c George Baker las voor en speelde Deze liedjes op zo’n ding met touwtjes Week Een lust voor het oog! zomerarrangement met kokosstok www.vaartland.nl 895 rLExenm ^^TELECOMMUNICATIE anbiedingen Brunaschool sluit de deuren ntrum Locatie Essengaarde van de Dick Accorderen TumvC 'tl Kerk Condoleance- Fancy fair Sint Victorkerk Auto Kopen? e4.99 hl e2.49 LEASE RIJDERS OPGELET! register iO Meningococcen Spannend boek Sport Rommelmarkt Gereformeerde bos VAKGARAGE® Plaatsing op andere scholen Kreatermarkt bezoeken cursus boeken zaterdag 1 juni a.s. car comfort Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 LANGEVELD SIGTERMANS SRA lid sinds 1993 Mager rundergehakt Botermalse biefstuk PORTABLE HEADSET v.a. €17,95 incl. BTW WOENSDAG 22 MEI 2002 WADDINXVEEN - Op za terdag 25 mei houdt de ge reformeerde Kerk haar tra ditionele rommelmarkt op het evenemententerrein aan de Sniep. s I? a> OPLAGE 15,300 EXEMPLAREN ft K GOUDA Goud kade 4 (naast de Praxis) Gouda Gratis parkeren voor de deur. Nieuwerkerk aan den IJssel ook voor uw I AUTO J bevei liging VAKGARAGE® VAN MARREW13K addin SÖ 54e >AI George Baker is voortaan ook populair bij peuters, dan wel met voorlezen. (Foto: Artistic ArtlÜesbeth van der Vis.) maar nee: hij heet Timothy 500 gram. www.plussupermarkt.nl/diwa v Plus Diwa steunt Wadd'LekkeR, U toch ook!! www.waddlekker.nl Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon0172 - 21 5740. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a ITC-terrein). www.lensacc.nl Geen ander merk zó sterk! wilde de bekende Nederlan der weten of de kindertjes zin hadden in een verhaaltje. „Jaaaaaaaa!” riepen ze in koor. De stemming zit er in. Het verhaal ging over een mol, die op zijn kop poep had gekregen.Waar zou dat van daan komen? Vele boerderij dieren werden besproken, heeft de koe het gedaan? De D D en las Hannie Glasbeek van de Wereldwinkel voor in de Openbare Bibliotheek. Het thema in de bieb was dit jaar ’verre landen’. Peuters van de peuterspeelzalen Pieter Piere- bas en Yasmina brachten een bezoek aan de bibliotheek. Daarnaast lazen drie biblio theekmedewerkers die och tend voor aan de verschillen de groepen van de Dick Brunaschool. De Nationale Voorleesdag is een initiatief van de Stichting Lezen in samenwerking met de Stichting CPNB en de Ver eniging van Openbare Bibliot heken NBLC. In het hele land wordt op die dag door diver se prominente Nederlanders voorgelezen. Tevens vindt in Utrecht de landelijke finale van de Nationale Voorlees- wedstrijd plaats. Met al deze activiteiten wordt op een leuke manier aandacht gevraagd voor voorlezen, leesbevordering en het kin derboek. De Nationale Voorleesdag wordt financieel mogelijk ge maakt door Stichting Lezen en Smiths Food Group bv. Samenwerken is meer dan zakelijk ‘overeenstemmen’. Relaties gaan verder: die adviseren goed, betrouwbaar en vertrouwelijk! Afgelopen weekend werden de Amstel districtfinales van het district West II Be Fair gespeeld. Er kwamen veel bezoekers op af. De wed strijd verliep zeker niet rus tig, er werden zeven gele kaarten uitgedeeld, drie spelers haalden het einde niet. Hans van Korije groeide op in Zevenhuizen. Na veel verhuizingen, woont hij nu in Noordwijk, waar hij een boek schreef met de titel: 'verdwijning op de Rotte- meren’. Een deel van de Waddinx- veense jeugd krijgt in juni een inenting tegen mening ococcen roepen ze in koor. „Oke”, zegt George Baker en impro viseert een liedje over de pleister die op zijn oog zit. Na het laatste liedje voor Niels met zijn paarse fiets gaat de gitaar slapen, zo vertelt Geor ge. Populair mag hij zich wel noemen onder deze peuters. Hij kreeg direct twee uitnodi gingen om mee te gaan boter hammetjes eten bij pappa en mamma. De leidsters waren in ieder geval ook erg blij met de komst van George Baker. „Leuk toch! De kinderen we ten waarschijnlijk niet wie die man achter het boek is, maar dat maakt niet uit”, vertelt leidster Truus. En George? Nee, die maakt dat ook niet uit. „Ik ga gewoon lekker voorlezen.Vroeger verzon ik altijd zelf verhaaltjes voor mijn kinderen, en nu pak ik dit boek”, vertelt hij. Niet alleen bij Kwiebus werd de nationale voorleesdag ge houden, ook op scholen en in de bibliotheek werd er flink voorgelezen. Zo kwam wethouder Gerts naar basisschool de Kameleon 20-delig servies ’Petit Roses’ 4x dinerbord, 4x soepbord, 4x dessert/ontbijtbord, 4 x kop en schotel 10.00-12.00 uur bij de SintVic- torkerk (Zuidkade I76) of bel naar Magda Sirre, tel. 615137 of het parochiesecretariaat (di- wo-vr, 09.00-12.00 uur), tel. 612452. De opbrengst van de fancy fair komt geheel ten goede aan het in stand houden van het karak teristieke Sint Victorkerk ge bouw. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur Accountants en Belastingadviseurs - salarissen/administraties - aan de kindjes. „Dat is zo'n ding met allemaal touwtjes”, weet Joost. „Ik heb thuis ook geluid”, roept Niels als hij doorheeft dat het om een in strument gaat." Het boek gaat aan de kant, de gitaar komt te voorschijn en het is tijd voor liedjes als poesje mauw en hondje waf. Luidkeels worden die meege zongen, zeker als George Ba ker vraagt de kelen open te zetten. En om het wel heel bijzonder te maken, bedenkt George Baker ook nog wat korte liedjes ter plekke voor de kindjes. „Jij heet Kas? Let. op, dan zing ik dit liedje voor jou.” (onoverg.; accordeerde, 3 tot overeen- stemmingkomen, 5 (onoverg.) met elkaar goed overweg kunnen. PLUS Kilogram f In de loop der jaren is de markt uitgegroeid tot een bijna professionele organi satie met een groot aantal zeer gemotiveerde vrijwilli gers. Vanaf half februari wordt begonnen met het ophalen en verzamelen van de spul len, die opgeslagen worden in de boerderij van de fa milie van Tol aan het Noor- deinde. Elke woensdagavond daarna werken zo’n 20 a 30 vrij willigers om de spullen te sorteren, te testen en ze van een prijs te voorzien. Op 25 mei vindt de finale plaats op het evenementen terrein aan de Sniep. De markt begint om 9.00 uur en sluit om 16.00 uur. In meer dan 55 grote kra men wordt van alles aange boden voor zeer schappe lijke prijzen.Tevens is er een rad van avontuur en zijn er spelletjes voor kin deren.Voor antieke voor werpen en curiosa is er een veiling. De netto-opbrengst van de rommelmarkt gaat voor 40% naar goede doelen en 60% wordt besteed aan kerkelijk werk in Waddinx veen. In de loop der jaren heb ben honderden vrijwilligers meegedaan aan het verza melen, opslaan, sorteren en verkopen van rommel- marktspullen. Zonder de inzet van deze mensen is het organiseren en uitvoeren van een uitge breide rommelmarkt zoals deze niet mogelijk. Met verschillende zomerbloeiers o.a. Impatiens, Petunia en Fuchsia hoogte ca. 40 cm incl. pot 0 19 cm WADDINXVEEN - De locatie Essengaarde van de Dick Brunaschool sluit per I augustus haar deuren. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week besloten. Te weinig leerlingen is oorzaak nummer één. Het besluit is genomen na overleg met de schooldi rectie en de medezeggenschapsraad van de school. Leer krachten, ouders en andere betrokkenen zijn inmiddels over het besluit ingelicht door de school of door het schoolbestuur. De overige vestigingen van de Dick Bruna school blijven open. WADDINXVEEN - De Victor Activiteiten Commissie (VAC), van de Stichting tot behoud van de Sint Victorkerk, organiseert op zaterdag 22 juni een fancy fair, op en rond het Sint Victor kerkplein. Heeft u spullen die voor de rommelmarkt kunnen worden gebruikt (geen kleding of meu bels), of een leuke prijs voor het rad van Avontuur, dan kan dit worden ingeleverd op za terdag 25 mei en 8 juni, van De nationale voorleesdag kreeg voor de medewerkers en kinderen van Kwiebus wel een speciale tint: zij kregen bezoek van George Baker. Dat hij naast zingen ook goed kan voorlezen, bleek. Oke, hij kwam een half uur te laat, maar dat is voor de kleintjes niet belangrijk. Een verhaal, dat wilden ze wel horen. En liedjes zingen op de gitaar na tuurlijk! ’Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop ge poept heeft’. Dat boek nam George Baker in handen, ter wijl hij tussen de kindjes plaats nam. De kleintjes keken afwachtend naar hem, wat hij zou gaan vertellen. Maar eerst Hij begint op zijn gitaar te pingelen en zingt vervolgens: „Mijn naam is Kas, 's avonds voor ik naar bed ga doe ik een plas. En als ik jarig ben, dan ben ik in mijn sas.” Ook Joost en Lotte komen aan de beurt. Maar de kindjes maken het George Baker moeilijk, als Timothy ook graag een liedje over hem wil horen. George Baker pro- geit misschien? Of het varken? beert nog Tim ofTimmie, Nee, het was de hond van de slager. „En toen was het ver haaltje uit. De mol ging terug naar zijn huis, waar hij televi sie ging kijken. En op die tv was een man met een gitaar te zien. Ik heb ook een gitaar meegenomen, weten jullie hoe die er uit ziet?” vroeg Baker grootste aanbod perfecte