Hoge opkomst, maar rustige avond op het gemeentehuis Slijkgeuzen in Zevenhuizen (Deel 2) I Krijg ik wat ik wil; wil ik wat ik krijg? Tl "'1 Colofon GLOBAL Kledinginzameling Concordia voor nieuwe huisvesting Voor één dag spelen op straat tijdens de straatspeeldag De traditionele grote Dorpstraat braderie Sponsorloop Unicef kindsoldaten van Sudan r MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN 7 FABRIKANT VAN BEDDEN MATRASSEN tellest Consumentendagen: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur ia. 10.00 - 17.00 uur 140,- €375,- Waddinxveense jeugd krijgt inenting tegen Meningococcen €69,- 375,- €89,- Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten WOENSDAG 22 MEI 2002 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 9 MID- (AB) Groens- Groens- i v Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrech- De Hoeksteen, Esdoornlaan zondag 9.30 uur cand. H. Ja cobs, Delfsgauw 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Sectie ’De Rank’, confessio- neel-hervormde gemeenschap, Coenecoopcollege zondag 10.00 uur ev. G. v.d. Bos, Ede 18.30 uur vesper in Immanuel- kerk Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan zondag 9.30 uur ds. C. de Jong 18.30 uur ds. C. de Jong Vesper Spoedeisende huisartsenhulp U kunt alleen na. een telefoni sche afspraak voor spoedeisen de huisarstenhulp buiten kan tooruren: - op werkdagen van 17.00 uur ’s avonds tot 08.00 uur 's och tends - op zaterdag, zondag en feest dagen terecht bij: VOOR SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP BUITEN KANTOORUREN (0182-322 488) Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Ontmoetingskerk, voorde zaterdag 19.00 uur Communie viering zondag 11.15 uur Eucharistie viering, pastor A. vd Helm WADDINXVEEN - Zo groot als de belangstelling op het gemeentehuis was na de ver kiezingen voor de leden van de gemeenteraad, zo gering was de belangstelling voor de uitslag van de verkiezingen van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Slechts een handjevol mensen had zich in de raadzaal verza meld. Zo als in het gehele land de uitslag was, zo was ook de uitslag in Waddinxveen. Een overgrote meerderheid was er voor het CDA en de lijst Pim Fortuyn -voor de ge meenteraad Weerbaar Wad dinxveen- en een groot ver- BEDDEN VOOR STARTERS SEN1ORBEDDEN EXCLUSIEVE BEDDEN BEDDEN EN SCHUIFWANDKASTEN OP MAAT Zuidplaspolderweg 11 Moordrecht tel.: (0182) 375022 route: afslag Gouda/Moordrecht - industrieterrein lies voor de WD en de PvdA. Beide partijen hadden de helft minder stemmen dan in 1998, terwijl het CDA de helft meer stemmen had en Weer baar Waddinxveen de andere helft. Was de opkomst in 1998 79,24%, dit jaar was de op komst 84,45 De grootste opkomst was bij het stembureau in de Ont moetingskerk met 88,86% en de kleinste opkomst in het stembureau in de De Hoek steen met 80,81 Door de RTW werd via de radio verslag gedaan van het gebeuren in de raadzaal, maar al gauw werd besloten de uit zending de volgende dag te herhalen omdat door de voetbalwedstrijd Leverkussen- Real Madrid weinig belangstel ling voor de verkiezingen be stond. Het stond volgens de peilingen bij voorbaat al vast hoe de uitslag zou zijn, maar men was nieuwsgierig of deze trend zich ook in Waddinx- cus G. Brandt in 1704. Als in Holland de kerken voor de Contra-Remonstranten weer worden worden openge steld, leidt dat in verschillende dorpen en steden tot ordever storingen. In Zevenhuizen komt het tot een beperkte uit preek begonnen, worden twee stenen door de ruiten van de kerk gegooid waardoor twee vrouwen gewond raken, name lijk de vrouw van de school meester en de dochter van Sij- mon Stoffelsz. Ook dringt, ondanks verzet van de predi kant, een groot aantal personen het kerkgebouw binnen en begaat daar allerlei bal dadigheden, zoals schimpen, luid schreeuwen en lopen over de banken. Ook hadden meer dan 25 mensen hun hoed opge houden in de kerk. Het gedrag van de Ze- venhuizense schout Claes Jansz.Van Alphen was opmer kelijk, hij greep niet in maar stond lachend buiten voor de kerk en sprak: "ik moet eerst de streek van het volck zien". NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. C.D. Zon- nenberg 17.00 uur ds.A.W. van der Plas Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax:0172-212168 Redactie Sanne van der Kolk 0172-420512 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Advertenties Telefoon 0172-211731 E-mail: verkoopboskoop@rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag 11.00 uur worden opgegeven, IM’ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. Bezorging Telefoon: 0181-219612 CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg woensdag 29 mei 19.45 uur ds. M. van Kooten JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak I 1.00 uur Wachttorenbespre- king OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur Eucharistievie ring, pastor W v.d. Meer dinsdag 28 mei 19.00 uur Eu charistieviering, pastor A. v.d. Helm DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 Zondag 23 juni I 1.00 uur ds. J. de Jong, predikant vd Morgen- sterkerk, Ie zondag vd zomer, 5e na Pinksteren BOXSPRING OP WIELEN Stichting Oud Zevenhui- zen-Moerkapelle Tekst: RJ. Bontenbal (VT 66) Samenstelling:). Ooms Inlichtingen: 0180-632962 E-mail: ozm@planet.nl Internet http://welcome.to/OZM REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 2 juni 10.00 uur ds. K. Holtzappfel VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00- 17.00 uur. RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Trefpunt, Stationsstraat zondag 10.00 uur spreker: Ad Smits BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: geen opgave ontvangen POWER MATRAS VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT heeft opgenomen in het Rijks- vaccinatieprogramma. Kinderen uit de leeftijdsgroepen met een relatief verhoogd risico op in fectie worden nog voor de zo mervakantie gevaccineerd. In Nederland is het nog niet eer der voorgekomen dat een der gelijk grootschalige vaccinatie- campagne werd uitgevoerd. Waarschijnlijk is Waddinxveen aan de beurt in de periode van 24 juni tot 14 juli, maar moge lijk ook een week eerder. De GGD heeft twee dagen nodig, dan worden driehonderd kin deren per uur gevaccineerd. De locatie wordt mogelijk de raad zaal en trouwzaal, maar zeker is dat nog niet. bijeenkomsten toch door, want Van Ollefen schrijft in 1795 dat drie lieden uit Zevenhui zen, die verdacht werden van het bijwonen van zulke bijeen komsten, in het gevang werden gezet en pas na het betalen van een som geld weer wer den vrijgelaten. De bijeenkom sten werden vermoedelijk in een schuur gehouden, net zo als de Contra-Remonstranten dit al eerder deden. Zodoende waren het nu de Remonstran ten die, op weg naar hun schuurlkerk, modderige schoe nen kregen. Bredero, bekend Nederlands dichter zei al eens: "HET KAN VERKEREN". GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 09.30 uur leesdienst 16.30 uur ds.W.Tiekstra, Berkel en Rodenrijs Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. Ook het gedrag van de baljuw was opmerkelijk. Op de be wuste zondag was hij inde Ze- venhuizense kerk aanwezig, maar heeft niet ingegrepen om de rust te herstellen. Dit alles was aanleiding voor het Hof van Holland om van de hele ordeverstoring een procesver baal te laten maken. De ver deeldheid was groot en zoals te verwachten was wilden de Zevenhuizense Remonstranten zich niet bij het overheidsbe sluit neerleggen. Daarom ver zoeken zij op 21 juni 1619 de Staten van Holland "dat de exercitie hunner gods dienst hun mocht worden toe gestaan". Dit verzoek werd echter van de hand gewezen. Nog erger: in Zevenhuizen werd door Schieland het be ruchte plakkaat van 3 juni 1619 afgekondigd dat op straffe van zware boeten de Remonstrantse vergaderingen verbood. Maar ondanks het verbod gingen deze kerkelijke Mededeling: De regeling ’medische week einddienst’ is uitsluitend be doeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Veel leden van de landelijke en plaatselijke besturen behoor den tot de Remonstranten. Prins Maurits liet zich aanvan kelijk niet met de twisten in, maar in 1617 koos hij partij voor de Contra-Remonstran ten. Het escaleerde in grote tegenstellingen en Maurits liet in augustus 1618 van Oldebar- nevelt en zijn geestverwanten gevangen zetten en veroorde len.Tevens werden zo’n 200 remonstrantse predikanten uit hun ambt gezet waaronder de Zevenhuizense predikant. Na het overleveren van de kerk boeken moest hij binnen twee maal 24 uur het dorp verlaten. De Zevenhuizense predikant Matheus Adriaanszoon had zich in de voorgaande jaren een vurig Remonstrant ge toond. Samen met dominee Hendrik Slatius uit Bleiswijk had hij in 1617 een pamflet la ten drukken waarin de twisten tussen de Remonstranten en de Contra-Remonstranten aan de kaak werden gesteld. In het jaar daarvoor, dus in 1616, had