Weinig animo voor voor Waddinxveen 2015 bijeenkomst ontwikkelingsvisie van Sponsorloop voor verbetering krottenwijk in Ethiopië Subliem resultaat Al vanaf €3=° Pi hw Luit Bloem wandelt van Waddinxveen naar Pelhrimov Waddinxveen Wandelt Klaverjassen voor de Sint Victorkerk 11 t/m 14 juni -Thema-avond over ’Werkstress’ Bromfietser Rommelmarkt Concordia Nieuwe serie aangereden bijbellezingen Koppelkaarten bij De Springplank oppascentrale De Baanderij WOENSDAG 3 APRIL 2002 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 13 Wandelvirus Wandelvakanties (ƒ7,75) i Iedereen blij; tanken en wassen, dat doe je bij de Baanderij! Br* a (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) per groep of individueel Katte n- in het district KollaTembien in de provincie Tigray inmiddels vier kleine schooltjes van start ge- stress ontstaat, de verschillen de oorzaken, wat het is en wat men er zelf aan kan doen om er minder last van te hebben; er worden tips gegeven hoe je be ter kunt omgaan met werk stress. Deze bijeenkomst biedt aanknopingspunten om zelf aan de slag te gaan met het vermin deren van de werkstress. Inlei der is Koert Velders, psycho ten dan hun tijd op school te verdoen. REST streeft ernaar de ouders tot andere gedachten te brengen, omdat onderwijs belangrijke voorwaarde is loog vande Riagg Midden-Hol- land. De bijeenkomst wordt ge houden in het gebouw van de Riagg Midden-Holland (Ronsse- weg 225 in Gouda) en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Men kan zich opgeven bij Rens- ke van Rooijen, secr. Afd. pre ventie van de Riagg Midden- Holland, telefoon 0182-682326. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 5 april wordt er opnieuw geklaverjast voor de Sint Vic torkerk. In de pastorie (Zuidka- de 176), staan de tafeltjes weer klaar voor een gezellig avondje kaarten. Deelname kost 4,50 euro p.p., een opbrengst die ge heel ten goede komt aan het Waar zijn passie voor wande len vandaan komt? „Je begint eens met de vierdaagse van Nijmegen. Ik liep daarvoor zeshonderd kilometer in de regio en het evenement zelf was geweldig. Ik ving het vier daagse virus, zo kun je wel zeggen. Tijdens zo'n vierdaag se kwam ik eens iemand te gen die me vertelde van een groep uit Waddinxveen die van dit dorp naar Santiago de Compostella in Spanje liep. Ik kwam met hen in contact en luisterde ademloos naar hun verhalen.” Drie jaar later startte hij zelf de pelgrims tocht van 2400 kilometer in drie maanden tijd naar het zuiden, waar hij nog vol mooie herinneringen over kan vertellen. Wandelen werd iets bijzon ders voor Bloem. Zelf om schreef hij zijn hobby als volgt: „Het is de meest na tuurlijke snelheid om zoveel mogelijk indrukken op te doen én te onthouden.” En zo kijkt hij ook weer uit naar zijn tocht die zaterdag start. „Je bent voor honderd pro cent op jezelf aangewezen. Niemand die je helpt. Maar dat heb je vrij snel in de vin gers. Je moet niet bang zijn en je moet zelf naar anderen toe stappen. Jij bent de vreemde snuiter in hun gebied. En dan beleef je de mooiste momen ten. Dat je bij mensen wordt uitgenodigd, dat je op een dansavond ineens de tanga danst met de plaatselijke dansgroep. Contact is heel belangrijk. Soms vraag ik zelfs gewoon de weg terwijl ik weet hoe ik moet lopen. Maar een praatje maken is ge woon belangrijk.” Het zijn voor Bloem de dage lijkse zorgen die van hem af vallen tijdens het wandelen. Hij komt terug bij de essen tiële dingen van het bestaan. Je ontdekt de gewoontes van een land, van een volk. Ook vakanties brengt hij wandelend door, dan met zijn vrouw erbij. Zo wandelde hij het Ijsselmeer rond, liep hij in Engeland van kust tot kust, bezocht hij te voet het pie- terpad van Groningen tot Maastricht, bezocht hij een trail in Canada Ontario, lie pen ze mee in de drie