Politiehonden op open dag Trekkervrienden Deze Week monumentendag Star Quality valt buiten prijzen Kerken openen deuren tijdens Expositie in De Vierstroom Patiënten Educatie Programma voor kankerpatiënten MPLUS e Rectificatie /SILCO Winnaar bos Kennisgeving assimilatie- MEDEWERKERS m/v Hij is er ween De NVM Woningvizier car comfort OPRUIMING ORGELS-PIANO’S Volop keus - Volop voordeel! EJHBOOT KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN ook voor uw i POETS middelen belichting (0182) 61 02 51 email: diwa@plussupermarkt.nl Inloopochtend stomapatiënten GOUDA - De eerste donder dag van de maand is er een in loopochtend voor stomapa tiënten (en eventueel andere betrokkenen) in het Groene Hart Ziekenhuis. Namens de kabelfabriek NKF hebben geen Nederlandse Stomavereniging interesse getoond in openstel- Harry Bacon willen Josée ling van de gebouwen. „We hebben ze wel aangeschreven, van één hebben we begrepen dat ze geen mankracht heb ben”, licht Mathé Moons na mens de gemeente Waddinx veen toe. „Een kwalijke zaak”, reageert Lelieveld namens de Sint Victorkerk. „Waddinxveen heeft maar vijf monumenten, ik vind dat daar aandacht aan Oogstfeest parttime I fulltime RTW FM Sport WASMACHINE VAATWASSER DROGER KOELKAST Programma Boerderijen St. Victorstraat 54 W’veen (0182) 61 68 78 Kom langs of bel even met P. Dirven ATTEMA TEL. (0182) 61 35 00 kan Werken en leren combineren? Beroepsbegeleidend Onderwijs (BBL) Deeltijdopleidingen 4 dagen werken èn verdienen in de administratieve-, secretariële- of automatiserinqsrichting, 1 dag naar school! Info? id college Alphen aan den Rijn (mbo) telefoon 0172-47 32 72 Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 35 48 85 Waddinxveen We zijn weer open! Succes? Jazeker!!! Daarom zoeken wij ter uitbreiding nog Opgeteld de beste! Spanplafonds Kastenwanden Wandpanelen Systeemplafond 2 Interieurbetimmeringen «lm Idblad voo^ WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2001 De hittegolf zorgde voor een rustig verloop van de open dag Trekkervrienden. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) TELEVISIE EN VIDEO - I a 1 1 Het laatste voorbeschou wend verhaal voor de voet balcompetitie weer begint. De lokale radiozender van Waddinxveen zoekt vrijwil ligers, waaronder een pre sentator voor het politiek café. Aankomend weekend wordt in Zevenhuizen tij dens het oogstfeest het ou de boeren- en dorpsleven opnieuw beleefd. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. 24 UUR SERVICEDIENST (Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars) ge- bezig en dan kan je mee gaan doen met shows.” Tussen de wedstrijden door is er onder meer een demon stratie van de politiehonden vereniging. „Wij zijn een ver eniging die honden opleidt en africht tot politiehond”, aldus de heer Verhoef, secretaris en één van de oudste leden van de vereniging. „We werden nu uitgenodigd door BertVer- mulm, die vroeger ook op de club rondliep. Natuurlijk vin den we het ook heel leuk om te doen." De vereniging laat bijvoorbeeld zien hoe een po litiehond op stropers reageert en hoe de hond een tas be waakt als hij de opdracht heeft gekregen. Door de warmte geeft de vereniging maar twee demon straties. „Het is onverant woord er meer te geven”, al dus Verhoef. „En niet alleen De Kia-dealer voor de REGIO WADDINXVEEN. niet dapper, die zijn juist heel bang.” Politiehonden zijn geen gevaarlijke, wilde honden. De heer Vos uit Zevenhuizen heeft één van de oude hon den van de heer Verhoef on der zijn hoed. „Als de klein kinderen komen, gaat hij lekker in een hoekje liggen en ze mogen alles bij hem doen. Hij zal ze nooit wat doen.” Naast de verschillende bezig heden, zijn er kraampjes met oliebollen, pompoenen, speel- goedtrekkers en nog veel meer leuke dingen. De Trek kervrienden bestaat uit een grote groep, met kinderen vanaf tien jaar, tot mannen van een jaar of zeventig. Naast de jaarlijkse opendag, zijn ze vaak op koninginnedag actief en de zaterdag voor Pinksteren houden ze een trekkerrondrit door Moerkapelle, Zevenhui zen en Waddinxveen. Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172 -21 Weekblad voor WADDINXVEEN/BOSKOOP - De winnaar van de prijsvraag ’Win uw eigen diner’ in het Weekblad voor Waddinxveen en de Gouwe Koerier op 25 ju li is J. Blokzijl-v.d. Wouden, Ber- kengaarde 56 in Waddinxveen. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetenneer Telefoon: 079 - 3428015 voor de honden, maar ook voor de pakwerkers. Die pak ken wegen 30 kilogram.” Ze werken vandaag speciaal met oude en ervaren honden. „Niet alle honden die wij op leiden worden ook daadwer kelijk politiehond,” legt Ver hoef uit. „Meestal trainen de baasjes van de honden de honden zelf, gewoon voor de sport.” Om van de getrainde hond een echte politiehond te maken, moet er eerst een certificaat worden gehaald bij justitie. „Daarvoor moet je aantonen dat de hond ge schikt is voor het werk. Hij moet werklust hebben, moed en doorzettingsvermogen.” Een heleboel honden zijn niet geschikt voor het werk. „Dat is vaak een teleurstelling voor de baasjes. Die komen bij ons: mijn hond is dapper, hij bijt ie dereen. Honden die bijten zijn palen veelal het heden terwijl de toekomst opeens veel onze kerder is geworden. Dit vraagt om aanpassing, een proces dat spontaan en onvermijdelijk bij jezelf op gang komt. De cursus bestaat uit acht och tenden, waarop verschillende onderwerpen worden bespro ken; behandeling van kanker en de bijwerkingen, maar ook aan- TELEFOON (0172) 612541 Door Rachel Jobels MOERKAPPELLE - Het is ruim dertig graden, het zon netje staat hoog aan de he mel, niemand heeft echt zin de tuin uit te komen. Het is dus ook niet echt druk op de opendag van de Trekkers vrienden. Op deze jaarlijkse opendag op het terrein van Van der Torren aan de Brede- weg tussen Waddinxveen en Moerkapelle, zijn zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur ver schillende demonstraties en wedstrijden gehouden. „Mijn man, vader en broer doen elk jaar mee met de wedstrijd in ringsteken,” ver telt Herma de Jong, die on danks de warmte de hele dag op het terrein aanwezig is. Bij de wedstrijden ringsteken moet je, rijdend op een trek ker, ringen uit de lucht steken. Er zijn drie ringen van dezelf de grootte. „Het gaat erom hoe snel je bent en hoeveel ringen je hebt,” aldus Her ma de Jong. De wedstrijden zijn over de hele dag ver spreid en aan het eind van de dag wordt dan bekend gemaakt wie er heeft ge wonnen. Herma de Jong: „Het is echt een hobby. Je koopt de trekker speciaal voor dit soort evenementen. Wij ge bruiken hem wel in de tuin, maar het is niet beroepsma tig. Meestal begin je met een oude trekker, die je dan gaat opknappen. Daar ben je wel een aantal jaar mee De eigenaren van de rijksmo- numenten de Hefbrug, het ou de stadhuis en de voormalige de Kok, één van de medewer kers in de stand. „Gemiddeld liepen er zeven medewerkers rond en die hadden allemaal een petje op, maar dat was blijkbaar niet genoeg. We had den T-shirts moeten nemen, of bretels, zoals iemand sugge reerde.” Volgens het rapport van de Vaste Keurings Commis sie (VKC) was de roze-kleurige stand ’een presentatie met veel REGIO - Het Integraal Kanker centrum West (IKW) in Leiden organiseert de cursus Leren le ven met kanker voor patiënten met kanker en hun naasten die bij dit proces hulp wensen of dit willen ervaren samen met lotgenoten. Het hebben van kanker plaatst je hele leven in een ander perspectief, de ziek te en de behandeling ervan be- addinxvee 54e JAARGANG nr. 2764 f OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN De toepassing van assimilatie- belichting is in de periode van I september 2001 tot I mei 2002 tussen 20.00 uur en 24.00 uur verboden. Dat hebben de burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle meegedeeld. Deze ’donkerperiode’ zal dit jaar worden gecontroleerd door de milieudienst Midden Holland en de politie. Bovendien