De brochure van Eerste paal nieuwe aula Kreater valt één op begraafplaats dezer dagen weer in de bus Wandeltocht leidt door bossen en dorpen en brengt onverwachts bezoek bn Gratis caravancontrole was weer succes Luilakvoetbal in de Passage Boskoper met voorwerp geslagen na ruzie f rd Bromfi etste r Myrna Goosens opent nieuwe locatie Droomhuis ’Waar zjn onze deden?’ Voorlichtings avond over Oud papiei actie Stepmarathon ’Eetstoornissen’ Processen-verbaal bij controle bestrijdingsmiddelen en bijrijdr gewond Praise avond PAGINA 17 - V Luit Bloem t han-teer-baar te laken, door helder taalgebruiken concrete voor-beelden. De avond wordt’ehouden in de Gereformeerd Kerk in Ze venhuizen (Dorpstraat 106). Aanvang is 20.00 ur. wordt 2,50 erree gevraagd. Voor infor-ma-tid'lark Ineke van de Lagema;, tel.nr 079- 5931520 of mpl(jsolcon.nl. drinken uitgang een aantal noodzakelijke onderhouds werkzaamheden uitgevoerd, zodat plech tigheden op waardige wijze doorgang kunnen vinden. De bouw, die wordt gefinancierd door de gemeente, wordt begeleid door het advies- bouwmanagementbureau Van der Kooij Zwemer uit Zevenhuizen, die in overleg met gemeente en Stichting Uitvaartcentrum Zevenhuizen een pro gramma van eisen heeft opgesteld. Het ontwerp van de nieuwe uitvaartfaciliteit is van de hand van architectenbureau Maarten Hindriks uit Lunteren. De ac commodatie wordt gebouwd door bouwbedrijf DeVries en Verburg uit Stol wijk. Naar verwachting zal de nieuwe accom modatie aan het einde van dit jaar wor den opgeleverd. ZEVENHUIZEN - 0 donder dag 30 en vrijdag 3 mei staat de oud papiercontaier bij de Chr. Basisschool DeEendragt. WADDINXVEEN - Het Droomhuis, de woonwinkel voor onder meer teakmeube- WADDINXVEEN - Tijdens de caravancontrole bij Campo World B.V (Piasweg) bleek dat een jaarlijkse keuring voor ca ravans noodzakelijk is. De con trole werd gehouden op zater dag I I mei. Van de twintig gecontroleerde caravans kwam er één niet door de keuring. De overige caravans waren niet vrij van mankementen, maar kon den ter plekke door de mede werkers van Campo World B.V. worden gerepareerd. Er werd behandelen, maar ik ken het Duitse woord niet Daar kom ik gauw achter: Hühnerauge. Ik word vakkundig geholpen en in derdaad heb ik de komende wan- deldagen weinig last meer van. Op zaterdagmiddag om half vijf loop ik naar het operagebouw voor het klassieke concert De concertbezoekers zijn allemaal keurig gekleed behalve een paar studenten. Ik kom de zaal binnen en kijk mijn ogen uit Wat een fantastisch gedecoreerde zaal. Nog nooit zoiets moois gezien. Wat een versieringen, beelden groepen en plafondschilderingen. Ongelooflijk. Ik voel me een bof kont met de laatste kaart van de volgende dag overnachting voor me willen regelen in Kulin- bach. Dat lukt en ik heb weer een zorg minder. Onder het lo pen begint steeds meer een lik doorn op mijn rechter kleine teen op te spelen. Daar moet wat aan gebeuren want het is een verve lende pijn vooral bij regenachtig weer. De volgende dag naar Kulinbach, maar in een bos loop ik verkeerd en ben de weg kwijt Dan maar op goed geluk een zeer modderig bospad op dat vrij steil omhoog gaat Het is een geworstel en ge- glibber om boven te komen, maar dan heb ik het goede spoor weer te pakken. Op de fietspaden veel deze voorstelling. Ook de akoes tiek is uitstekend evenals het or kest. Al het binnenwerk van de zaal is van hout. Er mogen maar 25 voorstellingen per jaar wor den gegeven. Teveel vocht in de zaal door het uitademen van de bezoekers tast het hout zodanig aan dat het begint te werken en er scheuren in komen. Ik geniet met volle teugen