Artsenpost Deze moet tekort Week aan huisartsen voorkomen Fietstocht voor senioren -I u Galerij 4 vanbunningen 1.00 rLEXDim racar, LZJ comfort ,...€13,995 Coenecoopmedewerkers plaatsen zelf verkeersborden bij gevaarlijk kruispunt Itruikroos! 2002 ^Tuin^tentrum^" .5.49 FISCUS black BOX De Kia dealer voor oe REGIO WADDINXVEEN. Ford Transit voor een scherpe prijs... bel Marco of Gijs Bewijs uw liefde met een t SI in Waddinxveen Dansgroep Podskalak Koppel- klaverjassen Twee locaties Petteplas wil- voor artsenpost en zijn de «i SuïdeH]^e I ^.ndwe? A Legionella Sport bos Schade aan auto, bedrijfswagen of caravan? Wij werken zonder afspraak, dus loop eens bij ons binnen. Reigersbos Bekende artiesten Keuze uit zeer veel soorten in 0 17 cm pot 4 a 5 takken zonnige standplaats ragoutbroodje is verhuisd naar Onze bedrijfswagenadviseurs Marco de Graaf (Alphen, tel. 06 -146 21 857) en Gijs de Rooij (Gouda, tel. 06 - 502 68 784) komen graag bij u langs voor meer informatie, een proefrit of een scherpe aanbieding. U bent natuurlijk ook van harte welkom in een van onze showrooms. SCHADECENTER Ribkarbonade n Kilogram Kaasbroodje, kaassoufflé of Nieuwer kerk aan den IJssel Er is al een Ford Transit ookv®o,,,w atgewezen gers omdat er 5” 01 o> c -S u S 208 *282 4 29Q Q34Q t/m899 I I www.silco.nl alphen| gouda uithoorn waddinxveen jubilerend zwemclub De Gouwe wil zwem race in ere herstellen De raad van Zevenhuizen/ Moerkapelle vroeg tijdens de raadsvergadering om snelle actie voor basis school het Reigersbos die met een tekort aan lokalen kampt De gemeente Waddinxveen gaat mogelijk nieuwe maat regelen treffen om de legio- nellabacterie in sportzalen te weren HetWadd’ LekkeR festival eind deze maand kent ook een aantal optredens van bekende en grote artiesten Voor meer informatie zie: www.schadecenter.nl Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. WADDINXVEEN - Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, afdeling Senioren, organiseert al weer de derde fietstocht van dit seizoen. Op dinsdag 11 juni is bij goed weer een tocht van 40 kilometer gepland rich ting Reeuwijk/Bodegraven. Van af 9.30 uur kunt u inschrijven in het Anne Frank-activiteitencen- borden om verkeersdeelne mers te wijzen op de situatie. Al ruim een jaar is de gemeen te op de hoogte van de ver- keersonveilige situatie. Afgelopen november en ook twee weken geleden zaten de heren nog op het gemeente huis om hier over te praten. „De gemeente wil wel maatre gelen nemen, ze zien de nood zaak er wel van in, maar er ge beurt niets.” Te hard rijden en geen voorrang verlenen zijn vaak de oorzaken van de on gelukken. In het laatste gesprek met de gemeente gaf de gemeente weliswaar aan maatregelen 9.00-17.30 9.00-20.30 9.00-16.00 borden neerzetten en de belij ning aanpassen. En dat is ook volgens afspraak. We hadden gezegd dat we binnen drie we ken met de kruising aan de slag zouden gedaan. Dat is zelfs binnen twee weken ge lukt, kunnen we nu zeggen.” Dijksterhuis kan wel begrijpen dat de Coenecoopmedewer- ONDERWEG 8 WADDINXVEEN WWW. M ANNEKES. NL WADDINXVEEN - Stichting Wijkwerk de Zuidplas organi seert op vrijdag 7 juni een kop- pelklaverjasavond in het Zuid- honk (Zuidplaslaan 552). De avond begint om 20.00 uur. Er worden vier rondes ge speeld. Iedereen is van harte welkom. Coenecoop 250, 2741 PL Waddinxveen Tel: (0182) - 38 99 77, fax (0182) - 63 79 29 E-mail: info@schadecenter.nl PORTABLE HEADSET v.a. €17,95 incl. BTW Fast Hairfashion Boskoop Galerij 4 Tel. (0172) 21 51 49 per 2 stuks BESTELAUTO VAN HETJAAR Prijzen excl. BTW. kosten rijklaar maken en leges. WADDINXVEEN - Een aantal huisartsen en de gemeen te Waddinxveen zijn met spoed op zoek naar een locatie voor een gezondheidscentrum. In zo’n ’hoed’ constructie (huisartsen onder een dak) is ruimte voor een aantal huisartsen, een fysiotherapeut en bijvoorbeeld een apo theek. De gemeente wil aan deze wens van huisartsen meewerken onder meer om te voorkomen dat er een huisartsentekort ontstaat. Twee locaties kwamen uit ge sprekken nog met het vorige college naar voren: aan de Petteplas tussen de Petteflats en een oud schoolgebouw aan de Peter Zuidlaan. Echter afdelingen binnen de ge meente zien hierin grote bezwaren en wijzen deze loca ties af. WADDINXVEEN - Vanwe ge de vriendschapsband die al vanaf 1994 met Pelhrimov bestaat, komt de Tsjechische volksdansgroep Podskalak na vier jaar weer naar Waddinxveen. Twee jaar geleden is de Waddinxveense dansgroep Veselka voor een tegen bezoek in Tsjechië ge weest. De Tsjechen komen dins dag 11 juni rond de middag aan, om half vijf worden ze in het Zuidhonk officieel verwelkomd door wethou der Gerts, vervolgens is er muziek en een welkomst lied. De Veselka leden hebben een programma voor hun bezoekers opgesteld, waar onder uitstapjes naar Zaan- se Schans en Volendam. Wie ze wil ontmoeten: Woensdagavond om 20.00 uur is iedereen welkom op het terrein van het aziel- zoekerscentrum (A.Z.C.) (Zuidelijke Rondweg). Veselka demonstreert daar een aantal internationale dansen en Podskalak ty pisch Tsjechische. Vrijdagmiddag treden de dansgroepen weer op in Waddinxveen, dan op de markt (ongeveer kwart over twee). Vrijdagavond nemen de dansgroepen afscheid van elkaar tijdens een barbecue in het wijkgebouw Zuid honk. De volksdansers worden bij gastgezinnen onderge bracht. 395 4? Spanplafonds Kastenwanden Wandpanelen Systeemplafond Interieurbetimmeringen Alle mogelijkheden en ideeën vindt u natuurlijk ook in de showroom van Silco, Zuidkade 230 Waddinxveen of bel voor documentatie (0182) 61 68 78. Ma. gesloten di.-do. vr. za. Van onze bakker: TELECOMMUNICA T/E^—J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl w omtrent de belijning en voor- rangsregeling te willen nemen. „We hebben de gemeente verteld dat we ze een week de tijd zouden geven, anders zou den we zelf actie ondernemen. Het is nu twee weken geleden, tijd voor een actie dus”, aldus De Boer. De mannen huurden zelf verkeersborden in en heb ben- deze afgelopen zaterdag kers zelf al met borden is ge- geplaatsc komen. „De mensen zijn be- De gemeente was maandag gaan met de situatie, het is dus nog niet op de hoogte van de actie, wel bleek dat de coene- coopmedewerkers de ge meente net voor waren. Wet houder Dijksterhuis: „We gaan dinsdag zelf voorrangs- Huisartsen, de wethouder en raadsleden benadrukken de haast van de komst van een ge zondheidscentrum. Er dreigt een tekort aan huisartsen te ontstaan. „Binnen twee jaar gaan twee huisartsen met pen sioen. Daarnaast moeten we zorgen dat huisartsen niet weg trekken”, liet wethouder Gerts weten. Onder het vo rige college zou een der gelijk gezond heidscentrum nog in het Multifunctio nele Accommodatie (MFA) ko men. „We willen minimaal elf huisartsen in Waddinxveen houden en dus kunnen we niet wachten op een MFA. Er is tijd nood.” Een gezondheidscentrum tus sen de Petteflats levert de grootste tegenstand op. De ge meente ziet de omgeving van de Petteplas als een van de meest waardevolle en kwetsba re gebieden van Waddinxveen. „Bouwen tussen de flats bete kent ernstige schade aan de omgeving, met name aan het groen rondom de Petteplas”, Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 WADDINXVEEN - Vorige week nog gebeurde er een ernstig ongeluk in Coene coop. Op het kruispunt waar Rob de Boer en Fred van Noort al maandenlang over in onderhandeling zijn met de gemeente. Een auto sloeg over de kop, twee medewerkers van een naastgelegen bedrijf raakten gewond. „Het is een levensge vaarlijke kruising”, meent De Boer. „Vorig jaar zijn er zeker dertien ongelukken gebeurt, dit jaar zitten we al op een stuk of vijf zes”, herinnert Van Noort zich. Afgelopen zater dag plaatsten de twee hier SILCO Waddinxveen De makers van interieurs doordacht tot in detail. PLUS Perfect schadeherstel voor elk merk auto en caravan met originele onderdelen! Volledige afwikkeling met alle verzekenngsmaatoehappijen 24-uurs service Focwa garantie van twee jaar Geen eigen risico (afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij) GRATIS vervangend vervoer ISO en KZS gecertificeerd Ook voor caravan wandherstel en uitdeuken zonder spuiten! addinxve OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN vw.mannekes.nl ^3OUWEyVEEKBLADEN 186,000 EXEMPLARE^ i Rob de Boer, Fred van Noort, Marcel Lugthart en Cees de Rooij plaatsten afgelopen zaterdag zelf verkeersborden bij een kruising in Coenecoop, om verkeersdeelnemers te wijzen op de gevaarlijke situatie. (Foto: Artistic Art/Uesbeth van der Vis.) www.plussupermarkt.nl/diwa Plus Diwa steunt Wadd'LekkeR, U toch ook!! www.waddlekker.nl trum (jan van Bijnenpad). De koffie en thee staat dan klaar. Rond de klok van I0.00 uur wordt er gestart. Onderweg wordt er een pauze ingelast bij de kantine van voetbalvereni ging ’Esto’ in Bodegraven. Ook daar is koffie en thee verkrijg baar en is er een lunchpauze. Na aankomst is er gelegenheid TQTAALOPLAGE RUN I II I I I I I X WOENSDAG 5 JUNI 2002 54e JAARGANG nr. 2803 schrijft de gemeente. Ook het verkeer speelt een rol in de af keuring. De gemeente legt aan beide zijden van de weg een fietspad aan en er zal een par keerverbod worden ingesteld. „Een inrit bij dit gezondheids centrum staat hier haaks op.” Daarnaast verwacht de ge meente ook klachten van om wonenden die graag hun uit- zicht op de len houden - kosten ho- kabels en lei dingen op de plek lopen. Struikelblok bij de tweede loca tie, een oude school op de Pe ter Zuidlaan, zijn de huidige huurders van het pand. Dat zijn Kreater (dependance) en een pottenbakker. „De ontbinding van de huurovereenkomsten zou zeker vijf tot tien jaar kun nen duren. Bovendien moet hen vervangende woonruimte worden aangeboden”, zo advi seerde een afdeling binnen de gemeente. De huisartsen gaan eerst zelf op zoek naar een locatie, over twee weken laten de huisartsen de gemeente weten wat ze precies willen. De gemeente geeft in eerste instantie de voorkeur aan locaties die leeg staan of leeg kunnen komen. Desnoods voor tijdelijk ge bruik, mocht nieuwbouw nodig zijn. ook geen ramp dat ze zelf al iets proberen te ondernemen. Het t's ook een gevaarlijke kruising. Ik ben er zelf gaan kij ken en het ongeluk van twee weken geleden zegt genoeg.” Overigens zijn De Boer en Van Noort niet de enige Coene coopmedewerkers die zich zorgen maken om de ver keerssituatie. voor napraten. De kosten voor 0„De laatste weken zijn we deelname bedragen 2,50 per door diverse bedrijven hier- persoon (inclusief 3 consump- over benaderd”, zo vertellen ties). Alle enthousiaste fietsers de ’actievoerders’. van 50 jaar en ouder zijn van harte welkom. De volgende fietstochten zijn voorlopig gepland op 9 juli, I3 augustus, I7 september en 22 oktober. c ni i <o -"E 3 o> 01 41 2 5^ j -v 'S’FjA sv 'tex K ZS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1