’Vieze verhaaltjes’ bij voorleeswedstrijd Deze Week Bacardi Breezer 1,00 Accolade Notitie softdrugs: weinig overlast, nadruk op preventie rLExenm OJ BOOT L Samen de weg naar Pasen ontdekken voor uw ftUTO HIP» TuinvCentrum €1650,- JL* I l DISCOUNT Overlast iOOI diverse soorten, per flesje bos I Kijk uerder in deze krant! fl. 4.39 Rijverbod van 7 uur Waddinxvener op oog geslagen Zaterdag 2 maart feest bij Trendhopper. Ruim 2000 m2 woonmode en trendideeën maximaal 12 per klant, alleen geldig bij 25,00 aan boodschappen. SRA Politiek café/ debat Ouderenbeleid Sport GROENOORDHALLEN-LEIDEN za.+ zo. 16 17 FEBR. io-i7 uur kroes interieur adviseurs in modern wonen Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 LANGEVELD e) SIGTERMANS car comfort ‘Een jointje hoort bij de gezelligheid’ Goudkade 4 (naast de Praxis) Gouda Gratis parkeren voor de deur! McDonald's 1 h Nu uitbreiding van de winkel hoge kortingen 50% Valentijnspecial FauteuilRolf Benz Leer 19 kleuren Nieuwerkerk aan den IJssel I c Weekblad voOr raad d i nxvee OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 54e JAARGANG nr. 2787 7 kinderen lazen vorige week voor tijdens de voorleeswedstrijd. (Foto: Artistic ArtILiesbeth van der Vis) Opgeteld de beste! www.pcdiscount.nl VAN Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon0172-215740. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a ITC-terrein). www.lensacc.nl Waar de jongeren, GGD en ge meente het over eens zijn, is dat er nauwelijks overlast is van de kia-dealer voor de REGIO WADDINXVEEN. Vervolg verderop in deze krant Door Rachel Jobels WADDINXVEEN - De win naar van de Waddinxveense voorleeswedstrijd, die afgelo pen donderdag in de biblio theek werd gehouden, is Inge Slot. Op de tweede plaats ein digde llonca Leijn, derde werd Febe Vermeulen. De nummers I en 2 mogen zaterdag 2 maart meedoen aan de regio nale ronde. Ook mogen ze voorlezen op de radio. De grote winnaar deze mid dag was de Dick Brunaschool, waar alledrie de meisjes op zitten, zij het dan alledrie op een andere locatie. „Wat heb ben jullie hiervoor betaald?” wordt er voor de grap uit het publiek geroepen. Maar de ju ry was het er gewoon over lid sinds 1993 Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het goed om te weten hoe de politieke partijen over diverse on derwerpen denken. Daarom is er zowel in Waddinxveen als in Zevenhuizen Moerka- pelle een politiek café of debat. Kijk in de krant voor meer informatie en kaarten. Natuurlijk is er ook weer de rubriek met dit keer de WD Het Weekblad voor Wad dinxveen komt deze week met aflevering 2 over de conceptnota ouderenbeleid. Wat staat daar allemaal in? Be Fair biedt geen rugdek king aan Floreant en verliest Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172-21 66 54 Telefax 0172-21 21 68 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 13 FEBRUARI 2002 Rijneke Boulevard Zoeterwoude Tel. (071) 341 38 61 BOSKOOP/WADDINX- VEEN - Een 58-jarige man uit Waddinxveen is op 5 februari rond 19.45 uur, aan het Noordeinde aan gehouden wegens het rij den onder invloed. De man blies 635 ug/l op het ademanalyseapparaat. De man kreeg een procesver baal en een rijverbod van zeven uur. de Bethelschool en Amé Staal van de Kiezel en Kei uit Ber gambacht. Alexander was de enige jon gen die meedeed. „We moes ten bij ons op school ver plicht meedoen,” aldus Alexander. „De kinderen uit de klas waren de jury. „Als je geen zin had, dan deed je ge woon niet zo je best. Mij leek het wel leuk, dus ik ging goed oefenen.” Hij las voor uit het boek ’Meijer’ van Frans van Houwelingen. „Een boek met veel lol en ook wel spannend en het kan echt gebeurd zijn.” Natuurlijk waren alle kinde ren zenuwachtig. Iedere leerling had zijn eigen groepje supporters bij zich en het was dus ook een drukte van belang in de bibliotheek: vaders en moeders, opa’s en oma’s, juffrouwen en mees ters, maar vooral veel mede scholieren. „In het begin is het wel eng,” zegt Febe, „maar als je daar zit en je begint te le zen, valt het wel mee.” Inge is het daar wel mee eens. „Ik was voor de voorrondes op school zenuwachtiger dan nu!” De regionale voorleeswed strijd, waar zowel Inge Slot als llonca Leijn aan mee zullen doen, vinden op zaterdag 2 maart plaats