zal ook de zij-afscherming worden gecontroleerd. Deze moet zijn aangebracht van zonsonder gang tot zonsopgang. te woord hebben gestaan”, al dus de Kok. Star Quality had dit jaar het ge luk op een goede plek te staan. „We staan echt op een goed punt: je loopt er zo tegenaan als je binnenkomt.” Natuurlijk blijft het belangrijk dat de stand er uitnodigend uitziet. „We krijgen veel leuke reacties op de stand zelf, vooral omdat we mooie keuren hebben gebruikt. Ja, mensen zijn echt gechar meerd van de stand.” Hoe de stand eruit komt te zien, wordt besloten in teamverband. „Na tuurlijk is de één wat creatiever dan de ander, maar iedereen heeft zijn of haar inbreng,” zegt Leon de Kok. „Het duurt onge veer drie a vier weken voor het idee gevormd is en dan moet alles nog gemaakt worden. Je bent er dus wel even mee be zig, dus het is zeker leuk als je dan genomineerd wordt.” WADDINXVEEN - Drie kerken zullen hun deuren tijdens de landelijke Open Monumentendag op 8 september openstellen. Het gaat om de Brugkerk, de Remonstrant se kerk en de Sint Victorkerk. De eigenaren van de overi ge Waddinxveense monumenten: het oude stadhuis aan de Zuidkade, de hefbrug en de voormalige kabelfabriek NKF aan de Noordkade zullen geen extra aandacht aan deze dag schenken. passing aan de ziekte en het omgaan met een veranderd toekomstperspectief. Ervaren deskundigen van het IKW zul len de cursus begeleiden. De data zijn donderdagochtend 13 en 27 september, 4,1 I en 18 oktober en I en 8 november en dinsdagochtend 13 novem ber, telkens van 10.00-12.00 uur. Het minimum aantal deelne mers is acht, het maximum is zestien personen. De kosten zijn 40,- per persoon. Aan melden kan bij Annelies Guinée, afdeling Ondersteu nende Zorg, tel. 071-5259759, vóór 4 september aanstaande. Voor 8 september heeft elke deelnemende kerk haar eigen programma opgesteld. Zo houdt de Brugkerk, gebouwd in 1837, een expositie over de zit plaatsen in de kerk. Daarnaast maken de kansel en de drie kronen, waarvan de middelste nog origineel is een bezoek de moeite waard. De Waddinx veense Kunstkring houdt een expositie met beeldende kunst in de Remonstrantse Kerk. De- ze kerk dateert uit de eerste helft van de 19e eeuw en bezit een eenklaviersorgel uit 1825. De Sint Victorkerk schenkt aandacht aan de restauratie, waarvan een deel al achter de rug is. De tweede fase wordt momenteel uitgevoerd, daarbij wordt het linkerdak gerestau reerd.Tientallen vrijwilligers en beroepskrachten zijn bij de res tauratie betrokken. De kosten worden hoofdzakelijk gedekt uit eigen middelen die bij diver se acties zijn ingezameld. Op 8 september zullen diverse gewa den en gebruiksvoorwerpen worden tentoongesteld, waar onder kazuifels, een zilveren monstrans uit 1756, een wie rookvat uit 1760 en een staand eigen kruisbeeld uit ca. 1500. De drie kerken zijn voor het publiek vrij toegankelijk te be zoeken op zaterdag 8 septem ber van 10.00 uur tot 16.00 uur. realistische en bijna abstract geworden bloemen, transpa rante naakten en lyrisch abs tracte, vrije werken’. Een begin- WADDINXVEEN - Het Wad- nend kunstenaar kan dinxveense bedrijf Star Quality Weterman niet worden ge- viel net buiten de prijzen op noemd. Weterman volgde de het Plantarium in Boskoop. Het bedrijf behoorde tot de 10 ge nomineerden voor beste stand, moet worden besteed. Ook al komt er niemand, langs.” Ook heeft de gemeente dit jaar voor het eerst een aantal be woners van boerderijen met hetzelfde verzoek aangeschre ven. „Het ging om historisch waardevolle panden aan het Noordeinde en de Henegou- werweg. Helaas is de uitvoering van dit plan niet gelukt. Waar schijnlijk hebben de meeste be woners geen zin in vreemden over de vloer. Dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Vol gend jaar willen we weer een poging wagen, dan pakken we het op een andere manier aan”, aldus Moons. De Brugkerk en de Remonst rantse Kerk zijn officieel rijks- monumenten, voor de Sint Vic torkerk is