VOof Windturbine in Gemeente en burgers keuren Deze Waddinxveen wijken op kwaliteit openbare ruimte Week komt stapje dichterbij I Primera Geniet van de schittering van deze gouden schakelarmbanden, onweerstaanbaar voor altijd. Daarom, Diamonde MB00T PRAXIS 12t DLUCI GRATIS 50.- 1 W Wij zijn nieuwe geopend LET OP Accepteren rJHïlUfrai LEEN BAKKER' «■I 'op zoek naar medewerkers FISCUS black BOX Inbraken in z i cnoo GOUDKADE 1 -4, GOUDA ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS woningen PCW: „Liefst skyline van windturbines” auteuil i Alcantara 795,- ^een fratsen. Dat scheelt. fli ai Realisatie bos Twijfel 11^1 kroes interieur CARWASH A.S. ZONDAG 1 december Weerbaar Waddinxeen Hoge Nood UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0181) 21 96 12 TUINONTWERPEN EN ANDERE VAN STICHTING BOSKOOP CREATIEF Info (0172) 21 22 74. SRA lid sinds 1993 NEELEMAN LANGEVELD el SIGTERMANS car comfort INBOUW* APPARATEN WOENSDAG 12 DECEMBER 2001 DIAMONDE TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN ZArrta snelservice HEERLIJK WARM... ...sinds we irisette ontdekten! irisette Spaar mee voor een boodschappenpakket SticHting 1 7) adviseurs in modern wonen zip wij op zoek naar vroege vogels zoeken wij medewerkers de hete dag A LIFE LESS ORDINARY BeoSound 1 BANG 8.OLUFSEN voor de broodafdeling. voor de vlees/vleeswaren afdeling, voor de vulploeg "KROMME GOUWE" Het gebouw van Concordia verkeert in Hoge Nood en daarom vraagt de vereniging de aandacht van de raadsle- den3 0.25 crt briljant van 1450,- voor1155,- 524,-) 0.50 crt briljant van 2435,- voor 1950,- (€885,-) Cl000 Van Mourtk is deelnemer aan supermarkt van het jaar KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: 108121 64 00 72 J genwoordigers van de pro jectgroep Beeldkwaliteitsplan (waarvan o.a. 2 raadsleden op persoonlijke titel en I wijkbe- woonster). Voor Kitty van Barneveld-van der Welle, voorzitter van I ONDERHOUD I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES Wijk- en buurtbeheer Oost- polderwijk, was de opkomst van de wijkbewoners belang rijk. Behalve dat de beoorde ling van alle deelnemers over de wijk in de eerste plaats een wijkoverstijgend beeld zullen opleveren waar men vanuit de projectgroep Beeldkwaliteitsplan mee uit de voeten kan, zijn de gege vens ook bruikbaar voor de onlangs doorgestarte com missie Wijk- en buurtbeheer Oostpolderwijk. Over enkele weken zullen de bewoners van de Oostpolderwijk actief benaderd gaan worden. „Wil len we samen met de ge meente verbeteringen in de wijk aanbrengen, dan moeten we weten wat er speelt en daar hebben we elkaar voor nodig”, aldus Van Barneveld. KONINGINNEWEG 11 d BOSKOOP 0172-212506 Op de donderdag en vrijdag Een lokale partij is opgericht en doet mee aan de verkie zingen op 6 maart Zie elders in deze krant Rijneke Boulevard Zoeterwoude Tel. (071) 341 38 61 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) VERKNAL JE LAATSTE GULDENS BIJ VUUR WERK FOLD ER INDE WINKEL VERKOOP 28-29-31 DEC. c ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Cl000 Van Mourik tel Wtó) fö- (0102) BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: 9 (overg.; accepteerde) 1 aannemen: een uitnodiging, een benoeming 2 syn. dulden, verdragen. te-rk if 6tf-crc mtrk! Wilhelminastraat 46, Bodegraven Tel. 0172 612 828 WADDINXVEEN - De ge meente Waddinxveen trok af gelopen week samen met buurtbewoners en andere groepen door drie wijken om de kwaliteit van de openbare ruimte te beoordelen. De di verse groepen keken daarbij naar