VOOjt Waddinxveen Bomen kleuren je wereld Deze start met Week buurt bemiddeling inmeubelset Jardin” rLExenm Fitness Centrum Boskoop Accorderen Voorjaarswandeling in de heemtuin Grote belangstelling voor Sempre Avanti op seniorenavond Tuin vCentrum Film in Kreater r OPEN DAGEN KRUIS1NGA Aanrijding brommobiel Braderie en Platen/CD Beurs hS «1,39 Entrecote Kogelbiefstuk Verse kabeljauwfilet ■I College Schoonmaakactie Stormschade Sport bos v 4 Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2, Waddinxveen. ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN RIJNSTREEKHAL ALPHEN A/D RIJN F®- SRA 7^ shuts 1993 Van 10.00 tot 17.00 uur! Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 LANGEVELD aJ SIGTERMANS WASMACHINE VAATWASSER DROGER KOELKAST a I DISCOUNT fl. 179.00 car comfort fa 4 inklapbare 4-standen stoelen tafel 130 x 90 cm, in groen of blauw kunststof 2e Paasdag open! ooK voor uw I AUTO BEVEI LIGING Nieuwerkerk aan den IJssel S st Weekblad voor Kinderen van de AZC-schooi de Papegaai plantten tien bomen. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) TELEVISIE EN VIDEO mb www.pcdiscount.nl SPECIALE j AANBIEDING Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon 0172-21 5740. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a ITC-terrein). www.lensacc.nl De stormschade aan de ge vels van twee flats levert voor Woonpatners de wens op om een landelijk meld punt op te richten Vier politieke partijen zijn momenteel in onderhande- ling over het nieuwe colle ge- Vorig jaar werd al de aftrap gegeven voor een schoon maakactie in Waddinxveen, dit jaar komt daar een ver volg op Vr Za Zo Ma Samenwerken is meer dan zakelijk 'overeenstemmen’. Relaties gaan verder: die adviseren goed, betrouwbaar en vertrouwelijk! HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE 24 UUR SERVICEDIENST 29 mrt 30 mrt 31 mrt 1 apr te in voor de toekomst van de wijk. Nadat Rien de Heer (gemeente) alle leerlingen had bedankt en hen een Buxus had overhandigd, gingen de leerlingen van deTheoThijs- senschool terug naar het kla slokaal. In de middag konden kinde ren zich vermaken in en rond kinderboerderij Dierendaal waar een middagprogramma was opgezet door de werk groep Natuur- en Milieu Edu catie. Kinderen van groep 4 t/m groep 8 konden er opdrach ten uitvoeren waarbij bomen centraal stonden. Na afloop kregen ze een presentje mee naar huis. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN (0181) 21 96 12 Op de donderdag en vrijdag Floreant pakt een punt bij WSE ZATERDAG 30 MRT. 10-16 UUR -a LO Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - lectoritems voor de echte ver zamelaar in de vorm van LP, CD en (maxi) single. Alle muziek genres zullen vertegenwoor digd zijn, van klassiek tot house. Tevens zijn er diverse attracties zoals een zweefmolen en lucht kussen aanwezig. Gelijktijdig worden er vanaf de dorpsstraat diverse wielerrondes gereden door Waddinxveen waaronder onder andere rondes van junio ren, dames, sportklasse A, elite- en neo amateurs en de Rabo dikke bandenrace. MOTORCENTRUM »5<WF (onoverg.; accordeerde, 3 tot overeen stemming komen, 5 (onoverg.) met elkaar goed overweg kunnen PC DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS 81 WADDINXVEEN - Op woensdag 20 maart werd voor de 45-ste keer de Na tionale Boomfeestdag gevierd, dit jaar met het motto 'bo men kleuren je wereld’ Ter gelegenheid hiervan plantten -kinderen van diverse basis scholen bomen.Wethouder Dijksterhuis was aanwezig aan de Sterrenlaan om samen met kinderen van AZC-school de Papegaai tien bomen te plan ten. Ook op andere locaties werden bomen geplant door schoolkinderen, bijvoorbeeld aan de Alpherwetering/AI- pherbrink door de Theo Thijssenschool, de Sperwer- hoek door de Rehoboth- school en Veenkade door de Bethelschool. Op de Alpherwetering werd een aantal Prunussen ge plaatst die in het voorjaar een kleurige roze bloementooi hebben. Rondom de parkeer plaats van de Alpherbrink/AI- pherwetering zullen Bolaca- cia’s voor een fraai groen ZEVENHUIZEN - Een 50-jarige bestuurster uit Den Haag van een brommobiel is zondag 24 maart gewond geraakt toen zij op het Noordeinde werd aan gereden door een achter op komende auto. Door een de fect stopte haar brommobiel, de 28-jarige automobiliste (af komstig uit Moerkapelle) ach ter haar kon niet meer tijdig