WADDINXVE BON VOOR DEELNAME AAN DE KINDERMARKT 2002 OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Zilveren spelden uitgereikt bij De Zonnebloem Geitjes geboren op Kinderboerderij Dierendal 23e Kindermarkt op Koninginnedag WADDINXVEEN Aanhouding na mishandeling 1 I fy R E E R U B K E N T E M G E OPROEP VOOR KANDIDATEN VOOR DE MARKTCOMMISSIE BEZWAAR TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN VERKEERSZAKEN VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN INFORMATIE- EN INSPRAAKAVOND WILGENHORST BOUWZAKEN BON VOOR ÉÉN GRATIS ZAK COMPOST f OVERIGE VERGUNNINGEN GRATIS COMPOST AFHALEN OP ZATERDAG 6 APRIL a.s. ï-. 5 In Waddinxveen functioneert al enige tijd de markt de marktcommissie kunt u terecht bij de ambtelijke secretaris van de commissie, a. B.Kramer van de afdeling Publiekszaken, tel. 624706. b. Voor a. 2002) del (27-03-2002) b. vrouw COLOFON (Het rondje goed zwart maken en voor- en achter naam van andere kinderen invullen) Inschrijfformulier voor deelname aan de KIN DERMARKT op Koninginnedag 2002 (30 april) die door de LIONS-Club Waddinxveen-Bo- skoop van 10.00-13.00 uur wordt georgani seerd op het Raadhuisplein rondom het Ge meentehuis van Waddinxveen. Ik doe graag mee aan de Kindermarkt Naam: Leeftijd: Adres: O Ik kom alleen O Ik kom samen met: Dit inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 19 april inleveren op een van de volgende adressen: - apotheek Van Doorn, Prins Bernhardlaan 65 - apotheek Van de Dries, Zuidplaslaan 434-438 - familie J.L.L. Knijff, Brugweg 34 62 45 00 54 75 00 62 47 67 61 25 70 gebruik maken van een voon verkrijgbaar is bij de G.r de tussen haakjes vermelde datum: i van een Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. sloopvergunning j datum: woonhuis met SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 62 46 22 streeks 12.15 uur de trekking plaats van de loterij, met als hoofdprijzen drie dinerbonnen voor twee, beschikbaar gesteld door een aantal Waddinxveense restaurants.Voorts is er weer het springkussen. Genoemde zaken staan zeker bij een oranjezonne tje borg voor een heel gezellige Kindermarkt op 30 april. Kinde ren die op de markt hun spulle tjes willen verkopen, kunnen zich opgeven door onderstaande bon in te vullen en in te leveren op een van de in de bon genoemde adressen. WADDINXVEEN - Maandag 25 maart heeft tijdens een mede- werkersvergadering van de Zon nebloem afdeling Waddinxveen een feestelijk tintje plaatsgevon den. Tijdens deze vergadering werd een zilveren speld uitge reikt aan vijf medewerksters die gedurende tien jaar heel actief vrijwilligster zijn geweest bij de afdeling. De zilveren speld werd uitgereikt door mevrouwT. Moe- rings-Verwey. Zij is voorzitter van de regio Gouda van de Zon- Meer weten Voor meer informatie over drs P. Bond, tel 624 812. opgelopen. Het voorval vond plaats op het WSE terrein aan de Willem de Rijkelaan, naar aanleiding van een conflict wat het tweetal eerder had gehad. De Waddinxvener is verhoord en heeft de mishandeling in middels bekend. OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur dinsdag-en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. zorgt voor de juiste uitvoering van de hulp. Op de markt zelf is het goed toeven, dit jaar wordt voor de eerste maal voorafgaand aan de kindermarkt en Aubade gehouden tussen 9.00 uur en 9.30 uur, met muzikale onder steuning van Concordia direct daarna om omstreeks 10.00 uur wordt de kindermarkt officieel geopend met medewerking van de Cormula’s. Naast de verkoop van allerhande zaken, etenswa ren en een Rad van Avontuur is er om 11.30 uur een optreden van TOOS, daarna vindt om om- GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres GEMEENTE De volgende vergunningen o.g.v. A.P.V. of andere wette lijke regelgeving zijn verleend: - Bestuur vrienden van de Hartstichting Waddinxveen: plaat- ngen waarmee is i haakjes vermelde en het Het voorjaar zit er goed in! De zonnige dagen van vorige week en deze week levert een echt voorjaarsgevoel op. Wie bij Kinderboerderij Dierendal op bezoek komt, krijgt dat gevoel zeker. Ruim een week geleden werden daar twee jonge geitjes ge boren. De moedergelt ’Honey’ en de twee lammetjes maken het goed. