Een spannend boek dat zich afspeelt in Zevenhuizen Ifl Controle voor zijn voltooid Wientjens nam afscheid van wethouderschap gebruiksvergunningen moet eind 2002 r i pl Kaartavond Wandeltocht voor senioren Uitzending voor de kerken 0172 21 37 15 info@loo.nl Rijbewijs ingevorderd Open atelier Jan Neven WADDINXVEEN - De realisti sche schilderijen van Jan Neven zijn op zaterdag 25 mei te be zichtigen. Dan stelt hij zijn ate- verkiezingsuitslagen lier open voor publiek, van 10.00 tot 17.00 uur. Zijn onder werpkeuze betreft vaak uit de Muziekdag in de Zuidplas monstraties op het gebied van zang en dans. Kreatermarkt zaterdag I juni Vechtpartij Zo is er een circuit ontstaan Inloopochtend stomapatiënten GOUDA/REGIO - Op de eer ste donderdag van de maand is er een Inloopochtend voor stomapatiënten (en eventueel andere betrokkenen) in het Groene Hart Ziekenhuis. Na mens de Nederlandse Stom- avereniging ’Harry Bacon’ wil o.a. Marja Woutersen (erva ringsdeskundige) graag met pa- den. De verwachting is dat het tiënten praten. De eerstvolgen- onderzoek en de controle bij de inloopochtend is op donderdag 6 juni, tussen 10.00 en 12.00 uur, op de polikliniek van de Bleulandlocatie, balie I, Bleulandweg 10, van het Groe- ne Hart Ziekenhuis te Gouda. HYPOTHEKEN Gouwe Rijders Inschrijfdagen voor Waddinxveen Wandelt r dans, streetdance, saxgroep, Brandweer bevrijdt bestuurder Koppel-klaverjassen Onze adviseurs nemen uw situatie zorgvuldig door. Wilt u echt een grondig en per soonlijk advies, bel dan snel I bÜ finales ken met allerlei activiteiten. Een VAN DER LOO f HYPOTHEKEN Q VERZEKERINGEN WADDINXVEEN - Op zon dagmorgen 26 mei zal de Cen traal Hervormde Gemeente het kerkenprogramma op de RTW verzorgen. Deze uitzen ding begint om negen uur met het kinderprogramma. Om half tien wordt overgeschakeld naar de Brugkerk voor de directe uitzending van de eredienst. Voorganger in deze dienst is ds. C.D Zonnenberg. Na de kerk dienst, om ongeveer tien voor elf, zal de serie ‘De cantates van Johann Sebastiaan Bach’ ver volgd worden. U kunt dan lui steren naar de cantate "Erwünschtes Freudenlicht" (BWV 184). Om ongeveer half oktober 2001. twaalf kan men luisteren naar een interview met de koster van de St. Janskerk te Gouda. Een hypotheek is een hele belangrijke financiële stap in je leven 10 jaar v.a 5,6% gif 7+^ PAGINA 13 WOENSDAG 22 MEI 2002 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) de kinderdagverblijven in 2002 Pieter van derLoo 't i ADVIES BEMIDDELING Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. WADDINXVEEN tie: Marja Woutersen, 0180- 318580, 's avonds tussen 19.00 en 20.00 uur. blauw marmer, de stoep van de burge meester.” Het boek is niet verkrijgbaar in de boek handels, Hans heeft het in eigen beheer uitgegeven. Hij is in het verleden al te veel teleurgesteld in uitgeverijen. „Je stuurt een boek op, je hoort dat het po tentie heeft, maar ze willen het niet uit geven. Terwijl je heel veel aandacht en tijd er in hebt gestopt. Nu wilde ik het zelf doen”, vertelt Hans. Wel is hij naar Zevenhuizen gegaan, om te kijken welke winkels het boekje zouden willen verko pen. Het boekje is verkrijgbaar bij boek winkel Sonneveld (KW plein, Waddinx veen), de Boekelier in Moerkapelle.Van Delft in Zevenhuizen en bloemist Para- Sol. Achterin het boekje staan ook ge dichten over Zevenhuizen. WADDINXVEEN - Op vrijdag 24 mei is er koppelklaverjassen in buurtcentrum ’de Boog’. De aanvang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 20.