van het concert en om kwart over zeven is het afgelopen. Ik loop richting Gasthof en zie tot mijn stomme verbazing mijn zus Tineke op me af komen. Mijn eenzaamheidsgevoel is op slag verdwenen en de wereld ziet er plotsklaps totaal anders uit In Weiden, 9 mei Op 30 april, koiingintedag, kom ik in Lichtenfels aan n krijg via toeristinfo een eenvadig over- nachtingadres. Morgei is het I mei en dan is alles jesloten in Duitsland, want dat iseen natio nale feestdag. Ik ga erug naar toeristeninfo en vraagjf ze voor der de verdachte. Deze gooide onder meer met stenen naar de auto. Op het moment dat beiden uitstappen worden ze met een hard voorwerp gesla gen. De man uit Boskoop raakt daardoor buiten bewustzijn. In het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda werd een hersenschud ding vastgesteld. De Alphenaar hield een paar dikke ogen aan het voorval over. De politie is nog op zoek naar de verdachte van deze mishandeling. fietsers, wandelaars en skaters want het is een vrije dag en het weer is goed. In een dorp hebben de bewoners een soort buiten café gemaakt waar je kunt eten en drinken. Ik bestel koffie met hausgemachte rabarbertaart en krijg een enorm stuk taart dat verrukkelijk smaakt Toch duurt de dag lang. Om ruim vijf uur kom ik aan bij mijn logeeradres en krijg een ruime tweepersoons kamer ter beschikking. De volgende dag naar Bayreuth waar ik twee dagen rust neem en probeer een concert bij te wonen in het beroemde operahuis. Eerst onderdak regelen bij toeristinfo waar twee balies zijn. Eén voor nisch zijn verkocht Ik protesteer, want nu is er geen kaart meer voor mij, terwijl ik toch duidelijk heb laten weten dat ik naar dat concert wil. De kaartverkoopster zit er mee in haar maag. Ze belt de kopers van de laatste vier kaarten terug en zegt dat er maar drie beschikbaar zijn. Dat levert geen probleem op en ik ben de gelukkige bezitter van de laatste kaart vorstenloge! De volgende dag de stad Bay reuth verkennen, dat bekend staat als Festspielstad. In een enorm gebouw in een prachtig park spelen deze evenementen zich af. Ook ga ik naar een pedi cure om mijn likdoorn te laten MOERKAPELLE - Steppen om geld in te zamelen voor nieuw schoolmeubilair voor kansarme kinderen in Bogota. Dat kan tij dens de stepmarathon op vrij dag 7 juni van 19.00 uur tot za terdag 8 mei 12.00 uur in Moerkapelle. Woord en Daad wil op deze manier iets beteke nen voor de vele kansarme kin deren in de sloppenwijken van Bogota. Woord en Daad heeft in Bogota vier scholen in kans arme stadswijken, namelijk in Lucero Alto, Altos de Cazuca, Las Cruses en Santafe. De ruim 1750 kinderen die op deze scholen gaan, groeien op in wij ken waar veel werkeloosheid, en criminaliteit heerst. Op deze scholen leren deze kinderen onder meer taal en rekenen, hoe om te gaan met hygiëne maar ook het verschil tussen mijn en dijn. Echter, veel kinde ren moeten op de vloer zitten aangezien er geen geld is voor schoolmeubilair. Het comité hoopt een totaal bedrag bij el kaar te sponsoren van 32.000 euro. WOORD DAAD co mité Moerkapelle t.n.v. Bogota Rabobank 16.01.62.904. mengewerkt in de projecten Boekenpret (een voorleespro- ject voor ouders/verzorgers van jonge kinderen) en Fantasia (leesproject t.b.v. het basison derwijs). Kreater biedt woon ruimte aan SWW en huisvest bovendien de Taalschool van het Crabethcollege, Alliance Fran^aise, gemengd koor Krea Musica, balletschool Marcella, Stichting Ichtuskerk, etc. In de brochure staan ook de Kamermuziekconcerten ver meld. Kreater organiseert dit jaar een zestal concerten van beroemde musici. De start is op 23 augustus met de