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) WADDINXVEEN - Een 16 jari ge jongen uit Waddinxveen is zaterdag 30 maart aangehou den op verdenking van mishan deling. De jongen had een 16 jarige jongen uit Linschoten op zijn gezicht geslagen. Hij had daardoor letsel aan zijn gezicht BEZOEK BOUW- EN WONINGTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de sectie Bouw- en woningtoezicht van de de raad gelet wordt op een uw gegevens vertrouwelijk nebloem. Na de uitreiking van de speld en een oorkonde sprak Hans den Tuinder, voorzitter afd. Waddinxveen, de jubilaressen toe. Vrijwilliger van de Zonne bloem houdt in dat je zeer actief deelneemt aan activiteiten en huisbezoek. De dames die een speld en oorkonde kregen zijn: mevrouw Georgette Haak, me- Henny Hoogendoorn, mevrouw Annie Lapaer, me vrouw Margo Visser en mevrouw Gre Voshol. De zittingsperiode van de marktcommissie is gelijk aan die van de gemeenteraad. Met ingang van 7 maart 2002 zijn wij daarom op zoek naar drie onafhankelijke leden die namens de consumenten in de markt commissie zitting nemen. Van deze leden wordt verwacht dat zij regelmatige bezoeker zijn van g_ L en bekend zijn met lokale omstandigheden. tuinhuisje (23-03-2002) i en het i handje helpen door gratis compost ter beschikking te stellen. De en tuinafval dat de inwoners van Waddinxveen en de andere Rijnstreek in hun groene mini-containers hebben aangeboden. Het I voor alle mensen die hun steentje hebben bijgedra- het overige huisvuil. evenwichtige behandeld. Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg- consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzienin gen gehandicapten en lopende aanvragen. Wilt of kunt u zelf niet uw stem uitbrengen dan kunt u dit een andere kiezer laten doen. U heeft twee mogelijkhe- J Deze bon geeft recht op één gratis zak compost. U kunt de zak afhalen op zaterdag 6 april 2002 tussen nn r>n in nn-L_x c--:-j Qan Je Qreef Sniepweg. I I I I - WADDINXVEEN - Ook dit jaar staan de kinderen weer centraal tijdens de 23e Kindermarkt we derom op 30 april,georganiseerd door de Lions-Club Waddinx- veen-Boskoop. Op het Raadhuis plein bij het gemeentehuis stallen de kinderen tussen de 7 en 15 jaar ook dit jaar weer hun over tollige spullen uit. De opbrengst van de Kindermarkt gaat al jaren voornamelijk naar S.O.S. Kinder dorpen. Door de Lions Club worden een tiental kinderen en dorpen ondersteund. De zorgor ganisatie SOS Kinderdorpen STEMMEN BIJ VOLMACHT OF IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE VAN DE KIEZER Bij de op woensdag 15 mei 2002 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der staten- Generaal heeft u de mogelijkheid om u in een ander stem bureau in Nederland te stemmen dan het stembureau waar voor u een oproepkaart zult ontvangen. Ook kunt u een ander voor u laten stemmen. VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN/SLOOPMELDINGEN WAARMEE INGESTEMD De volgende sloopvergunningen/sloopmeldingen waarmee is ingestemd zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20010465 Zuidkade 58 het slopen j 09.00 en 1 2.00 uur op het Evenemententerrein i Spelregels: I 1 zak per bon 1 maximaal 3 bonnen zakken per persoon I zolang de voorraad strekt, op op! I Meer informatie: gemeente Waddinxveen, tel. 624 500. —I -. ..