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 5,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. Iedereen is van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huygenslaan. ZEVENHUIZEN - Hans van Korije herin nert het goed, de tijd dat hij als klein jongetje nog voor de Tweede Wereldoor log op de Noordelijke Dwarsweg in Ze venhuizen woonde. De schaatstochten -op de Rottemeren, de polders.de sloot jes waar hij bagger uithaalde om er voor werpen van te kleien voor zijn zusje, de stoepen van het dorp en nog veel meer. Ook al woonde hij er niet lager dan 15 jaar, de beelden verdwenen niet uit zijn herinnering. Hij besloot een boek te schrijven dat zich afspeelde in het dorpje van zijn jeugd. ’Verdwijning op de Rotte meren’ kreeg het als titel mee. Zevenhui zenaren zullen de beschrijvingen zeker herkennen. Het was het jaar 1935 toen Hans van Korije zijn leven begon in Zevenhuizen. Toen nog leefde hij met de naam Henny Korte, waar oude klasgenootjes hem misschien van kennen. Later voelde hij zich beter met de naam Hans van Korije omdat ’Korte’ wegens zijn lengte van 1.93 meter nogal veel opmerkingen ople verde. Henny vond hij een vrouwennaam en zo koos voor Hans. Hij bezocht in Zevenhuizen de school in de Dorpsstraat. Samen met buurtgenoot jes en zijn zusje was hij vaak op straat te vinden. Struinend door de straatjes en de polders. Hij weet het nog goed. Maar na de oorlog was het gezin ge noodzaakt naar Vlaardingen te verhuizen, waar zijn vader een baan kreeg. „Dat was een heel andere tijd”, vertelt Hans. „Daar moest je je fiets bij de me terkast in de gang zetten, dat was een stad." Hij ging er naar de mulo en ver huisde in I958 naar Den Haag om daar bij het ministerie van defensie te werken. Vier jaar later verhuisde hij zelfs naar Amerika, het land van zijn dromen. „Tien jaar ben ik daar geweest. Toen wilde ik weer terug naar Nederland”, blikt Hans terug. Hij werkte bij een ingenieursbu reau in Scheveningen waarvoor hij op nieuw veel reisde en woonde in het bui tenland. Maar niets liet zo’n mooie indruk op hem achter, als Zevenhuizen. Hans besloot zijn herinneringen in boek vorm te stoppen. Schrijven was immers altijd al zijn passie geweest. In Amerika schreef hij al eens een boek over een I7e eeuwse familie die aan paardenraces deed. Nu koos hij voor een verhaal dat zich in Zevenhuizen afspeelt. Een verhaal van lang geleden. Een mix van herinnering en fantasie. Van fictie en non-fictie. ’De verdwijning op de Rottemeren’. Het boek speelt zich af in de negentien de eeuw en vertelt het verhaal van drie mannen die zijn verdwenen tijdens het vervoeren van goederen op de Rotteme ren. Zevenhuizenaren zoeken naar de oplossing van de verdwijning en zo be schrijft het boek vele gesprekken van dorpelingen. Eén van de hoofdpersonen is de deftige dame van het jachthuis, Her- lone. Wat is waar en wat is verzonnen? „In ie der geval is ’t Land van Vliet en Raet ver zonnen”, zo licht Hans toe. „Daar leeft een volk dat in onmin is met de Zeven huizenaren. „Het zijn kunstzinnige mensen en zij krij gen al snel de schuld van de Zevenhuize naren. Herlone zoekt de waarheid.” Het boek schreef hij met een vulpen op lijn tjespapier, het liefst met de luxaflex in zijn woonkamer naar beneden. „Dan kan ik me verplaatsen in de personen”, ver telt hij. „Toen ik het boek bijna afhad, voelde ik me ook een beetje leeg, het waren mijn vrienden geworden.” Fantasie zat er al vroeg in bij Hans. „Vroeger al had ik samen met mijn zusje twee fantasiefiguren: Frens en