Rapport Deze Week deskundigen voor jeugdparticipatie Centrumplan niet haalbaar Jongeren geven hun ideeën Lil BOOT '‘Scarlet Wonder rLEXcnm TELECOMMUNICA TIE—J professionals in communicatie-apparatuur auriMits «BlÉttt ex IfiL Een sierraad voor uw tuin TuinvCentrum B Scholen en Doe mee, stem lijst 4 wig Kijk uerder in deze krant! •tti Dorenda Gerts Betrokken samenleving, betrouwbare overheid. £i Koppel- klaverjassen Sport jongeren Verkiezingen Nieuwe telefoonnummers... Zondag 3 Maart 2002 Waddinxveen Varkenshaas Schouderkarbonade e 3,69 Woninginbraak McDonald’s j Geschiedenis Nieuwerkerk aan den IJssel GOUDA Editie €729. fl. 13.11 WASMACHINE VAATWASSER DROGER KOELKAST LANGEVELD SIGTERMANS SRA 9.- OP=OP 34ste 14 maart dé beurs voor boon, beroep en opleiding 13 maart 21 GRATIS TOEGANG Zaterdag 2 maart GROOT FEEST!!! bij Trendhopper G i.v.m. uitbreiding Weekblad voor I TM TELEVISIE EN VIDEO V CDA PLUS kilo. 1000 meter 13.30 uur KNAL) 10.000 meter 13.30 uur Trimloopwedstrijd J V www.arbeidsmarkt2oo2.nl ral -215740. 3.600 meter 6.800 mieter 10.000 meter Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voorWaddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2, Waddinxveen. Niet alleen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 positief zijn, kijkt de gemeente of jeugd participatie op enige wijze structureel vormgegeven kan worden. Tijdens het eerste project, gehouden op de gemeentedag, heeft een jongerende bat plaatsgevonden tussen hangjongeren en politici over voorzieningen voor de jeugd. Op vrijdag 22 februari vond het tweede project plaats: project ’Eigen Wijs’. Leer programma Startcatego rie 13.00 uur Kidsrun o.&.m.;-s)... gevormd van Akkord, muziekinstrument met blaasbalg en metalen rangen. Informatie Alberdingk Thijmlaan. Waddinxveen Voor meer info tel. (0182) 61 69 61 Internet: www.scantilope.nl E-mail info@scantilope.nl (Voor)inschrijven Internet www.scantilope.nl of op 3 maart bij S.C. Antilope Nieuw voor 2002 Koppelklassement voor Kidsrun en 10 km-loop. Kinderopvang tijdens 10 km- loop. E KlA-DEALER VOOR DE regio Waddinxveen cwi CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN WADDINXVEEN - Stichting wijkwerk ’de Zuidplas’ organi seert op vrijdag I maart een koppelklaverjasavond in het Zuidhonk(Zuidplaslaan 552). Aanvang is 20.00 uur, tijdens deze avond worden vier rondes gespeeld. WADDINXVEEN - Het gemeentebe stuur wil de Waddinxveense jongeren graag bij het beleid betrekken. De ge meente heeft daarom twee projecten georganiseerd. De projectresultaten moeten inzicht ge ven in de wijze waarop jeugdparticipatie vormgegeven kan worden. Ook wordt bekeken of jeugdparticipatie als zinvol wordt ervaren. Wanneer deze resultaten niet mogelijk. Bel voor: Advertenties: 0172-211731 (Sabine Mensink) of 0172- 216654 (MiekeToor) Redactie: 0172-420512 (Sanne van der Kolk) Bezorging: 0181 - 219612 De meeste deelnemers aan de Rottemerenloop lieten zich niet weerhou den door het slechte weer. Gratis €2.50 Deze week bezochten jon geren, leraren en ouders het gemeentehuis om een commissievergadering bij te wonen. ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSENADMINISTRATIES - sinds 1993 rottendam linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 27 FEBRUARI 2002 Middels een tabel kunnen de standpunten van partij en met elkaar vergeleken kunnen worden.Voor Ze- venhuizen/Moerkapelle is een samenvatting gemaakt van de partijen. ”75 jaar Boot Piano’s-Orgels” Dat vieren wij met VOLOP AANBIEDINGEN MET GROOT JUBILEUMVOORDEEL! NU EXTRA VOORDEUG UIT BIJ KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172 - 612541 "Een bezoek meer dan waard" donderdag n-18 uur 221.200 EXEMPLAREN deze week wor den besproken in de laatste raads vergadering voor de verkiezin gen. „We zullen met een ander plan moeten komen. Wat mij betreft verliezen we geen mi nuut en gaan we direct weer met PCW om de tafel. Het eer ste gesprek hebben we al ge voerd en dat was heel positief.” Ook tijdens de installatie van de nieuwe raad wil jonkman doorgaan met het plan. Het aanzien van de gemeente is hiermee geschaad, zo vindt ook burgemeester Jonkman. Maar een oordeel over het functio neren van wethouder Wien- tjens, die het centrum in haar portefeuille heeft zitten, heeft hij niet. „Het is niet aan mij om aan te geven of het de verant