O<- Markt Deze Week tarieven stijgen flink Kinderboekenweek trekt enorm veel publiek POINT 11 4 Paolo Giacometti show RUNDERGEHAKT speelt op eerste kamermuziekconcert duwkendgk ff-: h Activiteiten De Paddestoel A OKTOBERWOONMAANDACTIE Fietstocht voor 55-plussers 1 Noot van de redactie bos Onder invloed car comfort Fauteuil leer in 20 kleuren verstelbaar, draaibaar ƒ2395,- DAGSTUNT ook voor uw I HAVIC ATIE systemen Mishandeling i Taizéviering UW EIGEN REISBUREAUS VLAKBIJ®® tour Fotoboek CDA V bij Duijvendijk Wonen! Sport PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop g (0172) 23 07 17 STAATSLOTEN Bij ons te koop t/m zaterdag 13 oktober tot 14.00 uur voor de trekking van zaterdag 13 oktober. g van 799,- voor 499,- (0172) 61 03 66 K ROLF BENZ addinx 54e JAARGANG nr. 2770 PLUS Trendhopper HF Tijdloos design, de gehele maand oktober te bewonderen tijdens de fo' in onze winkel. De Waddinxveense foto graaf Ton Bennemeer dook in zijn archief en stelde een boek vol portretten samen. Het CDA kreeg veel reac ties op de oproep om mis standen en gebreken te melden en maakte een nieuwe lijst. het seniorenblad ’Nieuws’, dat op verzoek gratis bij senioren wordt bezorgd, en in de regio- Draaideurkast ‘Biasca’ Voor voetbalclub Be Fair lijkt het in de derde klasse opnieuw een moeizaam sei zoen te worden, de 2-0 voorsprong in de eerste helft werd in het tweede bedrijf verspeeld. WADDINXVEEN - Stichting Waddinxveens Welzijnswerk organiseert op dinsdag 16 okto ber de zevende en laatste fiets tocht voor senioren dit seizoen. Indien het weer meewerkt gaat de tocht van 40 kilometer richting de Rottemeren. Het vertrek is om 10.00 uur vanaf het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnenpad). Zowel voor het vertrek als na afloop van de tocht is er gelegenheid een kop je koffie of thee te drinken in Wij feliciteren Biomatelier Tct het 10 jarig bestaan! Nu bij Trendhopper grote expositie van het werk van Blomatelier. Kom kijken! WADDINXVEEN - De beken de pianist Paolo Giacometti Rijneke Boulevord Zoeterwoude Tel. (071) 341 38 61 kamermuziekconcert van dit seizoen, vrijdagavond 19 okto ber om 20.00 uur in de Re monstrantse kerk aan de Zuid- kade. De Italiaans-Nederlandse pianist Giacometti (30) maakt opnames van alle pianowerken van Rossini en verwerft daar mee veel waardering. Zijn der de Rossine cd verscheen afge lopen zomer. Zijn bekendheid nam een grote vlucht nadat hij ging samenspelen met cellist Pieter Wispelwey. Samen tra den zij in binnen- en buitenland op en maakte verschillende cd’s. Dat laatste deed Paolo Gaicometti overigens eveneens als solist. Zijn solo debuut op Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetenneer Telefoon: 079 - 3428015 poppentheater in de bibliotheek en ook toen was het weer gezellig vol. De voor namelijk jonge kinderen genoten en werden helemaal in het vrolijke poppen spel getrokken. Voor Corrie Korver be gon het knutselen en poppen maken toen zij als kinderoppas fungeerde. Nu beleeft zij veel plezier aan het optreden voor schoolklassen en groepjes kinde ren. Zij bedenkt haar verhaaltjes zelf. Vandaag, vanaf twee uur, is er een kleur en plakmiddag in de bieb. Inmiddels zijn al tientallen kinderen bezig met een leesmarathon die nog geruime tijd door loopt. Iedereen kan nog, al dan niet met hulp, meedoen aan een poëziepuzzel in de bibliotheek. I Alleen mager kilogram Helaas heeft er in de krant van 3 oktober een drukfout plaats gevonden. Redactiepagina 9 werd twee maal afgedrukt, waardoor redactiepagina 15 in zijn geheel is weggevallen. Zo mogelijk zullen de berich ten in deze krant opnieuw worden afgedrukt. Excuses namens de redactie. de knie. Na afloop werden alle produc ten besproken en beoordeeld. Jacqueline van Geffen, 10 jaar, won de eerste prijs en mocht een stripboek uitzoeken. Zij koost De Zaak Jansen, een boek van Koch zelf, dat hij met plezier signeerde. Voor het tentoonstellen van verzamelin gen in de glazen vitrines leverden onder anderen Wouter van der Hart dolfijnen, Menne van Haastregt rode knikkers, Ma- rijn Zwart fossielen, botjes en schedels en Joanne Zwart koeien aan. Centraal in de expositie