in de Waddinx veense bibliotheek. De precie ze tijd wordt later nog be kend gemaakt. Maandag-woensdag 9 00 1800 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9 00-17 00 uur eens. „De nummer één was unaniem gekozen,” aldus Heertje Wiersma, hoofd kunstzinnige vorming bij CVK Kreater. „We letten op tekst begrip, toonhoogte, tempo, contact met het publiekje moet op zoveel dingen letten dat je bijna de verhaallijn mist!” Inge Slot werd eerste met het boek ’Het eendje’ van Peter Roorda. „Dat boek had mijn moeder voor me gekocht bij mijn geboorte,” zegt Inge. Het verhaal gaat over een eendje, dat kriebel in zijn neus heeft De vlinder vindt het allemaal maar vies, omdat het eendje gewoon in zijn neus peutert Maar het eendje is nog maar jong en snapt er niet zoveel ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 ((v.:-s) [Fr. (omarming, verbindingshaak), van Lat. Collum (hals)] 1 omarming2teken van. Elke personage heeft zijn eigen stemmetje. „Ik heb veel geoefend, voor mezelf en voor mijn ouders." Inge is erg blij met haar overwinning. „Ik ga bij de regionale ronde het zelfde boek weer gebruiken en blijf natuurlijk wel nog oe fenen.” Het thema dit jaar was duide lijk ’vieze verhaaltjes’ zoals het boek van de winnares al aangaf. llonca, de nummer twee, las voor uit ’Vieskous’ van Ellen de Wachter. „Het gaat over een meisje dat net jes moet zijn van haar ouders, maar dat niet is,” legt ze uit. Smakelijk is het verhaal zeker niet, net zoals het boek waar de nummer drie van deze wedstrijd uit voorleest: ’De Griezels’ van Roald Dahl. Fe be: „Toen ik klein was, kreeg ik hier al uit voorgelezen. Het is een makkelijk boek om voor te lezen, het zijn veel korte stukken. Het is altijd leuk om zelf een boek te lezen en het is altijd leuk om voor te lezen, voor al als het voor een wedstrijd is!” De andere deelnemers wa ren Astrid de Wit van De Kameleon, Merel van Dijke van de Kardinaal Alfrink- school, Alexander voor de Windt van de Eben Haezer- school, Susanne Koetsier van Pasen wordt een bezinnende tekst, cartoon, plaatje, kleur plaat of puzzel aangeboden. Ook staan er dagelijks bijbel teksten in vermeld. En de vie ringen in de kerken zijn er in opgenomen. Dit initiatief van pastor Ad van der Helm is door de oecumeni sche werkgroep Samenspraak en de dominees P. Bongers en C. de Jong hartelijk ontvangen. Een werkgroep heeft een 66 pagina’s tellend boekwerk ge maakt met een mooie lay out. Exemplaren zijn -zolang de voorraad strekt- tegen kost prijs van I verkrijgbaar bij de secretariaten van de kerken. WADDINXVEEN - Veel overlast van het gebruik van soft drugs heeft Waddinxveen niet. Wel moet er blijvende aandacht zijn voor het gebruik ervan. De gemeente wil daarbij een beleidsnotitie formuleren, waarin de aan dachtspunten staan vermeld en hoe het gebruik van soft drugs preventief kan worden tegengegaan. Een concept- beleidsnotitie, ‘Softdrugs Waddinxveen’ ligt inmiddels klaar. Slimme ondernemer èn betrouwbaar adviseur: samen sterk, samen verbonden. Van salarisadministratie tot financieel advies. BOSKOOP/W’VEEN - Een 16-jarige jongen uit Wad dinxveen heeft aangifte ge daan van mishandeling op zaterdag 9 februari. Hij stond rond 16.00 uur met vrienden naar ,de carna valsoptocht in Boskoop te kijken toen er onenigheid ontstond met een ander groepje jongeren. De Wad dinxvener werd op zijn oog geslagen en moest naar het ziekenhuis om te worden behandeld. o> ■E o I c o c w m ra >1 2 S o c Di E ^"••TELECOMMUNICATIE professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN ”75 jaar Boot Piano’s-Orgels” Dat vieren wij met VOLOP AANBIEDINGEN MH GROOT JUBILEUMVOORDEEL’ NU EXTRA VOORDELIG UIT BIJ KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172 - 612541 "Een bezoek meer dan waard" WADDINXVEEN - Carnaval betekent voor christenen dat er daarna een periode van be zinning volgt. De Ramadan is alom bekend, maar van de christelijke vasten wordt weinig meer vernomen. Daarom heb ben vier kerken in Waddinx veen dit jaar een nieuw initia tief genomen. Er wordt aan parochianen en gemeenteleden van de Sint Victorparochie, de Immanuëlkerkgemeente, de Gereformeerde Kerk en de Re monstrantse Gemeente een oecumenische kalender aange boden onder de titel: 40 dagen anders. Voor