deze status aangevraagd. Hoewel de laatste kerk dus officieel (nog) geen monument is, willen de eigena ren toch het publiek laten zien dat het een monument zou moeten worden. „Het is zo’n aardig gebouw, we willen graag de Waddinxveense bevolking in de gelegenheid stellen te ko men kijken. Bovendien ver wachten we een dezer dagen uitspraak over een monumen tenstatus of niet”, vertelt J.A. Lelieveld, secretaris van de stichting tot behoud van de St. Victorkerk. De 120 jaar oude neogotische kerk heeft bijzondere gebrand schilderde ramen, enkele schil derijen van de bekende Am sterdamse schilder J. Dunselman, de kruiswegstaties, het Maarschalkerweer orgel uit 1871 en een Mariabeeldje dat afkomstig is uit de Goudse Sint Janskerk. Voor alle drie de kerken be staat op deze zaterdag de mo gelijkheid van bezichtiging en een rondleiding, waarbij des kundige uitleg zal worden gege ven. Op wisselende tijden wor den de orgels bespeeld. Ook zijn in de drie kerken uitgebrei de beschrijvingen van de be treffende gebouwen beschik baar, alsmede een exemplaar van de Open Monumenten krant. REGIO - In het atrium van het hoofdkantoor van de Vier stroom in Gouda, is tot en met 16 oktober de expositie van Annelies Weterman te bezichti gen. Vanaf 1998 biedt De Vier stroom aan met name begin nende kunstenaars de mogelijkheid hun werk te ex poseren. Door het atrium van het hoofdkantoor van De Vier stroom hiervoor ter beschik king te stellen, is het daarnaast voor de inwoners van Gouda en omgeving mogelijk om los van een concrete zorgvraag kennis te maken met De Vier stroom als zorginstelling. Annelies Weterman werkt vooral met thema’s ’kleurrijke wat Star Quality eigenlijk is. Wel goed was de naamsver melding en het was duidelijk wat de gebruiksmogelijkheden van het product waren. De beoordeling van de VKC werd dit jaar anders aangepakt dan voorgaande jaren. Niet al leen werd er zoals bij voor gaande jaren het geval was ge keken naar de kwaliteit van de planten, maar ook naar de aan kleding van de stand en de uit straling van het bedrijf. De Kok: „Ze keurden nu ook op hoe de klanten te woord werden ge staan, hoe herkenbaar alles was. Daar hebben wij dus een steekje laten vallen.” Het was dit jaar, mede door de warmte, niet erg druk op het Plantarium. „De kwaliteit van het bezoek is wel heel goed ge weest. Veel geïnteresseerde mensen en ik denk dat we ze ker ook wat potentiële klanten In het artikel over de Nationa le Zwemvierdaagse in het Weekblad voor Waddinxveen van 22 augustus heeft ten on rechte gestaan dat deelnemers opleiding Tekenen en Neder lands en aansluitend de oplei ding Vrije Grafiek op de Gerrit maar kon niet op tegen de Rietveld Academie waar ze in stand van S.A.j. Hoogeveen BV I987 afstudeerde. Sinds I997 uit Boskoop. woont en werkt Weterman ge- „Onze verkopers waren niet deeltelijk in Portugal. Daar herkenbaar genoeg”, zegt Leon geeft zij schildervakantie-cur- sussen aan Nederlanders op verschillende niveaus. Het wer ken met cursisten stimuleert en inspireert haar naar eigen zeggen ook in haar eigen werk. voor 2,50 per persoon een hele midweek kunnen zwem men. Dit moet zijn 12,50 per kleur, maar wel een beetje war- persoon. rig’. De klant zou niet uit de Onze excuses. stand op kunnen maken wie of www.plussupermarkt.nl/diwa TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN Roode en Marja Woutersen (ervaringsdeskundigen) u daar graag ontvangen en met u van gedachten wisselen. Stomapatiënten en geïnteres seerden zijn welkom op don derdag 6 september tussen 10.00 en 12.00 uur op de poli kliniek van de Bleulandlocatie, balie I,Bleulandweg 10,van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Folders met documentatie over stoma’s en het leven met een stoma zijn daar ook be schikbaar. Voor vragen: Josée Roode, tel. 0180-314239. 68 addinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle ^<0 'ÜP ri. t5AI» „V®’ ■jf O ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1