-... lijke regelgeving zijn verleend: - Bestuur vrienden van de Hartstichting Waddinxveen: BINNENGEKOMEN SLOOPAANVRAGEN De volgende aanvragen om afgifte van een zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde 20020134 Middelburgseweg 2 het slopen van een diverse opstallen (21-03-2002) 20020143 Henegouwerweg 117 het slopen van een kas (26-03-2002) De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouw- en Woningtoezicht, telefoon 624832 of 624835. Op zaterdagochtend 6 april, tussen 9.00 en 12.00 uur kunnen inwoners van Waddinxveen tegen inlevering van onderstaande bon gratis een zak compost ophalen op het Evenemententerrein aan de Dreef. Nu de lente in aantocht is, gaan veel mensen weer met hun tuin aan de slag. Dat is een goed moment om com post door de grond te mengen. De grond wordt hierdoor luchtiger en rijker aan voedingsstoffen. De gemeente Waddinxveen en het bedrijf Cyclus willen een handje helpen compost is gemaakt van het groente-, fruit- gemeenten in de regio's Midden-Holland en f uitdelen van het compost is dan ook bedoeld als beloning gen aan het milieu door hun 'groene' afval te scheiden van In Waddinxveen functioneert al enige tijd een vaste commissie van advies aan burgemeester en wethou ders van Waddinxveen voor aangelegenheden betreffende het marktwezen. De marktcommissie vergadert gemiddeld tweemaal per jaar. In de commissie hebben leden zitting die zijn aangedragen door de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen, de besturen van de lokale vakcentrales C.N.V. en F.N.V. en de ambulante handel. Daarnaast hebben 3 leden zitting namens de consumenten. gebruik maken van een voorgeschreven formulier dat gratis j afdeling Publiekszaken van de gemeente Waddinxveen. Als u op de dag van de kandi- daatstelling (2 april 2002) als kiezer in Waddinxveen bent geregistreerd ontvangt bij inwilliging van uw verzoek, degene, die u voor u gaat stemmen een volmachtbewiis. Ook deze kiezer kan uw volmachtstem uitsluitend gelijktijdig uitbrengen met zijn eigen stem. Hij kan dus bijvoorbeeld niet I eerst 's morgens zelf gaan stemmen en dan later nog eens voor u gaan stemmen. U mag niet op uw gegeven volmacht terugkomen. Eens gegeven blijft gegeven. U mag zelf niet meer aan de stem ming deelnemen. Degene, die voor u gaat stemmen mag niet meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen. Totaal kan hij drie keer stemmen. Twee keer voor een ander en één keer voor zichzelf. Als het volmachtbewijs wegraakt, kan geen nieuwe worden verstrekt. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer 'b Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/bescnikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. U kunt alleen bij de sectie Bouw- en woningtoezicht van de afdeling VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een j afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. VERLEENDE INRITVERGUNNING - Oostpolderweg 47 Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-3813815). Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kos ten verbonden. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/ MELDINGEN WAARMEE INGESTEMD De volgende bouwvergunningen/meldingi ingestemd zijn verzonden op de tussen n< datum: 20020011 Prinses Beatrixlaan 118 het gedeeltelijk veranderen vergroten van een woning (27-03-2002) 20020095 Oranjelaan 40 het gedeeltelijk veranderen van een restau rant (27-03-2002) De volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20020135 St. Victorplein 17 het plaatsen van een kippenhok (22-03- 2002) rmrUro Lio- I 20020136 Piasweg 28a het gedeeltelijk veranderen van een kassen complex (schermdoek plaatsen) (22-03-2002) 20020137 Plaswea 28a het plaatsen van een dakkapel op het achter- geveldakvlak (22-03-2002) 20020139 Henegouwerweg 23 het gedeeltelijk veranderen van een s I bedrijfsgebouw (25-03-2002) 20020140 Junolaan 28 het plaatsen van een I 7 20021041 Anna Paulownastraat 8 het gedeeltelijk veranderen vergroten van een woning (25-03-2002) 20021042 Henegouwerweg 117 het plaatsen van een tuinhuis (26-03- 2002) 20020144 Dorpstraat 39 het gedeeltelijk veranderen van een boekhan- Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl Centraal meldpunt: voor ai uw meldingen Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Deze