Doorstart Prinsen en prinsessen in de gouden koets Deze voor wijk Week en buurtbeheer Oostpolderwijk Acceleratie EÖB00T kroonprinses rLExenm ’^^•TELECOMMUNICATIE Tf w C31 ^41 ^TuinlJ*tentnmN Gigantische showroomuitverkoop in Mijdrecht en Woerden. Extra subsidie Kreater ORANJE SERENADE 66 overtredingen koffieochtend De Gouwestem 2,50 Woning inbraken compleet Huwelijk Verkiezingen Uitbreiding Sport bos WASMACHINE VAATWASSER DROGER KOELKAST Mijdrecht, Industrieweg 38c Woerden, Straat van Gibraltar 2 van mobiel tot datanetwerken? ZATERDAG 2 FEBRUARI GEOPEND VAN 7.00-18.00 UUR AAN ALLE INWONERS SRA sinds 1993 LANGEVELD a? SIGTERMANS car comfort ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS WADDII Nieuwerkerk aan den IJssel Een vorstelijke combinatie r 11.14.95 Mager rundergehakt Voorverkoop valentijnsdisco In de panden van Keuken Kampioen Mijdrecht en Woerden wordt een alles-of-niets-verkoop van showroomkeukens georganiseerd. Met kortingen die op kunnen lopen tot 70 (zeventig!) procent en een aantal modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD weg mogen. De reden voor deze discount- verkoop is dat de oude modellen plaats moeten maken voor de nieuwe modellen. De directie van Keuken Kampioen laat weten dat deze keuken- verkoop niet bedoeld is voor handelaren, maar uitsluitend voor PARTICULIEREN. Deze actie is alleen deze week geldig op woensdag, donderdag en vrijdag. ooK voor I NAVIGATIE I SYSTEMEN 2 s a> c ai E ai 53 ■a a> 3 c <0 Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 op tv gr. 1 ,18* w TELEVISIE EN VIDEO Leerlingen spelen in de gouden koets. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) de Stichting Nationale Feestdagen. Bel voor openingstijden: 0800-1536 (gratis) i Stichting Nationale Feestdagen Gemeente Waddinxveen Niet alleen in Amsterdam wordt het huwelijksfeest ge vierd, ook in Waddinxveen zijn tal van activiteiten. Een overzicht staat in deze krant Bejaardentehuis de Zeven ster heeft uitbreidingsplan nen WSE houdt zicht op nacom- petitie Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. organisatie al besloten de admi nistratieve kracht buiten de be groting te houden. Volgens Hedera in 30 cm hoge pot kroon Kom naar de winkel en maak tot 2 februari elke dag kans op een TV-video combinatie Opgeteld de beste! De Kameleon hebben die mo gelijkheid. In de hal van de school is een heuse gouden koets neerge zet waar de kinderen uit de groepen I en 2 in kunnen spelen, verkleed als prinsen en prinsessen. De maker ervan is een creatieve ouder. Op de inloopavond op 4 fe bruari kunnen de ouders een foto laten maken van hun kind zittend in de koets, verkleed als Maxima of Wil lem Alexander. Ook is er die avond gelegen heid om de bruidsjurken- 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA tel. (0182)61 35 00 WADDINXVEEN - Welk kind droomt er niet van, om eens in de huid te kruipen van het aanstaand koninklijk echtpaar. De leerlingen van basisschool ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSENADMINISTRATIES - Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 (v.) Fr....] 1 (werkt)versnelling 2 versnelling van de groei of van de ontwikkeling. Zijde 30 2771 EN I Telefoon 0172 Telefax 0172 Weekblad WOENSDAG 30 JANUARI 2002 bezetting nog heeft kunnen doorgaan. Nu is echter het punt bereikt dat het, gezien de gestage groei, onverantwoord zou zijn zo door te gaan. De kosten bedragen voor een full time medewerker, inclusief so ciale lasten 42847,-. Er is nog bekeken of door tijdelijke deta chering vanuit de gemeentelijke mobiliteitspool in de vacature zou kunnen worden voorzien, maar daarin zijn geen geschikte kandidaten meer voor deze functie. De commissie Welzijn, Onderwijs, Zorg en Sociale Za ken heeft met dit voorstel inge stemd. (A.B.) Volop keus - Volop voordeel! KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 De gemeenteraadsverkiezin gen staan voor de deur, elke week vraagt het Weekblad een partij om antwoorden te geven op 16 vragen. Deze week: PCW maakt. De hoogstgemeten snel heid was 105 km/u door een automobilist. Een vrachtauto- bestuurder reed 57 km/u. Bij een truck met oplegger werd eveneens 57 km/u gemeten en bij een bromfietser 76 km/u. De