f ax-free sho KEPKEWCEiaiTOM dug naar het Keul *j - andenT entrum... leg. J Familieberichten I ^UstUs'^ktie: jut ICHBoskoo WORDT PEDICURE Ah UITVAART H a r v a s Tel.: (0172) 213150 Stationsstraat 16 2741HS Waddinxveen ‘‘k: (0182) 6122 00 m imm i i- Uitvaartverzorging JErE. van der Mmmen TOEWIJDING NU V U COLLEGE DE PARIS BEGRAFENISSEN EN CREMATIES E.~ Voor alle gezindten en geestelijke stromingen PAGINA 4 GK/WVW - WOENSDAG 8 AUGUSTUS 2001 BEKENDMAKING BEKENDMAKING woensdag 29 augustus 2001 Jan en Fien Hans en Fia Johan en Nel in de leeftijd van 74 jaar. Geen bloemen op de leeftijd van 86 jaar. Hazerswoude: J.P. van Klaveren Garage pan der Knijff Inspraak ontwerp-Nota Oeververdediging Als het om vertrouwen en eerbied gaat I CVU Voorafgaand aan de plechtigheid is er van 11.30 tot 12.00 uur nog gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum. Jans is thuis, alwaar u afscheid van haar kunt nemen op woensdag 8 augustus en donderdag 9 augustus van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.30 tot 20.30 uur. De plechtigheid voorafgaand aan de begra fenis vindt plaats op vrijdag 10 augustus om 12.15 uur in uitvaartcentrum ’’Gouwehof”, Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen, waarna wij haar begeleiden naar haar laat ste rustplaats op de Algemene Begraaf plaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinx veen. Sperwerhoek 13 2743 GB Waddinxveen Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in voornoemd uitvaartcentrum. Dat deze dag zou komen wisten wij. Op zon dag 5 augustus 2001 heeft mijn lieve en zorgzame vrouw, onze moeder, oma en mijn overgrootoma afscheid van ons genomen Herinnering Waar je ook bent, ik zou het niet weten, niet in tijd of afstand te meten, ik heb je bij me, diep in mij, daarom ben je zo dichtbij. Toon Hermans Joke en Rien Alex en Evelien Helga en Henny Jasper Lars Marcel en Sandra René en Ingrid Marco en Coby Linda Onderweg 19 2742 LA Waddinxveen De crematie heeft woensdag 8 augustus in crematorium ’’IJsselhof” te Gouda plaatsge had. Dankbaar dat zij zo lang bij ons was maar ook bedroefd nu wij haar moeten missen delen wij u mede dat de HEERE tot Zich heeft genomen mijn zeer geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma 7 augustus 2001 Voorweg 143 2391 AJ Hazerswoude Mijn vrouw, onze moeder en oma is thuis opgebaard, alwaar D.V. donderdag 9 augustus van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur gelegenheid is tot con doleren. De rouwdienst zal D.V. zaterdag 11 augus tus om 11.00 uur aanvangen in de Neder landse Hervormde kerk, Dorpsstraat 64 te Hazerswoude, waarna omstreeks 12.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de begraafplaats aan de Provincialeweg te Hazerswoude. Na afloop van de begrafenis is in Hervormd Centrum De Regenboog, Raadhuisplein 7 eveneens gelegenheid tot condoleren. Stil is overleden mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa Wij zijn het verplegend personeel van Zorg centrum Boskoop, afdeling Irene 5, zeer erkentelijk voor de liefdevolle verzorging. Mijn genade is u genoeg 2 Corinthe 12 vers 9 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE Psalm 121 vers 1 en 2 Als ik de ene weg niet volgen wil en de andere niet kan gaan, als ik verward, besluiteloos, op het kruispunt van mijn leven stil blijf staan, hou mij dan vast. C. van der Zwaard Mallorca Caty kleinkinderen Paula Eijkelboom-Eijkelboom Dirk en Anita Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons betekende en dat zij zolang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat