Deze Week voor de Overkapping 1.99 b CIC College op zoek naar alternatieven BOX 395 .0.99 Een straat vol droomauto’s «F Winners in jetuin. ^Buddleja i'LEXCOm 11 op vrijdag 5 juli a.s. PRESENTATIE KREATER Tuinvtentrum Blind date met de bieb BAGAGE Kop-staart aanrijding met drie auto’s wordt geprolongeerd ook voor uw Extra cursus bij de Werkschuit Muziek Dans Tentoonstelling Boerencake 0 Jeugddienst bij De Rank Verse Zalmfilet KEB Auto Kopen? W www.vaartland.nl grootste aanbod perfecte service hoge inruilprijzen Koppel- klaverjassen Drie Musea Tocht in de regio Bewoners en wilde jeugd staan tegenover elkaar GroenLinks: relatie tussen burger en provincie vergroten .OPI I AAI f WOENSDAG 3 JULI 2002 Wijkfeest Wadd’ lekkeR SILCO bos Schade aan auto, bedrijfswagen of caravan? Nieuwerkerk aan den IJssel Aanvang: 19.30 uur Toegang gratis Brug-tot-brug zwemfestijn Locatie: Ontmoetingskerk Groensvoorde Waddinxveen Vlinderstruik 50 cm hoog in 3 liter-pot Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 car comfort :nr.2S07 HANDSFREE CARKITS Zie onze advertentie elders in deze krant! QPLAfrE. 15,300 E^MPLA^EN J ,TO' Hr 1 I Het was maar voor even, een tiental droomauto's voor de deur. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) 100 gram in blik Elke zaterdagavond geopend tot 20.00 uur! o - V’ www.sllco.nl K ZS De Brede School gaat za terdag van start met een groot feest in wijk zuid. Lees meer op pagina 9 240 Zwemmers namen af gelopen zaterdag een duik in de Gouwe voor een zwemafstand tussen de Boskoopse en Waddinxveense hefbrug. Kijk verder op pagina 27 Een pagina vol foto’s en sfeerbeschrijvingen van het grootse Waddinxveense evenement Wadd’ lekkeR in deze krant. Zie pagina 17 over de toekomst van Zuid- Holland, stelt Groenlinks dat ook mensen vanaf vijftien jaar voorstellen mogen doen. De commissaris van de konin gin bepaalt wanneer over het ‘recht van initiatief’ voor bur gers wordt gestemd. Waar schijnlijk gebeurt dat voor het einde van het jaar. Dat bete kent dat het eerste initiatief begin 2003 bij de Provinciale Staten op tafel kan liggen. Groenlinks hoopt dat andere partijen het voorstel zullen steunen, omdat het volgens hen een belangrijke stap is om de provincie toegankelijker te maken voor de gewone burger. Voor meer informatie zie: www.schadecenter.nl cheurs en opsporingszaken zij te maken hebben. Het zijn boe ken voor volwassenen, maar jongeren kunnen ook zo’n tas meenemen. Aan elke tas hangt een label. Daarop kan de lezer zijn/haar mening over de in houd en over deze happening kwijt. Er hangen al heel wat leu ke reacties op het grote prik bord in de bieb. „Ik kom in aan raking met andere boeken en schrijvers”, staat op een kaart je. En: „Kunnen jullie deze actie herhalen voor reisverhalen of andere genres?" Voor de ’blind date’ hoeft geen extra leengeld worden betaald. De normale uitleentermijn en de boeteregeling zijn wel van kracht. Informatie via telefoon nummer: 0182-640572 of via de e-mail: waddbib@tref.nl. Waddinxveen De makers van interieurs doordacht tot in detail. WADDINXVEEN - Op zondag 7 juli is er bij De Rank om 18.30 uur een jeugddienst in het Coenecoop College. In de ze dienst gaat ds. L. Romein uit Zoetermeer voor. Het eigen combo van de Rank zorgt voor de muzikale begelei ding. Thema van de dienst is ’Onderweg naar Morgen’. In de orde van dienst die wordt uit gedeeld, staan zowel de te zin gen liederen