organi satie van de Daniëldagen. Tal van internationale jonge musici komen dan naar Kreater om op te treden. Dit in het kader van de workshop bij het Daniël- kwartet. Dit jaar is er tevens weer een schitterend aanbod van films. Voor het eerst opgenomen in de brochure. GOUDA - De preventieafde- ling van de RIAGG Midden- Holland organiseert samen met de Robert-Fleury Stichting en de Stichting Labyrinth/ln Per spectief op dinsdagavond 28 mei een voorlichtingsavond met het thema ’eetstoornis sen’. De avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema, zoals cliënten, fa milieleden, hulpverleners en an dere naastbetrokkenen. De voorlichtingsavond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.45 uur. De avond wordt gehouden in De Gehoorzaal van het Groene Hart Ziekenhuis (Beu- landweg 10, Gouda). Annick Parker Brady, werkzaam als psychotherapeut bij de Ro bert-Fleury Stichting, zal een inleiding houden over de her kenning van, symptomen van en het omgaan met eetstoornis sen. Daarna gaat Eljen Schoe- maker in op lichaamsbeleving bij eetstoornissen. Zij werkt als psychomotorisch therapeut bij de Ursula Kliniek en de Ro bert-Fleury Stichting Leids- chendam. Vervolgens zullen er varingsdeskundigen vertellen over hun eigen ervaringen met eetstoornissen. Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Het bijwonen van de avond is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. Voor meer informatie: Joanne Leerlooijer van RIAGG Midden-Holland, telefoon 0182-516422, e-mail: j.leerlooijer@riaggmiddenhol- land.nl. documenten van de caravan alsmede van de auto werden gecontroleerd, met de gege vens van de auto en caravan kon het maximale beladingsge- wicht worden aangeven, som mige caravans waren al beladen en kwamen over het gewicht heen. De 3VO afdeling Wad- dinxveen was erg tevreden over de controle, opkomst en mede werking van Campo World B.V. en de verkeerspolitie. WADDINXVEEN - Binnenkort zal ieder huishouden in Waddinxveen een folder van Kreater in de bus krijgen. den. Locatie: Morgesterkerk Daarin staat informatie over onder meer de cursussen, (Zonnehof l).Voor mer infor matie: 0182-631230. bestrijdingsmiddelen aangetrof fen en het bedrijf bleek ook geen vergunning te hebben om met bestrijdingsmiddelen te werken. Er is proces-verbaal opgemaakt. In Nieuwerkerk aan den IJssel werden drie be drijven gecontroleerd, er wer den geen overtredingen vastge steld. In Zevenhuizen werden twaalf bedrijven gecontroleerd, tegen twee werd proces-verbaal op gemaakt. Bij één bedrijf was een verboden buitenlands be strijdingsmiddel aanwezig, het tweede bedrijf had een bestrij dingsmiddel te dicht bij een sloot gespoten waardoor de sloot vervuild is geraakt. Daarnaast organiseert Kreater vele activiteiten. Zo worden voor cursisten van de beelden de afdeling verschillende ten toonstellingen georganiseerd. Voor cursisten van muziek-, dans- en drama-afdeling zijn er kleine en grote uitvoeringen. Papier kan gebracht^orden op Om het geheel te presenteren organiseert Kreater jaarlijks een Kreatermarkt, in samen- Luilak is en blijft een traditie in zowel Boskoop als Wad dinxveen. Dit jaar organiseerde winkelcentrum de Passa ge voor het eerst een levend tafelvoetbaltoernooi. De teams begonnen al in alle vroegte de competitie en ook de winkels openden vroeg hun deuren. (Foto: Artistic ArtILiesbeth van der Vis.) plaats van het sturen van een kaart zegt ze zelf maar geko men te zijn en gaat een aantal dagen met me mee lopen. Fan tastisch. Ik ben nog in de ban van het concert en het gebouw en neem haar mee om het te laten zien. De portiers zijn bezig