het huidige groen, de verharding, het straatmeubi- lair en dergelijke in de wijken Groenswaard, Zuid en Oost polderwijk. Bij elke schouw konden de deelnemers een lijst invullen waarbij de cijfers van 0 tot en met 10 werden gevraagd. De Oostpolderwijk kan in ieder geval op het punt van rol- stoelvriendelijkheid een stuk beter, zo vindt wijkbewoon- ster Paula Raijmakers. Zij stuit regelmatig op hinderlijke drempels als zij met haar ge handicapte dochter Carmen (I4) door de wijk rijdt. „Ik heb 4 of 5 keer een nul inge vuld, ik vind het namelijk in en in triest. Het is echt heel lastig voor mijn dochter om in de wijk te rijden, overal liggen er hoge stoepranden. Sommige pun ten zijn soms zelfs ronduit ge vaarlijk omdat er auto’s op in ritten staan waardoor ze niets kan zien”, vertelt ze na de schouw. Tevreden was Raijmakers in ieder geval wel over het ini tiatief van de gemeente: „Ik ben blij dat ik heb meegedaan en zeer tevreden dat de ge meente deze aanpak heeft ge kozen.” Naast mevrouw Raij makers waren ook aanwezig I4 bewoners vanuit de Oost polderwijk, twee vertegen woordigers namens het Ou derenplatform (waarvan I wijkbewoner), één vertegen woordiger van politie Hol lands Midden (tevens wijkbe woner), één vertegenwoordiger van Woonpartners Midden-Hol- land, vijf vertegenwoordigers van de gemeente (waaronder de wethouder), en vier verte- Volop keus - Volop voordeel! KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 SSSt.;.: ixveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Onze wdt r-rw- r.^s r® dag gevttM, ochands veis en urni ven. er s a-.wds met faftadenwswaterL Gp deze monter 1 ajn we Zn ©p nxjfixnr hti vufert er» 1 Mant nm p*eö$ fic j| www.robertdenhaag.nl WADDINXVEEN - Op de dag van woensdag 5 december werd er ingebroken in een wo ning aan de Bosboom Tous- saintsingel en de Wingerd. Om binnen te komen werd een deur en een bovenlichtje open gebroken. Uit de woningen is fotoapparatuur en zijn porte monnees en diverse waardepa pieren gestolen. (vanaf 10.00 uur is alleen de Praxis geopend) addinxvee -- ,54aJAARGANG nr, 27791 C OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN zoeken wij jonge mensen sfie graag 's avonds met plezier willen werken Als jij makkelijk uit de veren kunt komen en tussen 6.00 en 8.00 uur 's ochtends wil werken staat hier een passende vergoeding tegenover. Daarnaast zijn andere werktijden bespreekbaar. Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon 0172-21 57 40. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a (ITC-terrein). www.lensacc.nl mag niet voor bedrijven wor den bebouwd. De komst van windturbines past goed in de doelstelling van de Rijksoverheid, zij wil in 2020 tien procent van de energie op een duurzame manier leveren. Windenergie is op dit moment één van de meest rendabele manieren om duurzame ener gie op te wekken en heeft dan ook de voorkeur voor de over heden. Mocht het Regionaal Windenergieplan Midden-Hol- land worden uitgevoerd, dan kunnen daar 22.500 huishou dens jaarlijks van duurzaam op gewekte elektriciteit worden voorzien. De opgewekte elek triciteit bedraagt dan 12,5 pro- De windturbines staan er ove rigens nog niet, eerst moeten allerlei procedures nog worden doorlopen en zal er apart een besluit vallen voor dat er ge bouwd gaat worden. Bovendien moet de vraag vanuit de markt komen, want zelf zet de ge meente er geen turbines neer en is ook geen eigenaar van de grond. De vereniging Windvogel gaf al aan dat zij één van de markt partijen wil zijn en heeft daar over al contact gehad met de projectontwikkelaar. WADDINXVEEN - Waddinxveen krijgt mogelijk een windturbine binnen haar grenzen. Gelegen langs de Al 2 ten westen van de spoorlijn heeft een onderzoekscom missie een geschikte locatie gevonden (Distripark) die voorlopig aan de eisen voldoet. Dat staat beschreven in een Regionaal Windenergieplan Midden-Holland waar aan tien gemeentes in de regio meewerken. Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) /AutOX snelservice Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Bezoek donderdag 13 december onze Eet- Proefavond. De winkel geheel in kerstsfeer met volop lekkernijen. Leuk om ideeën op te doen voor uw kerstdiner. Wij zijn geopend tot 21.30 uur Juweliers Passage 234 Waddinxveen, tel. 0182-617868 Pr. Hendrikstraat 23 Bodegraven, tel. 0172-613612 Hesseplaats 5 Rotterdam-Ommoord, tel. 010-4215503 Reigerhof 68 te Nieuwerkerk a/d IJssel cent van de to tale huidige elektriciteits vraag in de tien gemeenten. js v.a. (vanaf 11.00 uur Trendhopper en Leen Bakker) De WD probeerde nog enkele argumenten aan te voeren om het plan in twijfel te trekken. „Uit landelijke artikels blijkt dat windenergie helemaal niet ren dabel is, bovendien belemme ren de turbines mogelijke uit breidingen van de bedrijven”, droeg WD’er Snelleman aan. Maar daar was de commissie, de wethouder en de werk groep energie van Platform Duurzaam Waddinxveen niet voor te porren, „dat het niet rendabel is, is verleden tijd”, sprak een lid van de werkgroep energie. „De huidige windmo lens zijn high tech en leveren veel meer op dan die van tien jaar geleden.” Ook de uitbrei ding van bedrijven is niet aan de orde, het betreffende terrein Ruim een jaar geleden ging de gemeente Waddinxveen ak koord met het opstellen van een Regionaal Energieplan. In dat plan werd gezocht naar lo caties in de regio die geschikt zijn wat betreft windaanbod, geluidbelasting, slagschadu- whinder, risico’s/radarhinder, natuur, netaansluiting en eigen dom. Distripark in Waddinx veen kwam goed uit de test. Trekvogels hebben daar geen route, geluidshinder is er mini maal en het stuk terrein is niet geschikt voor andere bebou wing. De windmolens moeten minimaal tien procent duurza me energie opleveren. De commissieleden van Open bare Ruimte en Milieu (ORM) waren op de WD na erg en thousiast over het plan. Zo wil de F. Bos (fractie Bos) zelfs nog liever meer dan 10 procent duurzame energie en mag er wat betreft PCW- fractievoorzitter B. van der Roest wel een skyline van prachtige windturbines ver schijnen. Ook D66, PvdA en CDA zijn voorstander en advi seerden een snelle uitvoering. --/AutoV P snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: I Cl000 Van Mourik blijft groeien, I wil jij met ons mee groeien in een I branche met toekomst? Samen Ik te warm, Ellen te koud, nooit waren we het eens in bed. Dankzij ons Irisette donsdekbed sla pen we nu allebei lekker, het hele iaar door. Met het unieke doorknoop- systeem stel je zelf je eigen dekbed samen. De een dik, de ander dun. Allebei je eigen deel en toch onder één dekbed. de droomwereld tassen welterusten en goeiemoi Zijde 30 2771 EN Telefoon 0172-21 66 54 Telefax 0172-21 21 68 Weekblad voorWaddi Carmen Raijmakers woont in de Oostpolderwijk en stuit regelmatig op problemen. Haar moeder gaf deze knelpunten aan tijdens de schouw in de Oostpolderwijk. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) lel: (on2)2U5M INTCpiÈu^^RZCT?GING c - c Creatief c e c- c - ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1