Beeldkwaliteit: Fantasia en Boekenpret Deze Waddinxveen Week zijn niet meer weg te denken is standaard soms sober 4 I Op zoek naar een baan? VERBOUWINGS OPRUIMING NEMELIJK BOD! conicu Accent PLUS MBOOT Tuincentrum^ I Camelia gos [SHOWROOMKEUKENS] i ra 01 1 BLONK J^Vroegbloeiende udende heester 5,- I™ Dief steelt zonnebank bos Onder invloed 5,- Kennismaken Jongeren Bussluis Verkiezingen car comfort Verse Worst 1,5 kilo rijden ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS met materialen Uniekaas jong belegen vers van het mes Lezing: uithangborden en gevelstenen WADDINXVEEN - Het Histo risch Genootschap Waddinx veen organiseert op dinsdag 22 januari een lezing over uithang borden en gevelstenen, deze wordt gegeven door Jan van gent uit Zoeterwoude. Postco de, straatnamen en huisnum mers, we zijn er aan gewend. Heel anders dan wie in de ze ventiende eeuw een huisadres noteerde. Hij nam zijn toe vlucht tot een lange omschrij ving zoals ’op de soogenaemde Tesschelse kaay’, ’het sesde huijs van de Nieuwe Brug, voor het huijs waar de Vergulde Draak uithangt’. Met de invoe ring van straatnamen en de huisnummers maakte Napole on een einde aan deze bloem rijke omschrijvingen. Uithang borden en gevelstenen, voordien belangrijke oriënta tiepunten, veranderden daar mee in curiosa. Als men nu wandelt door de oude steden dan ziet men fraaie gebeeld houwde gevelstenen in allerlei voorstellingen en kleuren. Een groot deel van de lezing bestaat uit dia’s van uithangborden en gevelstenen die te vinden zijn in nederland. De lezing vindt plaats in het Anne Frank Cen trum (Jan van Bijnenpad). ook voor uw I MOBIELE COMMU NICATIE i SHOWROOM MOET LEEG! Kijk op www.burger-waddinxveen.nl Omdat u op de centen bent... Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 Nieuwerkerk aan den IJssel fl. 19.95 rBEL GRATIS^ 0800-0233535 voor adressen en ^openingstijden WOERDEN: Straat van Gibraltar 4, (naast McDonald’s). www.keukenconcurrent.nl s p L 54e JAARGANG nr. 2783 1 i V bij Duijvendijk Wonen! uur Bel voor een afspraak met Frank van Hoepen AA, telefoon 0182-51 40 99. Vestiging Gouda: Goudseweg 64- www.lensacc.nl Fantasia en boekenpret zijn n.et meer weg te denken bij de Waddinxveense basisscholen en peuterspeelzalen. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) Jongerenwerker Jacobs gaat samen met de jongeren aan de slag om de Jip Job bus uit te breiden. Natuurlijk spreken wij üw taal: ondernemer tot ondernemer! Met 'accountant-’accent op beiastingbesparing en (nabije) toekomst. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. Er moet een verkeersmaat regel worden genomen voor het Noordeinde. Maar welke dat wordt, daar zijn de politici nog niet over uit. De gemeenteraadsverkie zingen staan voor de deur, vanaf deze week vraagt het Weekblad elke week een partij om antwoorden te geven op 16 vragen. Deze week: D66 Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172 - 21 2. Weekblad voorW: Oï ra ■O o T5 Maandag-woensdag 9 00-18 00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 (o.;-en) [Fr.1 (w.g.) taalklank, 4 nadruk (in alg. toepassing). ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - WADDINXVEEN - De po litie hield op zaterdag I2 ja nuari rond 2I.25 uur op de Kerkweg Oost een 46-jari- ge automobilist uit Reeuw- ijk aan. De man werd er van verdacht met te veel drank op achter het stuur te zit ten. Een ademanalyse aan het bureau gaf de uitslag, 285 ug/l. In het verkeer is 220 ug/l. de limiet. De man kreeg een bon van 190 eu ro. Op maandag I4 januari rond 03.55 uur hield de po litie op de Kanaaldijk een 29-jarige automobilist uit Wapenveld aan op verden king van een te hoog alco holgehalte. Deademanalyse gaf de uitslag, 520 ug/l.Te gen de man is proces-ver- baal opgemaakt. alle leuke dingen daaromheen. „Dankzij het geld van de gemeente konden boeken, attributen en gezellige boekenhoekjes met een kastje en kruk jes worden aangeschaft. En ook hier wordt weer de band naar thuis gelegd. Ouders zijn heel betrokken en op ou deravonden kijken ze graag naar de leu ke boeken die ik uit de bieb meeneem", vertelt Janneke Hilhorst. Boekenpret heeft een netwerk, waarin allerlei instellingen die met activiteiten en zorg voor kleine kinderen te maken hebben meedoen. Hier zijn vertegen woordigers van de bibliotheek, Kreater, de Schoolbegeleidingsdienst, het consul tatiebureau, de