Mar. Die heb ik in dit boekje laten leven.” Wat Ze venhuizenaren nog meer kunnen herken nen? „De mooiste stoep van het dorp, het WADDINXVEEN - Door de professionalisering van de brandweer per I januari 2000 met daarbij de aanstelling van een beroepskracht, heeft de gemeente de ruimte ge kregen om de gebruiksvergunningen te kunnen invoeren. De periode I juli tot 31 december 2000 is gebruikt voor het inventariseren, het voorbereiden en het maken van een beleidsnota voor het afgeven van gebruiksvergunnin gen. Per I januari 2001 is in werkelijkheid gestart. Door de ramp in Volendam was de horeca de eerste prioriteit en de afronding van deze groep heeft plaats gevonden in Stichting wijkwerk ‘de Zuiplas’ houdt zaterdag 8 juni het jaar lijkse muziekspektakel, ter af- van een periode van kinder-, jeugd- en 30+ disco’s. Het programma bevat onder meer een kinderrommelmarkt, meente om het beleid te be hoeve van de burgers. Jij hebt het uiterste van jezelf gevergd. Je hebt je volledig ingezet voor Triangel en de bijbehorende in frastructuur. Je hebt je uiterste best gedaan het Centrumplan weer in goede banen te leiden. Je hebt terecht veel aandacht besteed aan de ruimtelijke or dening in de regio. De gemeen te kan niet zonder regio en dat geldt ook in de omgekeerde zin.” Jonkman prees de indruk wekkende hoeveelheid wer klust en de kennis van de stuk ken van de scheidende wethouder. „Je hebt een gewel dig netwerk opgebouwd. Je handelde vanuit de ratio. Misschien had je wel eens wat meer emotie mogen tonen, maar ik dank je voor je inzetje collegialiteit en je verbonden heid.” Een fraai Frans tinnen wijnkan uit het begin van de achttiende eeuw was het af- WADDINXVEEN - Een 32-jari- ge Waddinxvener is zaterdag nacht 18 mei rond 05.00 uur aangehouden wegens rijden onder invloed. Hij had met zijn bestelbus op de Dreef de breedte van twee rijbanen no dig. De ademanalyse kwam uit op 660 ug/l. De man kreeg een proces-verbaal, een rijverbod van 7 uur en zijn rijbewijs is in gevorderd. maar bijvoorbeeld ook glas en gereedschap. Daarmee maakt hij stillevens in olieverf. Vooral aan het licht en aan de compo sitie besteedt hij veel aandacht. Licht associeert hij bovendien met het licht van God. Daar- probeert hij dan ook naar te verwijzen. De Waddinxveense schilder nam eerder deel aan exposities in Pulchri Studio en de hoofdkantoren van Unilever en Ernst Young. Tevens hield hij al enkele malen open atelier. Het atelier van Jan Neven is te vinden op Staring laan 21-16. Meer informatie: 0182-610198. www.janneven.nl. door de brandweer, kan een gebruiksvergunning worden aangevraagd. Blijkt na controle dat alles in orde is dan kan de gebruiksvergunning worden af gegeven. De eerste indruk is dat het al lemaal nog wel meevalt en de kosten lager zullen uitvallen dan aanvankelijk was verwacht. Het project scholen zal wel het hele jaar 2002 in beslag nemen, want ook zal de vraag aan de orde komen - waar de brand weer buiten staat - wie voor de kosten opdraait. Naast de scholen zijn ook de kinderdag verblijven al bezocht en heeft de eerste ronde plaats gevon- Hans van Korije beschreef de herinneringen van zijn jeugd in zijn roman ‘Verdwijning op de Rottemeren’. De gemeentegebouwen, waar onder de sportzalen zijn tus- Het kerkenprogramma eindigt sendoor gecontroleerd en ook om twaalf uur. afgerond. In december 2001 is de brandweer gestart met een inventarisatie van de scholen. Ondanks de vrij korte tijd is het de brandweer toch gelukt bij alle scholen een eerste ron de te