c Huis Artsen Post Deze Midden-Holland Week in december van start duiivendiik b rsiïwrrai TOBOOT praxis LABEL bij Duijvendijk Wonen! design Gerard van den Berg ::plus Cl Soirée van Accent LET OP Alliance Fran^aise D66: inwoners kritisch over onderhoud openbaar groen |T| |7[}j GJJXIIaZQZI T3 6c bos De mooiste vloer heet Wicanders KERSTBUFFET ka NEELEMAN Naar Amerika GOUDKADE 1 -4, GOUDA Familie geschiedenis Sport SRA sinds 1993 car comfort LANGEVELD a) SIGTERMANS VERVANGING INBOUW- APPARATEN ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS van der linde 't Keldertje look voor uw [BAGAGE pBOX Weekend diensten regionaal opgevangen WADDINXVEEN^ Word brandweervrouw- of man Interesse? Bel (01 82) 62 45 11 (tijdens kantooruren) A.S. ZONDAG (18 NOVEMBER) GEOPEND! h Alleen a.s. zondag voor iedere klant bij de Trendhopper een set van 4 moderne trendy placemats cadeau! Spaar mee voor een GRATIS boodschappenpakket "ƒ50.- TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN D66 overhandigde afgelopen week de groenfolder aan wethouder Dijksterhuis. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van derVis.) A LIFE LESS ORDINARY II 1414:1 141 BeoSound 3000 BANG &OLUFSEN I CARWASH 2e kerstdag "KROMME GOUWE" ■*W O N E WICANDERS 2.865,- voor 2.435,- High Noon 2,5 zitsbank in rustical leder Voor Kees en Elsbeth komt de uitvoering van hun droom een stapje dichterbij.Vrijdag ver trekken ze naar Amerika waar Kees een vliegop- leiding gaat volgen acties evenredig verdeeld over de wijken. Enkele wijken springen eruit, met name twee wijken in Waddinxveen Noord, de Vondelwijk en Groenswaard III en de nieuw ste wijk van Waddinxveen, Zuidplas 90. Verder blijkt het ’zichtgroen’ (Coenecoop, K.W. Singel, Sniepweg bij Bibe- ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES perfect bewaard gebleven mid deleeuws vestingstadje, in het gebied La Dombes met zijn hon derden meertjes, bekend als het belangrijkste zoetwatervisge- bied van Frankrijk. Nicole van Seggelen, présidente d’Alliance Fran^aise d’Apel- doorn, geboren in Lyon, zal haar lezing met dia’s ondersteunen. Entree leden/cursisten: gratis op vertoon van de carte nationale AF. Introducés: 10,-. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. Tel. (0182) 61 23 73 Tel. (0172) 21 25 44 aan de bewoners van Wad dinxveen en aan het leefkli maat in ons mooie groene dorp.” Het boekje met reac ties is aangeboden aan Wet houder Dijksterhuis. Voor be- verkrijgbaar bij D66 Waddinx veen. (e-mailadres: D66: in- fo@d66waddinxveen.nl, inter netadres: www.d66waddinxveen.nl) De Kia-dealer voor de regio Waddinxveen. Foxy fauteuil in rustical leder Van der Torren is een Waddinxveense familie die niet snel vergeten zal worden. Vorige week kwam er een boekje uit waarin de diverse fami lieleden beschreven wor den. Be Fair behaalde een l-l eindstand tegen Siveo uit Zegveld Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172-21 66 54 Telefax 0172-21 Weekblad voor Natuurlijk spreken wij üw taak ondernemer tot ondernemer! Met 'accountant-'accent op bdasöngbesparing en (nabije) toekomst Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 lange tiende www.duijvei ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - (o.;-en) [Fr.1 (w.g.) taalklank, 4 nadruk (in alg. toepassing). BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: 54e JAARGANG nr. 2775 t-crfc Aet merfc./ Wilhelminastraat 46, Bodegraven Tel. 0172 612 828 Volop keus - Volop voordeel! KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 den. In mei 2001 zijn honder den folders verspreid om po sitieve of kritische reacties te peilen over het onderhoud van het openbaar groen. De reacties zijn ontvangen in de periode