de deuren te sluiten en ik vraag of mijn zus nog een minuut het in terieur mag zien. Dat mag. In de zaal is indertijd de film Farinelli opgenomen en die heeft mijn zus Tineke gezien en ze herkent de zaal. Daarna gaan we nog iets eten en daarna slapen na een voor mij wel zeer enerverende dag. WADDINXVEEN Bij een ver keersongeval op dinsdag 14 mei omstreeks 2(45 uur raak ten drie persomi betrokken. Een 18-jarige brenfietsster en een 13-jarige biijder, beiden uit Waddinxveei reden over de Sniepweg kenende uit de richting van deLimaweg. De bromfietsster ^ek uit naar links voor een jlstaand voer tuig. Op dat loment kwam vanuit tegenov^gestelde rich ting een 29-jare automobilist Zuiplasweg uit HaastrechtDeze was bij het inhalen dot de bromfiet ser al zo dicht pnaderd dat er een bromfietsster n de bijrijder werden overgeracht naar het ontstane ruzie tussen Groene Hartzieenhuis. De po- groepen jongeren. Op het litie stelt een oderzoek in. braderie en overige activiteiten. Kreater biedt cursussen voor muziek, dans, fotografie, video, tekenen en schilde ren, beeldhouwen, boetseren en drama. ZEVENHUIZEN - Burgemeester J.D. Westendorp heeft afgelopen week de eerste paal geslagen voor een nieuwe au la annex rouwcentrum. Nieuwbouw van een uitvaartfaciliteit is noodzakelijk, om dat de aula nabij zorgcentrum De Zeven ster niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Die aula is te klein, heeft geen ambiance en is minder goed bereikbaar. In afwachting van de nieuwbouw is wel derie Dorpstraat. Ook dit jaar za terdag I juni van 10.00 tot 16.00 uur. Burgemeester Jonk man komt deze festiviteit ope nen. Een gebeuren voor jong en oud waar heel veel te zien en te doen valt. Kreater doet meer dan alleen cursussen ge ven. De musische activiteiten in het basisonderwijs worden door Kreater verzorgd. Voor het voortgezet onderwijs (Coenecoopcollege) worden er workshops georganiseerd. Met de Bibliotheek wordt sa- gecontroleerd op techniek als remmen, lagers en verlichting. Bij aankomst werd de asdruk en de kogeldruk gemeten om de eigenaren erop te wijzen op overbelading en maximale as en kogeldruk. Ook werd de gasvoorziening nagezien en af geperst, ook hier bleek weer dat gasslangen verouderd wa ren en vervangen moesten worden. Bij enkele caravans waren ook de drukregelaars sterk verouderd. De voertuig- heeft met het feit dat we zelf het teak importeren, dat we zelf ontwerpen maken en dat we gebruik maken van planta- geteak, dus dat is teak dat niet uit het oerwoud komt. Ecolo gisch verantwoorde teak dus.” Myrna Goosens refereerde daar zelf ook nog even aan voor ze de ballonnen de lucht in zou laten gaan. „Veel teak dat hier wordt gebruikt is gerecy cled, de rest komt van planta ges. En daar sta ik achter, an ders had ik hier niet eens gestaan.” WOENSDAG £2 MEI 2002 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WADDINXVEEN - Zaterdag avond I juni wordt ir in de Morgensterkerk in deZuidplas een praise avond gehdden. De gospelband Chris Coss uit Waddinxveen verzorg de mu zikale begeleiding. Vahf 19.00 uur is er gelegenheidom fris, thee of koffie te driren. Om 19.30 uur start het prgramma. Na afloop (ongeveerZ 115) is er gelegenheid iets t en na te praten. Bij wordt er een collect gehou- Waarom Myrna Goosens? Dat lag voor Marcel Koetsier, me- de-eigenaar van het Droom huis, voor de hand. „We leveren regelmatig tuinte- ak aan het programma Eigen Huis en Tuin. Over anderhalve week bijvoorbeeld, zul je ons ligmeubel terugzien in een afle vering waarin een fluistertuin is opgebouwd.” Ook heeft Marcel een reden waarom juist het Droomhuis deze teakmeubelen