WADDINXVE Vakantie 2002 UIT DE PRAKTIJK VAN DE SOC. RAADSVROUW BESTELBON REGENTON OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° X GROEN Collecte Anjeractie E K R U B R T E E N E G M E VERGADERINGEN KERN MET PIT VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR KINDERMIDDAG GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN LAATSTE KANS ACTIE REGENTON BOUWZAKEN Betaalbare vakanties Rugzakregeling Kinderbijslag 08.30 - 14.00 uur 08.30- 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur Sluiting Dick Bruna school BEZWAAR LEZERS SCHRIJVEN Voorzieningen een arspraak I f VERKEERSZAKEN ^VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN PAGINA 3 WOENSDAG 22 MEI 2002 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN 20020216 het gemeentehuis is waarmee Vaststelling wedstrijd bewoners uit om hun leefomgeving te verbeteren. (16-05-2002) 44 55 146, fax 026 44 37 827 en e-mail: kmp@knhm.nl (www.knhm.nl) de cooling-downperiode te starten. Hierbij bestel ik de regenton(nen) en maak het totaalbedrag aansluitend Telefoon Naam: Postcode: Adres: stuks Plaats: Aantal regentonnen: 20020214 Zuidkade 90 C het oprichten van Datum: Of in brievenbus van de voorbeeldopstelling in het gemeentehuis deponeren. K. Rijntalder ca Paula Raijmakers i Centraal meldpunt: voor al ORW COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting Inkomsten uit vakantiewerk van een kind in de zomermaan den (juni, juli, augustus) die la- 62 47 67 61 25 70 ger zijn dan netto 1000 euro hebben geen invloed op de hoogte van de kinderbijslag. Al les wat een kind meer verdient, wordt gezien als eigen inkom sten. Als de eigen inkomsten bepaalde grenzen overschrij den, heeft dit gevolgen voor de aanspraak op kinderbijslag van de ouders. Van inkomsten uit vakantiewerk is geen sprake als het werk in de zomermaanden deel uitmaakt van werk dat ook buiten die periode wordt ver richt. De staat wil hebben dat het zo gaat Maar wie is hier dan het beste bij gebaat? In ieder geval niet de mensen waar het hier om gaat Dat is iets dat als een paal bo ven water staat het zou echt heel anders kun nen Laten ze de mensen uit de praktijk dit runnen Want die weten tenminste hoe het gaat Omdat je er als ouder toch heel anders tegenover staat Hierlangs afknippen OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 62 46 22 OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. De datum en Voor informatie t u binnen beschikking Behoefte aan vakantie bestaat in alle lagen van de bevolking en mensen met een laag inko men vormen daarop geen uit zondering. Speciaal voor hen heeft de werkgroep de Arme over op rekeningnr.: 3668.98.124. Het geld wordt teveel aan an dere dingen uitgegeven Ach mens, kon ik het maar be leven Alles wat mijn hart begeert Had ik daar maar voor geleerd Helaas mag ik hier alleen maar over denken Men zal een ander het dan wel schenken Toch hoop ik dat alles beter wordt en verandert Want het is toch iedere keer een lange zware weg die je be wandelt. Deze keer in de rubriek een drietal onderwerpen die heel verschillend zijn maar op de een of andere manier allemaal te maken hebben met de zo mervakantie 2002. van afgifte wordt u schriftelijk medegedeeld, nadat een ig van leden van een bedrijfshal (13-05-2002) Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen sommige kinderen misschien gebruik maken van de regeling ’Leer- linggebonden financiering’. De regeling zal naar alle waar- De enige reden waarom een groot aantal ouders enkele ja- ren geleden besloot hun kinde ren van de Dick Brunaschool (locatie Essengaarde) te halen, was de manier van lesgeven en de demotivatie van enkele teamleden en dus niet zoals een drietal ouders in een vori ge week geplaatste brief sugge reert ’de verhouding allocht- oon/autochtoon’. Geen van de schrijvers is bij mijn weten aanwezig geweest bij de gesprekken die gevoerd zijn tussen de vertrekkende ou- Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl uw meldingen 62 45 00 54 75 00 WADDINXVEEN - Het Prins Bernhard Cultuurfonds onder steunt jaarlijks circa 4000 initia tieven op het terrein van cul tuur en natuurbehoud in Nederland. Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert sinds 1946 jaarlijks een Anjeractie. De Anjeractie valt dit jaar in de week van 26 mei tot en met I GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres Kant van Nederland/EVA een gids samengesteld met daarin een groot aantal initiatieven die in Nederland bestaan rond va kanties voor mensen met een smalle beurs. De gids geeft een overzicht voor vakanties met en zonder kinderen, kinderkampen en jongerenvakanties, vakanties met voorzieningen voor gehan dicapten en woningruil/oppas. De gids (24 pagina’s) is voor I euro te bestellen bij: de Werk groep Arme Kant van Neder land/EVA, Postbus 8506, 3503 RM Utrecht, telefoon 030- 8801887. Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij ae cluster Bouw- en Woningtoezicht, telefoon 624832 of 624835. VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN/SLOOPMELDINGEN WAARMEE INGESTEMD De volgende sloopvergunningen/sloopmeldinaen waarmee is ingestemd zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20020115 Henegouwerweg nabij nr. 17 het slopen van een kas (15- 05-2002) uw directe belangen worden geschaad van een - hiervoor genoemde - verleende en het de nieuwe 'Verordening van de bijstandsnorm' (een de gemeenschappelijke regeling erkinqsverband Midden-Hollana consulent voor inhoudelijke vragen voorzieningen gehandicapten en I juni. Van de opbrengst gaat tweederde, aangevuld met een bijdrage van het Prins Bernhard fonds, naar culturele initiatie ven. Verenigingen in Waddinx- veen die interesse kunnen con tact opnemen met de heer W. Langendam, coördinator afde ling Waddinxveen, telefoon 0182-616959. ders en de schoolleiding, zij kunnen derhalve niet beoorde len of de ’grieven uit de mouw zijn geschud’ en of er ’begrip noch consideratie’ voor het team is getoond. Er wordt in deze brief wéér eens met een beschuldigend vingertje naar anderen gelé zen in plaats van de handen uit de mouwen te steken (in .sa menwerking met het team!) en de werkelijke problemen op te lossen. Nadere informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte, doorkiesnummer 624846. op de I i en de 30 km/h vast te en het Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. BINNENGEKOMEN SLOOPAANVRAGEN De volgende aanvragen om afgifte van een sloopvergunning zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: Bloemendaalseweg 2 het slopen van diverse opstallen (13-05-2002) 20020217 Dorpstraat 60 het gedeeltelijk slopen van een aanvraag (13-05-2002) Wanneer u vindt dat door de verlening van een kantoorgebouw Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge plaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Om voorzieningen te krijgen moet je rechtszaak na rechts zaak gaan Voor je de spullen die je gehan dicapt kind nodig hebt in je huis hebt staan Het zijn echt heel veel zorgen die dit brengen En dan is er zelfs nog niets bij om te verwennen Je hebt deze spullen echt alle maal heel hard nodig Er is echt niets van overbodig BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN De volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: i een bordes (03-05-2002) 20020215 Willem de Zwijgerlaan 52 het plaatsen van een garage (08-05-2002) 20020218 Dorpstraat 19 het oprichten van een winkel met woning (13-05-2002) 20020219 Bredeweg 22 Het oprichten (13-05-2002) 20020220 Bloemendaalseweg 2 het (14-05-2002) 20020221 Sniepweg 13 H het oprichten van een verenigingsgebouw (14-05-2002) verplaatsen van een brug afdeling VRÖM terecht 624835. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers uw bezoek. BEZWAAR). Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhaqe, tel. 070-3813815). Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. VERKEERSBESLUITEN IEPLAAN Burgemeester en wethouders hebben besloten r; leplaan, voor zover gelegen tussen de Esdoomlaan i Dorpstraat een maximumsnelheid van C2 stellen alsmede hetzelfde weggedeelte af te sluiten voor verkeer in één richting, zodanig dat het is toegestaan op deze straat te rijden vanaf de Esdoomlaan in de richting van de Dorpstraat en dit laatste zodanig te beperken dat die maatregel niet geldt voor fietsers en bromfietsers. Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar aantekenen (zie WOONT U OOK IN EEN WIJK MET PIT? De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) daagt in een wedstrijd bewoners uit om hun leefomgeving te verbeteren. Iedereen die in het komende anderhalf jaar met zijn buurtgenoten zijn eigen wijk wil verbeteren, komt in aanmerking voor een prijs. Bewoners die gezamenlijk in hun directe woonomgeving een project uilvoeren vóór 31 augustus 2003 ontvangen bij tijdige aanmelding een bedrag van 1000 als beloning. Daarnaast worden de tien meest bijzondere projecten onderscheiden met een trofee en een extra geldprijs van 1500. Er kunnen 200 projecten deelnemen. In de vorige acht jaar dat de wedstrijd is uitgeschreven, zijn er talloze bewoners bezig geweest met het inrichten van een speelterrein, het opknappen van een clubhuis, het uitzetten van een natuurpad, het opzetten van een wijkkrant, het realiseren van een speel-o-theek etc. Meer informatie over deze wedstrijd, genaamd 'Kern met pit' kunt u opvragen bij de KNHM, Postbus 33, 6800 LE Arnhem, tel. 026 bij de griffier. Nadere informatie over de hierboven genoemde mogelijkheden van een referendum op basis van de tijdelijke referendumwet kunt u inwinnen bij de afdeling POB, tel. 62 46 33. schijnlijkheid per I augustus 2002 in werking treden en dan kunnen ouders van kinderen met een handicap, chronische ziekte of psychiatrische stoor nis ervoor kiezen hun kind naar een reguliere school te laten gaan. Zij vragen een leerlingge- bonden budget aan, wat het kind in een ’rugzak’met zich meedraagt. Uit het budget kunnen zaken als extra formatie, begeleiding en extra leermiddelen voor op school worden bekostigd. Voor meer informatie over leerling- gebonden financiering kunt u terecht bij de Rugzak informa tielijn, telefoonnummer 030- 2970689, of op www.oudersenrugzak.nl Over deze onderwerpen en andere kunt u van maandag tot en met donderdag terecht bij het Instituut Sociaal Raadslie den Waddinxveen, telefoon 624 767 of via E-mail c.debak- ker@waddinxveen.nl. plaats van afgifte wordt u schriftelijk medegedeeld, nadat uw betaling heeft plaatsgevonden. ,.L» over deze actie kunt u contact opnemen met de heer W. van Vaten, tel. 624838. Handtekening: Zenden aan: Gemeente Waddinxveen t.a.v. dhr. W. van Valen Antwoordnummer 12 (geen postzegel nodig) ‘2740 VB Waddinxveen Bel of mail: Jacqueline van Veen van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland Telefoon (0182) 640694 of e-mail st.j-j@wxs.nl Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondisse mentsrechtbank, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De president beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de cluster Bouw- en woningtoezicht, tel. 624832 of 624835. Na de proefperiode wordt opnieuw een collegestandpunt geformuleerd, waarna aan de gemeenteraad een voorstel wordt gedaan om de proef al dan niet door middel van regelgeving om te zetten in definitief beleid. Het besluit ligt vanaf 29 mei tot 26 juni 2002 ter inzage bij de publieksbalie. op het gemeentehuis ter inzage voor een periode van 4 weken, ingaande op 29 mei 2002 en eindigend op 26 juni 2002. Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg- i over de Wet lopende aanvragen. SLUITINGSTIJDEN HORECA Burgemeester en wethouders hebben een besluit genomen inzake de sluitingstijden voor de horeca. Dit besluit behelst een proef voor de duur van een jaar waarbij het volgende geldt: verruiming van de sluitingstijden tot 03.00 uur; vanaf 02.00 uur mogen geen nieuwe bezoekers meer binnenkomen; horecaondernemers worden geadviseerd vanaf 02.00 uur Bestelbon moet uiterlijk 31 mei 2002 in ons bezit zijn. Wanneer u in het bezit wilt komen van een of meer regentonnen moet u onderstaande bestelbon invullen en opsturen. Na het invullen van de bestelbon moet u aansluitend het totaalbedrag overmaken op onze rekening bij de Rabobank ten name van: Platform Duurzaam Waddinxveen, Rekeningnummer 3668.98.124 met vermelding: -Regenton en uw adres. f BINNENGEKOMEN KAPAANVRAAG De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: achter Anna van Burenstraat 8, 1 eik in bosplantsoen op terrein sportvereniging W.S.E. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgenomen veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. VERLEENDE KAPVERGUNNING Zuidplaslaan 137, 1 conifeer Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. In de periode van 1 t/m 8 juni wordt in Waddinxveen een Multi Culturele Week georganiseerd met veel activiteiten voor jong en oud. Voor een van de onderdelen, het spelcircuit "Reis om de wereld", dat tijdens de Feestweek wordt georganiseerd rondom de Immanuelkerk en de Prinses Beatrixlaan, zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Op deze middag kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar genieten van een toneelstuk en meedoen met vele activiteiten, zoals buttons maken, haarvlechten, schminken en kunnen zij Multi Cultureel Waddin.xveeu op |UChtkuSSen. Bent u die gezellige, enthousiaste en spontane man/vrouw van 16 jaar of ouder? Heeft u op woensdag 5 juni tussen 14.00 en 17.00 uur zin om samen met onze jonge deelnemers een spetterende middag te beleven? Geeft u dan nu op als vrijwilliger. GEMEENTERAAD op woensdag 29 mei, aanvang 19.30 uur. Op de agenda o.a.: Voorstel tot het verstrekken van opdracht aan de Stichting Adviesbureau Onroerende zaken te Rotterdam voor het uitbrengen van advies over het planschadeverzoek van bewoners van de Prins Bernhardlaan 891/m 95 (referendum niet mogelijk) Voorstel tot vaststelling van toeslagen op en verlaging referendum is mogelijk) Voorstel tot wijziging van Intergemeenteiijk Samenwerkingsverband -- (referendum niet mogelijk) g van de Verordening tot instelling van vertrouwenscommissie in verband met de herbenoeming de burgemeester en de benoeming van de (referendum niet mogelijk). VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN WAARMEE INGESTEMD De volgende bouwvergunningen/meldingen waarmee is ingestemd zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20020066 Dorpstraat 60 het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning (13-05-2002) 20020072 Bredeweg 23 het gedeeltelijk veranderen en het vergroten De agendastukken liggen op werkdagentijdens 20020079 SweSncktf’^-ZZ^gedeeltelijk veranderen kantooruren m de leeshoek van de publiekshal ter vergroten van twee woningen (16-05-2002) Sjdens' bovenstaande vergaderingen kunt u 20020080 Alpherwetering 55 het gedeeltelijk veranderen gebruikmaken van het spreekrecht. U Kunt zich tot de vergroen van een woning dag van de vergadering 12.00 uur hiervoor aanmelden 20020085 ^Pw^ 8 het gedeeltelik veranderen van een woning k’‘rl 'ff* a (16-05-2002) i| eg rer. 20020088 Otto-erf 16 het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (15-05-2002) 20020113 Woubrechterf 13 het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak (15-05-2002) BEWONERSAVOND Voordat de proef van start gaat, kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen bekendmaken aan het college over het voormelde besluit. Op 12 juni a.s. wordt een bewonersavond georganiseerd waar belanghebbenden ook hun zienswijzen naar voren kunnen brengen. BEZOEK BOUW- EN WONINGTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de sectie Bouw- en woningtoezicht van de 'ina VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch arspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of i en kunnen zich voorbereiden op

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 3