Branden Boskoop en Vlinders in de nacht Zevenhuizen houden brandweer bezig b 3. PLUS LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING 5?° X Bremmer- 5?° i tfGUS- voor uw AUTO HIP». ooi MEUBELEN GRAAG TOT KIJKEN? 20E Workshops bij Akasha I I V 1 27 28 AUG. ZIJN WE GESLOTEN Onze slagerij heropend: Aanrijdingen op Al 2 E00| MUGGEN MOTTEN WE NIET! Kipschnitzels Rookwolken Asbest i Zie elders in deze krant. Caadkade 4 (naast de Praxis) G euda CARWASH WO,- Gratis parkeerterrein voor de deur Kip-krokant- schnitzels A.S. ZONDAG ZIJN WIJ G VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN Inloopochtend chronische pijn GOUDA - Woensdag 5 september van 10.00 tot 12.00 uur is er weer een inloopochtend voor men sen met chronische pijn in het patiëntenserviceburo op de Jozeflocatie van het Groene Hart ziekenhuis in Gouda (ingang Jan van Beaumontstraat). Loop bin nen voor informatie, een antwoord op uw vragen of een gesprek. Heeft u vragen over de inloopochtend dan kunt u bellen naar André Bandell, telefoon 0348- 502259. We zijn weer thuis... car comfort APPARATEN HOOGENBOEZEMjJ Schoenen en Schoenreparatie WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 houcLeL^i' aanko^P vanaf bos Opgeteld de beste! VOOR 499,- I Gehakt cordon bleu van der linde -n— INTERIEURVERZORGING I 4 stuks 4 stuks www.plussupermarkt.nl/diwa Bij kinderboerderij Dierendal werd aandachtig naar de nachtvlinders gekeken. (Foto: Artistic ArtJ Liesbeth van der Vis) (Foto: Artistic Art/ Liesbeth van der Vis) /fl ^>,4- ,OP=OP In onze showrooms Bij ons slaagt u vast' en zeker! riële schade loopt in de ton nen. Het is de vijfde keer in vijf jaar dat er brand uitbrak bij het houtvezelbedrijf. I ONDERHOUD |ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES a DE Kia dealer voor de REGIO WADDINXVEEN. KERKWEC OOST 1SS 2741 HD WADDfXXVEEN' TEL: <08121 M 00 72 A De brand was goed te zien van uit de hele omgeving, waardoor veel toeschouwers naar het Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. (0182) 61 23 73 van zes personen 's nachts vlinders bekijken. Hennie is een van die mensen. „We doen dit al een paar jaar,” legt ze uit. „Voor mijn man en mij is het echt een hobby: we houden van de natuur. Overdag ben je vaak bezig, dus dan raak je geïnteresseerd in wat er ’s nacht gebeurt.” Ook voor jan Hoogerbrug is de liefde voor vlinders is begonnen met lief de voor de natuur. „Ik vind al les mooi in de natuur,” aldus Jan Hoogerbrug. „Als klein jongetje was ik gek op vogels, daarna kwamen kikkers en ®Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een Hunter Douglas® product. dan ga je je ook interesseren voor planten en ander groen, 's Avonds blijf je eens wat lan ger buiten zitten en dan ga je eens met een lampje zoeken op de struiken of er vlinders op zitten. Het is een virus, je raakt ermee besmet en het gaat gelukkig nooit meer over.” De vlindertentoonstelling is tot 2 september in kinder boerderij Dierendal te be wonderen. De kinderboerde rij is van maandag tot en met zaterdag geopend van 7.30 uur tot 16.30 uur en op zon dag van 12.00 tot 16.30 uur. Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0I72-2I 66 54 Telefax 0172 - 21 Weekblad voor WADDINXVEEN - Het is vrijdagavond, de kinderen mo gen net iets langer opblijven, dus waarom dan geen nacht vlinders gaan bekijken? In kin derboerderij Dierendal in het Warnaarplantsoen zijn dan ook aardig wat kinderen aan wezig. Deze door de werk- groep Natuur- en Milieu Edu catie opgerichte avond is een heel informele, gezellige bij eenkomst. „Het begint net donker te worden,” opent Jan Hoogerbrug, één van de orga nisatoren, de avond om negen uur. „Over een half uurtje zullen de eerste vlinders wel tevoorschijn komen.” Nog iets langer opblijven dus! „Ondertussen mag ieder een rustig rondkijken bij onze vlindertentoonstel ling.” Er is koffie en thee en er wordt een filmpje gedraaid over het vlinder- vriendelijk maken van de tuin. Buiten zijn twee grote wit te doeken gespannen, waar speciale lampen op gericht zijn om vlinders aan te trekken. Dat op de tennis baan naast de kinderboer derij nog volop licht schijnt, helpt het lokken van de vlinders niet echt. „We kunnen wel zeggen: we beginnen om 23.00 uur, als de tennisbaan sluit,” zegt Jan Hoogerbrug, „maar dan komt er nie mand.” Nu lijkt niemand zich echt te vervelen.Voor- al de kinderen hebben het erg naar hun zin: konijntjes Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 VAN UW KEUKEN- INBOUW WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Weekblad een Reiki lll-combi workshop is gepland op 2 en 3 september en 15 en 16 september. Pleja den energieworkshops worden gehouden op 8 en 9 september, 27 en 28 oktober en I en 2 de cember. Deze Pleiaden energie workshops zijn bij uitstek ge schikt voor mensen die reeds bezig zijn op het vlak van ener- giehealing en die op zoek zijn naar een verdieping. De works hops en healings worden gege ven door Ank Mets, Reiki-mas- ter, Healer en spiritueel lerares. Voor informatie en/of aanmel ding kunt u kontakt opnemen met Ank Mets, telefoon en fax: 0182-612720. aaien, spelen in het klimrekje, zelfs vleermuizen bekijken en dat allemaal in het donker. Als om even voor tienen de eerste nachtvlinder wordt ge spot, blijkt al snel dat nacht vlinders erg onderschat wor den. Op de opmerking ’Oh, het zijn gewoon motten’ wordt fel gereageerd. „Er zijn ruim 2000 soorten nachtvlinders in Nederland,” legt Jan Hooger brug uit. „Ik wil niet zeggen dat ze allemaal mooi zijn, maar er zitten zeker hele mooie bij.” Hij gaat een aantal keer per week met een groep WOONMODE MAGAZIJN VERKOOP! kom nu snel langs voor hoge kortingen... Da s lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 BOSKOOP/ ZEVENHUIZEN - De twee grote branden in Boskoop en Zevenhuizen hebben afgelopen vrijdag een aantal brandweerkazernes in de omgeving bezig gehou den. Ook de brandweer van Waddinxveen werd deze dag twee keer opgeroepen om te assisteren. De brandweer kon niet voorkomen dat het kartcentrum in Zevenhuizen afgelopen vij- dag helemaal uitbrandde. vindt u klassieke-, moderne-, design- en koloniale meubelen. Om 19.00 uur dezelfde dag werd de brandweer weer op geroepen. Huizer: „Nu moest er een ploeg naar Zevenhuizen om daar assistentie te verle nen.” Hier kon de brandweer niet voorkomen dat het kart centrum aan het Nijverheids centrum volledig uitbrandde. Wel heeft de brandweer het meubelbedrijf naast het kart centrum weten te behouden, mede dankzij de gunstige wind richting. De brand ontstond toen een tank in de brand vloog terwijl een medewerker in de werkplaats bezig was met lassen. „Door de autobanden, waarmee het parcours wordt afgezet, ontstonden enorme rookwolken.” Kerkweg Oost 177 - Waddinxveen - Telefoon (0182) 612O12 54e JAARGANG nr. 2763) snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: AtrtoX snelservice Coewcoofl 397, Waddtflneen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) „Om half vijf ’s morgens wer den we opgeroepen voor de brand in Boskoop,” vertelt