mei-juli 2001. Alle re acties zijn letterlijk weergege ven in een boekje, gesorteerd per wijk. Veranderingen die na die tijd zijn opgetreden zijn hierin niet meer verwerkt. INTERIEURVERZORGING Dorpstraat 38 Waddinxveen Burg. Colijnstraat 3 t/m 7 Boskoop J^jrAutoV- snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Burg. Colijnstraat 1 2771 GC Boskoop Tel. (0172) 21 24 67 Fax (0172) 21 84 66 van 7.795,- voor 6.695,- w (vanaf 11.00 uur Trendhopper) (vanaf 10.00 uur is alleen de Praxis geopend) Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon 0172 - 21 57 40. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a (ITC-terrein). www.lensaccnl WADDINXVEEN - D66 heeft een boekje gepubliceerd met de resultaten van een enquête naar het onderhoud van het openbaar groen in Waddinx veen. Van 61 respondenten zijn in totaal 138 reacties ont vangen. Hiervan zijn 19 reac ties positief en 119 kritisch tot ronduit negatief. Diverse locaties zijn meer dan één keer genoemd. In totaal zijn circa 100 specifieke locaties in Over het algemeen zijn de re- Waddinxveen genoemd. D66 is al geruime tijd be zorgd over het ’groene’ ka rakter van Waddinxveen.Tij dens de Gemeentedag 2000 zijn handtekeningen verza meld voor beter onderhoud van het openbaar groen, op basis van foto’s van plaatsen die verbeterd moesten wor- lot etc.) beter onderhouden te worden dan het onopval lende groen in de wijken (Waddepad, achter de Groe- nezoom, Kuiper Rietberg- plantsoen etc.) Als het aan D66 ligt worden de resultaten langstellenden is het boekje besproken in de raadscom missie voor openbare ruimte en milieu (ORM) en worden alle honderd locaties op een actielijst geplaatst en met ho ge prioriteit verbeterd. Duo- raadslid Albert Grooten: „Wij willen met dit boekje een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte en hopen dat er nu ook daadwerkelijk verbete ringen zullen optreden. Voor al op de genoemde locaties en ook elders in Waddinx veen. We zijn dit verplicht WADDINXVEEN/REGIO - Op maandag 3 december gaat in Gouda de HuisArtsenPost Midden-Holland (kort weg HAP) van start.Voor de hele regio staat vanaf die da tum een team van artsen klaar hulp te bieden in de avon den, ’s nachts en in het weekend. Doel van de nieuwe dienstregeling is om huisartsenhulp buiten kantooruren efficiënter te laten verlopen. Een echt houten vloer met een kern van echt kurk staat voor een natuurlijke en comforta bele vloer. Een Wicanders vloer is tevens praktisch, door de duur zame toplaag hoeft deze nooit geschuurd of gelakt te worden. Dus de doorslijtgarantie van 10 jaar is natuurlijk ook comfortabel. Eind vorig jaar kregen de huis artsen het verzoek van de Re gionale Huisartsen Vereniging (RHV) om na te gaan wat er in Midden-Holland mogelijk zou zijn op het gebied van huisart senhulp tijdens avonden, nach ten en het weekend. Huisart senhulp ’buiten kantooruren’ is de laatste jaren een groot pro bleem geworden. Het aantal huisartsen in Nederland is da lende waardoor de belasting voor de huidige groep huisart sen is gegroeid. Bovendien wor den steeds meer vrouwen huis arts. Het huisartsenvak moet te combineren zijn met een gezin. Parttime werken wordt, ook bij mannen overigens, steeds ge bruikelijker. Daarnaast is het zo, dat steeds vaker buiten kan tooruren een beroep wordt ge daan op de huis arts. Een groep enthou- siaste huisartsen is aan de slag gegaan om te kijken hoe huisartshulp bui ten kantooruren efficiënter kan worden geregeld. Alle honderd huisartsen in de regio Midden-Holland werd ge vraagd om alle telefoontjes en visites na vijf uur ’s middags en in het weekend bij te houden. De respons was groot. Meer dan 90% van alle contacten werd geregistreerd. Op