staat het boek De liedma- ker, van de Waddinxveense debuterende schrijfster Brigitte Bosman. Donderdagmiddag was de Waddinxveen se Corrie Korver met haar zelfgemaakte uur. Entree leden/donateurs 2,00, niet-leden 2,50. Voor meer informatie over wijk- en speeltuinvereniging: www.paddestoel.nl.nu Reden voor de stijging is het feit dat de tarieven nu lang niet kostendekkend zijn. En dat probleem wordt alleen maar groter door een aantal wijzi gingen onder meer in de kos ten voor de marktmeester, de berekening van de ambtelijke kosten en de schoonmaakkos ten buiten reguliere werktij den. Voor elke gulden die de ge meente aan de markt uitgeeft, krijgt ze iets meer dan vijftig cent aan inkomsten terug. „Momenteel wordt dus iets meer dan 50 procent van de kosten gedekt. Willen we de markt helemaal kostendekkend maken, dan zo de opbrengst bijna moeten verdubbelen”, al dus de gemeente Een onredelijk percentage, vindt de gemeente zelf, en dus werd onderzocht wat wel re delijk zou zijn. Daarvoor keken de ambtenaren in de boekjes van omliggende gemeenten. Maar zonder veel resultaat, want elke gemeente heeft een ander tariefsysteem en daar bij komt dat de openingstijden van de markt per gemeente ver schilt, net als het aantal kra men. Moeilijk te vergelijken dus, maar de gemeente kreeg toch de indruk dat een verho ging van 15 tot 20 procent re delijk moet zijn. De marktlui zijn het helemaal niet eens met de verhoging en hebben hun mening in een ge sprek met de gemeente ken baar gemaakt. „Alle markten staan onder druk”, legt markt koopman en lid van de markt- lange tiendeweg 56-66, gouda tel. (0182) 59 98 68 www.duijvendijkwonen.nl info@duijvendijkwonen.nl beuken, spiegeldeur, i, 3-deurs (220x153x59cm) Goudkade 4 (naast de Praxis) Gouda WADDINXVEEN - De kinderboeken week in de bibliotheek in de Van Meck lenburg Schwerinlaan blijkt een enorme publiekstrekker te zijn.Vorige week woensdag was striptekenaar Peter Koch voor een workshop in de bieb. Een klei ne dertig jongens en meisjes hingen aan zijn lippen, toen hij uitlegde hoe een stripverhaal tot stand komt en waar een tekenaar vooral op moet letten. „Maak het niet te ingewikkeld, want je moet je figuren iedere keer weer opnieuw teke nen”, was zijn advies. Koch zette de jongens en meisjes daarna aan het werk. Aan het tekenen van een hele strip kwamen zij niet toe, maar een aantal basiszaken kregen zij zeker onder Bij besteding vanaf ƒ100,- bij Trendhopper ƒ25,- aan oktoberwoonmaandcheques bij Praxis en bij besteding vanaf ƒ100,- bij Praxis ƒ25,- aan oktoberwoonmaandcheques bij cd was gewijd aan werk van Schubert. Hij kwam als baby met zijn ou ders naar Nederland, begon met pianoles op zijn negende jaar, studeerde in I995 met on derscheiding af als uitvoerend musicus aan het conservatori um van Amsterdam en won het ene concours na het andere. Kaarten voor de kamermuziek concerten kan men reserveren bij Kreater in de Kerkstraat, te- s le-foon 0182-614422 en vanaf l een half uur voor het concert j in de kerk. Een abonnement j voor alle vier concerten kost I zestig gulden; houders van een cjp, pas 65+ of Kreapas betalen I vijftig gulden. Losse kaarten kosten per stuk 17,50; voor pashouders vijftien gulden. Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172 - 21 Weekblad voor nale pers zullen de exacte data bekend worden gemaakt. Voor informatie: S.W.W, afdeling Se nioren, telefoon (0182) 615555 (b.g.g. 631932). commissie namens de ambu lante handel uit. „Steeds meer kooplui nemen er kramen erbij om de gaten op te vullen. De zwakkeren vallen dan straks weg. Dat werkt je nog eens ex tra in de hand als je de tarieven zo sterk verhoogd. En dan heb ben we het nog niet eens over de 30 voor het jaar daarna.” Ook zit er nog een ander ge voelig punt bij de marktlieden dwars. De gemeente zette bij de markt toiletgebouwen neer, zonder dat de marktlieden daarom vroegen. „Maar we moesten er wel aan meebeta len. Nee, we vinden het echt niet logisch de tarieven om hoog te gooien. Het gaat hier om een cultureel gebeuren en dat moet je zo houden.We zijn echt niet de goedkoopste markt in de omgeving en ook het verhaal dat de markt