maken, waarin is aangege ven welke werkzaamheden moeten worden verricht om aan de gestelde eisen te vol- De muziekdag vindt plaats voor het terrein van het Zuidhonk (Zuidplaslaan, naast sporthal de Duikelaar). Ook staan er ver schillende eettentjes. De dag start om 10.00 uur en is om ca. 23.00 uur afgelopen. WADDINXVEEN - Op dinsdag 28 mei organiseert afdeling se- niorenwerk van Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk, een wandeltocht voor senioren. Vooraf is er gelegenheid om ’n kopje koffie/thee te drinken in de foyer van het Anne Frank- activiteitencentrum (Jan van Bijnenpad). Om 10.30 uur gaat de groep met een aantal auto’s richting de jachtclub in Reeuw- ijk. Daar start de tocht van ruim 10 kilometer om de Reeuwijkse Plassen. In de kanti ne van sportvereniging Excelsi or wordt een koffiestop gehou den. Bij terugkomst in Waddinxveen is er nog gele- WADDINXVEEN - Het is in middels traditie geworden om op de eerste zaterdag van juni de braderie/Kreatermarkt te schikbaar. Voor meer informa- organiseren. Kreater doet dit in een goede samenwerking met de commissie Dorpstraat.Voor tijden en optredens vindt u el ders in deze krant de gezamen lijke advertentie. Kreater heeft dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet. Als ruimte is het oog gevallen op de Kerkstraat/hoek Dorp straat, het plein tussen het Chi nees Restaurant en Café Sport, de ruimte voor, in en achter Kreater en voor de kapsalon Sissers. r 1 waar het publiek kan kennisma- opsomming: optredens van WADDINXVEEN - Maandag Turkse Sazgroep, Afrikaanse 20 mei vond omstreeks 20.30 uur een vechtpartij plaats op het terrein van voetbalvereni ging Be Fair, aan de Dreef. De politie heeft daarbij drie man nen aangehouden. Het gaat om een 49-jarige Hagenaar en een 40 en een 38-jarige man uit Leidschendam. Vijf mannen uit sluiting Waddinxveen hebben inmid dels aangifte gedaan. Twee van hen moesten zich onder be handeling stellen in het zieken- kinderplaybackshow, optredens huis. van diverse live bands en de- luisterd door de wandelmarsen van de muziekkorpsen Dice Musica ’83 uit Ter Aar, de Cor- mula’s en Concordia uit Wad dinxveen en DSS uit Aarlander- veen. De voorinschrijvingdagen staan voor de twee zaterdagen voor afgaand aan de loop in de agen da. En wel op zaterdag 25 mei en I juni van tien tot twaalf uur in de bestuurskamer van de voetbalvereniging Be Fair. Na- inschrijving, weliswaar tegen een hoger starttarief, kan ook op de eerste dag van de wan delvierdaagse tussen vijf en zes uur in de commissiekamer van de voetbalvereniging Be Fair. Voor meer informatie over Waddinxveen Wandelt: Hans Sirre tel. 0182-615137 of Mar lies Goudriaan, tel. 0182- 616782. dwarsfluitkoor, djembé van Ba- wana, Balletschool Marcella, de mo TOOS, etc. Er zijn terrassen voor Café Sport en kapsalon Sissers (met Poffertjeskraam en Jazzband). Kinderen kunnen gratis mee doen aan: acrobatiek en jongle ren, tekenen en schilderen, cre atieve werkvormen, muziek workshops, etc. In zaal 5 van Kreater is er pop penkast en muziek voor peu ters, ouders kunnen hun kinde ren brengen om zelf even rustig naar het aanbod voor volwas senen te gaan kijken (kinderop- vanghulp aanwezig). Voor volwassenen is er van al les te zien én te doen bij teke nen, schilderen, boetseren, beeldhouwen, fotografie, mu ziek, dans, maar ook voor het Filmhuis en de Kamermuziek concerten. Folders met documentatie over stoma’s en het leven met een stoma zijn daar ook be- GEVONDEN in Waddinxveen: Grijze kat, effen, witte