vijf locaties van de Stichting Waddinxveense Peuterspeelza len en de particuliere speelzalen actief. In de wachtkamer van het consultatie bureau liggen boeken uit de bieb en veel informatie voor ouders van kleine kinderen die niet naar een peuterspeel zaal gaan. Elk jaar zijn er vier Waddinxveense peu- terweken. In die maand, met in 2002 I8 februari als begindatum, staat een boek centraal. Dit jaar was dat Dikkie Dik. Rond zo’n boek worden allerlei leuke dingen georganiseerd. „Toen we met Fantasia en Boekenpret begonnen wis ten alle betrokkenen dat het slagen van beide projecten tijd, energie en heel veel betrokkenheid zou vragen. Ieder een heeft zich tot nu toe perfect aan de afspraken gehouden. De peuters, kleu ters en basisscholieren varen er wel bij. Dus mogen we best een beetje tevre den zijn”, vindt de jeugdbibliothecaris.” Volop keus - Volop voordeel! KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 WADDINXVEEN - In een wo ning aan het Nicolaaserf werd tussen donderdag 10 januari 19.30 uur en vrijdag I I januari 08.15 uur ingebroken. Men kwam de woning binnen door de cilinder van een schuifpui open te breken. Binnen werd de gehele woning doorzocht. Weggenomen werd een zonne bank en een paspoort. De poli tie heeft een buurtonderzoek ingesteld. WADDINXVEEN - De beeldkwaliteit van Waddinxveen is overwegend basis en standaard is, soms zelfs sober. Dat is de algemene indruk dat het bureau Oranjewoud heeft opgedaan tijdens de eerste schouwen door het dorp. Uit eindelijk wil de gemeente komen tot een beeldkwali- teitsplan voor de openbare ruimte van Waddinxveen. Rapporten van Oranjewoud en bewoners moeten bijdra gen aan een breed gedragen gewenst beeld daarvan. addinxM OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN lange tiendeweg 56-66, gouda tel. (0182) 59 98 68 www.duijvendiikwonen.nl info@duijvendijkwonen.nl school motiveren en ervoor zorgen dat het enthousiasme blijft. Want Fantasia is een structureel project, een blijvertje.” Na de cursus is er vier keer per jaar boekenoverleg, daar wisselen de coör dinatoren informatie uit en geven ze el kaar tips en suggesties. Janneke Hilhorst leidt deze bijeenkom sten en heeft er een heel goed gevoel over. „Het loopt echt leuk. Alle zeventien Waddinxveense basisscholen zaten plot seling bij elkaar en dat klikte, meteen. De scholen kregen door het geld van de gemeente de kans hun eigen boe kencollecties te saneren en op te fris sen. Ouders zijn voor Fantasia ook heel be langrijk en ik merk op ouderavonden dat er veel interesse is.” Kreater kan Fantasia helpen bij beel dende verwerking van projecten die scholen zouden willen oppakken. Zo kan een boek door leerlingen worden omgewerkt tot een toneelstukje, dat ze kunnen opvoeren. Met steun van het samenwerkingsver band WOOP van de basisscholen en de provinciale instelling Kunstgebouw kun nen allerlei literaire activiteiten worden ontwikkeld en zijn programma’s op maat beschikbaar. Boekenpret, twee jaar geleden van start gegaan, is voor de kleintjes van nul tot vier jaar en dus een voorloper van Fan tasia. Alle peuterspeelzaalleidsters volg den een cursus. In de voorschoolse pe riode kan een heel klein kind al vertrouwd raken met lezen, boeken en Geldig vanaf 7-1-2002. Niet in combinatie met andere acties. Alleen bestemd voor particulieren. WADDINXVEEN - Stichting Waddinxveens Welzijnswerk organiseert al een aantal jaren de cursus 'Kennismaken met materialen’ voor senioren. Op maandag 2I januari en woens dag 23 januari gaan er weer twee groepen van start. Deze handvaardigheidscursus, die wordt gegeven in het Anne Frank-activiteitencentrum (Jan van Bijnenpad), duurt tien we ken. Elke twee weken wordt er een nieuwe techniek aange reikt. Deze keer zal er o.m. aan dacht worden besteed aan Pa sen. De kosten voor deelname bedragen 4,55 per keer. Er is zowel op de maandagmorgen als de woensdagmorgen van 9.30 - I 1.30 uur plaats voor en kele cursisten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de S.W.W, telefoon (0182) - 615555. Opgeteld de beste! www.plussupermarkt.nl/diwa Het rapport van Oranjewoud kwam onder meer tot de con clusie dat de veroudering dui delijk zichtbaar is in de techni sche staat. Bij het groen is de kwaliteit sterk wisselend, van goed tot pleksgewijs slecht. De verhardingen hebben een basis kwaliteit, het asfalt is beter dan de klinkers