levert aan het televisieprogramma. „Ik denk dat dat ook te maken De eerste paal van de aula werd afgelopen week geslagen, naar verwachting zal eind dit jaar de aula in gebruik wor den genomen. (Foto:Artistic Art/liesbeth van der Vis.) ZEVENHUIZEIfMOERKA- PELLE - De weegroepen Man nen in Bewegig en Vrouwen voor Gods Koinkrijk organi seren de dere avond voor mannen en vrawen Op vrij dag 31 mei zalDs JD.F. Lang- henkel, legerpedikint B.d., spreken over he thena: waar zijn onze doón? Iedereen weet wat er na het >verlijden met een lichaam gebturt. Maar waar blijft de pe'soorzelf? Wat zijn nu eigenlijk hemtl, doden rijk, hel en paradijs? Christenen zingen met Pasen ’n jaagt de dood geen angst teer aan, want alles is voldaar.Wat blijft daarvan over, als \e aan het graf van een dierhre staan? Kan God ons troo:en, als het om het ’speculeren’? t Langhen- kel heeft als preccant in de Gereformeerde kek in Wilnis en Haarlem gestaaien is nu ge pensioneerd legerfedikant. Hij weet moeilijke bijfelse thema’s len, opende afgelopen week haar nieuwe locatie aan de Nesse 32. Voor deze opening was een speciale gast uitgeno digd: Myrna Goosens, de pre sentatrice van het televisiepro gramma Eigen Huis en Tuin. „Ik wens het Droomhuis en de ei- Ter bestrijding va de onkosten genaren heel veel dromen toe die uit zullen komen”, sprak ze toe. Vervolgens liet ze samen met de hulp van kinderen een heleboel ballonnen op. ZEVENHUIZEN - Op zondag 19 mei rond 03.30 uur werden op een parkeerterrein aan de een 18-jarige man uit Boskoop en een 19-jarige Alphenaar mishandeld door een nog niet aangehouden ver- aanrijdingontstond. De dachte. Het was het vervolg op een in een uitgaansgelegenheid ontstane ruzie tussen twee mo ment dat de twee wilden weg rijden werden ze belaagd door een groepje jongeren waaron- donderdag van 12.0 tot 19.00 uur en vrijdag vat 8.00 tot 13.15 uur. Graag geundeld of werking met de commissie Bra in stevige kartonen dozen aanleveren. De opbingst komt vindt dit plaats en wel op ten goede aan de scool en we reldwinkel Zevenheen-Moer- kapelle. ZEVENHUIZEN - In de maand april zijn in de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen groenten- en plantenkwekerij- en gecontroleerd op de aanwe zigheid van verboden bestrij dingsmiddelen of het onjuist gebruik van legale bestrijdings middelen. De controles vonden plaats door een medewerker van het politieteam Nieuwer kerk aan den IJssel en een me dewerker van de Algemene In spectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij. In Moordrecht werden twee bedrijven gecontroleerd. Bij één bedrijf werden verboden In het kader vn het 10-ja- rig bestaan va de Vriend schapsband issen Wad dinxveen en Pelhrimov wandel ik iwars door Duitsland va Waddinx veen naar oize Tsjechi sche Zusterstd deze dingen gat of blijft Myrna Goosens opende het Droomhuis door ballonnen op te laten. (Foto: Artistic Art/Uesbeth van der Vis.) de verkoop van kaarten voor cul turele activiteiten en een voor toeristinfo zelf. Ik vraag bij de eerste direct of er wat te doen is in het operagebouw. Ja, morgen avond een klassiek concert om 17.00 uur waar Hayden, Mozart en Mendelssohn worden ge speeld. Er zijn nog vier kaarten over en ik zeg dat ik grote be langstelling heb voor dit concert, maar eerst even onderdak ga re gelen bij de balie van toeristinfo. Dat wordt snel geregeld en ik krijg ook een adres waar ik mijn likdoorn kan laten behandelen. Terug naar de balie voor de kaartverkoop, blijkt dat de laat ste vier kaarten zojuist telefo- S ie i ,i Él, -ï 'V, V.■■■-' -. «ft.*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 17