Landelijke politie dag bij KLPD geslaagd Deze Week ivolst. /Vr.ii'oit show QQB00T PRAXIS Bodemsanering Alpherbrink krijgt vervolg |LET OPl 499 Rommelmarkt en kledingverkoop 55-jarig huwelijk echtpaar Van Vuuren-Riedemans 21 oktober geopend rZdi IrlfHi Omgaan met het verlies van je man REGIO - De RIAGG Midden Holland geeft een cursus onder de titel ’Verlies en dan verder’ voor weduwen van zestig jaar en ouder, die langer dan één jaar, maar korten dan zes jaar weduwe zijn. Deze cursus be staat uit een serie van tien bij eenkomsten die bij elkaar ho ren. Er kunnen maximaal acht vrouwen aan deelnemen, de kosten bedragen 50,- inclu sief schriftelijk materiaal. Een nieuwe serie van tien bijeen- ROOIWIJN L Automobilist Sfeervol Sfeervoller. Bingo voor senioren GOUDKADE 1-4, GOUDA ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS krijgt klappen OOK vooruw fiscus black Henk Binnendijk spreekt in Zevenhuizen van der linde DAGSTUNT duijkendijk 4 ■L. v Riool Melkhandel Herfstvakantie Sport bos CARWASH MHHIi WOONSFEER l bij Duijvendijk Wonen! A.S. ZONDAG NEELEMAN V car comfort 't Keldertje APPARATEN >4 L WOENSDAG 17 OKTOBER 2001 Het mooie weer trok vele bezoekers naar de open dag van de politie. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) A LIFE LESS ORDINARY BeoVision Avant RF f BANG 8 OLUFSEN f www. woo nsfeer.nl bekijk voor up-to-date informatie onze website! 41 'i i "KROMME GOUWE" a Tijdloos design, de gehele maand oktober te bewonderen tijdens de Artifortshow in onze winkel. De herfst is in onze bol geslagen... Geniet nü van de sfeervolste herfstaanbiedingen! Wat zijn de activiteiten in de herfstvakantie? Kinderen kunnen zich weer goed vermaken. Een overzicht staat ver derop in de krant Groeneweg doet goede zaken Melkboer Kool heeft zijn vak vaarwel gezegd en daarmee verdwijnt ook een stukje degelijke ambacht uit Waddinxveen Het buitengebied wordt binnenkort ook aangeslo ten op het riool. Nu is de vraag wie de re kening gaat betalen. KERSWEG OOST 185 2741 HD WADMNXVEEN TEL: (0812) 64 00 72 4 I ONDERHOUD I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES de twee locaties. Wel waren er enkele demon straties van surveillancehon- den van de Divisie Spoorweg politie van het KLPD, alsmede een bevrijdingsdemonstratie van een eenheid van de Brandweer Waddinxveen. Naast de diverse surveillance- voertuigen van de Verkeers politie waren er ook enkele voertuigen van Rijkswaters taat, de ANWB Wegenwacht en een kraanwagen van takel- bedrijf Den Dijker aanwezig. Het publiek kon weer mee doen aan een prijsvraag. Voldoende belangstelling was er ook weer voor de zoge naamde FATS-wagen, een in teractief vervoermiddel waar in deelnemers met een speciaal pistool op een beeld plaat konden schieten.Tevens werd er het nieuwe kenteken- controlesysteem CATCH-Ken de Kia-dealer voor de regio Waddinxveen. Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 35 48 85 TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 te.rk /set 0-e.te.re merk! Wilhelminastraat 46, Bodegraven Tel. 0172 612 828 WADDINXVEEN - Bij vele politiebureaus in het hele land werden afgelopen zaterdag open dagen georganiseerd. Zo ook in Waddinxveen bij het politiebureau aan de Limaweg en bij de Verkeerspolitie Unit Waddinxveen aan de Brede- weg. Net als vorig jaar was er bij het KLPD over belangstel ling niet te klagen, ondanks het feit dat er deze keer geen ME-voertuigen reden tussen Vb/op keus - Volop voordeel! KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 gedemonstreerd. Dit systeem kan bij ’bumperkleven’ de on derlinge afstand tussen twee voertuigen meten en vastleg gen. Uiteraard was er een op stelling van een Radareenheid langs de Bredeweg, waar het publiek getuige was van een snelheidscontrole. Deze keer echter zonder gevolgen voor de automobilisten. De KLPD kan terugzien op een geslaag de dag. WADDINXVEEN - Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, afdeling