woordelijkheid van de wethou der is of niet. Dat is aan de raad. Wat ik heb geconstateerd is dat de raadsleden het anders hebben aangevoeld dan de wet houder.” WADDINXVEEN - Een 71-jari ge Waddinxveense is op woensdag 20 februari rond 08.00 uur op de Zuidelijke Rondweg bij het oversteken aangereden door een 27-jarige automobilist uit Zoetermeer. De vrouw liep daarbij schou der- en beenletsel op en is overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Het ongeval ontstond vermoe delijk door het onzekere ge drag van de vrouw bij het over steken. addinxv* woensdag n-22 uur Saaie mensen die accountants, of zit er toch muziek in? Neem een ‘proef op de som’! WADDINXVEEN - De deskundigen die waren ingescha keld om advies uit te brengen over het Centrumplan ‘Van Petteplas tot Gouwe’ zijn met een conceptrapport geko men. Daarin staat duidelijk taal: het plan is juridisch en dus ook financieel niet haalbaar. Leerlingen van het Coenecoop College kwamen een dagje op het gemeentehuis om hun ideeën te bespreken. (Foto: Artistic Art/Uesbeth van der Vis.) lingen van het Coenecoop College kwa men samen met de beleidsmedewerkers en gemeenteraadsleden om de tafel om hun ideeën over jeugdvoorzieningen in Waddinxveen te bespreken. Aan het ein de van de dag wordt door middel van stemronden een idee uitgekozen dat daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Hier voor stelt de gemeente 2300,00 euro beschikbaar. Het Weekblad voor Waddinxveen heeft nieuwe telefoonnummers gekregen. De advertentieafdeling, redactie en bezorging zijn allen op aparte nummers te bereiken, doorschakelen is tegen ons gezegd dat de veron derstellingen die de gemeente heeft, niet overeenstemmen met het oude contract en dus moeten we weer terug”, vat Jonkman samen. Nu is opnieuw de hamvraag: hoe nu verder? Maandag kwam het definitieve Teleurstelling rapport en dat zal en verdriet Inschrijfgeld Kidsrun (t/m 12 jaar) KNAU-wedstrijd. trimloop De start van het Centrumplan van Petteplas tot Gouwe gaat terug naar het jaar 1999. Jonk man blikt terug: „Er lag een oud plan, waarover we een samen werkingsovereenkomst hadden gesloten met de Passage Com binatie Waddinxveen (PCW). Dat plan is gecrasht bij de rech ter waarop we tegen elkaar zei den: hoe gaan we nu verder.We zeiden toen allemaal dat we het plan moesten uitrekken tot de Gouwe en daarmee kregen we er een middengebied bij.” En met dat plan, Van Petteplas tot Gouwe genaamd, gingen de gemeente, de projectontwikke laar en OVW (Ondernemers Vereniging Waddinxveen) aan de slag. Er kwam een intentieo- vereenkomst, er werd opnieuw een samenwerkingsovereen komst gesloten en de onder- handelingen werden gevoerd. „Maar die onderhandelingen liepen stroef en toen hebben we twee deskundigen om ad vies gevraagd. Die hebben nu Koffie/thee/ limonade met in*/, kleuren van 13,50 voor Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl 500 gram4,99 Op zoek naar een nieuwe uitdaging. Kijk op www.plussupermarkt.nlldiwa Opgeteld de beste! O *a c o ■O 2 S e E .2 Z c <0 Burgemeester Jonkman is te leurgesteld. „We dachten dat we er samen wel uit zouden komen, maar die inschattingen blijken niet te kloppen. Er is nu een heel groot gat van miljoe nen, er blijft geen cent over om het middengebied en Gouwe- gebied te beta len.” Jonkman vindt het een ernstige zaak. „Ik zit er erg mee, je wilt zo graag een hart voor Waddinxveen en dan kan het niet zoals je hoopt en ver wacht. Voor het dorp is het verschrikkelijk jammer. Het is teleurstelling, verdriet, een be hoorlijke dreun. Het is jammer maar waar. Mijn taak is het nu om er voor te zorgen dat we spoedig aan tafel komen voor een oplossing.” Voor wat Jonk man betreft gaan niet het hele plan in de prullenbak. „We moeten gaan kijken hoe we zo dicht mogelijk kunnen blijven bij het masterplan.” WADDINXVEEN - In een wo ning aan de Prinses Beatrixlaan werd tussen 23 februari 18.00 uur en 24 februari 04.15 uur in gebroken. Men kwam de wo ning binnen door een boven licht open te wrikken. Weggenomen werd onder meer een televisie en een com puter. en nog vele andere aanbiedingen Goudkade 4 (naast de Praxis) Gouda Gratis parkeren voor de deur! Open van 9.00 tot 17.00 uur s^?g«‘*®ttonen schrnsnken iNDERWEG 8 WADDINXVEEN WWW. M AN N EKES. NL D D D

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1