Jongeren Deze discussiëren Week mee over b iró Elk jaar meer nationaliteiten op het suikerfeest Coenecoop College rLET OP1 Accordeon jongerenbeleid duBjirendijk rLExcnm VERBOUWINGS OPRUIMING TuinvCentrum ó-vTd arfa WINTERSHOW Dat wordt hollen voor deze bloeiende bollen Dader Hand- iiK V KRUISINGA mishandeling meldt zich Bananen Witte bolletjes tekeningenactie Concordia Bingo ooK voor uw I AUTO BEVEI- iligi h 0,90 0,90 s 54e JAARGANG nr. 2784 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN ISI Verkiezingen Website Cursussen bos A Nieuwerkerk aan den Ussel CARWASH tl. 1.52 PULLMAN per stuk WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0181) 21 96 12 SRA lid sinds 1993 PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop s (0172) 23 07 17 VERVANGING INBOUW- APPARATEN LANGEVELD a) SIGTERMANS car comfort Tot eind januari 100 occasions tegen hele scherpe prijzen. Kom langs in ons nieuwe pand voor koffie met stroopwafel. van mobiel tot datanetwerken? NEELEMAN kilogram STAATSLOTEN --/Auto\ f snelservlce professionals in communicatie-apparatuur cl zak a 10 stuks 0> o> ■o Z /AutoX snelservlce snelservlce het snelle en persoonlijke adres voor: addin (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) nrn A bij Duijvendijk Wonen! Op de donderdag en vrijdag Er starten binnenkort weer een heleboel cursussen in Waddinxveen en de regio. U vindt de aankondigingen in deze krant. De gemeente Zevenhui- zen/Moerkapelle krijgt een website, het licht staat op groen UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN ding. „Het was echt heel leuk,” vertelt Hannae Bous- said, ook een leerling die heeft geholpen bij de organi satie. „Met Afghaanse en Ma rokkaanse jurken, ook de echte jurken voor de man nen.” Vorig jaar was de mode show geflopt, aldus Sania. „Nu is het echt geslaagd!” Tegen het einde van het feest, dat om zeven uur afloopt, komt er een Arabische band het podium op. Dat is nieuw voor deze school. Met een key board en een elektrische vi ool weten ze het hele publiek aan het dansen te krijgen. „Die band hebben we ook via een leerling weten te be machtigen. Een familielid speelt in die band.” Marloes de Vos is dit jaar voor het eerst, maar komt volgend jaar zeker terug. „Ik wist eerst ook helemaal niet wat een I ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG I ADVIES Kom naar de winkel en maak tot 2 februari elke dag kans op een TV-video combinatie Opgeteld de beste! www.plussupermarkt.nl/diwa gon het feest heel klein. Nu is het inmiddels een organisatie van, naast Said, 29 leerlingen en twee docenten. Said: „Ik heb de opdracht gegeven aan de leerlingen om het zoveel mogelijk zelf te organiseren. Ze hebben posters gemaakt en via de computer het feest aangekondigd.Volgend jaar komt er zeker weer een Sui kerfeest. „De leerlingen zijn er altijd zo blij mee,” aldus Said. „Ik ben er ook heel trots op, het wordt elk jaar weer goed georganiseerd.” ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl de KlA-DEALER VOOR DE regio Waddinxveen. D D KERKWEG OOST 185 2741 HDMADDINXSEEN TEL: (0182* 64 00 72 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. (0182)61 23 73, Zijde 3, Boskoop tel. (0172)21 25 44 BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN I DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: g ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 MOTORCENTRUM ■O o Q O 5 <u cn CD <0 ■o ■o •O Suikerfeest inhield. Maar het is gewoon heel gezellig!” Said werkt voor de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Mid- denHolland.Via deze stichting is hij op het Coenecoop te rechtgekomen, onder meer om huiswerkbegeleiding te geven. „Ik probeer daar zo veel mogelijk leerlingen in te betrekken. Ik heb bijvoor beeld vier leerlingen uit de bovenbouw HAVO en Athe neum, twee Nederlandse meisjes en twee Marokkaanse jongens en die begeleiden de jongere kinderen.” De Stich ting stimuleert ook evene menten als dit Suikerfeest. „We hebben van de stichting een bijdrage gekregen. Elk jaar is het anders, de eerste keer vroegen we geen en tree, nu wel. En we kunnen altijd bij de school aanklop pen,.” Zes jaar geleden be- (o.