brandweercommandant Gert Huizer. „Er ging één ploeg naar toe, dat zijn zes mensen.” Hij zelf was een van die mensen. „Het was niet echt een moeilij ke brand, maar wel een heel ge vaarlijke.” De brand woedde bij het hout vezelbedrijf Van Tol aan de Toe gangsweg. Door de opslag van zaagsel in dit bedrijf was er kans op stofexplosies. „Die hebben zich gelukkig niet voor gedaan, maar er is wel veel wa ter nodig om ze te voorko men.” Behalve door Waddinxveen werd de Boskoopse brandweer ook geassisteerd door de brandweer Reeuwijk en het re- gioteam. „Wij waren met de as sistentie zo rond half twaalf klaar. De Boskoopse brand weer heeft maandag pas de laatste spullen weggeruimd”, al dus Huizer. Niemand raakte bij de brand gewond. „Het ge- - bouw van Van Tol staat ook he lemaal vrij, dus er was geen ge vaar dat omliggende bedrijven vlam zouden vatten.” De mate- WADDINXVEEN - Akasha, Centrum voor Reiki, Meditatie, Energie-transformatie en Intuï tieve ontwikkeling te Waddinx veen, geeft ook dit seizoen weer diverse workshops. Ieder een kan leren om met behulp van deze healingmethode’s on dersteunende- en genezende hulp te bieden bij lichamelijke en geestelijke problemen. Er wordt onder andere een Reiki I weekendworkshop gehouden op 22 en 23 september, I3 en I4 oktober, I0 en II november en I5 en I6 december 2001; een Reiki II weekendworkshop op 6 en 7 oktober, 3 en 4 no vember en 22 en 23 december; WADDINXVEEN - Zondag avond I9 augustus zijn op de Al2 verkeersongevallen ge beurd. Omstreeks 21:45 uur vond in de richting van Den Haag ter hoogte van het aqua duct het eerste ongeval plaats. Rond 5 minuten voor 22:00 uur raakten een aantal auto’s betrokken bij aanrijdingen in richting van Utrecht. Nijverheidcentrum kwamen om te kijken.Voor de veiligheid werd het gebied vanaf het cen trum afgezet. „Er is bij deze brand asbest vrij gekomen,” aldus de brand weercommandant. „De asbest houdende platen op het dak knapten door de hitte, waar door de asbest verspreid werd.” Het verspreidingsgebied besloeg de Zuidoosthoek van het Industrieterrein en drie woningen in de polder. De be woners van die woningen kre gen de melding om ramen en deuren tot nader order dicht te houden. Het gebied werd af gezet met geel lint. In opdracht van de gemeente Zevenhuizen heeft het onder zoeksbureau Search bepaald om welke soort asbest het ging en hoe groot het verspreidings gebied was. Direct zijn afdoen de maatregelen genomen om mogelijke gevaren voor de ge zondheid te voorkomen. Inmiddels zijn de tijdens de brand afgezette gebieden schoongemaakt. De omliggen de bedrijven zijn geïnformeerd over de acties die zij zelf nog moeten ondernemen om hun gebouwen en terreinen asbest- vrij te maken. Voor nadere in formatie kunt u contact opne men met gemeente Zevenhuizen, telefoonnummer 0180-637731. Ledikant 'Basic 2' kersen 160 x 200 cm) 226/44 ook verkrijgbaar in de VOOR 369,- afmeting 90 x 200 cm 167,44 4 stuks Luxaflex* horren laten geen insckt in uw huis toe: rol- horren, vaste horren of hordeuren sluiten hermetisch aan op uw raam of deur. Dat wordt dan een rustige zomer. Kom daarom langs. En bewonder de Luxaflex’ kollektie bij uw dealer. LUXAFLEXOHORREN. GEEN DOORKOMEN AAN. Burg. Colijnstraat 3 t/m 7 Boskoop tel. (0172) 21 25 44 Waddinx addinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAGi 22 AUGUCTUS*2001 54e JAARGANG nr. 2763^ 5-300 EXEMPLAREN ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Autn\ snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1