Duurzaamheid Deze gemeente Week zit in de lift Een rustige monumentendag voor de drie kerken PLUS IWBOOT Verse 99 slaqroom- schnitte Open dag asiel zoekerscentrum Opendag Kinder boerderij Dierendal w N 453 deels Inloopmiddag Psoriasis Vrijwilligers vertellen bij Vrouwen van Nu afgesloten patiënten Werken en leren combineren? Deeltijdopleidingen Administratie Secretariaat 3/4 ochtenden naar school. ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Volop keus - Volop voordeel! SHOW SHOW SHOW 4 4 4 Jaarprogramma Passage Visserijcontrole ijl ftl |.t Van de beste bakker van Nederland: Webstrijd Oud Verlaat Opschoondag Info? id college Alphen aan den Rijn (mbo) telefoon 0172-47 32 72 Sport Opgeteld de beste! PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop g (0172) 23 07 17 STAATSLOTEN Bij ons te koop t/m maandag 17 september 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 18 september. lad vo addinxveen «r< 'i. 1 Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. WADDINXVEEN WADDINXVEEN - De natio nale monumentendag werd dit jaar in Waddinxveen niet 'erg druk bezocht. „Het kan aan de weersverwachtingen hebben gelegen,” zegt de heer C. Neven, van de Brug- kerk, één van de drie kerken die afgelopen zaterdag de deuren openden voor het pu bliek. Vorig jaar kon hij ruim honderd mensen ontvangen. „Nu waren dat er duidelijk minder. De dag kwam ook la ter op gang dan anders. Nor maal staan ze al voor tienen op de stoep, nu kwamen de eerste pas om half elf.” In de Brugkerk werd dit jaar een expositie gehouden over zitplaatsen in de kerk. „We doen elk jaar een kleine ten toonstelling,” aldus de heer Neven. „Ik kies altijd zelf het onderwerp en dan zoek ik in het archief de benodigde spullen op.” Voorgaande jaren koos hij onderwerpen als het orgel, de bouw van de kerk, de Franse tijd of de armen verzorging door de kerk. „Veel mensen komen speciaal voor deze tentoonstelling.” Ook orgelliefhebbers zijn bij de Brugkerk aan het goede adres. De kerk heeft nog een Aanbiedingen geldig van do. t/m za. De jury maakte afgelopen weekend de winnaar bekend van de webstrijd, Michiel van de Geest ontwierp de beste site voor jongeren De bouw van recreatiewoningen is afgewezen De grote schoonmaakbeurt van Waddinxveen gaat door. Vele Waddinxveners hebben enthousiast gereageerd GOUDA - In het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda, op de Jozeflokatie (ingang jan van Beaumontstraat) wordt op 19 september van 14.00 uur tot 16.00 uur een inloopmiddag gehouden voor Psoriasis patiënten of mensen die er meer van willen weten. Psoriasis is een niet-besmettelijke, ch ronische huidaandoening, waar meer dan 350.000 mensen in Nederland last van hebben. De Psoriasis- vereniging beschikt over uitgebreide informatie en vertegenwoordigers van de organisatie weten uit erva ring wat het betekent een chronische aandoening te hebben.Voor meer informa tie: tel: 070-3820202 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tijdens kantoor uren. De Nationale Monumenten dag wordt elk jaar op de tweede zaterdag van septem ber gehouden. Waddinxveen telt in totaal vijf monumen ten. Naast twee van de bo vengenoemde kerken - de St. Victorkerk vecht nog altijd voor de status monument - zijn ook het oude gemeente huis aan de Zuidkade, de hef- brug en de voormalige kabel- fabriek NKF aan de Noordkade officiële staats- monumenten. Het Waddinxveense elftal is verjongd MOERKAPELLE - Op I9 september houdt de afde ling Moerkapelle van Vrou wen van Nu haar eerste bijeenkomst van het nieu we seizoen in dorpshuis Op Moer. Aanvang 20.00 uur. Op deze avond komen vier vrijwilligers van de ei gen afdeling aan het woord om hun werkzaamheden als