Onverwacht Deze grote winst Week Waddinxveen S WEWA 95 voor Weerbaar I Het Droomai Huys BOX Ooievaarsnest de lucht in gehesen pjgrjs rLExcum ■MM TELECOMMUMCA TIE—J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.fiexcombv.nl I te WONING KOPEN?! ntrum Accumulatie Informatiebijeenkomst nieuwe vrijwilligers bureau slachtofferhulp Attractief, vurig en fris! b BURGER ft/ DRIEMAN Ai Tuin' u Rectificatie 1 Nationale BEDANKT VOOR UW STEUN! Lid worden? Meedenken? Meedoen? Nieuw college Vragen over WEERBAAR WADDINXVEEN? 1 X i 1 N453 deels afgesloten lezing Kreater B AC ACE h Boomfeestdag bos Nieuwerkerk aan den IJssel Tel. (0182) 533 411 I Printercartridges! Kijk uerder in deze kont! fl. 8.70 Voorjaarsconcert Concordia met muziek en dans 27 maart 2002 informatie bijeenkomst in Waddinxveen. Reserveer tijdig en vraag de gratis documentatiemap Woning Kopen aan! wij leveren merken origineel en compatible Zie onze advertentie elders in deze krant! 30 cm hoog bloeit van maart tot mei Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 LANGEVELD e) SIGTERMANS car comfort 2 McDonald's^ Flinke verliezen bij WD en PvdA ooK voor uw i 1 “Forest flame” 8 RA 54e JAARGANG nr. 2791 'Jl' ‘‘op^ETijor^EMPLAREN Q TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN voor Het ooievaarsnest dat Waddinxveen sinds zaterdag heeft, biedt plek aan twee ooievaars. (Foto.-ArtisticArt/üesbeth van derVis.) Titus van der Torren (links) drinkt er een op de overwinning. (Foto:Artistic Art/Liesbeth van derVis.) 1 Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon0172 - 2157 40. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a ITC-terrein). www.lensacc.nl gefeliciteerd. „Ik ben heel be duusd en had dit totaal niet ver- WADDINXVEEN - Binnen kort komen de ooievaars weer terug van hun trek van uit midden Afrika. Vliegen ze boven Waddinxveen, dan zul len ze een verandering zien. Op kinderboerderij Dierendal is namelijk afgelopen zaterdag een ooievaarsnest omhoog gehesen. Ze staat klaar om twee van deze grote vogels een plekje te bieden. Daarmee is een droom van Waddinxvener en vogellief hebber Frans Versluis in ver vulling gegaan. „Ik ga altijd sa men met mijn vrouw de wijde omtrek in om ooievaarsnes ten te bekijken. Ik kan daar zomaar anderhalf uur naar kijken, zo mooi vind ik die forse vogel.” Frans weet dan ook een heleboel over de ooievaar. „Ze zijn een jaar of vijftien in Nederland uitge storven geweest, door land bouwgif verloren ze hun vruchtbaarheid, maar ook door de wegenbouw, indus trie, ruilverkaveling en verste delijking. Vervolgens zijn hier ooievaar- stationsplaatsen neergezet en kwam de ooivaar uit Zwitser land over om hier gekweekt te worden. Nu zijn ze weer terug in Hollandse dorpen en polders.” Een deel van de vogels blijft ’s winters op de ooievaarsta- tions in Groot Ammers en Liesveld, de rest trekt naar Afrika, zo’n 10.000 kilome ter. Eind-maart begin april ko men de vogels weer terug. Een goede tijd dus om een nest op poten te zetten, nét voor de terugkeer. Het nest dat nu op Dierendal staat, is keersongeval.Aan de medewer kers worden geen speciale op leidingseisen gesteld. Iedere vrijwilliger volgt een training van 12 dagdelen. de kia dealer voor de REGIO WADDINXVEEN. Op de woensdagavond van de verkiezingen kwamen de belangrijkste vragen natuur lijk direct te sprake: wie gaan met elkaar de coalitie vormen en wie komen er in de oppositiebankjes terecht? Lees verder op pagina 9. WADDINXVEEN - De spanning in de raadszaal vorige week woensdagavond bij de uitslag van de verkiezingen waren terecht. Immers, de zetelverdeling is met de verkie zingsuitslag geheel anders uitgevallen dan vier jaar gele den. Zo kreeg de nieuw opgerichte lokale partij Weerbaar