basis van dit onderzoek werd nage gaan hoe druk het buiten kan tooruren is en hoeveel artsen en doktersassistentes er werke lijk nodig zijn. Het resultaat van alle inspannin gen is een centrale dienstrege ling met de HuisArtsenPost in Gouda als hoofdkwartier. Een wisselde team van artsen staat buiten de kantooruren klaar om spoedeisende hulp te verlenen in een groot gedeelte van Mid den-Holland: Gouda, de Krim- penerwaard (behalve Krimpen a/d IJssel), Schoonhoven, Ca- bauw, Moordrecht, Zevenhui zen, Moerkapelle, Bleiswijk, Waddinxveen, Bodegraven, Zwammerdam, Nieuwerbrug, Driebruggen, Waarder, Haast recht, Oudewater, Polsbroek en Reeuwijk. In totaal honderd huisartsen en 230 duizend pa tiënten. Inmiddels is er bij notariële akte een coöperatie opgericht en is de voormalige gynaecologiepoli aan de Jan van Beaumontstraat 4 in Gouda ingericht om dienst te doen als HuisArtsenPost Midden-Holland. De Waddinx veense huisarts Van Vliet is groot voorstander van de huisartsen post. Volgens van Vliet heeft de nieuwe dienstregeling voorde len zowel voor de huisartsen zelf als voor de patiënten. „Voor de patiënten is de dienstdoende arts beter herkenbaar en vind baar. Er is één telefoonnummer en de patiënt krijgt altijd iemand aan de lijn. Geen antwoordappa raten en gezoek meer. En de pa tiënt krijgt een uitgeslapen huis arts voor zich, dat is voor beide partijen goed. Een huisarts hoeft nog maar een paar nachten per jaar te werken, dat is een grote ontlasting.” Het is de bedoeling dat patiën ten zoveel mogelijk worden ge holpen op de HuisArtsenPost zelf. „Wij vragen mensen om naar de post te komen”, vertelt Van Vliet. „Daar hebben we alle gegevens. Voor wie om medi sche redenen niet langs kan ko men, komt de huisarts naar de patiënt toe.” De afstand moet geen groot probleem zijn, schat Van Vliet in. Wel zitten de artsen om de tafel met het Patiënten Platform en de verzekeraar om te praten over moge lijkheden voor aanvullende ver voersvoorzieningen voor men sen die niet kunnen reizen. Een paar maanden na de start van de HuisArtsenPost zal wor den geëvalueerd of alles volgens plan verloopt. De verwachting is dat het aantal huisartsen, dat te gelijkertijd dienst doet, op den duur wel verminderd kan wor den. Er is ruim gerekend om vol doende ’bemand’ te zijn. Bin nenkort zullen de mensen in de betreffende gebieden een infor matiefolder uitgereikt krijgen, waar de HuisArtsenPost nog eens wordt uitgelegd. Het nieu we telefoonnummer van de HuisArtsenPost is: (0182) 322488. Dit nummer is pas van af 3 december actief. ZAirtoN snelservice Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) ZOETERMEER - Alliance 2 Fran^aise Boskoop, Waddinx- veen en Zoetermeer, organi seert, donderdag 22 november H een soirée in de aula van het Oranje Nassau College, Clau slaan 4 in Zoetermeer. Aanvang 20.15 uur. De zaal is open vanaf 20.00 uur. Het thema van deze avond is: Les alentours de Lyon door Mme. N. van Seggelen. Een denkbeeldige wandeling om Ly on en haar omgeving te leren kennen. We zien de steegjes van Vieux Lyon stammend uit de Re naissance en de wereldberoem de zijde uit een moderne we ll reldstad. We maken excursies, in het bijzonder in de Beaujolais en i naar Pérouges, een klein maar ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) AutoX snelservice Coinecoop 3S7 Waddinmen. Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) 68 ïddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle - WOENSDAG 14 NOVEMBER 2001 KERKWEG OOST 185 2741 HD U XDDINXVEES TEL: (0812) 64 00 72 A addinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN ad voo cc- cvctc^e-b^e-ccLe. -V in M'.'T-F. ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1