke partner, hebben ze vaker in loondienst gewerkt voordat ze begonnen en hebben ze de start dik aangezet: al snel per soneel en een hoge omzet. Uit onderzoek van de Universi- teit Utrecht blijkt dat het beëindigen van het bedrijf lang niet altijd een tranendal is of een financiële strop betekent. Relatief veel pas gestarte on dernemers stoppen uit eigen vrije wil. Ze hebben daarbij po sitieve overwegingen, bijvoor beeld omdat ze een aantrekke lijke baan aangeboden krijgen of hun bedrijf goed kunnen ver kopen. Veel stoppers hebben geen schuldenlast na het beëindigen van het bedrijf. Sterker nog, ve len hebben daarnaast de ambi tie ooit nog een bedrijfje te be ginnen. Startende bedrijven dragen op deze manier heel erg bij tot een dynamische economie. De houding van starters lijkt steeds meer op de Amerikaan se houding tegenover het on dernemerschap. Het eerste be drijf opgeheven? Jammer, maar een goede leer voor het vol gende bedrijf. Het beleid van het Ministerie van Economi sche Zaken om tot een dyna mischer economie te komen wordt op deze wijze door am bitieuze starters al in praktijk gebracht. '"Piwtogn Deze actie is niet geldig voor onze budgetprint van 34 cent Luxaflex® horren laten geen insekt in uw huis toe: rol- horren, vaste horren of hordeuren sluiten hermetisch aan op uw raam of deur. Dat wordt dan een rustige zomer. Kom daarom langs. En bewonder de ’Luxaflex’ kollektie bij uw dealer. LUXAFLEX®HORREN. GEEN DOORKOMEN AAN. Burg. Colijnstraat 3 t/m 7 Boskoop tel. (0172) 21 25 44 WADDINXVEEN - Door een babbeltruc is een bewoonster van de Ringvaartsingel het slachtoffer geworden van diefstal uit haar wo ning. Een vrouw belde woensdag I augustus rond I4.I5 uur bij haar aan en hield haar ongeveer 15 mi nuten aan de praat In de tussen tijd is vermoedelijk een tweede persoon de woning ingeslopen en heeft daar een geldbedrag wegge nomen. Kort hierna werd dezelfde truc bij een bewoonster uit de zelfde straat toegepast TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN Vlak voor de officiële zomervakantie begint, loopt het storm bij de bibiotheek.Voor de achterblijvers blijven ge lukkig genoeg boeken over! ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1