daag se in Japan. En uiteraard ie der jaar de vierdaagse van Nijmegen, al doet hij dat nu fluitend. Zijn vrouw gaat nu alleen de eerste twee dagen met hem mee. Op zaterdag, rond 6.00 uur in de och tend (*s ochtends lopen is het fijnste, meent Bloem), zal de tocht beginnen. De eerste dag naar Bilthoven, de tweede dag naar Lunte- ren en zo verder. En dan struinend door bossen en over boerenlandweggetjes verder om op 25 mei in Pelhrimov aan te komen. De nachten zal hij in een meegebracht tentje rond brengen, in Pelhrimov heeft de stichting een verblijfplaats voor hem geregeld. Met een brief van de Waddinxveense burgemeester Jonkman op zak zal hij mensen onderweg vertellen wat zijn plan is. „Sommige dagen zullen heel saai zijn, anderen weer fantas tisch. Ik laat het allemaal ge beuren.” De circa 15 kilo wegende rugzak, met onder meer een gasstelletje, tent, kleren, een paar sandalen en een paraplu staat al bijna klaar voor ver trek. Tien dagen speling heeft hij ingepland.Voor het geval hij geblesseerd raakt bijvoor beeld. Nee, ziek wordt hij niet, want als je wandelt ben je heel gezond. En verder ziet hij het wel. „Er is altijd wel ie mand die je helpt. Het wordt gewoon weer een fantasti sche beleving.” Luit Bloem stelt tijdens zijn wan deltocht post erg op prijs (’het hangt daarvan af of ik het kan volhouden’). Op drie plaatsen kan hij post restante ontvangen. Post voor Duitsland moet één week van te voren worden ver zonden en voor Tsjechië ander halve week. De adressering is als volgt: 15 april: Deutsche Post, Postla- gernd, Bloem LJ. 59227,Ahlen. 24 april: Deutsche Post, Postla- gernd, Bloem LJ., 36251 Bad Hersfeld. 10 mei: 92637, Wei den WADDINXVEEN - Wandelen is op zich geen bijzondere hobby, iedereen trekt er wel eens op uit.Toch heeft Luit Bloem wél een bijzondere wandelpassie. Hij gaat niet een blokje om, hij loopt geen wandeltochten van een kilo- - meter of 25, nee, hij loopt lange afstanden. Bijvoorbeeld van Waddinxveen naar Santia go de Compostella en volgen de week start hij een tocht van Waddinxveen naar Pelhri mov. In totaal 1050 kilometer wandelen in zeven weken tijd. „Je kunt wel zeggen dat ik verslingerd ben aan wande len”, zo licht Luit Bloem toe. Het is een bijzonder jaar voor stichting vriendschaps band Waddinxveen Pelhrimov, ze bestaat namelijk tien jaar. Er vinden in dat kader ver schillende activiteiten plaats. Waddinxvener Luit Bloem geeft daar nog eens een spe ciaal tintje aan door zaterdag 6 april een wandeltocht te starten van zijn huis in Wad dinxveen, naar Pelhrimov dat halverwege Tsjechië ligt, „ik heb al eens een wandeling van drie maanden gemaakt, dat wilde ik nog eens doen. Toen ik een kraampje van de stichting vriendschapsband Waddinxveen Pelhrimov zag, kwam ik met hen in contact en legde ik ze mijn idee voor om er naar toe te wandelen. Dat leek ze wel wat”, vertelt Bloem een paar ruim een week voor vertrek. te bereiken. De wandelaars kunnen evenals voorgaande ja- ren kiezen uit de gebruikelijke vijf of tien kilometerroute. De start en finish liggen weer als vanouds op het terrein van de voetbalvereniging Be Fair aan de Dreef in Waddinxveen. De voor-inschrijving kan gebeuren op de twee zaterdagen vooraf gaand aan de loop van tien tot halftwee in de bestuurskamer van Be Fair. De na-inschrijving, tegen een hoger starttarief, kan op de eerste dag van de wandelvier daagse tussen vijf en zes uur in de commissiekamer van de voetbalvereniging Be Fair. Voor meer informatie overWaddinx- veen stellenden contact opnemen met Marlies Goudriaan, tel. 0182-616782. WADDINXVEEN - Muziekver eniging Concordia organiseert wederom een voorjaarsrom- melmarkt, dit jaar op zaterdag 6 april. Er zullen diverse bruik bare artikelen uitgestald liggen op tafels in de beide lokalen van het clubgebouw De