rus tig en vredig ontslapen is onze moeder, oma en overgrootmoeder op de leeftijd van 90 jaar. Jaap Dik en Riet 6 augustus 2001 Zorgcentrum Beth-San Correspondentieadres: Familie T.K. van der Veen-Hoogerbrug Laan van Snelrewaard 25 3425 ER Snelrewaard Gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 10 augustus van 10.15 tot 10.50 uur in de aula van zorgcentrum Beth-San, Kerkplein 1 te Moerkapelle. Aansluitend zal de rouwdienst om 11.00 uur gehouden worden in de conversatiezaal, waarna de begrafenis omstreeks 12.00 uur zal plaatshebben op begraafplaats ”West- hage”, Akkerweg 82 te Moerkapelle. Na afloop van de plechtigheid is in Beth-San eveneens gelegenheid tot condoleren. Onze dank gaat uit naar de medewerkers van zorgcentrum Beth-San voor de goede liefdevolle verzorging. Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte! Psalm 18 vers 2 onberijmd MARIA MARGARETHA HOOGERBRUG-DE JONG Riet en Taco Gert en Ida kleinkinderen en achterklein kinderen Diverse opbaar mogelijkheden. JANNIGJE VAN HOFWEGEN-BOON -Jans- DANKBETUIGING Heel hartelijk dank aan allen die mijn 90e verjaardag voor mij onvergetelijk hebben gemaakt. MET DE GROOTSTE TEL. 0182-615055 Natuursteen BV C.J. van Hofwegen Lia en Frans Mandy en Jeroen Jessica en Menno Cora en Cees Arno en Miriam Ichelle Martijn Rob Reyerskoop 256 Boskc WADDINXVEEN AALSMEER KEUKENS ERKEND LID VAN Hazerswoude: Look en Hillie Akshay Manisha MELDING VAN OVERLIJDEN: 0800 - 345 67 89 (GRATIS) Monster: Bep en Matthijs Jaap Leon Annelize Mariëlla ANNA SIBILLA VAN KLAVEREN - HEIJKOOP echtgenote van Jacob Paulus van Klaveren Bel nu: 070 - 363 21 88 7 TS tel.: otyz - 2t 63 97 145 k>t 40 37 w iHBliii Opbaargelegenheid o.a.: Be! voor informatie: 0800 - 288 22 55 ferar/.r) Uitvaartcentrum ’’Gouwehof Alberdingk Thijmlaan 1Waddinxveen WILCK WIERICKE WILCK WIERICKE HB JAN EIJKELBOOM *10 juli 1924 f 4 augustus 2001 Nijverheidstraat 7 Lei tel WILCK WIERICKE ba^ete^u^ of s Waddinxveen, 8 augustus 2001 Waddinxveen, 8 augustus 2001 r? UITVAARTZORG geen bloemen tel. (010) 521 71 33 Of (06) 21 54 19 98 tuze in keukens E-MAIL INRWKEUKENCENTRUM.NL 1 V> ■b DAG en NACHT bereikbaar Waar kunt u de ontwerp-Nota Oeververdediging inzien? De ontwerp-Nota Oeververdediging ligt van 13 augustus tot en met 7 september 2001 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties: - het kantoor van het waterschap Wilck en Wiericke - de gemeentehuizen van de gemeenten binnen het beheersgebied van het waterschap Wilck en Wier icke. Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? U kunt zowel schriftelijk als mondeling op de ontwerp- Nota Oeververdedigingen reageren. Uw schriftelijke reactie dient u uiterlijk 7 september te sturen naar: Behalve schriftelijk kunt u uw zienswijze ook monde ling kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opne men met de afdeling Werken van het waterschap, tel. (0182) 62 32 88. Bezoekadres: Noordkade 64 te Waddinxveen. Aula begraafplaats Alberdingk Thijmlaan 6 Het waterschap Wilck en Wiericke maakt bekend dat de volgende Keurvergunningen zijn verleend: BREDEWEG 31, MOERKAPELLE TELEFOON (079) 593 17 28 Opgemerkt wordt dat ook na het indienen van een bezwaarschrift de inhoud van het besluit van kracht blijft. Voor degenen die menen dat onmiddellijke uit voering van een besluit voor hen onevenredig nadeel meebrengt, bestaat de mogelijkheid aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) te verzoeken om een voorlopige voorzie ning te treffen. Voor kettingzagen groot of