avond is het vervolg op de communicatieavond van 24 september 2001Die avond zijn verschillende wensen naar voren gebracht. Doelstelling van deze avond is dat u, na een toelichting door medewerkers van de afdeling B.O.R., groepsgewijs uw reac tie kenbaar kunt maken. Daarvoor zijn kaart- en presenta- tiemateriaal en reactieformulieren aanwezig. De medewerkers brengen vervolgens, met inachtneming van de resultaten van de inspraakavond, een advies uit aan het gemeentebestuur. sen van spandoeken en vlaggen tijdens de collecteweek van de Nederlandse Hartstichting van 21 t/m 27 april 2002 op diverse locaties; - Bar/Eetcafé Prins Heerlijk, Koningin Wilhelminaplein 14: terrasvergunning-1 april tot 1 oktober 2002; - Eet-ablissement Episode II, Nesse 20: terrasvergunning 1 april tot 1 oktober 2002; - Merino Ijssalon, Nesse 2: terrasvergunning 1 april tot 1 okto ber 2002; -Gouwe Sphinx, Nesse 14: terrasvergunning 1 april tot 1 oktober 2002; - Grieks Restaurant Kreta, Nesse 8: terrasvergunning 1 april t/m 2002; Reacties Bent u degene die wij zoeken? Wij nodigen u graag uit om uiterlijk 1 mei 2002 een schrirtelijke reactie te sturen aan Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen, onder vermelding van 'marktcommissie'. Voor de volledigheid melden wij dat bij de voordracht van kandidaten aan evenwichtige maatschappelijke vertegenwoordiging. Uiteraard worden al Bewoners van de Wilgenhorst nodigen wij uit voor deelname aan een informatie- en inspraakavond over het herstraten en herinrichten van de Wilgenhorst, op maandag 8 april 2002 in de raadzaal van het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. van een woning (27-03-2002) Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondisse mentsrechtbank, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De president beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de cluster Bouw- en woningtoezicht, tel. 624832 of 624835. Stemmen in een stembureau naar keuze. Kunt of wilt u niet in uw eigen stembureau stemmen maar u wilt wel persoonlijk uw stem uitbrengen dan kunt u in heel Nederland in een willekeurig stembureau gaan stemmen. U moet hiervoor een mondeling of schrifteli jk verzoek indienen. Een schriftelijk verzoek moet uiterlijk 1 mei 2002 worden gericht aan de burgemeester. U moet voor het verzoekschrift gebruik maken van een voorgeschreven formulier, dat op het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken gratis wordt ver strekt. Als u op de dag van de kandidaatstelling (2 april 2002 als kiezer in Waddinxveen bent geregistreerd ontvangt u bij inwilliging van uw verzoek een Kiezerspas. een mondeling verzoek moet u uiterlijk 10 mei 2002 persoonlijk uw oproepingskaart voor de verkiezing van 15 mei 2002 bij de balie van de afdeling Publiekszaken over leggen. Uw oproepingskaart wordt meteen omgezet in een kiezerspas. Als aan u een kiezerspas is verstrekt kunt u uitsluitend met deze pas aan de stemming deelnemen. Ais u de pas kwijt raakt kan geen nieuwe pas worden verstrekt Stemmen bij volmacht. door den: U kunt uw oproepingskaart overdragen aan een zer die in hetzelfde stemdistrict moet zijn geregistreerd als waar u bent geregistreerd. U en degene, die voor u gaat stemmen moeten op de oproepingskaart in het daarvoor bestemde vak hun handtekening zetten. Geef uw kaart pas aan een ander mee, nadat uzelf heeft ingevuld welke kie zer voor u gaat stemmen. Deze kiezer kan uw volmachtstem uitsluitend gelijktijdig uit brengen met zijn eigen stem. Hij kan bijvoorbeeld dus niet eerst 's morgens zelf gaan stemmen en dan later bijvoor beeld 's middags nog eens voor u gaan stemmen. Woont er niemand in hetzelfde stemdistrict als waar u bent ingeschreven en aan wie u uw oproepingskaart kunt of wilt overdragen dan kunt u uiterlijk 1 mei 2002 een schriftelijk I verzoek indienen bij de burgemeester. Ook hier moet u j -rjl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 3