Hoge Noot (J.W Frisoweg I). Alle spullen worden van te voren goed uitgesorteerd, waardoor er per tafel de volgende artike len ten verkoop zullen liggen; elektrische apparaten (zoals computers, stereo’s, lampen, t.v. toestellen, radio’s e.d.), huis houdelijke spullen (kop en schotels, borden, bestek, gla zen), bloempotten, vazen, boe ken, spelletjes, puzzels, schilde rijen, etc. Aanvang rommelmarkt 08.00 uur tot 14.00 uur. Bruikbare ar tikelen kunnen nog worden af gegeven op donderdagavond vanaf 19.00 uur bij de Hoge Noot of even bellen naar tel. 0182-615972. restauratiefonds van de Sint Victorkerk. Beheerst u het spel niet echt? Geen probleem; er zijn ervaren kaarters die u graag de regels nog eens uitleg gen. Vanaf half acht bent u wel kom, de eerste ronde start om acht uur. Er wordt verder nog gekaart op 3 mei en 7 juni. WADDINXVEEN - Een 17-jari- ge bromfietser uit Gouda is op dinsdag 26 maart rond 09.05 uur op de Bredeweg aangere den door een 29-jarige auto mobiliste uit Rozenburg. Met onbekend letsel is hij over gebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Het on geval ontstond doordat de au tomobiliste bij het afslaan geen voorrang verleende aan de over het fietspad rijdende bromfietser. zelf primair als speler in een re gionaal netwerk en worden de kansen gebruikt die geboden worden. De opzet van burgemeester en wethouders is dat door de be- wonersbijeenkomsten en de sce nario’s meer duidelijkheid wordt verkregen over de vraag hoe de bewoners van Waddinxveen denken als het gaat om hun toe komst. Er werden vijf stellingen besproken: wonen en de sociale structuur, bedrijvigheid en de ag rarische sector, voorzieningen, groen en blauw, waarbij groen de groenvoorziening betekent en blauw de woningbouw en de in frastructuur, verkeer en vervoer. Middels vragenlijsten konden de aanwezigen hun mening kenbaar maken. Daaruit bleek dat voor wat betreft de woningbouw de eigen gemeente en de regio moet worden versterkt. Omdat ook sprake was van de mogelijk heid dat Waddinxveen zou moe ten bouwen voor de opvang van de uitbreiding van Rotterdam, kwam duidelijk naar voren dat beslist geen medewerking moet worden verleend aan de uitbrei ding van Rotterdam ten koste van Waddinxveen en/of de regio. WADDINXVEEN - Op maan dagavond 8 april begint er een nieuwe serie bijbellezingen over het onderwerp ’de Taber nakel’. Centraal staat de vervul ling hiervan door Jezus Chris tus en de profetische betekenis daarvan. De vervolgavonden zullen gehouden worden op 6 mei en 3 juni. De lezingen worden verzorgd door bijbelleraar dhr. J. Braaks- ma uit Baarn en worden gehou den in de aula van de Chr .Ba sisschool ’Bethel’ (Heggewinde 22a). De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Nadere informatie is te verkrij gen bij familie De Pater, Akker- winde 53, Waddinxveen, tel. 0182-615180. Bij het onderwerp ’economie en werk’ was een sterke aandrang de bedrijven in de kom van de gemeente te verplaatsen naar bedrijfsterreinen, zowel ten be hoeve van de woningbouw als voor een goede doorstroming van het verkeer. Aan de uitbrei ding van de glastuinbouw uit het Westland niet mee te werken en het bevorderen van kleinschalige kantorenbouw te bevorderen in de nabijheid van de haltes van de tramlijn naar Leiden. Zodra de tramlijn gereed is komen er in Waddinxveen in totaal vier hal tes. Voor wat (ie voorzieningen be treft werd aangedrongen op re gionale voorzieningen, zodra de voorzieningen in Waddinxveen op peil zijn voor wat de winkels en het jongerencentrum betreft. Bij buurtcentra behoren niet al leen winkels maar ook andere voorzieningen zoals een café. Een buurtcentrum behoort een dorpskarakter te dragen en niet zoals nu het geval is, wat winkels bouwen en verder niets meer. Het behoort een combinatie van functies te