klein, moet u bij ons zijn! Handel en reparatie van: personenauto's, bedrijfsauto’s, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. D.m.v. een computertekening wordt® een keuken of badkamer ontworpen 'in uw eigen huis' Vooraf een duidelijke en eerlijke offert Eigen installatieteam en servicedi^nst Uitbreiding en reservering altijd moge! NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Ver gadering bekend, dat op De dijkgraaf van het waterschap, ing. C.M. Kroes Waterschap Wilck en Wiericke ontwerp-Nota Oeververdediging Postbus 30 2740 AA WADDINXVEEN Waddinxveen geopend di t/m vrij: 9.30-17.30 uur. Ma gesloten. Za: 10.00-16.00 uur. Dond. koopavond. Aktie is geldig van 1 juli t/m 1 september a.s. Geldt niet voor reeds lopende akties een aanbiedingen. De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de ver gaderingen voor eenieder kosteloos ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur op het kantoor van het waterschap, Noord kade 64, 2741 EZ Waddinxveen, tel. (0182) 62 32 88. DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Fax (0172) 21 01 41 ZUIDPLASLAAN 59 - 2743 CW WADDINXVEEN DAG EN NACHT DIRECTE HULP BIJ OVERLIJDEN UITVAARTVERZORGING Voor Waddinxveen en Boskoop Met eerbied en respect KEUKENS EN BADKAMERS ZUIDKADE6 TEL (0182)611631 OOSTEINDERWEG 205 TEL (0297)368307 Tk. GRILL/BAKOVEN nieuw in doos 45,- Tel: 0172-432443 T.k. antiek model boekenkast. Vr.pr. 175,-. Tel. 0172613997 TIPS, voor snel succes. Aalsmeer geopend di t/m vr: 9.30-17.30 uur, zat: 9.30-17.00 uur. Vrijd. koopavond, ma gesloten. Commissie Financiën maandag 13 augustus 2001 om 15.00 uur Commissie Waterstaat woensdag 15 augustus 2001 om 13.30 uur Commissie Bestuurszaken vrijdag 17 augustus 2001 om 15.00 uur om 20.00 uur een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Noordkade 64 (gebouw C, 3e etage) te Waddinxveen. Wat gebeurt er met uw reactie? Alle reacties worden gebundeld en aan het college van Dijkgraaf en Heemraden aageboden. Mede op basis van de ingebrachte zienswijzen zal het college van Dijkgraaf en Heemraden de definitieve Nota Oververdediging aan de Verenigde Vergadering ter vaststelling aanbieden. De bijeenkomsten ven de Verenigde Vergadering en de commissies zijn openbaar. Na opening van de ver gadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van per sonen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De^attérgrootste 'en badkamers;. Een zeer persoonlijke bediening Vrijblijvend advies Uiterst vriendelijke prijzen Voor ieders budget iets passends Nr.011394 J. Berend te Boskoop voor het verbou wen van een woning c.a. in resp. op het binnentalud van de ten oosten van de ‘Mendelweg’ te Boskoop gelegen waterkering (polderkade). Nr.011501 M. de Jong te Boskoop voor het maken van' een dam in de langs de oostzijde van de afslag Boskoop-Oost (N207) gelegen watergang. De ontwerp-Nota Oeververdediging De ontwerp-Nota Oeververdediging geeft het beleid van het waterschap weer ten aanzien van het plaat sen van oever-verdedigingen. In de nota wordt een aantal items met betrekking tot oevers en oeverver dedigingen behandeld, o.a.: - oorzaken van oeverdeformatie - technische maatregelen die getroffen kunnen wor den - verantwoordelijkheid voor het oevers en oeververdedigingen. Van 17 september tot en met 28 september 2001 kunt u de reacties op de ontwerp-nota met de beschou wing van het college van Dijkgraaf en Heemraden inzien op de locaties waar de ontwerp-nota ter inzage ligt- Nadere informatie Voor nadere informatie over de inhoud van de