Waddinxveen vier zetels.WD en de PvdA waren de grote verliezers. WD moet drie zetels inleveren, PvdA twee. CDA, D66 en PCW waren alledrie tevreden over de uit slag. PCW en D66 bleven gehandhaafd, het CDA kreeg er een zetel bij. tevens TUIN MEUBELEN!, Dorpstraat 39 - Waddinxveen - tel. (0182) 61 22 98 Kerkplein 13 - Moordrecht www.burger-waddinxveen.nl Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 (v.) [<Fr.1 opeenhoping 2 (econ.) kapitaalvorming. i= in ii i xv s ia.iv.Lina ”75 jaar Boot Piano’s-Orgels” Dat vieren wij met VOLOP AANBIEDINGEN MET GROOT JUBILEUMVOORDEEL! NU EXTRA VOORDELIG UIT BIJ OU BOOT KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172 - 612541 "Een bezoek meer dan waard" WADDINXVEEN - Aan weers zijden van de Beijerincklaan in Waddinxveen wordt tussen 13 en 21 maart een bushalte aange legd. In verband hiermee is een rijrichting op werkdagen afge sloten tussen de Bredeweg en de Rondweg. Het verkeer wordt omgeleid via de parallelweg. WADDINXVEEN - In het be richt over de lezing van Hoog leraar Winkelman in Kreater is een fout geslopen waardoor mogelijk onduidelijkheid is ont staan over de datum van de le zing. De lezing over Hendrik van Veldeke vindt plaats op 15 maart in Kreater. GARANTIEM AXELAARS WADDINXVEEN - Op vrijdag 22 maart zal het jaarlijkse voorjaarsconcert van Muz.Ver. Concordia in het teken staan van muziek en dans. Met medewerking van balletschool Elly Pij pers en dansschool Passad- oble, beide uit Gouda, kan men deze avond niet alleen luisteren naar muziek, maar ook kijken naar de dansers. Het opleidingsor- kest C-Akkoord en het harmonie-orkest, beide o.l.v. Jeroen Wentel, zullen deze avond een gevarieerd programma ten gehore brengen, waarbij de muziek niet alleen wordt opgeluis terd met de dansers, maar ook met filmbeelden beho rende bij de betreffende muziekwerken. De avond wordt gehouden in de Ontmoetingskerk (Groens- voorde 3). De zaal is open v.a. 19.30 uur het concert begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt euro 6,-. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de ingang of van tevo ren telefonisch te bestellen bij tel. 616297. n Ziet u een opeenhoping van zorgen en stressof van kapitaal Weet u dan wat u te doen staat? Zoals bij risicospreiding en lange termijnplanning? grootste partij is in Waddinx- kiein hoopje op 3. Dit is ge- veen. „Ook wij hebben effect gevoeld van het centrum en de lokale partijen, maar dat is al leen door fijnproevers te mer ken. Voor ons was de uitslag voor D66 de grootste verrassing.” En dat beaamde de democraten „Kennelijk hebben we afkomstig van een vogellief hebber uit Stolwijk en is ge maakt van wilgen-, elzentak ken, hooi en graszoden. Of de vogels ook daadwerke lijk neerstrijken op hetWad- dinxveense nest is nog maar afwachten. „Het moet een goed voedselgebied zijn”, zo vertelt Frans. „Het eten van de ooievaar bestaat uit ke vers, wormen, wel eens een mol, kikkers en ringslangen. Ja, die zouden ze in ’tWeegje kunnen vinden.” Frans zal het in ieder geval goed in de gaten gaan houden of er vogels boven Waddinx veen komen cirkelen. „Het begin is in ieder geval ge maakt, en het is een aanwinst voor ons dorp en de jeugd.” DE IRC M >TSTE I EAK-< X >I.I.E< 711E VAX HA sin As 1993 Van de medewerkers wordt verwacht dat zij minimaal 12 uur per week beschikbaar zijn. Voor meer informatie of aan melding voor de informatiebij eenkomst: op werkdagen tus sen 9.00 en 12.00 uur kan men contact opnemen met het re giokantoor: tel. 0172-471010. WADDINXVEEN - Op woens dag 20 maart wordt voor de 45e maal de Nationale Boomfeest dag gevierd. Dit jaar is het thema ’Bomen kleuren je wereld’. Zoals gebruikelijk kunnen de kinderen van groep 8 ’s morgens deelne men aan de