voeten, rechtervoorpoot helemaal wit (Koningin Wilhelminasngl). Zwarte poes met witte afteke ningen (Bredeweg). Grijze kat, muisgrijs met witte aftekenin gen (Koningin Wilhelminasngl). Grijze kat, zilvergrijs (Tessel- schadelaan). Moerkapelle: Zwarte poes, witte vlek op bef, borst en buik (Moerkapelse Zijde).Voor gratis registratie en informatie over vermiste en ge vonden dieren: 0186-601199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gege vens op www.dierencentrale.nl genheid even met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee. De tocht gaat door, indien het goed wan delweer is.Vooraf inschrijven is niet nodig. Kosten voor deelname bedra gen 2,50, inclusief 3 kopjes koffie/thee.Aan deelnemers die meerijden wordt bovendien een kleine bijdrage aan de au tokosten gevraagd van (max. l-).Voor meer informatie over de wandeltochten kunt u con tact opnemen met de S.W.W, telefoon (0182) - 615555 of 631932. De volgende wandel tocht is gepland op dinsdag 25 juni. scheidsgeschenk van het colle ge. Gemeentesecretaris Cees Loose haalde aan dat Maria Wientjens begon als wethou der van welzijn, onderwijs en recreatie. Nadat de WD in 1998 de grootste partij was ge worden kreeg zij onder meer ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, de centrumontwikke- ling en intergemeentelijke sa menwerking in haar portefeuille. „Nu word je ne stor van de raad, fractievoor zitter, commissie-voorzitter en lid van het raadspresidium”, somde Loose op. „Je bent niet bang voor je standpunt te vechten. Je ging open en eerlijk met iedereen om. Vaak schoof je aan in de bedrijfskantine.” De gemeentesecretaris ver blijdde de reislustige Maria Wientjens met een boek over Birma. In haar dankwoord haalde Ma ria Wientjens een uitspraak van nog zal worden afgerond. Dit rapport is behandeld in de commissie Algemeen Bestuur lijke Zaken. Brandweercom mandant Huizer benadrukte nog eens extra dat bij het con stateren van levensbedreigende situaties de vereiste werkzaam heden direct moeten worden uitgevoerd. De horeca wordt onaangekondigd tweemaal per jaar bezocht en de andere ob jecten éénmaal per jaar. Mevrouw Stoffers (PvdA) vroeg wat er nog niet gecon troleerd is. De heer Huizer zei dat nog een groot aantal bedrij ven moet worden bezocht, ook zorginstellingen, verblijven voor gehandicapten en particuliere sportzalen. Er wordt echter hard gewerkt aan een inhaal slag. Om te controleren of de regels ook worden nageleefd is een groot aantal vrijwilligers nodig en daar is de brandweer nu mee bezig. De heer Roest (PCW) is van oordeel dat het dan wel noodzakelijk is dat er een prioriteitsstelling plaats vindt. Huizer merkt echter op dat bij de bouw - en geeft als voorbeeld de zorginstellingen en de verblijven voor gehandi capten - al rekening is gehou den met de voorschriften over brandveiligheid etc. In de scho len is er niets en daarom zijn deze gebouwen het eerst ge controleerd. (A.B.) WADDINXVEEN - Na ruim zes jaar wethouderschap heeft Maria Wientjens- van der Vel den (WD) als gevolg van de afscheid moeten nemen van die functie. Zij keert terug als raadslid in de oppositie. Vrijdagmiddag natuur afkomstige voorwerpen, werd in besloten kring afscheid van wethouder Wientjens ge nomen. Toen Karei van Soest burgemeester werd in het zui den des lands, volgde Wien tjens hem op. Burgemeester Fedde Jonkman noemde het een ingrijpende overstap. „Het werken als wethouder vraagt je hele persoonlijkheid. Een taak die jij, Maria, met ambitie en plichtsbesef hebt