vrijwilliger toe te lich ten. De onderwerpen die besproken worden, zijn: be geleiding van doof/blinden, jeugdwerk, vakantie met gehandicapten en het Rode Kruis. Introducees zijn wel kom, de toegang is voor ie dereen gratis. www.plussupermarkt.nl/diwa de hele maand september in 13 kleuren te bewonderen bij: duiïkendiik www.duijvendijkwonen.nl LANGE TIENDEWEG 56 - 66 2801 KJ GOUDA TEL. (0182) 59 98 68 54e JAARGANG nr. 2766 echt Schmidtorgel, het enige nog in Nederland. „In Brabant waren er enkele, die zijn in de oorlog verloren gegaan,” zegt de heer Neven. „In Zee land zijn ze gesneuveld tijdens de watersnoodramp.” Het or gel werd deze dag door een aantal organisten bespeeld. Verder komen er in de Brug kerk vooral veel mensen een kijkje nemen, die naar eigen zeggen ’altijd langs dit ge bouw komen en nu eindelijk de kans hebben om binnen te kijken’. Voor de Sint Victorkerk viel niet zo zeer het bezoekers aantal tegen, maar meer het bericht vanuit de provincie dat het verzoek om op de monumentenlijst te komen, is afgewezen. „De dag zelf ver liep goed, er kwamen over de hele dag verspreid veertig be zoekers en dat viel me niet tegen”, licht, J.A. Lelieveld, se cretaris van de stichting tot behoud van de Sint Victor kerk toe. „Minder blij waren we met het afwijzende be richt van de provincie, al had den we er wel een beetje re kening meegehouden. Maar we laten het er niet bij zitten en zullen bezwaar aanteke- 4 vooral bezoekers die afkwa men op de expositie van de Waddinxveense kunstkring met beeldende kunst. De kerk zelf dateert uit de eer ste helft van de 19e eeuw en bezit een eenklaviersorgel uit 1825. nen.” Het is voor de Sint Vic torkerk van groot belang om de monumentenstatus te hebben, daarmee kunnen er meer financiële middelen worden ingezet om de res tauratie te voltooien. Momen teel wordt de tweede fase van de restauratie uitgevoerd. Nu nog worden de kosten hoofdzakelijk gedekt uit eigen middelen die bij diverse ac ties zijn ingezameld. „Maar dat kan niet eeuwig duren”, ligt Lelieveld toe. „Het geld is bedoeld voor klein onder houd en de kerkelijke gang van zaken. Maar voor het grote onderhoud is geen geld. Met een status heb je een erkenning en is het be reik bij de bevolking ook gro ter.” De Remonstrantse Kerk trok KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 Kinderboerderij Dierendal zal zelf ook een standje bemensen, waar informatie ligt over de kinderboerderij en het dona teurschap. Iedereen is welkom. kers. Dit programma bestaat uit: workshops volksdansen, waaronder Koerdische, Bosni sche en Rwandese dans, henna- beschilderingen en een optre den van een djembéband. In de receptie van het centrum is een fototentoonstelling over de di verse activiteiten en werk zaamheden die vrijwilligers in het AZCWadddinxveen uitvoe ren. Daarnaast is er een uitge breid kinderprogramma, met onder meer een clown die van 14.00 uur - 17.00 uur de klein ste bezoekers vermaakt met grappen en goocheltrucs, een playbackshow, suikerspinnen en popcorn. In de kinderbar is er doorlopend disco. Al deze acti viteiten worden begeleid oor hapjes uit alle werelddelen. ixveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2001 '-fflil WADDINXVEEN - Het asiel zoekerscentrum in Waddinx veen houdt zaterdag 15 sep tember van 13.00 uur - 17.00 uur een open dag. Op deze dag is er voor geïnteresseerden een multicultureel en educatief programma opgezet en kunnen mensen kennis maken met de dagelijkse opvang van asielzoe kers in Nederland. Ook worden de vrijwilligers op deze dag in het zonnetje gezet. Het asielzoekerscentrum ligt aan de Zuidelijke Rondweg 225. Om 13.00 uur wordt de open dag officieel geopend, daarop volgend worden ballon