service hoge inruilprijzen E 5 O1 01 c 45 =6 a> v I* Het aantal leerlingen op de lo catie Essengaarde loopt al eni ge jaren terug. Leerkrachten, ouders, het schoolbestuur en de gemeente hebben nog wel van alles geprobeerd om dit te gen te gaan. In december 2000 nog werd door het college van burgemeester en wethouders een garantie afgegeven, calami teiten voorbehouden, dat er vier leerkrachten voor de pe riode van twee jaren op deze vestiging blijven. De school is geheel geverfd en verfraaid, de lesmethodes zijn doorgelicht en zeer modern, en er is volle dig geïnvesteerd in ICT-midde- len voor het computeronder- wijs. „Heel kort geleden nog hebben we een kabelnetwerk aangelegd voor de computers, de bibliotheekboeken zijn alle maal nog ingevoerd. We wilden aan de ene kant geen onder scheid maken tussen deze en andere locaties, maar we hiel den ook nog niet zo gek lang rekening met een sluiting. We liepen zelfs op deze vestiging soms voor op andere locaties”, licht adjunctdirecteur Aad Kui per toe. Er is op dit moment een kwart minder leerlingen dan in de cember 2000. „Onze locatie is kleiner dan de meeste anderen en mede daardoor liep het aan tal leerlingen harder terug dan de meeste anderen. Je bent als school nu eenmaal minder aan trekkelijk als je kleiner bent”, aldus Kuiper. Daarnaast speelt ook de vergrijzing een rol in de terugloop van het aantal leer lingen. Het schoolbestuur overwoog nog om de schoollocatie gelei delijk af te bouwen. Na een tweetal enquêtes bij de ouders bleek dat er niet genoeg leer lingen zouden zijn om daarvoor te kiezen. Daarbij komt dat an dere openbare scholen al leer lingen verdeelden ten gunste van de locatie Essengaarde om deze in stand te houden. Nu was het niet langer verant woord om een beroep op de andere openbare scholen te doen voor formatie op deze lo- van voor W/1U €1.075,- KLEURWEDSTRUD, WIN EEN HOOGSLAPER professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl Voor de leerlingen betekent dit in de praktijk het volgende: kin deren die volgend schooljaar in de combinatiegroep 7/8 ko men, worden gehuisvest in de Dick Brunaschool locatie Sper- werhoek; de ouders van onge veer tien kinderen in de groe pen I t/m 6 hebben aangegeven om hun kind bij een andere school voor openbaar onder wijs te willen plaatsen. Voor de overige kinderen wordt plaat sing bemiddeld bij scholen voor het bijzonder onderwijs aan de noordelijke kant van Waddinx veen. „Het houdt natuurlijk ook de kinderen bezig. De leer lingen uit de groepen I t/m 4 vinden het niet echt leuk. Ge lukkig zijn kinderen wel vaak flexibel en is het voor ze te be happen. Voor oudes is het ook heel vervelend, nu zitten hun kinderen vaak in de buurt op school en anderen willen ge woon niet graag dit pand uit.” Kuiper verwacht dat alle wen sen ingewilligd kunnen worden. „We zijn nu aan het inventari seren waar alle kinderen heen willen, dan gaan we met die school overleg voeren. Ik ga er van uit dat we de wensen tege moet kunnen komen. Ik hoop het in ieder geval.” De ingezon den brief die drie ouders vori ge week naar het Weekblad voor Waddinxveen stuurde, vond kuipers uitstekend. „Het is ook jammer dat Waddinx veen noord nu geen openbaar onderwijs meer heeft.” Zitcombinatie ’Zermatt’ in stof Contura, incl. hoeker en 6 sierkussens BU BESTEDING VAN 200,- OF MEER GRATIS ACTIETAS MET DIVERSE KORTINGSBONNEN Gratis haal- en brengservice bij onderhoud. Onderhoudsbedrijf voor alle merken leaseauto’s. Erkend door bijna alle leasemaatschappijen. Voorkade 27, Boskoop. Tel. (0172) 213000. www.marrewijk.nl ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN catie. De kwaliteit van de overi ge openbare basisscholen kan zo behouden worden. Hier door is sluiting van de locatie Essengaarde onontkoombaar. „Niemand voelt zich hier pret tig bij”, vertelt Kuiper. „Sommi gen werken hier al jaren, we waren een redelijk zelfstandig geheel. Dan is het toch wel een klap.” Ontslagen hoeven er vooralsnog niet te vallen. WADDINXVEEN - In totaal hebben 83 Waddinxveners het condoleanceregister naar aan leiding van de moord op Pim Fortuyn getekend. Dinsdag I4 maart was het re gister voor het laatst geopend. Burgemeester Jonkman vond er bijzondere reacties tussen zitten. De gemeente zal het condole anceregister naar de familie van Fortuyn sturen, net als de meeste andere gemeenten in Nederland die een register hadden geopend. ■SS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1