zijn. Bij ’groen/blauw’ wordt gewenst geacht dat er kleine recreatiemogelijkheden zijn waarbij een uitstraling van rust te merken is. Voor de in frastructuur werd aangedrongen op een spoedige aanleg van de westelijke randweg en de komst van de sneltram Gouda-Leiden. De eerste proefrit hiervoor wordt in december 2002 al ge maakt (A.B.) van de sponsorloop wordt ge bruikt voor het bekostigen van leermiddelen en het salaris van de leerkrachten. Hoewel het aantal basisscholen in Tigray sinds eind jaren tachtig enorm is richting van de schooltjes op kleine afstand van waar de kinde ren wonen, wordt de drempel om naar school te gaan verlaagd. Dit jaar worden er minimaal vijf tig kinderen per school inge schreven. De duur van de eerste fase van het basisonderwijs (lo wer primary education) is drie jaar; vakanties zijn er niet de kin deren zijn alleen vrij tijdens de oogsttijd. Na deze drie jaar is het de bedoeling dat de kinderen het basisonderwijs vervolgen op de verder af gelegen officiële (over- heids)scholen. De kinderen krij gen les in de plaatselijke taal (het Tigrinian) en in het Engels. Naast taal en rekenen is er in het on derwijs veel aandacht voor de ei gen leefomgeving hygiëne, ge zondheid, gewassen, planten, sociale aspecten etc. Meer informatie over de komen de sponsorloop en over het te steunen project kunt u lezen in een volgend artikel. Één ding is wel al duidelijk: het wordt een gezellige happening met muziek langs het parcours. Het start schot zal gelost worden door de Ethiopische marathonloper Aid- una Aitnafa. WADDINXVEEN - Dinsdag- en woensdagavond werd door burgemeester en wethouders een bewonersavond georganiseerd over de toekomstige Ontwikkelingsvisie Waddinxveen 2015. Wat de opkomst van de bewoners betreft was de opkomst geen succes. Niet meer dan 14 inwoners kwamen dinsdagavond opdagen voor deze bij eenkomst en woensdagavond slechts één, zodat deze bij eenkomst niet is doorgegaan. Onze professionele wasstraat zorgt ervoor dat uw auto of bus krasvrij en optimaal gewassen wordt. Voor de echte doe-het-zelvers zijn er op het Baanderij-complex ook hogedruk wasboxen. Als enige in de Goudse regio vindt naspoeling plaats met kalkvrij (osmose)water. WADDINXVEEN - Op dins dag 9 april is het koppelkaarten bij klaverjasvereniging De Springplank. Iedereen, dus ook niet-leden, is van harte welkom in het tenniscentrum aan de Sniepweg. Aanvang 20.00 uur en er wor den vier ronden gekaart. De volgende data waarop de kla verjasvereniging koppelkaarten voor iedereen organiseert: 23 april, 7 en 21 mei en 4 juni. Óp Koninginnedag organiseert De Springplank ’Koninginne- dag-koppelkaarten’ in het ten niscentrum aan de Sniepweg. Het begint om 10.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur. Er worden 6 ronden gespeeld. De kosten zijn 10 euro per koppel. De inschrijving dient vooraf te geschieden en u kunt zich opgeven op telefoonnum mer 0182-616947. Wacht niet te lang, want vol vol. WADDINXVEEN - Vorige week berichtten we u over de kattenoppascentrale. Daarbij was helaas het telefoonnum mer weggevallen. Het telefoon nummer is: 0182-619718. Op dit nummer kunt u meer infor matie krijgen over de werk zaamheden van de Werkgroep Waddinxveen van de Dieren bescherming. Vijftien vrijwilligers die aange sloten zijn bij deze werkgroep verzorgen oppas aan huis in va kantieperiodes. Ook kunnen er Wandelt kunnen belang- afspraken gemaakt worden over het geven van water aan de planten en het verzorgen van de post. WADDINXVEEN - Het jaar lijks terugkerende wandeleve nement Waddinxveen Wandelt loopt dit jaar van 11 tot en met 14 juni. De organisatie is druk doende met de voorbereidin gen voor de zesde editie van deze avondvierdaagse. Aan de tocht kunnen wandelaars uit Waddinxveen en omgeving aan deelnemen. Dat steeds