nen opgelaten. De rest van de dag is er een doorlopend mul- ti-cultureel programma door asielzoekers en voor bezoe- Het Platform Duurzaam Wad dinxveen heeft onlangs voor de derde maal de Lokale Duur- zaamheidsspiegel ingevuld. Lo kale organisaties houden met deze landelijke vragenlijst hun gemeente een spiegel voor waarin zij kunnen zien of zij op beleid en uitvoering goed om gaan met duurzaamheid en mi lieu. Wethouder Dijksterhuis, met onder meer milieu in zijn portefeuille, kijkt dit jaar met een verrassende blik in deze spiegel. „Vorig jaar zaten we nog in de middenmoot, nu ein digen we verassend hoog.Veras send omdat we nog zoveel meer kunnen doen op het ge bied van duurzaamheid.” De duurzaamheidsspiegel heeft de vragen gegroepeerd rond Waddinxveen de goede kant op gaat, is er nog genoeg te doen, meent het Platform. Op korte termijn zou de gemeente daar om volgens het Platform het volgende moeten doen om de duurzaamheid op een hoger ni veau te krijgen: inkoop van ge recycled papier, 100% afname van groene stroom voor de ge meentelijke gebouwen (Wad dinxveen neemt nu voor zes ge meentelijke gebouwen groene stroom af, dit zou in de toe komst voor al haar gebouwen dienen te gebeuren), het opstel len van een groen- en land schapsplan en het opstellen van een integraal waterplan. Wethouder Dijksterhuis is het met het Platform Duurzaam heid Waddinxveen eens: de ge meente is nog lang niet klaar op dit gebied. „We zijn dan ook met van alles bezig, we staan pas aan het begin van het pro ces. Momenteel kijken we naar de mogelijkheid voor een wind molen, zijn we met de scholen in gesprek over energiebespa ring en het gebruik van groene energie en willen we nog meer duurzaamheid gaan toepassen in de nieuwe woonwijk Triangel. Dat hebben we ook al vastge legd in diverse convenanten. Ook voor het nieuwe centrum hebben we een energievisie op gesteld.” Gerecycled papier heeft Dijksterhuis nog niet ge signaleerd in het gemeentehuis. „Maar ook dat zal er hoop ik binnenkort liggen, dat valt on der ons beleid ’duurzaam inko pen’ en dat net van start ge gaan”, aldus Dijksterhuis. Het platform zal de gemeente volgend jaar opnieuw de duur zaamheidsspiegel voorhouden. Om tot verbeteringen te ko men wordt ieder jaar een actie plan Lokale Agenda 21 opge steld. WADDINXVEEN - Op het gebied van duurzaamheid doet de gemeente Waddinxveen het nog niet zo slecht. Van de 130 Nederlandse gemeenten die meededen aan de Lokale Duurzaamheidsspiegel 2001 eindigt Waddinxveen op de achttiende plaats. De gemeente scoort met name goed op de thema’s duurzaam bouwen, wonen, verkeer en vervoer. Maar klaar met dit onderwerp is gemeente nog niet, op ge bieden als energie, groen en water scoort Waddinxveen minder dan de helft van het aantal te behalen punten. duurzaam bouwen en wonen, energie, groen en ruimte, inter nationale samenwerking, soci aal, verkeer en vervoer en wa ter. Voor iedere vraag die met ’ja’ kan worden beantwoord, ontvangt de gemeente een aan tal punten. In totaal zijn 240 punten te halen. De gemeente die daar dit jaar het dichtste bij in de buurt komt is Breda, deze gemeente won de spiegel met 200 punten. Waddinxveen kwam op een score van 131 punten en daarmee zit de ge meente in de lift in vergelijking met voorgaande jaren.Vorig jaar sleepte de gemeente 11 I pun ten binnen en 89 punten in 1999. De gemeente Leiden scoorde 149 punten en heeft daarmee de meeste punten van alle deelnemende gemeenten uit Zuid-Holland. Gemeenten die zichzelf een barre spiegel voor kunnen houden zijn: Mep- pel (20 punten), De Wolden (37 punten), Nijmegen (39 punten) en Hoogeveen (39 punten). Hoewel de duurzaamheid in dieren sportvereniging Midden- Holland, Wereldwinkel