remmen. Een 26-jarige automo bilist - afkomstig uit Zoeter- meer - daar weer achter reed tegen de auto voor hem. De Haagse is met hoofd- en nek- klachten overgebracht naar het Groene Hartziekenhuis. Opgeteld de beste! WADDINXVEEN - De kinder film Jack Frost draait op 3 april om 13.30 uur in Kreater. Deze film is voor kinderen vanaf 7 jaar. Jack Frost gaat het als mu sicus maken, maar daardoor verwaarloost hij zijn gezin. Met Kerst wil hij dit goed maken en snelt naar huis, maar krijgt een auto-ongeluk en sterft. De vol gende Kerst probeert zijn zoon het gevoel terug te krijgen dat hij ooit met Jack had, door een sneeuwpop te maken met de hoed van Jack op. Het liefste had hij zijn vader weer dicht bij zich en de wens komt uit als zijn vader terugkomt in de per soon van de sneeuwpop. Toegangsprijs: 1,59 en 0,91 voor Kreapashouders. Reser veringen bij Kreater, Kerkstraat 13, tel. 0182-614422. WADDINXVEEN - Dinsdag avond werd de meest succes volle avond voor de senioren van dit seizoen gehouden, geor ganiseerd door de culturele commissie van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk. De avond werd gehouden in het Anne Frank Centrum en de belangstelling was erg groot. Het succes van de avond werd verkregen door een uitstekend optreden van het muziek- en showgezelschap ’Sempre Avan- ti’ uit Leiden onder leiding van dirigent Jan de Vries. Sempre Avanti heeft een eigen orkest en daarnaast nog een veertigtal spelers. Gebracht werd een op treden in drie gedeelten. Voor zitter mevrouw Van de Bos gaf voor de aanvang een uiteenzet ting van de betekenis van de liederen.Voor de pauze muziek uit bekende operettes en Kr- ontjongmuziek met liederen uit de Stille Zuidzee. Na de pauze werden liedjes gezongen be trekking hebbend op Amster dam. Voor het brengen van de liederen waren de deelnemers ekblad WADDINXVEEN - In 2000 is begonnen met het inrichten van een heemtuin in een ge deelte van het Burgemeester Warnaarplantsoen bij kinder boerderij Dierendal in Wad dinxveen. De heemtuin die be staat uit een ongeveer 35 jaar oude bosstrook en een vijver met natuurlijke oevers wordt in gedeelten aangelegd. Voor wie belangstelling heeft, houdt de Waddinxveense werkgroep Natuur- en Milieu Educatie op zaterdag 6 april om 10.00 uur Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 WADDINXVEEN - Op maan dag I april wordt er op de Groensvoorde van 11.00 uur tot 17.00 uur een braderie ge houden. Naast de reguliere handelswaren zoals diverse soorten kleding, beenmode, sieraden, tuinbeelden, hobbyar tikelen, indianenartikelen, Suri naamse snacks, poffertjes, olie bollen, enzovoorts, zullen ook diverse hobbyisten hun eigen gemaakte artikelen aanbieden. Op de platen/CD-beurs is voor elk wat wils te vinden o.a. col- A 9 - 17 uur 9 - 17 uur 11 - 16 uur 11 -16 uur WADDINXVEEN - Op maandag 25 maart loste burge meester Jonkman in het gemeentehuis het officiële start schot voor het project buurtbemiddeling.Vrijwilligers be middelen bij burenoverlast en burenruzies. De gemeente Waddinxveen, Woonpartners Midden-Holland en de Stichting Welzijn Gouda starten gezamenlijk dit nieuwe fenomeen op. De Stichting Welzijn Gouda vervult de trekkersrol. Zij gaat de uitvoering en coördinatie van dit project ter hand nemen. De stichting gaat ook de Wad dinxveense vrijwilligers opleiden. Im Goudse Poort Hanzeweg 6 2803 MC Gouda T 0182 525 000 www.kruisinga-gouda.nl Alleen dit weekend 25% korting op alle banden van Bridgestone en Dunlop! ”75 /aar Boot Piano’s-Orgels" Dat vieren wij met VOLOP AANBIEDINGEN MCT GROOT JUBILEUMVOORDEEL! NU EXTRA VOORDELIG UIT BIJ SJJBOOT KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172 - 612541 "Een bezoek meer dan waard” zaakt veel leed en stress bij de mensen. Als een bemiddeling goed uitpakt en de buren weer met elkaar door één deur kun nen, voelen ze zich een stuk prettiger in hun huis en hun buurt. De Eramus Universiteit in Rotterdam publiceerde in 1999 een onderzoek over buurtbemiddeling. De resulta ten zijn positief. Zestig procent van de buren heeft na het in schakelen van buurtbemidde ling een oplossing gevonden voor de overlast. Veel gemeenten in Nederland zijn begonnen met buurtbemid deling of gaan dat binnenkort doen. Buurtbemiddeling draait in deze regio al in Gouda, Reeuwijk, Bodegraven en Nieu- werkerk aan den IJssel. Hoewel