en tegels, terwijl verzakkingen en spoorvorming regelmatig voorkomen. Wad dinxveen is wel relatief schoon en netjes, maar de groei van onkruid op de verhardingen komt regelmatig voor. Wat de woongebieden betreft springt de Zuidplas er in posi tieve zin uit. De Bomenwijk heeft een goede beeldkwaliteit en verkeert voor de leeftijd in een goede technische staat. Groenswaard is functioneel, maar sober en de Oranjewijk is qua beeldkwaliteit voldoende, maar de technische veroude ring is duidelijk zichtbaar. Op de beeldkwaliteit heeft de be planting in de Oostpolderwijk een positief effect.Wijk Zuid en de St.Victorwijk hebben een sobere en stenige uitstraling. Het centrum mist een onder linge samenhang van inrichting en materiaal en schiet de beeldkwaliteit op plekken te kort. De buurtcentra Dorpstraat, Zuidplashof en Wilhelminaplein hebben een hoog ambitie niveau, Groensvoorde daaren tegen is beduidend minder. De uitstraling van de openbare ruimten bij de NS-stations en sportpark De Sniep is onvol doende. De nieuwere wegen hebben een goede beeldkwali teit en functionaliteit, maar de oudere hoofdwegen als de Noordkade en de Staringlaan zijn beduidend minder. Tot slot komt het rapport tot de con clusie dat de oudere industrie terreinen Noord en Zuid rom melig van opzet zijn door vermenging van type bedrijven. Coenecoop is beduidend be ter en ruimer van opzet dan de kwaliteit van het bovenwijkse groen zoals de Petteplas en Burgemeester Warnaarplant- soen, die zijn matig tot sober. In het rapport van Oranjewoud staan verder de nodige op- en aanmerkingen hoe Waddinx veen ingericht moet worden en hoe het er moet gaan uitzien. Het is begrijpelijk dat de me ningen van Oranjewoud en de burgers verschillen, maar dat is niet erg. In overleg met elkaar door ingestelde werkgroepen zal het weinig moeite kosten tot een gezamenlijk standpunt te komen. Onder openbare ruimten wordt verstaan de straten en plantsoenen en meerdere open plekken en als structuurele menten de woongebieden, het centrum, de hoofdwegen, de bedrijventerreinen en de grote groengebieden. Op het gebied van de verzorging is vooral ge let op zwerf- en drijfvuil, afval bakken, ongewenste kruiden in groen en op verharding, hon denpoep en graffiti. B en W zijn enkele jaren gele den al begonnen met een in haalslag maar het thans voorge legde geeft aan hoe het moet worden. In dit verhaal wordt een algemene indruk gegeven, in de krant van volgende week wordt uitvoeriger ingegaan op de beeldkwaliteit van de ver schillende wijken. (A.B.) Eindelijk is de vergunning binnen en kunnen we storten met het vergroten van onze 1 winkel (totaal 1OOO m2 woongenot). 60 cm hoog voor terras en tuin Kom en maak gebruik van onze gigantische verbouwingskortingen! du!|kendi|k WONEN Door Lotte Hartman WADDINXVEEN - Fantasia en Boeken pret, leesbevorderingsprojecten voor de basisscholen en de peuterspeelzalen, hebben na respectievelijk drie en twee jaar hun plaats helemaal veroverd en zijn niet meer weg te denken. Jeugdbibliothecaris Janneke Hilhorst en docent/coördinator Heerte Wiersma van Kreater zijn vol lof over de wijze waarop onderwijskrachten en speelzaal- leiding zich hebben ingezet. „En laten we de gemeente niet verge ten, die heeft Fantasia en Boekenpret aangezwengeld, mede begeleid en finan cieel mogelijk gemaakt”, aldus Janneke. Fantasia is voor de groepen I t/m 8 van de basisscholen. Het uitgangspunt is door het bevorde ren van leesplezier de leesvaardigheid te vergroten. „Dat betekent dat er meer wordt ge daan dan alleen aandacht besteden aan de leestechniek”, legt Janneke uit. „Elke school heeft nu een Fantasia-coördina- tor en een schoolleesplan, waarin is vastgelegd dat gemiddeld twee uur per week aan leesbevordering wordt be steed.” De jeugdbibliothecaris weet dat de scholen op dit gebied al heel veel goede dingen op (voor)leesgebied deden, maar nu is het allemaal in kaart gebracht. „El ke school kan op eigen wijze en vanuit de eigen identiteit een invulling aan Fan tasia geven. Fantasia is een blauwdruk met suggesties, zonder dwang. De eer ste twee jaren zijn de coördinatoren opgeleid. Zij moeten hun collega's op 68 addinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 16 JANUARI 2002 DE KlA-DEALER VOOR DE regio Waddinxveen. ONDERWEG 8 WADDINXVEEN (3 www.mannekes.nl I TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1