&m.;-s)... gevormd van Akkord, muziekinstrument met blaasbalg en metalen tongen. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Een 24-jarige inwoner van Wad dinxveen meldde zich op maan dagmiddag I4 januari bij de poli tie. Hij deelde de agenten mede dat hij verantwoordelijk was voor de mishandeling op zondag 13 januari op straat in Boskoop. Een 26-jarige Boskoper hield daaraan een hersenschudding, een kapotte lip en kneuzingen aan hals en heup over. Waarom de mishandeling werd gepleegd is nog niet geheel duidelijk. In ie der geval ging er trek en duw- werk bij de ingang van een café aan vooraf en was er bij partijen en speelde drank een belangrijke rol. De politie heeft de verklaring van de verdachte opgenomen. Onlangs is er een stuurgroep jongerenbeleid ingesteld. Ook de jongeren konden meedenken over een eigen onderkomen en kwamen met een plan voor een gebouw bij het evenemententer rein, de overkapping genaamd. Zij zijn bereid zelf mee te bouwen, als de materialen worden aange leverd. De Stuurgroep, waarin de politie vertegenwoordigd is, voelde echter veel meer voor kleine verplaatsbare onderko mens, die zonodig gekoppeld kunnen worden, maar niet alle maal behoeven te worden ge bouwd. Deze twee voorstellen wekten enige verwarring. Zo stelde CDA-er Van Oudenaar den dat het plan van de jongeren voor hem wel aantrekkelijk is. Hij kon zich voorstellen hoe dat er ongeveer zal uitzien. Het plan van de stuurgroep is momenteel niets meer dan stapels papier.We moeten als overheid er voor op passen dat de ideeën van de jon geren verzanden in ambtelijke rapporten en dergelijke. Het CDA is wel de mening toege daan dat het jongerenbeleid in de gezinnen begint. Ook raadslid Van der Torren (eenmansfractie) was verbaasd over de gang van zaken. Hij kon de frustratie van de jongeren begrijpen. Als vier jaar geleden al een trapveldje is toegezegd aan de Heemraadweg en daar is niets aan gedaan, dan is het moeilijk vertrouwen te krij gen in de plannen. Het plan van de stuurgroep kreeg nogal wat kritiek. Allereerst van PvdA-er Van Hoek. Hij was nieuwsgierig in hoeverre de jongeren op de hoogte zijn van de plannen van de stuurgroep. CDA-er Leferink drong er op aan de ’overkapping’ nu al te behandelen in deze com missie om een beleid uit te stip- ln Goudse Poort Hanzeweg 6 2803 MC Gouda T 0182 525 000 www.kruisinga-gouda.nl Door Rachel Jobels WADDINXVEEN - De mu ziek was vrijdagmiddag en avond al vanaf het plein te horen: het Coenecoopcollege houdt zijn jaarlijkse suiker feest. Voor de zesde keer dit jaar en wederom een groot succes. „Het is in ’97 begon nen in een klas,” vertelt Said Adda, één van de organisato ren van het feest. Nu is het een evenement voor de hele school, bedoeld om de ver schillende culturen met elkaar in contact te brengen. „Veel mensen denken dat het alleen voor Marokkanen is, maar dat is niet zo,” aldus Sania, leer ling van het Coenecoop. Toch zijn de meeste bezoekers Ma rokkaans en zie je weinig Ne derlandse leerlingen. „Dat is jammer, maar gelukkig zie je elk jaar meer verschillende nationaliteiten verschijnen.” Sania zit ook in de organi satie en heeft de hele dag met een groep leerlingen in de keuken gestaan. „We begonnen al om 11 uur en waren pas rond drie uur klaar.” Er zijn hapjes uit verschillende culturen. Sa nia: „Er zou eerst ook nog iemand poffertjes komen maken, maar dat ging niet door. Je mag altijd mee doen, je geeft je naam en het recept op, wij doen boodschappen, en dan mag je zo de keuken in.” Dit jaar is er een mode show, met traditionele kle- Neem voor uw nachtrust uitsluitend genoegen met het allerbeste. Maak kennis met onze brede collectie Pullman matrassen en Pullman boxsprings. Gof/t/wt /cift ftaa/n. Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon 0172-21 57 40. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a (ITC-terrein). www.lensacc.nl WADDINXVEEN - De commissie Welzijn, Onderwijs, Zorg en Sociale Zaken discussieerde over het jongeren beleid. Dat dit een belangrijk punt was bleek wel uit de aanwezigheid van een dertigtal jongeren onder leiding van jongerenwerker Willem Jacobs. De jongeren namen ook aan de discussie deel en verdedigden heel goed het belang van een eigen onderkomen. PLUS Saaie mensen die accourxams. of at er toch. nsEiek ia’ Neem een ‘proef op Je swaT Kom en maak gebruik van onze gigantische verbouwingskortingen! O N E N"* pelen. Ook Van Went (D66) was tegen mobiele hangplekken. Dat maakt de jongeren veel te afhan kelijk van ouderen, zeker als twee hangplekken moeten wor den gekoppeld. Jongerenwerker Jacobs zag veel in het plan van de jongeren. Het is toch prijzens- waardig als ze gezamenlijk willen meewerken om dit ideaal te be reiken. Enkele jongeren hebben zelfs al een tekening gemaakt. In andere gemeenten functioneren de overkappingen uitstekend. D66er Zoodsma vroeg zich af waarom een deskundige moet worden ingehuurd als in een na burige gemeente een dergelijk gebouw al te bezichtigen is. De voorzitter van de stuurgroep moest constateren dat er voor het plan van de stuurgroep wei nig interesse bestaat en er geen raadsmeerderheid behaald zal worden. Kennelijk werd een jon gere het praten over het onder komen voor de jongeren zat en hij vroeg of elke partij zich wilde uitspreken over het voorstel van de jongeren. Want het is steeds een beetje wel en beetje niet, maar kernachtige uitspraken worden er niet gedaan. Daarop reageerde D66er Van Went Zij pleitte ervoor met het plan van de jongeren door te gaan en het niet op de lange baan te schui ven. CDA-er Leferink had al eer der aangegeven door te gaan met het plan van de jongeren. Wethouder Van Holsteijn kwam tot de conclusie dat de stuur groep de plannen en meningen van de jongeren heeft gehoord. Hij vindt het nodig dat de stuur groep met een voorstel komt. In de volgende commissievergade ring zullen mededelingen wor den gedaan over het verloop van de voortgang. (A.B.) lange tiendeweg 56-66, gouda tel. (0182) 59 98 68 www.duijvendijkwonen.nl info@duijvendijkwonen.nl WADDINXVEEN - Concordia start een handtekeningenactie om aandacht te vragen voor het repetitielokaal dat in zeer slechte staat verkeerd. Al enige jaren is er contact met de ge meente over nieuwbouw aan de J.W Frisoweg of op een an dere locatie, leder gesprek met de gemeente eindigt zonder re sultaat, en Concordia wil niet wachten op een plekje in het Multifuncitoneel Centrum om dat ze betwijfeld of ze daar wel thuishoort. s 1 Bij ons te koop t/m maandag 28 januari 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 29 januari. - slaapkamers WADDINXVEEN - Wijk- en speeltuinvereniging De Padde stoel houdt vrijdag 25 januari weer een bingo avond. De en tree is gratis en er worden 10 rondes bingo gespeeld, plus een drankenronde en een loterij. De zaal aan de Lijsterbesstraat 18 gaat om I9.3Ö open en de eerste ronde start 20.00 uur. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN LET OP: nieuw telefoonnummer Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) De gemeenteraadsverkie zingen staan voor de deur, elke week vraagt het Week blad ecn partij om ant woorden te geven op I6 vragen. Deze week: CDA TELECOMMUNICA TIEnkkkJ o Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl Zijde 30 2771 EN Bosko Telefoon 0172>Z R65 4 Telefax 0172 - 2I 2i 68 Weekblad voorWado. O) ■o o ■o c o I ra 01 o> c <0 o.a. Blauwe druifjes, narcis of iris ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op 0,50 en 2,- munten) Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Eindelijk is de vergunning binnen en kunnen we starten met het vergroten van onze winkel (totaal 1OOO m’ woongenot). /Auto i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1