meer mensen de weg weten te vin den naar Waddinxveense wandelfestijn blijkt wel uit het jaarlijks oplopende aantal deel nemers. De organisatie begon in 1997 het evenement met 1300 wandelaars, in 1998 wa ren dat er 1700 en in 1999 1857. In 2000 en 2001 schreven bijna 2000 lopers in. Dit jaar verwacht de organisatie van Waddinxveen Wandelt 2002 de grenzen verder te verleggen en het aantal van 2000 deelnemers Op de vraag van één der aanwe zigen wat de oorzaak zou kun nen zijn van deze slechte op komst kon wethouder Wientjens, die deze vergadering had geopend, geen antwoord ge ven. Er was toch ruime bekend heid gegeven aan dit onderwerp. Toch werd het dinsdagavond, on danks de aanwezigheid van zo weinigen, een goede bespreking. Door het bureau Kolpron was een tweetal documenten samen gesteld. Het ene was een start document, waarin de huidige si tuatie van Waddinxveen wordt beschreven, de ander is een zo genoemd scenariorapport. In dit rapport werd een drietal denk modellen voor de toekomst van Waddinxveen geschetst. In het trendscenario wordt uitgegaan van een trendmatige ontwikke ling en ongewijzigd beleid. Dit scenario liet vooral zien waar het met Waddinxveen naar toe gaat als er geen keuzes worden ge maakt Bij het scenario ’Wad dinxveen sterk in zichzelf’ staat handhaving en versterking van de bestaande eigen kwaliteiten van Waddinxveen voorop en in het scenario ’Waddinxveen sterk in de regio’ ziet de gemeente zich- naar school. Meisjes zijn hierbij dan ook nog in de min derheid. Een belangrijke reden hiervoor is dat de afstanden tot de school vaak te groot zijn, waardoor kinderen zo lang on- meer overblijft om thuis ook nog wat mee te werken, bijvoorbeeld het hoeden van vee. Bovendien zijn WADDINXVEEN - Op woens dagavond 24 april houdt de Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen opnieuw een sponsorloop voor alle kin deren van de Waddinxveense ba sisscholen. De loop zal plaatsvin- toegenomen, gaat toch nog altijd den op het parcours rondom de minder dan de helft van alle kin- Vijver aan de Beatrixlaan. De op- deren brengst gaat dit jaar naar het tweede project dat de Kern groep in Ethiopië steunt: de ver betering van de levensomstan digheden van de bewoners van sloppenwijken in Addis Abeba, de derweg zijn dat er geen tijd hoofdstad van Ethiopië. Met de opbrengst van de spon sorloop van vorig jaar - die door de Kerngroep tijdens het Kleur- ouders bang dat hun dochters rijk Festival gehouden werd - zijn onderweg naar school iets over komt Tenslotte speelt mee dat meisjes nog vaak op zeer jonge leeftijd trouwen en in de ogen gaan. De schooltjes worden op- van hun ouders daarom beter gezet door REST (Relief Society thuis het huishouden kunnen le- of Tigray) als onderdeel van een veel breder ontwikkelingspro gramma. Het gaat om schooltjes 'voor kinderen van 7 tot 14 jaar. brengen, omdat onderwijs een De zeer eenvoudige schooltjes belangrijke voorwaarde is voor zijn met ter plaatse aanwezige ontwikkeling in een maatschappij materialen gebouwd door de lo- waarin mannen en vrouwen gelij- kale gemeenschap. De opbrengst ke rollen hebben. Door de op- Industriestraat 1 Gouda Internet www.debaanderij.nl E-mail baanderij@cistron.nl Telefoon (0182) 67 01 67 Fax (0182) 67 03 78 Industrieterrein ’’Kromme Gouwe” (tegenover de Praxis) Luit Bloem vertrekt zaterdag voor een voettocht van 1050 kilometer van Waddinx veen naar Pelhrimov. GOUDA/REGIO - Op woens dag 24 april organiseren de Riagg Midden-Holland en het AMW van de Vierstroom een thema-avond over ’Werk stress’. De avond is bedoeld voor mensen uit de regio Mid den-Holland die last hebben van stress op het werk en voor mensen uit hun omgeving. Aan de orde zal komen hoe werk- tSSffiS L v /'«TA"' R* ■-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 13