VOO{- Tweede kans voor ballonfestival op I I mei Deze Week én neemt fors toe Vrijheid luistert nauw Aantal vernielingen in weekenden nam BA<QfgE BOM Bo concept hexedm PRAXIS |95 GRAAG TOT ZIENS! Vroege vogelwandeling Fietstocht voor senioren LEEN BAKKER/ 9 MEI geopend Accumulatie ^Tuii/Ctenlrurn- F BLONK ook voor uw 4.99 GOUDKADE 1 -4, GOUDA Klaverjassen Kinderbingo in ‘De Boog PLANTENMARKT 10/11 MEI «2.49 Moeder dagtip! -Fuchsia Hemelvaartsdag open! Weetwatjestemt Moederdag Estafette bos 1 F Schade aan auto, bedrijfswagen of caravan? <3 I lG 9 MEI ZIJN WIJ VAN 11.00 TOT 17.00 SRA lid sinds 1993 car comfort American spare ribs First Choice Cola Nieuwe en gebruikte PIANO’S SCHADECENTER^^ KORBIS (t.o. TEXACO Waddinxveen) F HOOGENBOEZEÏÏ Nieuwerkerk aan den IJssel I? S53 di m E 5’ Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 Voor balkon op stam of terras standplaats: halfschaduw hoogte ca. 80-100 cm in pot lad DINSDAG 7 MEI 2002 3 flessen a 1.5 Itr. HEMELVAARTSDAG "KROMME GOUWE" MOOIE MEUBEL EN VOOR MINDER GELO] K ZS www.plussupermarkt.nl/diwa Plus Diwa steunt Wadd'Lekker, U toch ook!! www.waddlekker.nl Het is alweer bijna zover: moeder mag weer een dag verwend worden Ook dit jaar doet Antilope weer mee aan de 24-uurs estafette in Apeldoorn Voor jongeren die nog steeds geen idee hebben op welke partij ze 5 mei moeten stemmen Niet alleen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! zijn Fitis,Tjiftjaf, Zwartkop,Tuin fluiter en ander loofzangers te horen. De meeste van deze vo- van Radio Oranje. De eerste uitzending vond plaats op 28 juni 1940 en werd deze 4 mei in de kerk afgespeeld. „De Duitsters stonden in ons idee op het toppunt van hun macht,’’aldus deheer de Boer, „maar via Radio Oranje hoor de we hoe het werkelijk was. Die 28 juni kondigde de pre mier de ondergang van het Duitse Rijk aan. De Duitse propagande zei iets heel an ders.” En wat is er sinds die tijd veranderd? Kunnen we nu wel aan van de krant en de radio? Echte vrijheid luistert inderdaad nauw. Na deze kerkdienst volgde een stille tocht naar het her denkingsmonument op het Stationsplein. In de loop van de tocht voeg den zich steeds meer mensen toe en bij het Stationplein was het een drukte van be lang. Nadat burgemeester Jonkman, geholpen door leer lingen van de Koningin Beat- rixschool en de Kameleon, de krans namens de gemeente Waddinxveen legde, kregen meer mensen de gelegenheid een krans of bloemen bij het monument te leggen. Muziek vereniging Concordia verzorg de hierbij de muziek. Na twee minuten stilte, kwam de heer J.D. Geel aan het woord. „Elk jaar als we hier staan,” begon hij, „komt de trein van vijf voor acht naar Alphen voor bij. Elk jaar schrikken we weer van de waarschuwingssigna- len. Dit roept twee beelden bij mij op: het eerste is de bommen die hier in het laat ste oorlogsjaar vielen als sa botagedaden van het verzet. Het tweede beeld is het beeld dat iedereen kent: de treinen naar de concentratiekampen.” Er volgde een prachtig gedicht over deze treinen. „We weten nu: dat nooit meer. We horen nu de klokken luiden tegen onrecht En leder jaar komt hier die waarschuwende trein voorbij.” Het herdenkingsvuur in de offerschalen werd ontstoken, het Wilhelmus klonk. Net na deze dienst brak het zonnetje door en kon heel Waddinx veen genieten van een prach tige zonsondergang. Voor meer informatie zie: www.schadecehter.nl Perfect schadeherstel voor elk merk auto en caravan met originele onderdelen! DE KlA-DEALER VOOR DE REGIO WADDINXVEEN. Coenecoop 250, 2741 PL Waddinxveen Tel: (0182) - 38 99 77, fax (0182) - 63 79 29 E-mail: info@schadecenter.nl Wilhelminakade 48-52 Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 WADDINXVEEN - Vrijheid luistert nauw, dat was het thema van de Dodenherden king van afgelopen zaterdag. De herdenking begon met een kerkdienst, waarin het thema werd uitgelegd. „Ik was zeven jaar toen de oorlog be- gon,”vertelde deheer de Boer tijdens de overdenking. „Ik herinner me niet veel, maar er zijn me wel wat beelden bijgebleven.” Een van die beel den waren de uitzendingen Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 (v.) [<Fr.1 opeenhoping! (econ.) kapitaalvorming. FOcnM GAMHTllBEDRUF ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - PLUS Kilogramv Extra voordelig bij: BOOT Bodegraven Kerkstraat 2, tel. (0172) 6125 41 ’Custwijc’. Ook daar krijgt u een kopje koffie of thee en kunt u uw boterhammen opeten. Na aankomst kunt u nog even napraten onder het ge not van een kopje koffie of thee. De kosten voor deelname bedragen 2,50 per per soon (inclusief 3 consump ties). Alle enthousiaste fiet sers van 50 jaar en ouder zijn van harte welkom. De volgende fietstochten zijn voorlopig gepland op dinsdag I I juni, 9 juli, 13 au gustus, 17 september en 22 oktober. Noteert u deze data alvast in uw agenda! WADDINXVEEN - Zaterdag 11 mei moeten alsnog dertig luchtballonnen op stijgen vanaf hetWSE terrein in Wad dinxveen. Op koninginnedag kon het bal lonfestival geen doorgang vinden, wegens slechte weersomstandigheden. Regen en wind verhinderde de dertig ballonnen om de lucht in t,e gaan. Maar een tweede kans vindt plaats op 11 mei. Daarmee hoopt de stichting nationale feestdagen Waddinxveen (SNWF) dat het jaar 2002 alsnog een ballonfestival zal kennen. „Vijf jaren achterelkaar hadden we een ballonfestival op koninginnedag. Het was toen steeds prachtig weer.Vorig jaar was het de MKZ crisis die roet in het eten gooide en dit jaar was het de eerste keer dat de weersvoorspellingen spel breker waren”, vertelt de heer Van Rin- gelenstein namens de organisatie. „Eigen lijk hebben we vijf keer geluk gehad en mogen we niet klagen dat het de eerste keer is dat we het festival moeten uit stellen. Maar natuurlijk was het wel heel vervelend en pijnlijk.” De windkracht mag niet harder zijn dan drie. Bij harde wind zijn er namelijk te grote risico’s bij bijvoorbeeld het landen. In dat geval geeft de Rijksluchtvaart dienst ook geen vergunning om op te stijgen. De organisatie heeft nu alle hoop op I I mei gezet, in de hoop dat het weer dan beter is. „Stel dat ook dan de wind of regen te gen zit, dan wordt het gewoon lastig om het festival opnieuw uit te stellen. Dus WADDINXVEEN - Na een zeer geslaagde start van sei zoen met 171 deelnemers, organiseert de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, afdeling Senioren, al weer de tweede fietstocht van dit seizoen. Op dinsdag 14 mei a.s. is bij goed weer een tocht van 40 kilometer gepland rich ting Driebruggen. Vanaf 9.30 uur kunt u in schrijven in het Anne Frank- activiteitencentrum (jan van Bijnenpad). De koffie en thee staat dan klaar. Rond de klok van 10.00 uur wordt er gestart. Onderweg wordt er een pauze ingelast bij dorpshuis Er wordt geen entreegeld ge heven. Iedereen is van harte welkom in het centrum aan de C. Huygenslaan 2 in Waddinx veen. TELECOMMUNICA TIE—J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl De vernielingen vinden meestal plaats in de nachtelijke uren van het weekend. Daarvan is de politie in Waddinxveen ook op de hoogte. Het vermoeden is groot dat het gaat om jongeren die na het uitgaan beschonken naar huis rijden en een spoor van vernielingen achterlaten. Er sneuvelen geregeld lampen, planten, lantaarnpalen en bus hokjes. De politie zette al extra surveillanten in op de Ben-bus, maar kan uiteraard niet ieder een tot aan de huisdeur volgen. Het is dus een moeilijke taak om de vernielingen te stoppen. „Ik maak me echt zorgen om het alcoholgebruik onder jon geren. Meer dan om blowen”, licht de wijkagent toe. (vanaf 10.00 uur is alleen de Praxis geopend) WADDINXVEEN - Vrijdag avond I0 mei wordt er weer de maandelijkse klaverjasavond georganiseerd bij wijk- en speeltuinvereniging De Padde stoel. De zaal aan de lijsterbesstraat I8 gaat om I9.30 open en de eerste ronde start om 20.00 uur. Entree is 1.25 voor leden en €1.75 voor niet leden. Bel voor een afspraak met Frank van Hoepen AA, telefoon 0182- 51 40 99. Vestiging Gouda: Goudseweg 64- www.lensacc.nl In onze showrooms i vindt u klassieke-, moderne-, design- en koloniale 1 meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! WADDINXVEEN - Op woensdag 15 mei a.s. is er weer een kinderbingo in buurtcentrum ’de Boog’. De zaal gaat open