plantactiviteit. De werkgroep Natuur- en Milieu Educatie (N.M.E.) organiseert in dit kader op 20 maart een op drachtenmiddag in en rondom kinderboerderij Dierendal (Warnaarplantstoen). De op drachten waarbij bomen cen traal staan, zijn bedoeld voor al le kinderen van groep 4 xJ 8. Om 14.00 uur worden de kinderen verwachten in de kinderboerde rij. Om 15.30 uur eindigt de ac tiviteitenmiddag en krijgen de kinderen een presentje mee. REGIO - Stichting Slachtoffer hulp houdt op I8 maart een in formatiebijeenkomst voor mensen die belangstelling heb ben om als vrijwilliger bij deze organisatie te komen werken. De stichting Slachtofferhulp Hollands Midden is voor haar vestiging in Gouda dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zij helpen en adviseren mensen die het slachtoffer zijn gewor den van bijvoorbeeld een in braak, tasjesroof, mishandeling, een zedendelict of een ver- De eerste glimlach op het ge zicht van Titus van derTorren en medepartijgenoten van Weer baar Waddinxveen verscheen rond half tien in de avond toen de eerste uitslagen binnenkwa men en gunstig uitvielen. Tegen het binnenhalen van de laatste resultaten werd er al een glas op gedronken, bij de allerlaat ste was zelfs gejoel te ho ren. Peere- boom.de num mer 5 op de lijst van deze lokale partij, vertelt halver wege de avond: „Ik heb op een stembureau gezeten en ik draai de de strook uit en dacht: dit is fout, laat ik nog een keer kijken.” Van der Torren werd veelvuldig zal het leren of dat ook echt lukt.” PCW was blij met het gelijke wacht. Ik had gehoopt op twee, aantal zetels, waarmee ze nu de in je eentje is het ook zo wat, en een weldig, al brengt het wel ver plichtingen met zich mee en 3 was ook al goed geweest. We gaan morgen gelijk aan het werk”, vertelde hij. Bij de WD waren er minder blije gezichten. Wethouder Wientjens van de WD heeft er „Kennelijk hebben we goed uit- de volgende verklaring voor: „Ik gelegd wat we willen.” heb met het centrumplan be hoorlijk onder vuur gelegen en als zo’n rapport een week voor de verkiezing komt, dan heeft dat een behoorlijk impact. An ders was het anders uitgepakt. En het blijkt dat het niet makke lijk is om zes zetels vast te hou den.Toch komt het rauw op ons dak, dat moeten we nog wel even verwerken. Ik trek het me wel aan, anders zou ik raar in mijn vel zitten.” PvdA fractievoorzitter Stoffers ziet nog twee verklaringen voor de halvering van de WD: „Het is ook een landelijke trend en de opkomst van de lokale partijen spelen mee.”Van derTorren vult daarbij aan: „het is ook te wijten aan het gebrek aan communica tie van de WD.” Zelf kreeg de PvdA ook een behoorlijke klap in het gezicht. De partij ging van vijf naar drie zetels. Verklaring daarvoor lag ook deels in de NH IHOIS landelijke trend, in veel dorpen en steden verloor de PvdA ze tels. Het CDA was blij met de extra zetel. „Dat komt vast door onze goede oppositievoeringen rond het winkelcentrum. We zijn niet fijngemalen door de anderen. Met vier zetels zijn we dik te vreden, het blijkt dat we niet wollig praten.” Gerts is niet verbaasd over de uitslag voor We- Wa:„De kiezer geeft duidelijk aan ontevreden te zijn. Het is wel een enorme verant woordelijkheid voor de partijle den, ze moeten nu laten zien dat ze bereid zijn te besturen in het belang van Waddinxveen. De tijd weerbaar WADDINXVEEN vvt Sw VOOt- CêeAor'njCE. WeWa Heuvelhof 20 2742 AW Waddinxveen tel. (0I82) 640 I60 email: wewa@planet.nl 2B d d I Z w UI 5 a u uj u. (fl KOLONIALE Rijnlandstraat 4 Waddinxveen Telefoon (0182) 636543 M Openingstijden: Dinsdag v.a. 13.00 uur Woensd t/m zaterd. 10.00-17.30 uur Donderdag koopavond tot 21.00 uur Maandag gesloten. W 7/

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1