Seniorenwerk organi seert op dinsdag 23 oktober een bingo-avond in het Anne Frank-activiteitencentrum (J. van Bijnenpad I). De zaal gaat open om 19.30 uur, de bingo begint om 20.00 uur. De kosten zijn 4,40 voor een plankje of 5,40 voor twee plankjes voor 7 ronden, inclusief een kopje koffie. Er zijn mooie prijzen te winnen. Deze activiteit is toe gankelijk voor alle 55-plussers in Waddinxveen. steren naar wat Hij wil. Een ie der die meer wil horen over het gebed en/of daarover vra gen heeft, is van harte uitgeno digd. De avond wordt gehou den in het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat 106 in Zevenhui zen. Het begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.15 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Ter bestrijding van de onkosten zal 5,- entree worden gevraagd. Voor infor matie: Mark Ineke van de La- gemaat, tel. 079-6931520 of mpl@solcon.nl. AutoX.— snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: bij de Gruijter in Woerden, de Coöperatie in Rotterdam en de laatste 12 jaar van zijn ar beidzame leven bij de Spar in Zevenhuizen. Vanaf zijn pensionering kan hij eindelijk wat meer tijd beste den aan zijn grote hobby ’het schaken’, waar hij zich vanaf zijn 14e jaar al mee bezighoudt. Mevrouw van Vuuren heeft in de periode dat haar man in In- dië was administratief werk verricht. Zij heeft ook veel bij zangver enigingen gezongen. De laatste tijd bezoekt zij graag deWelzijnsavonden die worden georganiseerd. Beide echtelieden hebben een goede gezondheid en hopen nog lang van elkaar te mogen genieten. WADDINXVEEN - Vrijdag 12 oktober vond omstreeks 18.00 uur een conflict plaats op het Koningin Wilhelminaplein. Een 21-jarige automobilist uit Den Haag werd volgens getuigen door de inzittenden van een andere auto geschopt en gesla gen. De Hagenaar is met hoofd wonden naar het Bleuland zie kenhuis vervoerd. De politie stelt een onderzoek in naar de daders en de exacte toedracht van het conflict. WADDINXVEEN - Stichting De Gouwebloem organiseert op woensdag 24 oktober van 13.30 uur tot 16.00 uur een verkoop van kleding, schoenen en boeken. Op zaterdag 27 ok tober houdt De Gouwebloem van 9.30 tot 14.30 uur een rommelmarkt. Met verkoping Burg. Colijnstraat 1 2771 GC Boskoop Tel. (0172)21 24 67 Fax (0172) 21 84 66 van eigen handwerken, hobby- materiaal, antiek en oliebollen. Locatie: in het gebouw van Stichting de Gouwebloem, Tol lenslaan I6I. Alles wat goed verkoopbaar is (behalve grote meubelstukken) kan met bren gen op zaterdag 20 oktober van 9.00 - 12.00 uur. (vanaf 10.00 uur is alleen de Praxis geopend) LEEN BAKKER' de werkzaamheden betrokken en heeft er een website voor opgesteld. Ook voor haar komt er met het vervolg weer werk aan de winkel. „Ja, de website is weer up to date en we zullen er weer bovenop zitten met fo to’s, feiten en nieuws.” Het einde van het sanerings project is wel in zicht. Zo heeft de gemeente het speeltuintje aan de Alpherbrink opgeknapt door nieuwe speeltoestellen te plaatsen. De groenvoorziening moet daar nog wel worden uit gevoerd. „Maar de kinderen kunnen in elk geval weer na ne gen maanden spelen”, aldus Kitty.” De speeltuin aan het Spui is nog wel bezet door op- slagcontainers, die kinderen moeten nog even wachten. Maar de aannemer en de direc tievoering hebben toegezegd te overwegen op beide speeltui nen een nieuw speeltoestel te plaatsen. Het project zal waarschijnlijk met een bijeenkomst worden afgesloten. De website die dan niet meer nodig is zal op CD- Rom worden gezet, daarvan krijgen de direct betrokken buurtbewoners een gratis exemplaar. De website is te vin den op www.bodemsanerin- galpherbrink.nl WADDINXVEEN - De bewoners van de Waddinxveense Oostpolderwijk hadden al te maken gehad met een ver traging van het bodemsaneringsproject, daar komt nu nog een vervolg aan. Afgelopen week kregen de buurtbe woners een brief in de bus van