niet kostendekkend zou zijn vind ik vreemd. Tot vijf jaar geleden was dat namelijk wel het ge val.” De verhoging is afgelopen week voorgelegd aan de marktcommissie en werd be sproken in de commissie ROEZ. De marktcommissie was onder meer van mening dat de markt een sociale func tie heeft en dat een tekort op de begroting acceptabel zou moeten zijn. Mocht de Raad uiteindelijk akkoord gaan met de verhoging, dan levert dat tussen de 10.000 en 13.000 gulden op. Met dat bedrag bo ven op de huidige inkomsten is dan (ruim) 60 procent van de marktkosten gedekt. WADDINXVEEN - Als het aan het college van Burg meester en Wethouders ligt, gaan de tarieven voor marktstandplaatsen flink omhoog. Om de kosten te dek ken, denkt het college aan een verhoging van 20%.Voor de jaren daarna zijn de tarieven nog onzeker, ook dan gaan ze mogelijk opnieuw flink omhoog om het totale tekort van 50% te kunnen dekken. WADDINXVEEN - Het sei zoen is weer begonnen voor al de activiteiten bij speeltuinver eniging De Paddestoel geves tigd aan de Lijsterbesstraat I8. De Paddestoel heeft een aantal wekelijks terugkerende activi teiten. Zo is er iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur een in stuif voor volwassenen (le den/donateurs 1,50, niet-le- den 2,00) en iedere dinsdag van I9.30 - 20.00 uur een handwerkclub voor volwasse nen (entree leden/donateurs 5,00, niet-leden 6,00). Ook de jeugd kan er terecht, bij voorbeeld op de woensdagmid dag, dan is er een jeugdinstuif voor iedereen tussen de 4 en de 12 jaar.Tijd: 13.30 t/m 15.00 uur. Entree leden/donateurs 1,25, niet-leden 1,75. Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er een kinderbingo. Kinderen onder de 7 jaar met begeleiding. Met de bingo is de entree voor leden 2,25 en voor niet-leden 2,75. Alle prijzen zijn inclusief drinken en snoep. Iedere donderdag kan er worden gedart door iedereen vanaf I6 jaar.Tijd: 20.00 - 23.00 ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl WADDINXVEEN - Een 30-jari- ge automobilist uit Waddinx veen werd op woensdag 3 ok tober, op de Burgemeester Trooststraat gecontroleerd op geeft een recital op het eerste het gebruik van alcohol. De man blies 470 Ug/I en kreeg een rijverbod van vier uur en een procesverbaal. Renovatie Nieuwbouw Restauratie Aan-/urttxxjw Verbouw Advisering Cortenhoeve 62 - 2411 JP Bodegraven 68 I addinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 10 OKTOBER 2001 WADDINXVEEN - Een 12-ja- rige fietser uit Waddinxveen heeft op 8 oktober aangifte gedaan van mishandeling door een nog onbekende man. De fietser reed rond 08.30 uur over het fietspad langs de Ger- stakker. Rijdend over het bruggetje tussen de Boekweitakker en De Akker werd hij door een ca. 30-jarige man aangespro ken over het fietsen op de brug. Toen de jongen aangaf dat hij op een fietspad reed werd hij op de neus gestompt. De fiet ser reageerde hier direct op met een trap in het kruis van de man. De fietser liep een pijnlijke en opgezette neus en hoofdpijn op. Striptekenaar Peter Koch gaf vorige week woensdag een theek. het Anne Frank-centrum.Tevens wordt er onderweg een koffie- stop gehouden bij ’Het Hoekse Hout’. De kosten voor deelna me zijn 5,50 per persoon (in clusief 3 consumpties). Alle en thousiaste fietsers vanaf 55 jaar en ouder zijn van harte welkom. Het is niet nodig om zich van te voren op te geven, inschrijven kan op de dag zelf. Het nieuwe seizoen start in april 2002. In drukbezochte workshop in de Waddinxveense biblio- (Foto: Artistic Art/Uesbeth van der Vis.) op vrijdag 12 oktober 2 00 1 5." Interesse in een nieuwe uitdaging? Kijk dan op www.plussupermarkt.nl/diwa OPLAGE15.300 EXEMPLAREN Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. Overslag 14, 2771 CE Boskoop Tel. (0172) 23 56 66 WADDINXVEEN -.Vrijdag I2 oktober beginnen de Taizé-vie- ringen weer in de Sint Victor- kerk. Om I9.30 uur begint het inzingen, de viering om 20.00 uur.Via de zij-ingang kunt u de kerk binnengaan. Iedereen is van harte welkom. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN REIS- EN PASSAGEBUREAU Zijde 8 2771 EN Boskoop K

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1