vervuld”, al dus de burgemeester. „Nu wordt je van wethouder op nieuw raadslid en het is uiterst ingrijpend weer over te stap pen naar die andere rol. Dat geldt ook voor ons. Maar uit eindelijk gaat het in deze ge- WADDINXVEEN - Autoclub De Gouwe Rijders organiseert donderdag 23 mei haar tradi tionele kaartavond. Inschrijven doen. Een kopie van de rappor- kan vanaf 19.45 uur, het klaver- ten is ook gestuurd aan de be fassen begint om 20.30 uur.Tij- treffende afdeling van de dens deze avond worden vier gemeente. Als alle maatregelen rondes gespeeld. Leden en niet- zijn genomen zoals voorgesteld leden zijn welkom. Na het kaar ten is er een prijsuitreiking. In schrijven kan bij ’De Unie’ aan de Kerkweg- Oost 226. Op de Coenecoop heeft woensdag 15 mei rond 16.50 uur een aanrij ding tussen twee auto’s plaats gevonden. Een 39-jarige Delfte- naar kwam van rechts vanaf de Zuidelijke Dwarsweg de krui sing oprijden en kreeg geen voorrang van een 26-jarige Waddinxvener. Deze werd door de Delftenaar in de flank geraakt. De bijrijder van de Waddinxvener, een 24-jarige Waddinxvener, raakte bekneld met zijn benen. De brandweer heeft hem uit de auto bevrijd. De 26-jarige bestuurder had last van zijn nek, benen en borst. Beide Waddinxveners zijn naar het Groenehartzie- kenhuis vervoerd. WADDINXVEEN - Het jaar lijks terugkerende wandeleve nement Waddinxveen Wandelt loopt dit jaar* van I I tot en met 14 juni. Zo heeft het organisa tiecomité bekend gemaakt. De organisatie is inmiddels al druk en ver op weg met de voorbe reidingen voor de al weer zes de editie van deze Waddinx veense avondvierdaagse. Aan de tocht kunnen wande laars uit Waddinxveen, de di recte en de wijde omgeving deelnemen. Dat steeds meer mensen de weg weten te vin den naar dit Waddinxveense wandelfestijn blijkt wel uit het jaarlijks oplopende aantal deelnemers. Zo startte de or ganisatie in 1997 het evene ment met 1300 wandelaars, in 1998 waren dat er 1700, in 1999 stapten om precies te zijn Frits Bolkenstein aan: Het enige dat in de politiek zeker is, is dat niets zeker is. Ze gaf eerlijk toe dat zij het na zes, door haar als uiterst boeiend ervaren, jaren jammer is om weg te gaan en dat zij na de verkiezingsuitslag een paar rot weken heeft ge had. Haar provinciale contac ten zal zij blijven koesteren, net als die in het Intergemeentelijk Samenwerkings Orgaan Mid den Holland (ISMH). „De westelijke rondweg moet er komen", bepleitte zij. „Vijftig procent van de auto’s die door Waddinxveen rijden, hebben in onze kern niets te zoeken." Na afloop nam de oud-wet- houder ruim de tijd om met de aanwezigen te praten. De aanwezigheid van tal van prominenten uit de hele pro vincie Zuid-Holland en de re gio gemeenten gaf aan, dat zij in brede kring veel waardering heeft opgebouwd. 1857 stappers over de Wad dinxveense paden. In 2000 en 2001 werden de aantallen opnieuw opge schroefd en schreven bijna 2000 lopers zich in. Dit jaar verwacht de organisatie van Waddinxveen Wandelt 2002 de grenzen verder te verleggen en het aantal van 2000 deelnemers te bereiken. Veel wandelaars zijn bij alle edities van de partij geweest. De wandelaars kunnen evenals voorgaande jaren per groep of per individu kiezen uit de ge bruikelijk 5 en 10 kilometer route. De start en finish liggen weer als vanouds op het ter rein van de voetbalvereniging Be Fair, op het Burg. Warnaarplantsoen aan de Dreef in Waddinxveen. De slot- avond wordt als vanouds opge- 5 jaar: v.a5,15°/o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 13