Gedeputeerde Staten met de mededeling dat opnieuw enkele tuinen op de schop gaan om een restverontreiniging te verwijderen. Menu Frisse garnalensalade Kotelette overgoten ZEVENHUIZEN - De geza menlijke werkgroepen Mannen in Beweging, comité Zevenhui- zen-Moerkapelle en Vrouwen voor Gods Koninkrijk organi seren een avond voor mannen en vrouwen. Op vrijdag 2 no vember zal Henk Binnendijk, oud medewerker van de EO, spreken over het thema Ora est labora, (bidden is werken). Tijdens deze avond zal blijken dat een goed gebed nooit je ei gen verantwoordelijkheid opzij schuift, maar dat het hierbij wel belangrijk is om je éérst op je Schepper te richten en te lui- ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgülden-munten) /AiitaX snelservice Cocnecoop 397. WaWinneen Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Zijde 30 2771 EN Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172-21 21 68 Weekblad voorWaddi BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- WU KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: A WADDINXVEEN - Op 18 sep tember was het 55 jaar geleden dat het echtpaar W. van Vuuren - Riedemans in het huwelijk zijn getreden. Omdat zij toen nog genoten van hun verblijf in hun caravan op een camping in Dirksland, is het bezoekje van burgmeester Jonkman en zijn vrouw om de felicitaties en die van het ge meentebestuur over te brengen, tot 17 oktober uitge steld. De heer en mevrouw Van Vuur en zijn beiden geboren en geto gen in Waddinxveen. In 1946, vlak voor het vertrek van de heer Van Vuuren naar ’Indië’ (deeluitmakend van de eerste lichting dienstplichtigen) zijn zij in het huwelijk getreden. Na zijn terugkomst in 1949 is de heer van Vuuren na wat ver kenningen op de arbeidsmarkt, in de levensmiddelenbranche terechtgekomen: onder meer komsten start op dinsdagoch tend 15 januari van 10.00 tot 12.00 uur in het RIAGG ge bouw aan de Ronsseweg 225 in Gouda.Voor de start van de se rie vinden individuele kennis makingsgesprekken plaats. Op geven kan van maandag t/m donderdag van 9.00 - 12.00 uur bij Renske van Rooijen, tel. 0182-682326. Voor meer in- formtie: begeleiders Janine Olk en Martina van en Broek op telnr. 0182-516422. AutöN snelservice Coenecoop 397. Waddmneen. Tel. (0182)61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.Ou uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) I,— INTERIEURVERZORGING Dorpstraat 38 Waddinxveen TeL (0182) 61 23 73 Burg. CoUjnstraat 3 t/m 7 Boskoop TeL (0172) 21 25 44 met braadjus Kaneelparfait met slagroom 32,50 ••plus Het gaat om een aantal wonin gen aan de Oostpolderweg. Sommige van hen hadden deze zomer al een waarschuwing ge kregen dat mogelijk ook bij hen de graafmachines aan de slag zouden gaan. Tijdens de vorige saneringswerkzaamheden trof fen de uitvoerders namelijk af- valmateriaal in een bouwput aan, waardoor het vermoeden rees dat er mogelijk een stort plaats van de voormalige Kempkes fabriek onder de grond zou zitten. Een onder zoek werd gestart. De uitslag kwam enkele weken geleden binnen en daaruit bleek dat het bij de Oostpol derweg niet om dé stortplaats ging waar de opdrachtgever aan dacht. Wel troffen ze een restverontreiniging aan (mine rale olie) die nu ook verwijderd moet worden. Eind oktober wordt daarmee gestart. Verwacht wordt dat de werk zaamheden nog voor het einde van het jaar afgerond zullen worden. In dat geval heeft de sanering ruim twee keer zo lang geduurd als aanvankelijk was gepland. „Vijf maanden had de provincie ervoor uitgetrok ken”, herinnert Kitty van Bar- neveld-van der Welle zich. Zij is als buurtbewoonster actief bij oktober 2001 Interesse in een nieuwe kans? Kijk dan op www.plussupermarkt.nl/diwa (vanaf 11.00 uur Trendhopper en Leen Bakker) Alleen op vrijdag 19 Zuid-Afrikaanse letsie Anders, fles a 70cl Wfc*’t 1;^ ONDERWEG 8 WADDINXVEEN WWW. M ANNEKES. NL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1