College stelt elf Deze topprioriteiten Zevenhuizen en Moerkapelle Week voor komende vier jaar F (uipplant 26 Nieuwe monumenten in 595 racar. GRAAG TOT ZIENS! rLEXUim 11 ntrum Accordeon Tuin1 r - 1.39 Koninginnedag open! KsjïWrHi waddin: Huldiging koffiegeb rui kers hl \1 rJA bos Automobilist kan oversteker Boeken- en AFSCHEID WETHOUDER VAN HOLSTEIJN in struik- of pyramidevorm niet meer ontwijken LZJ comfort Orgelconcert John Propitius .2.49 curiosamarkt W WI <3 Financiën ■M fr] J i F. concept Wethouder ’centrum’ WASMACHINE VAATWASSER DROGER KOELKAST Wandeltocht Koninginnedag Niet alleen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! VAN 11.00 TOT 17.00 DONDERDAG 9 MEI ZIJN WIJ Tijdens de afscheidsbijeenkomst, die wordt gehouden in het gemeentehuis van 15.30 tot 18.00 uur, is er gelegenheid afscheid te nemen van de heer Van Holsteijn en zijn echtge note, mevrouw M. van Holsteijn-van Doom. Van 15.30 - 16.30 uur worden enige toespraken gehouden. Als u ook van de gelegenheid gebruik wil maken om de heer Van Holsteijn toe te spreken, dan kunt u zich hiervoor aan melden bij het Bestuurssecretariaat (tel. 624 600). Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van harte uit bij de afscheidsbijeen komst aanwezig te zijn. Op 26 april 2002 neemt de heer drs. A.J.P. van Holsteijn officieel afscheid als wet houder van de gemeente Waddinxveen. De heer Van Holsteijn is acht jaar gemeente raadslid geweest, waarvan ruim vier jaar als wethouder. Sport ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN LANGEVELD a) SIGTERMANS Mager rundergehakt Galia meloen Nieuwe en gebruikte PIANO’S Extra voordelig bij: BOOT Bodegraven Kerkstraat 2, tel. (0172) 6125 41 In onze showrooms i vindt u klassieke-, moderne-, design- en koloniale 1 meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 STAATSLOTEN SRA Nieuwerkerk aan den IJssel HOOGENBOEZEMIÏ )2 54e JAARGANG nr. 2797 I OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN |OOK VOO* OW POETS IMIDDELEN Actiepunten WOONSELEKTIE T f ff "T"t- voo^ WOENSDAG 24 APRIL 2002 TELEVISIE EN VIDEO A LIFE LESS ORDINARY Per stuk www.plussupermarkt.nl/diwa BeoVision Avant RF BANG 8.0LUFSEN I MOOIE MEUBELEN VOOR MINDER GELD 1 Het Weekblad voorWad- dinxveen ontving een brief van Luit Bloem die van Waddinxveen naar Pelhri- mov wandelt. Hoe verliep de eerste week? Er is weer een goed gevuld programma voor Waddinx veen, Zevenhuizen en Moerkapelle Hans Barth, de nieuwe wet houder ’centrum’ vertelt hoe hij naar zijn zware taak kijkt Nu is het wachten op het eer ste doelpunt en of dat het cen trum zal zijn, daar durft het vragen bij voorrang geld menskracht beschikbaar stellen. Beleidsonderwerpen uit het collegeprogramma die geen topprioriteit hebben, ko men samen met andere wen sen vanuit de samenleving of Zij werd overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Volgens de automobilist stak de vrouw plotseling over. Po gingen om haar te ontwijken, door onder meer krachtig te remmen, mochten niet baten. een beleids- en investerings plan. Kanaaldijk 30 en 32 Waddinxveen Zuid Telefoon Vermaas (0182) 63 24 41 waardevolle, karakteristieke en beeldbepalende objecten in Zevenhuizen/Moerkapelle. Op basis daarvan werd de ge meentelijke Monumentennota gemaakt, als eerste aanzet om te komen tot een gemeente lijk monumentenbeleid. ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl De Kia-dealer voor de regio Waddinxveen. De Waddinxveense turnster Verona van de Leur zette prachtige resultaten neer. 24 UUR SERVICEDIENST hulpgemaal en een school. De meesten staan in de straten ais de Bredeweg, Dorpsstraat en het Noordeinde. De overi gen zijn te vinden op de He renweg, Moerkapelse Zijde, Noorddijk en de Oranjestraat in Moerkapelle.Voor Zeven- UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN (0I8I) 2I 96 I2 Op de donderdag en vrijdag Wilhelminakade 48-52 Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop s (0172) 23 07 17 WADDINXVEEN - De ge meenten Zevenhuizen en Moerkapelle hebben onlangs 26 extra monumenten op hun lijst kunnen toevoegen. Het gaat om verschillende panden waaronder boerderijen, een herberg, woonhuis, werkplaats. Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon0172-215740. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a ITC-terrein) www.lensacc.nl ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - (o.&m.;-s)... gevormd van Akkord, muziekinstrument met blaasbalg en metalen tongen. PLUS Kilo terk in kct betere. merk! Wilhelminastraat 46, Bodegraven Tel. 0172 612 828 Service door eigen technische dienst concerten ruimt hij hier graag een plaats voor in. Het con certprogramma bestaat uit be werkingen over vaderlandse liederen en samenzang. Daar naast kunnen bezoekers voor aanvang van het concert impro- visatiethema’s opgeven, waaruit John Propitius vervolgens een keuze zal maken. Het aanvangs- tijdstip van het concert is 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt 4,- en 2,- voor kinderen t/m 12 jaar. GEMEEN WADDINXVEEN - Een 58-ja- rige vrouw uit Waddinxveen is op zaterdag 20 april rond 11.20 uur op de Zuidelijke Rondweg aangereden door een 68-jarige automobilist uit Den Haag. Zij raakte daarbij aan bekken en arm gewond. Div. soorten o.a: Abutilon, Lantana, Tibouchina en Solanum Saaie mensen die accountants, of zit er toch muziek in! Neem een ‘proefop de som’! WADDINXVEEN - De samenstelling van het ’voetbal team’ is rond, zo concludeerde Wiebrand Dijksterhuis over het nieuwe college voor Waddinxveen. De teamspe- lers: wethouders Dijksterhuis (PCW), Gerts (CDA), Barth (D66) en Van der Torren (WeWa) en natuurlijk bur gemeester Jonkman. Hun motto: ’Zorg voor elkaar, zorg voor de omgeving’, dat is de titel van het nieuwe college programma voor de periode 2002-2006. Hoe strijdlustig ze zullen zijn? „De spelers moeten nog wel aan elkaar wennen. We hebben met de onderhandelingen al wat oe fenwedstrijdjes gespeeld en dat gaat steeds beter. Er is in ieder geval een goede sfeer”, aldus Dijksterhuis. Een financieel plaatje bij het collegeprogramma ontbreekt, omdat de onderhandelaars Verderop in de krant: Het centrum in het nieuwe college en hoe het nieuwe college tot stand kwam. Van 10.00 tot 17.00 uur! Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur T E menen dat een plan op korte termijn in de werkelijkheid an ders kan uitpakken dan nu Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Bij ons te koop t/m maandag 29 april 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 30 april. (A.B.) WADDINXVEEN - Zaterdag 27 april zal John Propitius een orgelconcert geven in de Mor genster (Sterrenlaan I). John Propitius volgde lessen bij Gijs- bert Brinks en Jaap Zwart Sr. Daarnaast studeerde hij aan het Utrechts Conservatorium bij Nico van den Hoven en Jan Weimers. Er zijn diverse opna men van John Propitius ver schenen, o.a. met improvisaties en bewerkingen over geestelij ke liederen. Ook tijdens zijn Telefoon Bo-concept (0182) 64 97 44 veense grootverbruikers in het zonnetje omdat zij al jaren klant zijn van eerlijke koffie. Sinds 1988 gebruiken deze vijf grootverbruikers de Wereld- winkelkoffie, een voortzetting van de Max Havelaarkoffie. Me de door hun afname hebben talloze boerengezinnen in Afri ka en Latijns Amerika een beter bestaan kunnen opbouwen. De vijf grootgebruikers zijn de ge meente Waddinxveen, de Ont- moetingskerk, de Nederlandse Hervormde Immanuelkerk, de Koningin Beatrixschool en de Dick Brunaschool. De huldiging