politie blijft in de komende periode controleren. ook een discussie op gang te brengen over de gang van za ken in deze supermarkt in de Passage. C1000 en de Vrouwen van Nu kunnen daar in de toe-, komst misschien hun voordeel mee doen. De ochtend wordt gehouden in Kreater en begint om 9.30 uur. WADDINXVEEN - In een wo ning aan de Distelveld werd tus sen vrijdag 25 januari 19.00 uur en zaterdag 26 januari 00.30 uur ingebroken. Men kwam de woning binnen door de cilinder van de achterdeur af te breken. Ook de cilinder van de deur van de garage naar de woning werd afgebroken. Weggenomen werden onder andere sieraden, een geldbedrag, een fototoestel. Tussen donderdag 24 januari 10.00 uur en zondag 27 januari 13.30 uur werd in een andere woning aan de Distelveld inge broken. Ook in deze woning kwam men via dezelfde wijze binnen. Het is nog onbekend wat is weggenomen. vertoond bij de samenzang, Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon 0172-21 57 40. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a (ITC-terrein). www.lensacc.nl Ir afgesloten wordt met een een De samenzangbijeenkomst wordt mede gesponsord door WADDINXVEEN - Het heeft even stil gelegen rond het wijk- en buurtbeheer Oostpolderwijk, maar daar komt nu verandering in. Na de nodige knelpunten binnen de ge meente en de ontregeling door de bodemsanering is de doorstart sinds eind vorig jaar een feit. Er is een com missie geïnstalleerd waarin een aantal enthousiaste be woners zitten. WADDINXVEEN - De politie van Waddinxveen heeft op dinsdag 22 januari van 14.00 tot 15.05 uur op de Noordkade een snelheidscontrole gehou den. B&W mag het een wonder he- Van de 378 passanten waren er ten dat Kreater met de huidige 66 in overtreding. Tegen hen wordt proces verbaal opge- WADDINXVEEN - Op woens dag 6 februari is er voor de le den van de NBvP,Vrouwen van Nu een interessante koffieoch tend. Een medewerker van Cl000 komt voorlichting geven over haar producten. Door middel van een klantenpanel hoopt hij Na esi ikpw&u weer groei? Zit® inm» in een isnxnrtveratielltng’ •>egf leiding van utoc accwunmw (AA of RA) kan Mpen. 678 show te bezichtigen. Er is een roddelkrant, een klas waar ge schminkt wordt, een lokaal waar Argentijnse en Neder landse hapjes en drankjes te krijgen zijn en verder een ten toonstelling van allerlei door de kinderen gemaakte spulle tjes. Drie weken lang zijn de leer lingen en docenten bezig ge weest met dit thema. Wijk- en buurtbeheer is een initiatief van de gemeente en heeft voor de Oostpolderwijk tot doel om alle bewoners (803 gezinnen) actief te be trekken bij de invulling en vormgeving van de eigen leef omgeving, beheer en onder houd van de eigen buurt en wijk. Dit moet leiden tot meer veiligheid in de wijk. Ook moet de samenwerking en afstem ming tussen de bewoners, ge meente, het bedrijfsleven en instellingen of organisaties daarmee worden bevorderd. Het wijk- en buurtbeheer is te vens een aanspreekpunt en overlegpartner voor bewoners en organisaties. Zo overlegt het wijk- en buurt beheer over veiligheid, verlich ting, bereikbaarheid, parkeer gelegenheid, groenvoorziening, activiteiten voor jong en oud, speelmogelijkhëden voor de kinderen en dergelijke. Heeft de gemeente plannen in de wijk, dan zal ze dat via het wijk en buurtbeheer aankondigen. Hebben de bewoners van de wijk een initiatief, dan zal het wijk- en buurtbeheer daarop als contactpersoon optreden. De organisatie wil daarbij be nadrukken dat wijk- en buurt beheer geen klachtenbureau is. „Men kan niet voor individuele klachten bij ons terecht, voor vragen, meldingen en klachten over de openbare ruimte mag PLUS professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl WADDINXVEEN - Zaterdag 9 februari is er een valentijnsdis co met romantische liedjes in ting van de exploitatie sluitend De Paddestoel (Lijsterbesstraat te krijgen was in 1994 bij de re- I8). Daarnaast worden er miss en mister Paddie-verkiezingen gehouden. Om te kunnen win nen, moet je héél nette kleding aantrekken zoals een baljurk voor de meisjes of een smoking bij de jongens. Iets anders origi neels mag natuurlijk ook. Tij dens de voorverkoop op maan dag 4 februari van I9.30 tot 20.00 uur worden de entree kaartjes verkocht bij de Padde stoel. In principe worden er op de avond van de disco géén kaartjes meer aan de deur ver kocht. In het geval van entreekaartjes geldt: op is op. De entreeprijs is I euro. Deze disco is voor de jeugd van 9 t/m I4 jaar. De dis co is van I9.30 uur tot 22.00 uur. Komt u ook om deze dag extra feestelijk te maken? Alle koren in Waddinxveen zijn aangeschreven om van deze samenzang een memorabele happening te maken. Felix Bots presenteert deze muzikale bijeenkomst, die i oranjebitter en voor de kinderen glaasje ranja. 