iedere dag die leidt naar WADDINXVEEN - Op don- gezelligheid. Zonder risico, derdag 14 februari heeft het RTW FM programma 'DDD - Club’ eenValentijn special. Tus sen 20.00 en 21.00 uur alleen maar Motown-klassiekers. De Motownstal heeft o.m. de vol gende artiesten: Stevie Wonder, The Jackson Five, Diana Ross en The Commodores. Naast de Motown-beats hoor je tevens een biografie van het befaamde Motownlabel. Tevens kan je korte biografieën beluisteren van de Motownartiesten. De presentatie is in handen van Ed Schuurman. De DDD-Club is iedere don derdagavond vanaf 19.00 uur te beluisteren via RTW FM. RTW het gebruik. Een coffeeshop is FM: op de kabel 93.1 FM en in tot nu toe niet mogelijk in het de ether 105.8 FM. Op inter- Gouwedorp.de drie aanvragen net: www.rtw.nl. die er voor zijn binnengeko men zijn allen afgewezen. De meeste politieke partijen zijn tegen de komst van een cof feeshop en het ziet er nog niet naar uit dat daar verandering in komt. Dat, terwijl de gemeente wel weet dat er op een aantal plaatsen gehandeld wordt. De jongerenwerker van de stichting Jeugd- en Jongeren werk Midden Holland vindt dan ook dat er vreemd met soft- Om tot een goed beeld te ko men van het gebruik van soft drugs zijn verschillende mensen van de gemeente en hulpverle nende instanties om hun ver haal gevraagd, ook de jonge ge bruikers mochten hun mening laten horen. Een tiental maakte een fotocollage over softrugs en deden daarnaast hun ver haal.„Blowen is een, gewoon geaccepteerde zaak en goed beheersbaar. We vinden het jammer dat er geen verkoop punt voor softdrugs in Wad dinxveen is. Of, naast de Jip Jop bus, een ei gen plek waar we vei lig en droog samen kun nen hangen en een jointje roken”, dat is de mening die de gevraagde jongeren over de joint hebben. De meeste softdruggebruikers in Waddinx veen zijn gelegenheidsgebrui kers. Samen met een sigaret en een biertje, het liefste in een groep. Als een soort sociale functie. Een jointje hoort bij de zo denken de jongeren zelf. Het enige probleem voor hen is de verkrijgbaarheid. „We mijden liever de coffeeshops in Gouda, want die zijn in handen van de georganiseerde criminaliteit en daar willen we absoluut niets mee te maken hebben. Sommi gen van ons gaan nog liever naar Rotterdam of Den Haag om wat te halen”, zo lieten de jongeren weten. Niet alleen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! drugs wordt omgegaan. „Een biertje of wijntje na het werk of bij een feestje is heel ge woon, terwijl een blowtje ro ken niet geaccepteerd wordt. Er is een verkeerd beeld van softdrugs”, zo meldt hij. De jongerenwerker denkt dat het ontbreken van een coffeeshop juist meer risico oplevert dan het plaatsen ervan. „80 procent van de Goudse coffeeshops is in handen van criminele Marok kaanse jongeren. Bovendien, als de jongeren een eigen plek hebben, veroorzaken ze nog minder overlast op plekken waar omwo nenden ze niet wensen. Minder politie dus.” Een medewer ker van de GGD geeft aan vanuit het oogpunt van volks gezondheid een voorstander te zijn van controleerde verkoop, dat maakt gerichte voorlichting aan jongeren effectiever. Ook wethouder Van Holsteijn (PvdA) vindt aandacht voor de risico’s van softdrugsgebruik belangrijk.‘Het gemeentebeleid legt het accent meer op het voorkomen van gebruik door jongeren, dat is een van de re denen waarom er in Waddinx veen geen coffeeshops kunnen komen’ zo meldt de wethou der. Hij kan zich voorstellen dat er in de toekomst een experi ment kan komen met geregle menteerd gebruik. Het beleid moet er vooral op gericht zijn om preventief te werk te gaan. Meer voorlichting, zo willen de gemeente en de instellingen. Aan de ene kan over de gevol gen van softdrugs, aan de ande re kant over de beeldvorming van het gebruik die volgens de instellingen vaak niet klopt. De voorlichting bestaat tot nu toe uit een aantal projecten. Zo is er het project ’Doe effe normaal’ dat op de Waddinx veense basisscholen wordt ge geven en ’Veilige school’ op het Coenecoop College. Daarnaast probeert het jongerenwerk op diverse manieren contacten te leggen met jongeren die indivi dueel of in groepsverband (ex tra) aandacht vragen. i tel ence uw tuin!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1