is om I 1.30 uur. ■W» TEL ECOMMUNICA TIE professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-6 17502 Internet: www.flexcombv.nl WADDINXVEEN - Op zater dag 27 april organiseert de Ge reformeerde Kerk haar voor- jaarsmarkt van boeken, platen en curiosa in de Ontmoetings- kerk (Groensvoorde). De ver koop loopt van 10.00 tot 16.00 uur. Een keur van boeken is uit gestald in overzichtelijke ru brieken. Romans, detectives, encyclopedieën, stripboeken, reisgidsen, wetenschappelijke verhandelingen en nog veel meer. Ook zijn er curiosa en handgemaakte kaarten te koop. Kunstvoorwerpen en mooie curiosa zullen per veiling wor den verkocht. De opbrengst gaat voor een deel naar goede doelen en voor een deel naar het kerkwerk in Waddinxveen. lid sinds 1993 OP HEMELVAARTSDAG MEUBELEN KIJKEN? lal Kam Das lekker meubelen. iVa 5} v. wordt aangenomen. Wel is na gegaan of er voldoende geld potjes zijn voor de toppriori- nieuwe college nog geen balie- teiten. tje op vooruit te trappen. „Er Het college zal voor deze on zijn meer belangrijke items, zo- derwerpen de gemeenteraad als het accommodatiebeleid. vragen bij voorrang geld en Welk doelpunt het eerst valt, menskracht beschikbaar te dat weet ik niet.” Overigens, het college is pas definitief als de raad vanavond tijdens de eerste raadsvergaderingen na de verkiezingen, haar vertrou wen zal geven. De bereikte gemeentelijke organisatie in overeenstemming betekent dat in de gemeenteraad voor het nieuwe college en zijn pro gramma de politieke steun van 15 van de 21 raadsleden aan wezig is. Dit kan brede steun worden genoemd. De kerndoelstellingen voor het nieuwe college zijn: sociale cohesie, leefbaarheid, duur zaamheid en een geloofwaardi ge en betrouwbare overheid. Daarnaast hebben de vier co alitiepartijen elf topprioriteiten op tafel gelegd: accommodatie beleid, vrijwilligerswerk, wijk en buurtbeheer, centrum, beeldkwaliteitsplan, wensen bewoners bij woningbouw, kli maatbeleid, handhavingsbeleid, huisvesting brandweer, actuali seren bestemmingsplannen en een betere relatie met de bur gers. WADDINXVEEN - De koffie prijs is op de wereldmarkt in wijkfeesten veertig jaar nog nooit zo laag geweest en heeft een absoluut dieptepunt bereikt. Daarom is door Fair Trade het jaar 2002 centrumontwikkeling, uitgeroepen tot het jaar van de koffie.Vooral de wereldwinkels, waarvan er ook één is geves tigd in Waddinxveen in een ruimte naast de Albert Heijn, luiden hierover de noodklok en geven speciale aandacht aan dit gebeuren. Op zaterdag 27 april is het de Europese Wereldwinkeldag en dan zet Stichting Wereldwinkel Waddinxveen vijf Waddinx- Deze boerderij ‘Hasselthoeve’ aan de Bredeweg is één van de panden die nu monument genoemd mag worden. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) huizen zijn ze verder te vin den op de Julianaweg, Koren molengat, Nrd Dwarsweg, Rottekade.Tweemanspolder Vlietkade.Wollefoppenweg en Zuidplasweg. In de zomer van 1998 is al een inventarisatie gemaakt van alle historisch Enkele in het oog springende actiepunten zijn: extra geld voor verdere ontwikkeling van de gemeentelijke website zo dat bewoners via de site kennis kunnen nemen van raads- en commissiestukken; onderzoek instellen naar directe vormen van democratie; aanstelling van een inspecteur openbare, par keerbeleid ontwikkelen voor de gehele gemeente, verder ontwikkelen van de Brede School, straat- en worden net als kindermarkten bevorderd, instelling van een fonds duurzaamheid, heroriën tatie herstructurering van sommige bedrijfsterreinen en het op stellen van een lijst van beeld bepalende panden of monu menten. S’ N c| 01 IPlus Diwa steunt Wadd'Lekker, U toch ook? i F-- /.F;-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1