01 <0 ■E ■o c o "O c Ö1 St kilogram ad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapellé ENSDAG 30 JANUARI 2002 54e JAARGANG nr.2785 f OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN met bellen met het Centraal Meldpunt van de gemeente”, aldus de organisatie. Een eerste grote klus voor de gemeente en het wijk- en buurtbeheer is de herinrich ting van de wijk in 2003.Voor heen was het de gemeente die deze taak volledig en naar ei gen inzicht op zich nam, nu vindt er in het voortraject overleg plaats met wijkbewo ners via het beheer. Voor be woners de kans om knelpun ten, behoeften en wensen in kaart te brengen via de werk groepen van het wijkbeheer. Er zijn nu vier werkgroepen in gesteld. Eén gaat zich bezighou den met de groenvoorzienin gen en terreinen, een ander met speeltuinen en -toestellen, de derde met verkeer en ver voer inclusief het onderhoud van wegen en straten, en open bare verlichting. De laatste concentreert zich op de riole ring en ondergrondse infrast ructuur, beschoeiing en civiel technische kunstwerken. De opgestelde redactie gaat zich bezighouden met de wijkinfo en een website. „We kunnen nog mensen voor de werk groepen gebruiken”, zo meldt de organisatie die deze week Snelheidscontrole: een brief verspreid. De website is te vinden op www.wbow.nl. De site is nu nog niet actief, maar dat zal wel snel gebeuren. Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur tussen 19.00 uur en 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3, een vrolijke samenzang plaats met een potpourri van Oudhollandse liedjes. Tijdens deze Oranje Serenade worden op een videoscherm de hoogtepunten I van de dag. Een aantal koren neemt het voortouw leleid door Concordia en het orgel. WADDINXVEEN - Burge meester en wethouders stellen de raad voor het Centrum voor Kunstzinnige Vorming een extra bedrag beschikbaar te stellen voor administratieve ondersteuning over de periode 10-12-’OI tot 31-12-02. In het beleidsplan 2002 was er al blijk van gegeven dat de personele situatie van het Centrum nader onder de loep moest worden genomen. Thans blijkt dat de problematiek rond de adminis tratie nijpend is. Om de begro ting van Leerlingen van de basisscholen studeren inmiddels de muziek voor deze bijeenkomst in; ook de ouders worden van harte uitgenodigd om uit volle borst mee te zingen. De teksten worden uitgereikt op deze - overigens gratis - bijeenkomst. Op de trouwdag van de Prins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta, zaterdag 2-2-2002 vindt er 's avonds WADDINXVEEN - Het Chr. Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem heeft onder leiding van dirigent Martin Mans meegewerkt aan de tv- opnamen voor het EO-pro- gramma ’Nederland Zingt’. De opnamen zijn gemaakt in de monumentale Evangelisch Lut herse kerk in Den Haag.Aan dit programma werkten verder mee het Meisjeskoor ’Collegi um Voc’" uit Alphen aan den Rijn o.l.v. Yvonne Keizer, de sopraan Nicoline van Doorn en een groot aantal instrumenta listen. Martin Zonnenberg be speelde het kerkorgel en aan de vleugel waren afwisselend te horen de pianisten Remco Hakkert en Jan Mulder. Het programma stond geheel in het teken van de komende Oranjefeesten met veel vader landse muziek. Er is een viertal programma’s opgenomen waarvan de eerste is te zien op de trouwdag van kroonprins Willem-Alexander en Maxima zaterdag 2 februari om 19.00 uur op Nederland 2. Op zon dagochtend 3 februari 10.00 uur wordt het tweede pro gramma uitgezonden, de derde uitzending is op zaterdagavond 27 april om 19.00 uur en de vierde opname is te zien op zondag 5 mei. I F X 'WW*-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1