Wad dinxveen, Stichting gered ge reedschap, Tekenares, Imker, Wereld natuurfonds, Platform Duurzaam Waddinxveen. Die renbescherming, Politie. Natrix, Klompenmakerij, vereniging vrienden van het oude Am bacht, Nivon, Werkgroep na tuur en Milieu Educatie, KNNV, EHBO, Klassewerk, Hooge Burch en de Brandweer. - De kinderen kunnen zich uitle ven op het springkussen en hun nauwkeurigheid testen met het ringsteekspel, kinderjut en ko kosnoot vangen, of even uitrus ten op de rug van een ezeltje van kinderboerderij ’Het Ezels bruggetje’ uit Bleiswijk. Ook zal er een echte Valkenier komen om te vertellen over deze die ren en met een echte roofvogel op de foto is ook de moeite waard. WADDINXVEEN - Afdeling Waddinxveen van de chr.- maatsch. vrouwenbeweging Passage start het nieuwe sei zoen met een bijeenkomt op 19 september. Het programma is verder: 17 oktober de heer Bezemer (mu ziek), 21 november blindenbi bliotheek Ermelo, 19 december kerstavond, 16 januari de heer Snijders (4-jaargetijden), 20 fe bruari Brigitte Leferink een film, 20 maart dhr van Lambal- gen Pasen, 17 april de heer B. van Eijk; lentevogels, 22 mei jaarvergadering. Alle avonden beginnen om 19.45 uur en worden gehouden in De Hoeksteen aan de Es- doornlaan. De Be- ijerincklaan (N 453) in Wad dinxveen is vanaf maandag 17 september tussen de carpool- plaats bij de A 12 en de Dreef, vijf dagen afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Tij dens deze afsluiting wordt het acht thema’s: algemeen beleid, verkeer omgeleid in verband met onderhouds- en asfalte- ringswerkzaamheden. Vanwege de verkeersveiligheid en AR- BO-technische bepalingen is een volledige afsluiting noodza kelijk. Het autoverkeer van en naar Waddinxveen kan van de paral lelwegen gebruik maken. (Brom-)fietsers ondervinden nauwelijks hinder van de werk zaamheden. WADDINXVEEN - In de maanden maart, april en mei is kinderboerderij Dierendal dicht geweest in verband met MKZ. Nu de kinderboerderij weer open mag, is er weer een opendag georganiseerd en wel op zaterdag 15 september van I 1.00 tot 16.00 uur. Dit wordt de derde opendag sinds de kinderboerderij in ok tober 1999 officieel in gebruik is genomen. Sinds die tijd draait de kinderboerderij op volle kracht en dragen enthousiaste vrijwilligers zorg voor de leven de have op de boerderij. En met succes, in de maanden juni, juli en augustus bezochten zo’n 6.000 mensen Dierendal. De Open dag moet een leerza me en gezellige dag worden, de dag staat in het teken van am bachten en verschillende na tuur- en milieu-organisaties. Rondom de kinderboerderij komen een aantal marktkra men waarin de verschillende verenigingen hun organisatie kunnen tentoonstellen. Daar zal staan: Groen platform Gouda, De Windvogel, Klein- 4 4 4 msnixis 4 4 WINDY I ONTWERP GIJS PAPAVOINE ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - De politie heeft in de maand augustus 57 sportvis sers gecontroleerd op het bij zich hebben van de sportvisak te en de visvergunning.Vier vis sers kregen een bekeuring om dat zij geen sportvisakte of visvergunning in hun bezit had den. De politie heeft in de zo mermaanden in totaal 142 sportvissers gecontroleerd, waarbij maar negen vissers werden beboet en is daarmee tevreden. Ook volgend jaar zul len er extra controles in de zo mer plaatsvinden. Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172-21 2J 68 Weekblad voorWaddii Drie Waddinxveense kerken openden tijdens de Monumentendag hun deuren voor het publiek. (Foto: Artistic ArtILiesbeth van der Vis.) I ONDERWEG 8 WADDINXVEEN WWW.MANNEKES.nl OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN fs.'ïïbs x L 7’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1