hij al samen met dominee Ja- barsting wanneer op zondag 14 april 1619 voor de eerste keer weer een Contra-Re- monstrantse predikant op de preekstoel staat.Tijdens de dienst, nadat de collecte voor de armen was gehouden en Edel is aanwezig voor een Taek wondo demonstratie en street dance. Wie even een pauze wil nemen of rustig wil genieten van de gezelligheid, kan plaats nemen op een van de terrasjes voor een hapje en een drankje. De lokale om roep RTW geeft die dag een doorlopend live verslag van de gebeurtenissen in de Dorpstraat. De Dorp straat winkeliers willen van die dag een leuke en gezellige dag maken! WADDINXVEEN - Nog voor de zomervakantie zullen 3000 tot 3500 Waddinxveense kin deren in de leeftijdsgroep 14 maanden tot en met vijf jaar en 15 tot en met 18 jaar een inen ting tegen Meningococcen-C, oftewel nekkramp krijgen. Op twee aaneengesloten dagen zal een team van de GGD Midden Holland in Waddinxveen zijn om de kinderen in te enten. Op welke data de inenting plaats vindt is nog niet bekend, dat hangt af van de beschikbaarheid van vaccins. De inenting in Waddinxveen is onderdeel van de Landelijke Vaccinatiecampagne Meningo coccen-C, die minister Borst Heeft u voor uw kleding en an dere textiel nog geen bestem ming gevonden dan kunt u deze het gehele jaar inleveren bij Concordia op de donderdag avonden, tussen 19.00 uur en 22.00 uur bij het clubgebouw De Hoge Noot (J.W Frisoweg I), met uitzondering van de zo mervakantie en feestdagen. Het bruikbare hoeft niet van het onbruikbare te worden ge scheiden. Alles kan ingeleverd worden in vuilniszakken en twee gelijke schoenen moeten aan elkaar geknoopt worden. Voor meer informatie: tel. 0182-619569. Genoemde arti kelen worden voor het tweede kwartaal opgehaald in week 22 (27/5-31/5). steeds minder zelfstandig bui ten spelen en tot op veel hoge re leeftijd naar school worden gebracht en van school worden gehaald. Het verkeer en gepar keerde auto’s domineren vaker het straatbeeld. Voor één keer worden de rollen omgedraaid en gunnen we de kinderen een middag de straat. Op het afge zette deel van de St. Victor- straat ter hoogte van het wijk- gebouw kunnen de kinderen van 13.30 uur tot 15.30 uur deelnemen aan diverse straat- spelen. Deelname is gratis. Ou ders, opa’s, oma’s en buurtbe woners zijn ook van harte welkom. ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK De Vierstroom Spreekuur: Maandag t/m don derdag van 09.00 tot 10.00 uur. Bezoek en postadres: Stations straat 12, 2741 HS Waddinx veen. Telefoonnummer: 0182 - 623 040. Na 10.00 uur wordt u au tomatisch doorverbonden met de Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. Inloopspreekuur Consultatie- buro Waddinxveen per l-l- 2001maandag I 1.00-12.30 uur. ten?’, 'Waar loopt u in de dage lijkse praktijk tegenaan als het gaat om het maken van keu zes?’ en ’Waar ziet u kansen om de keuzevrijheid te verrui men?’ De avond is bedoeld voor cliënten, ouders en zorgaanbie ders in de verstandelijk gehan dicaptensector in Midden Hol land. De studieavond is van 19.30 uur tot 22.00 uur in za lencentrum De Veste te Gouda. Informatie en opgave bij me vrouw J. Bastein, 071-5896664, e-mail j.bastein@rpcp-zhn.nl WADDINXVEEN - In het ka der van de nieuwbouwplannen voor een nieuw repetitie- c.q. clubgebouw start muziekver eniging Concordia ook nu weer met de inzameling van kleding. Een gespecialiseerd bedrijf haalt ieder kwartaal de kleding op bij Concordia. Dit bedrijf zorgt er tevens voor dat de bruikbare kleding als ook schoenen, dekens en gordijnen terecht komen in de Oostblok landen en Derde Wereldlan den. De onbruikbare artikelen worden gerecycled. De op brengst (berekend aan de hand van het aantal ingeleverde ki lo’s) komt ten bate van de plan nen voor een nieuw te bouwen clubgebouw. WADDINXVEEN - Speeltuin vereniging Zonnig Zuid’ zal in samenwerking met Stichting Waddinxveens Welzijnswerk meedoen aan de Nationale Straatspeeldag, die dit jaar wordt gehouden op woensdag 29 mei.Van 13.00 uur tot 16.00 uur is de St.Victorstaat tussen de Kanaalweg en de Zuidkade ter hoogte van het wijkgebouw Zonnig Zuid voor alle ver keer afgesloten. De landelijke actiedag is een protest tegen de toenemende verkeersonvei ligheid. Uit onderzoek van de verkeers- en veiligheidsorgani satie 3VO blijkt, dat kinderen in vergelijking met vroeger veen had doorgezet. De Staatkundig Gereformeer de Partij is een partij met een vast aantal kiezers. Werden in 1998 1002 stemmen op deze partij uitgebracht, dit jaar was het aantal kiezers op deze partij 1061. HuisArtsenPost Midden-Hol- land (HAP MH) Jan van Beaumontstraat 4 2805 RR Gouda tel. 0182- 322 488 BEDBODEMS VANAF terf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 6131 12. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182-632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, me vrouw WWM. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, tel. 0182- 610462 of 0182-516876. WADDINXVEEN - Jaarlijks wordt de Dorpstraat op I juni omgebouwd tot een grote bra derie vol verrassingen. Zo ook dit jaar. Er zijn dan honderd kramen in de Dorpstraat te vinden, kinderen kunnen zich vermaken op een heel groot springkussen, met Cobus de Clown of op een prachtige draaimolen. Ook wordt de dag muzikaal opgeluisterd door partyband de Bietenbrouwers, en Den pen, zich eveneens inschrijven voor deze sponsorloop. Na in schrijving ontvangen zij van hun leerkracht een sponsorenve- loppe. Hiermee kunnen zij trachten familie buren en ken nissen tot hun persoonlijke sponsor te verwerven. De en veloppen worden door de leer krachten weer ingezameld en aan Unicef medewerkers over handigd. De deelnemende kin deren worden beloond met een extra Unicef medaille met daaraan bevestigd een Unicef schoentje uitgevoerd in brons-, zilver of goudkleurig, afhanke lijk van het aantal keren dat ze eerder hebben deelgenomen aan de Unicef loop. De Unicef sponsorloop in Waddinxveen is tijdens de eer ste avond van de wandelvier daagse op dinsdag I I juni. Voor meer informatie: Unicef Waddinxveen, Irene Alma 611580, Joke Zevenbergen 610335, Hennie Hordijk 613024, Emmy Kientz 617662. REGIO - Door de stuurgroep ’mensen met een handicap’ vanuit het Zorgberaad Midden Holland wordt op 28 mei een studieavond georganiseerd over de positie van de zorgvra ger bij het maken van keuzes. Verschillende sprekers geven hun visie op het onderwerp, vanuit hun optiek als cliënt, ou der en medewerker in de zorg. In groepen kunnen de deelne mers vervolgens met elkaar in discussie over de vragen ’Hoe ervaart u op dit moment de handelingsvrijheid voor cliën- NASA MATRAS VOOR MENSEN MET GEWRICHTS KLACHTEN MATRASSEN VANAF Dienstdoende apotheek: Dagelijks vanaf 17.30 uur en in het weekeinde: Dienst Apo theek Midden-Holland, Ronsse- weg 138, Gouda. Telefoon 0182-698820. WADDINXVEEN - De jaarlijk se Unicef sponsorloop onder het motto ’Help een handje met je voeten’, wordt tijdens de eerste avond van de Wad dinxveense wandelvierdaagse wordt op I I juni gehouden. Dit jaar lopen de kinderen voor de kindsoldaten in Sudan. Duizen den kinderen kunnen geen kind meer zijn en werken als soldaat in een leger. Gedwongen door de armoede en door onwe tendheid denken kinderen en hun ouders dat ze beter af zijn in het leger. De realiteit is an ders. Mishandeling, geweld en misbruik zijn aan de orde van de dag. Unicef probeert de kin deren te demobiliseren, op te vangen en te herenigen met fa milie. Vorig jaar deden tiendui zenden kinderen mee aan de Unicefloop waardoor 450.000 werd opgebracht. Vijf honderd basisscholen hebben hieraan meegewerkt. Het is de bedoeling dat de schoolkinde ren, die de avondvierdaagse lo- De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur prof. Dr. W. Balke, Hilversum 17.00 uur ds. J. van Belzen, Maassluis Vele Waddinxveners zijn afgelopen woensdag naar de stembus gegaan om hun stem uit te brengen. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) cobus Bontenbal uit Hillegers- berg een boekje laten drukken waarin op een uiterst onaan gename toon stelling werd ge nomen tegen de denkwijze van Calvijn. Slatius was degene die dit boekje in eerste instantie had opgesteld en vond bij heruitgave deze twee dominees aan zijn zijde. Echter, zij lieten niet hun naam erop afdruk ken maar gebruik ten de letters M.J.A.H.B.S., een cryptische om schrijving van hun voor- en achterna men. Waarschijnlijk verwachtten zij toen al problemen en inder daad viel dit hekelschrift niet in goede aarde en werd door hen openlijk afgekeurd.Vele Remonstranten hebben gepro beerd het boekje uit de handel te houden schrijft de histori- Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. A. van Vuuren 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, voorde zondag 9.30 uur ds. J.C.W. van ’t Hoff, Boskoop 18.30 uur Vesper in Immanuel- kerk fc,.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 9