om 13.30 uur, de bingo begint om 14.00 uur. addinxveen 54e JAARGANG nr. 2799 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN JgJJ^P^GERj|J4EN GOUWE WEE WADDINXVEEN - Het aantal vernielingen is in 2001 flink toegenomen. De kosten die de gemeente had aan vernielingen van onder meer verkeersborden, lantaarn palen en speeltoestellen lagen in het afgelopen jaar drie maal zo hoog als het jaar daar voor. „Het lijkt alsof het een trend is, want ook in de eerste maanden van 2002 is er weer veel vernield. Als de trend zo doorgaat, dan zul len we het cijfer van 2001 zeker evenaren, misschien zelfs overtreffen”, aldus wethouder Dijksterhuis (PCW). Ziet u een opeenhoping van zorgen en stressof van kapitaal? Weet u dan wat u te doen staat? Zoals bij risicospreiding en lange termijn planning? OP HEMELVAARTSDAG MEUBELEN KIJKEN? Da s lekker meubelen. Geen eigen risico (afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij) o> E daar hebben-we nog niet uitgebreid over nagedacht. We gaan er vooralsnog ge woon vanuit dat het ballonfestival op I I mei plaatsvindt.” Het ballonfestival trok de afgelopen ke ren 12.000 tot 15.000 bezoekers uit de regio. Zaterdag I I mei kunnen bezoe kers ook weer komen kijken.Tijdstippen en plaats zijn onveranderd, dat wil zeg gen dat de ballonnen opstijgen vanaf de drie voetbalvelden van WSE. ’s Middags tussen vijf en zes uur moeten de deelne mers aan de ballonvaart zich laten in schrijven, direct daarna wordt een begin gemaakt met het opzetten en opblazen van de ballonnen.Vanaf dat moment staan de velden in het teken van ballon nen, branders en manden. De vernielingen kostten de ge meente afgelopen jaar I 10.000 gulden (bijna vijfduizend euro). Reden genoeg voor de wet houder om actie te onderne men. „We zullen overleg voe ren met horeca en politie en we zullen extra handhaving in de openbare ruimte toepassen. Maar dat is breder dan alleen de vernielingen en dat vindt ook niet ’s nachts plaats. We willen in ieder geval niet passief blijven zitten. En we hopen dat Waddinxveners gelijk actie wil len ondernemen als ze een ver nieling zien gebeuren. Dat ge beurt namelijk ook heel weinig. Bel de politie, dan kan er gelijk actie op worden genomen”, stelt Dijksterhuis voor. Van 09.00 tot 18.00 uur! Maandag-woensdag 9 001800 uur. Donderdag en vrijdag 9 00-2100 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN (vanaf 11.00 uur Trendhopper en Leen Bakker) Een paar mensen blijven na de herdenkingsdienst nog even staan om de woorden op zich in te laten werken. (Foto: Artistic Art/ Liesbeth van de Vis) WOONSELEKTIE WADDINXVEEN - De Wad- ten zich horen als het nog don- dinxveense werkgroep Natuur- ker is. Zodra het licht wordt, en Milieu- Educatie organiseert zaterdag 11 mei een vroege vo- gelexcursie. Deze start om 5.00 uur in het gels hebben de winter in Afrika Gouwebos. Merel, Zanglijster, doorgebracht en komen vanaf Winterkoning en Roodborst la- maart weer terug naar ons land. Door middel van zang ba kenen zij hun territorium af om een vrouwtje aan te trekken. Als zij er in slagen een vrouw tje te versieren gaan ze neste len. Na veertien dagen komen de eitjes uit. Beide ouders brengen de jongen groot die na enkele weken uitvliegen. Soms wort er nog een tweede legsel grootge bracht. Daarna gaan de vogels ruien en zich voorbereiden op de trek naar Afrika. Vervolgens wordt nog gewan deld over het paadje langs de Voorofsche polder, een prach tig weidevogelgebied met on der andere Kievit, Grutto,Ture luur, Visdief, en Slobeend. Veel van deze vogels hebben dan jongen. Wie belangstelling heeft om op dit vroege tijdstip mee te wan delen, wordt die morgen opge wacht aan het einde van de Al- berdingk Thijmlaan. Het is aan te raden om een verrekijker mee te nemen. Kanaaldijk 30 en 32 Waddinxveen Zuid Telefoon Vermaas (0182) 63 24 41 Telefoon Bo-concept (0182) 64 97 44 Volledige afwikkeling met alle verzekeringsmaatschappijen 24-uurs service Focwa garantie van twee jaar GRATIS vervangend vervoer ISO en KZS gecertificeerd Ook voor caravan wandherstel en uitdeuken zonder spuiten! ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1