buurtbemiddeling kan helpen bij burenoverlast, is het geen wondermiddel.Voorwaar de is dat de buurvrouw of buurman aanspreekbaar is. Met drugsdealers, mensen die voortdurend dronken zijn of psychisch in de war, valt moei lijk te onderhandelen. steeds weer gekleed in wisse lende kostuums tot groot ple zier van het publiek. Ook wer den tal van liederen meegezongen. Bij de liederen over Amsterdam werd ook ge speeld hoe de Amsterdammers de inhoud van de liederen be leefden. Waar het mogelijk was werd het publiek ook bij het optreden betrokken. De liede ren werden op een uitstekende wijze gezongen en het spel op een bijzonder goede manier ge bracht. Sempre Avanti mag zich zeker tot de zeer goede ama- teurgezelschappen rekenen. Voorzitter A.Both liet dit ook merken in zijn dank- en slot woord. Het publiek was laaiend enthousiast en een staand ap plaus was de dank van het aan wezige publiek. Op verzoek werd nog een toegift gegeven wat door de aanwezigen bij zonder op prijs werd gesteld. Wanneer komt dit gezelschap weer, was de vraag van het aan wezige publiek. Een duidelijk bewijs hoe zeer dit optreden is en werd gewaardeerd. (A.B.) len, Verkeer en vervoer en Riolering en ondergrondse in frastructuur. Dat er binnen de Oostpolderwijk draagvlak is voor Wijk- en buurtbeheer blijkt wel uit het aantal men sen dat zich heeft aangemeld om door middel van deelna me aan één van de werkgroe pen zelf invulling te geven aan de leefbaarheid binnen de wijk. Maar liefst tweeëndertig be woners uit deze wijk hebben hun schouders eronder gezet. Dat deze Boomfeestdag ook de Oostpolderwijk heeft ge kleurd is een prima initiatief van Wijk- en buurtbeheer en de gemeente om op door te borduren en houdt een belof- TELECOMMUNICA T/E^^J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl In Nederland wonen we dicht op elkaar. Dat levert gauw er gernissen, conflicten en ruzies op. Het begint vaak met een kleine irritatie. Na jaren van kniezen en oppotten kan zo’n akkefietje zo hoog oplopen, dat buren elkaar het leven zuur maken. Soms schakelen zij poli tie of justitie in. Dit biedt niet altijd de verzoening en lieve vrede die buren zich wensen. De Stichting Welzijn Gouda is in 1997 gestart met huurbe middeling. Het idee komt uit Amerika. Getrainde vrijwilli gers bemiddelen bij huis- tuin en keukenconflicten tussen bu ren of buurtgenoten, zoals: rommel in trappenhuis, harde muziek, overhangende takken, blaffende honden, vernieling, stank of pesterijen. De bemid delaars zetten de buren rond de tafel. Ze proberen de kemp hanen weer aan de praat te krijgen en oplossingen te be denken voor de overlast. De bemiddelaars zijn onpartijdig en houden alle informatie ge heim. Burenoverlast veroor- Niet alleen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! accent zorgen en binnenkort zullen ook de krentenbomen met hun fraaie witte bloesem de Oostpolderweg opfleuren. De komende weken zullen de plantsoenen bij de bomen verder door het groenteam van de gemeente worden op gefleurd met gevarieerde aan plant, die al op meerdere plaatsen in de wijk is toege past. Na de lange periode waarin de bodemsanering heeft plaatsgevonden is het een hele verademing om de plantsoenen weer aangekleed te zien worden, vindt ook het aanwezige Wijk- en buurtbe heer Oostpolderwijk. Wijk- en buurtbeheer Oost polderwijk is op initiatief van de gemeente Waddinxveen opgericht en wil onder meer alle bewoners betrekken bij de invulling en vormgeving van de eigen leefomgeving. Wijk- en buurtbeheer werkt met werkgroepen als Groen voorziening en terreinen, Speeltuinen en speeltoestel- addinxv e 54e JAARGANG nr.2793 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221 .IOOEXEMPlSe^ .- V - <U ■E ■O E O 2 S 0) e o: E Dl - 2 c <0 een rondleiding door de heem tuin. De rondleiding duurt on geveer een uur. Tijdens de rondleiding wordt aandacht be steed aan voorjaarsplanten als speenkruid, daslook, groot en klein hoefblad. Bomen en strui ken komen tijdens de wande ling ook aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan de daar voorkomende vo gels en andere kleine dieren. Belangstellenden worden opge wacht bij kinderboerderij Dierendal. PLUS 100 gram 100 gram1,49 300 grame 4,19 F - ■b ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl a> CZJ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1