B&W: ’Cafés Hal transportbedrijf Maas uitgebrand Deze mogen langer Week openblijven op maat Kastwanden schuifdeuren rLET OP Accepteren 11 PRAXIS 2e PINKSTERDAG MEUBELEN KIJKEN? 149 Perk- en |konplanten Draagtray met v^w-morgana slaapkamers (■■■■■■■I rLEXCom en |GRAAG TOT ZIENS! 4 a 'luiriVZentrum“ 12e Pinksterdag open! I LEEN BAKKER' Jongeren aangehouden voor woninginbraak WADDINXVEEN - De politie heeft op vrijdagavond 10 mei twee jongens van 16 en 14 jaar uit Waddinxveen aangehouden op verdenking van woningin braak. De twee zouden op die middag ingebroken hebben in een woning aan de Piet Hein- straat. geopend V W Internationale Koorleden 4.49 Inbreker GOUDKADE 1 -4, GOUDA Taizé-viering >1 gezocht 10 stuks Eucharistie aangehouden "tl 8.98 ■MMM HMM Wandeltocht •I I I *P Pi i :114ri 4:1:141 Proef Gouda ll T»I J 4 I HOOGENBOEZEM CARWASH I o z I NEELEMAN Rolstoel- vierdaagse 20 MEI ZIJN WIJ Gl VAN 12.00 TOT 17.00 Condoleance register WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0181) 21 96 12 LANGEVELD d) SIGTERMANS Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 SM lid sinds 1993 VERVANGING INBOUW- APPARATEN Nieuwerkerk aan den IJssel In onze showrooms I vindt u klassieke-, S moderne-, design- en koloniale meubelen. 1 Bij ons slaagt u vast en zeker! A.S. MAANDAG X pinksterdag fAutoN snelservice “E c 45 VAN DER LINDE STAATSLOTEN snelservice ,fe I? 2 Barbecue-schotel de luxe Korte varkenshaas ’N WOONSELEKTIE 54e JAARGANG nr. 2800 PLUS 500 gram 1 V) "KROMME GOUWE" MOOIE MEUBELEN VOOR MINDER GELD APK-KEURINGEN ’£V4fA ‘Verdraagt’ u de belastingaanslagen nog! Wordt er echt alles aan gedaan? Graag neemt onze accountant (AA of RA) die uitdaging aan! Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon 0172 - 21 57 40. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a ITC-terrein). www.lensacc.nl WADDINXVEEN - Vrijdag avond 17 mei is de laatste Taizé-viering van dit seizoen. Het oefenen van eenvoudige melodieën begint om 19.30 uur en de viering om 20.00 uur. Het is in de SintVictorkerk en men kan via de zijdeur naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Na de viering is er nog gele genheid voor koffie of thee. Ook Waddinxveners kon den een condoleancere gister tekenen, deze lag tot gisteren op het ge meentehuis. Waddinxvener Luit Bloem is inmiddels al weer een week verder, hij stuurde een verslag Naast de algemene wan delvierdaagse van 11 t/m 14 juni, organiseert Sou- burgh een wandelvier daagse voor rolstoelers Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voorWaddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2, Waddinxveen. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES verdeeld over de vestigingen in Waddinxveen,Venlo en Dordrecht, en dat verliep pri ma. Werknemers toonden heel veel eigen initiatief om de werkdag zo goed mogelijk te laten verlopen”, zo sprak Albert Verheggen, algemeen directeur van Frans Maas Be nelux een dag na de brand. Over de schade kon hij nog redden, dat werd snel duide lijk, het brandde behoorlijk. Maar het vuur dreigde over te slaan naar een hal naast het transportbedrijf, waarin drie bedrijven zijn gevestigd. Uiteindelijk hebben we die hal kümen sparen”, aldus de brandweercommandant. „Voordeel was dat de hal van Maas een vrijstaand pand was. De enige tegenslag voor de brandweerlieden was het wa tertransport. Er ligt geen sloot naast het pand, waar door het even duurde voor de dompelwagen het water bij het pand had. Om 6.00 uur in de ochtend werd het sein brandmeester gegeven en begon het nablus sen dat tot 16.30 uur duurde. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, de technische recherche is afge lopen maandag begonnen met een onderzoek naar de oorzaak. De werknemers konden maandag gewoon aan de slag, zij werden ingedeeld op drie andere vestigingen. „De gege vens liggen centraal opgesla gen, dus die waren niet verlo ren gegaan. De werknemers hebben we UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN Op de donderdag en vrijdag PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop p (0172) 23 07 17 Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 WADDINXVEEN - Een op- slaghal en kantoor van trans portbedrijf Frans Maas aan de Bredeweg op het indus trieterrein Doelwijk is zon dagnacht 12 mei uitgebrand. Het gaat om een hal van 2.5000 vierkante meter, waarin een kantoorruimte voor zestig werknemers en een opslagplaats was geves tigd. De schade is groot, al lag er niet veel materiaal in het pand opgeslagen. De hal zou na een opknap beurt volgende week worden opgeleverd, er stond enkel wat textiel en plastic verpak kingsmateriaal in, dat op de vestiging aan de overkant niet meer paste. Rond 03.15 uur kwam de brandmelding binnen. „We zijn met drie auto’s uitgere den en kregen al snel onder steuning van collega’s uit Bo skoop en de Krimpenerwaard”, licht de Waddinxveense brandweer commandant Gert Huizer toe. Zestig brandweerlieden hebben met veertien brand weervoertuigen de brand ge blust. Er kwamen bluswagens, een ladderwagen en dompel- pomp aan te pas. „We kon den het pand zelf niet meer ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op 0,50 en 2,- munten) niet veel zeggen, behalve dat deze in de miljoenen euro’s liep. Eind deze week hoopt hij de werknemers tijdelijk in een andere kantoorruimte in Waddinxveen te kunnen ves tigen. „Daarna gaan we kijken of we de hal gaan herbouwen of dat we op een andere lo catie opnieuw kunnen begin nen.” ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS - SALARISSEN/ADMINISTRATIES - Van 10.00 tot 17.00 uur Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur KERKWEGOOS1 185 TEL: (0182) 64 00 72 BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: overg.; accepteerde) 1 aannemen: een uitnodiging, een benoeming 2 syn. dulden, verdragen. genieten met je ogen dicht WADDINXVEEN - Het alge meen gemengd koor Krea Mu- sica zoekt nieuwe mannelijke koorleden. De repetities vinden elke maandagavond plaats van 20.00 uur tot 22.15 uur in Kre- ater. De gezongen liederen be staat uit bijvoorbeeld musicals en andere engelstalige songs, zang- of koorervaring is niet vereist. Kom gerust vrijblijvend eens langs op maandagavond in Kreater.Voor meer informatie: 0182-631101 Door het bovenlicht van de achterdeur te forceren wisten de verdachten de woning bin nen te komen. Er werden on der meer een computer en twee playstation-memorycards meegenomen. Na het horen van getuigen kon de politie de twee verdachten aanhouden. Da s lekker meubelen. (vanaf 10.00 uur is alleen de Praxis geopend) In Gouda loopt al een proef waarbij verschillende tijden zijn gehanteerd per gebied. Daar mogen cafés binnen de singel zelf hun sluitingstijden bepalen, als ze maar een half uur voor sluitingstijd beginnen met de cooling-downperiode waarin geen drankjes meer worden geschonken en het licht aan gaat. Snackbars, koffie- en theehui zen waar geen alcohol wordt geschonken, mogen ook zelf besluiten hoe laat de deuren sluiten, maar zij mogen na 4.00 uur gen nieuwe bezoekers meer binnenlaten. De resultaten uit Gouda zijn nog niet binnen, maar voorals nog gaat men er vanuit dat de proef geslaagd is. Het college WADDINXVEEN - Het college van burgemeester en wethouders willen cafés in de gelegenheid stellen langer hun deuren openhouden. Zij willen de raad voorstellen de sluitingstijden te verruimen tot 03.00 uur, met een cool ing-downperiode vanaf 02.00 uur waarbij drankjes niet meer worden geschonken en de lichten aan gaan. De deu ren gaan vanaf dat tijdstip ook dicht voor nieuwe bezoe kers. Na een jaar zal worden gekeken naar de ervaringen rondom deze proef. van Gouda heeft dan ook be sloten de proef met twee maanden te verlengen. Omdat het onderwerp ver deeldheid in de Waddinxveen se politiek oplevert, heeft het college gezocht naar een com promis: Waddinxveense hore caondernemers mogen niet zelf hun sluitingstijden bepalen, maar de tijden worden wel verruimd van 2.00 naar 3.00 uur, met een cooling-downpe riode om 2.00 uur. Om 3.00 uur moet het café dicht zijn. Na een jaar wil het college sa men met betrokkenen de proef evalueren, en eventueel de plaatselijke politieverorde ning op dit punt wijzigen. Nog voor de burgemeester en wet houders het voorstel aan de raad willen voorleggen, mogen omwonenden van de horeca bedrijven, met name rondom Nesse en Zuidkade, reageren op het idee. Zij krijgen vier we ken de tijd om schriftelijk te reageren. Mogelijk dat er ook een bewo- nersavond wordt georgani seerd. Naar aanleiding van die reacties zal het college een de finitief voorstel maken. i i 20 MEI 10 plantjes verschillende soorten, bijv.: ijsbegonia’s, vlijtige besjes, lobelia’s, petunia’s en afrikaantjes Coenecoop 397. Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Bij verruiming van de opening stijden zullen cafégangers ge spreid vertrekken waardoor er mogelijk minder overlast is. Een voordeel voor omwonen den, zo meent de politie die een advies aan de gemeente gaf. Ook is er een voordeel voor de politie zelf, die dan minder hoeft toe te zien op de naleving van de sluitingstijden, al wordt daar nu ook niet op toegezien. Het is slechts een formalisering van de huidige praktijk, aldus de politie. Ook zijn er nadelen in de verrui ming van de openingstijden te vinden. Door gespreid vertrek kan de overlast ook de hele nacht du ren. Wethouder Dijksterhuis ziet een ander nadeel. „Is het café langer open, dan zal er ook meer alcohol worden ge dronken. Dit voorstel is te be perkt, nu speelt alleen de overlast mee en niet het vraag stuk om alcoholgebruik terug te dringen.” addinxj OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Dorpstraat 38, Waddinxveen, 0182 - 61 80 90 s maandags gesloten - donderdag koopavond Zijde 3, Boskoop, 0172 - 21 29 65 's maandags gesloten - vrijdag koopavond Bij ons te koop t/m maandag 20 mei 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 21 mei. WADDINXVEEN - In de Sint Victorparochie wordt voor de tweede maal een Internationale Eucharistie gevierd. Dit gebeurt op eerste Pinksterdag om 11.30 uur in de SintVictorkerk (Zuid kade 176). Parochianen zullen in hun eigen moedertaal hun gebed uitspreken en lezingen verzor gen. De liederen zullen in ver schillende talen wordt gezongen, ondersteund door het Sint Vic- torkoor, en ook het Latijn zal een belangrijke plaats innemen. Daar mee wil de parochie tonen dat de verscheidenheid van talen niet betekent dat mensen elkaar niet verstaan, maar dat door een dergelijke viering juist de ver bondenheid met elkaar groeit. Een belangrijk teken in een tijd waarin menigeen op zoek is naar een gemeenschappelijke basis voor het mens-zijn. Allen zijn van harte welkom. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WOENSDAG 15 MEI 2002 ■BMM (vanaf 11.00 uur Trendhopper en Leen Bakker) F VAN BERKESTEIJN WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 46 33 TELECOMMUMCA TIE o professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl WADDINXVEEN - In de vroe ge ochtend van woensdag 8 mei heeft de politie op de Coe necoop een 19-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. Op het moment dat de inbraak melding werd doorgegeven, trokken vlakbij het bedrijf sur veillerende politieagenten juist een vreemd geparkeerde auto na. Even later zagen twee ande re agenten, die ook op de mel ding af waren gekomen, een man rennen. De man is aange houden op verdenking van in braak. Bij een bedrijf werd in derdaad een inbraak geconstateerd. De gestolen computer was buiten in de bosschages al ’koud’ gezet. De aangehouden verdachte en de auto bleken bij elkaar te horen. Niet alleen een grote collectie in GSM, maar ook in accessoires! ‘I Allio Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Urn vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) frw iiiji f. WJBji Hij* I het snelle en persoonlijke adres voor: 4) N Kilogram Kanaaldijk 30 en 32 Waddinxveen Zuid Telefoon Vermaas (0182) 63 24 41 Telefoon Bo-concept (0182) 64 97 44 In de nacht van zaterdag op zondag woedde er een uitslaande brand bij transportbedrijf Maas aan de Bredeweg. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) www.plussupermarkt.nl/diwa Plus Diwa steunt Wadd'Lekker, U toch ook!! www.waddlekker.nl ONDERWEG 8 WADDINXVEEN I www.mannekes.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1