ont- werp-Nota Oeververdediging kunt u contact opnemen met de heer Bongaards van het waterschap, tel. (0182) 62 32 88. Een halve dag of één avond per week gedurende 8 maanden. Start begin nov. Laag cursusgeld, boeken en instrumenten gratis. Alle kosten, ook reiskos ten aftrekbaar voor de belasting. Ook opleiding schoonheidsspecialist. Vraag informatie en studiegids, ook 's avonds en in het weekeinde, telefonisch bij: Laan van Meerdervoort 368, Den Haag Met tram 3 en 12 slechts 15 minuten van N.S. Station In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 38 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. Ter voorbereiding van deze vergadering zullen de vol gende commissies bijeenkomen op de daarbij genoemde data: in de periode van 13 augustus tot en met 7 september 2001 ligt de door het waterschap Wilck en Wiericke opgestelde ontwerp-Nota Oeververdediging ter in zage. Gedurende deze periode wordt eenieder in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze op dit document schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. De ontwerp-nota doorloopt een inspraakprocedure conform de Inspraak-verordening Wilck en Wiericke. Hkt „t. r -*• <1 t r Vertegenwoordiger: M. v.d. Slik Krimpen a.d. IJssel lel.: ot8o - 52 or 72 keuze uit 200 modellen eigen ontwerp mogelijk vele soorten natuursteen Waddinxveen: Ook thuis opbaren Voor een persoonlijke en stijlvolle I In uw reactie kunt u aangeven of u uw persoonlijke gegevens niet vermeld wilt hebben. Bezwaarmogelijkheid. Belanghebbenden kunnen volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen een ter mijn van 6 weken na dagtekening van deze bekendmaking tegen deze besluiten bezwaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke, Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen (tel. 0182 - 623288; telefax 0182 - 623290). Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Op de agenda van deze bijeenkomst staan onder meer de volgende zaken: - Kadernota - Legesheffing - Baggernota Wilck en Wiericke met bijbehorend meerjarenbaggerprogramma - Raamplan Reeuwijk, deelplan Zaanse Rietveld begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogdijk DE ZORG DIE MEDEWERKERS VAN CVU UITVAARTZORG AAN EEN UITVAART BESTEDEN, GAAT ALTIJD NET EEN STAPJE VERDER. WATERSCHAP WATERSCHAP v Wij verzorgen uitvaarten in de gehele regio. Thuis opbaring mogelijk, alsmede in alle rouwcentra. Wilsbeschikking en uitvaartverzekeringen. Te k. DAMWANDPROFIEL 310 x 110, creme, 25 stuks ƒ975,-. Tel: 0172-604021. Tk. 2 meisjes citybikes, 26 inch, versn. o.a. Batavus, 250 ƒ125 Tel. 0172-215294. Te koop Artrfor DRAAISTOEL open armleuningen leder. Tel: 070-3018304 400,- Tk. gevr. beeldje van een aap of uil, jaren '20, z.g. betaling. Tel. 06-28444040. Gezocht: oude beeldjes van beesten, aap, uil, gier. Enz. 0172-616743. Tk. 5 muntsets Ned. Ant. '94, '95/15 pst. 4 rksd. 1985 fdc. 11. Tel. 0172-611375. Tk. bebe contort kinderwagen, buggy met extra's 75 Tel. 0172-616889 Grote HONDENMAND met kussen (nieuw) f 50,- Tel: 06- 23790509 AFZUIGKAP met pijp merk Neufunk 2000 35,- Tel: 06- 23790509 Tk. loopband trainer met pols- slagmeter, nw. 475 Tel. 0172- 518106. Tk. BB motor Yamaha 3 1/2 pk kortstaart 425 Tel. 0182- 372797. Tk. grote sortering babybom POPENKLEERTJES v.a. ƒ2,50 Tel: 0172-408323 Tk. gegalvaniseerde garage deur, i.z.g.st. 249 x 222 500 Tel. 0182-392302. Gevr. d. fiets en hondenmand voor achter op fiets. Tel. 0172- 494438. ^XsW ATER8CHAP v onderhoud van ISO 9002

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 4