als de te lezen Bij belgedeelten. Na de dienst is er gelegenheid om iets te drinken. WADDINXVEEN - Een Burton, Lamb- horgini, Ferrari. Porsche, Ford pickup American Style, exclusieve Mercedes- sen en een jeep. Zelden staan ze met z’n allen in een straat bijelkaar. Velen dromen ervan om alleen al één van de ze auto's voor hun deur te zien staan. De bewoners van de Jan Dorrekenska- de-West hadden afgelopen zaterdag wél voor even uitzicht op al deze auto’s voor hun huis. Reden: voor een artikel in het weekblad Autoweek. Autoweek had de bewoners van 2a tot en met 8b gevraagd mee te doen aan een artikel over de auto’s die de bewo ners normaal gebruiken en tevens mochten ze hun wens uiten over de droomauto die ze eigenlijk wel voor de deur zouden willen hebben staan. Aan wensen geen gebrek, zo bleek. De re dactie regelde dat deze droomauto’s voor een paar uur naar de Waddinx veense straat zouden komen. Om 11.30 uur kwamen de droomauto’s aanrijden, de rest van de middag werd gebruikt voor het maken van foto's en het afne men van de interviews. Er was zelsf een hoogwerker gekomen om de plaatjes te schieten, „Het werd een fantastische dag", ver- Coenecoop 250, 2741 PL Waddinxveen Tel: (0182) - 38 99 77, fax (0182) - 63 79 29 E-mail: info@schadecenter.nl Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21 00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 i PLUS telt Jos Möhle achteraf. „We wonen in een heel leuk straatje, met een hele goede sfeer. Dus we maakten er een gezellige dag van, met een barbeque als slot.” Natuurlijk trokken de auto’s ook veel bekijks en iedereen was enthousiast. „In sommige auto’s mochten we ook een rondje rijden. Dat maakte het tot een echte belevenis”, aldus Möhle. De bewo ners waren hiervoor gevraagd door een freelancer van het tijdschrift, die één van de bewoners kende. Het artikel ver schijnt waarschijnlijk in het najaar in Au toweek. WADDINXVEEN - In juli en augustus is er wekelijks op de vrijdagavond een koppelklaver- jasavond in buurtcentrum ’de Boog’ (C. Huygenslaan). De eerste avond is op 5 juli. Aan vang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 20.00 uur. Het in schrijfgeld bedraagt 5,- per koppel. Volledige afwikkeling met alle verzekeringsmaatschappijen 24-uurs service Focwa garantie van twee jaar GRATIS vervangend vervoer ISO en KZS gecertificeerd Ook voor caravan wandherstel en uitdeuken zonder spuiten! is dus altijd gratis. Het arrange ment kost voor volwassenen vijf euro en voor kinderen 2,50 euro. Daarbij zit, naast de en treebewijzen, een routebe schrijving en informatie over de drie musea. Men kan zelf bepa len bij welk museum de tocht begint. Het arrangement is in alle drie de musea verkrijgbaar. Boomkwekerijmuseum (Rei- jerskoop 54, tel. 0172-217756), Kaasmuseum (Everthuis, Spoorstraat 15, tel. 0172- 650909). Streekmuseum (Ou- deweg 3, tel. 0182-393773). van Loon op 16.00 tot 17.30 uur een extra kinderate- lier begeleiden voor kinderen van 9 tot 12 jaar. de bestelbus zag te laat dat de voertuigen voor hem afrem den. Hij kon niet tijdig zijn voertuig tot stilstand brengen waardoor hij tegen de automo biliste voor hem botste. Zij botste vervolgens tegen de 56- jarige Gouwenaar. Deze werd met onbekend letsel overge bracht naar het Groene Hart ziekenhuis. De Goudse werd met vermoedelijk nekletsel overgebracht naar hetzelfde ziekenhuis. woners van Zuid-Holland vin den dat een onderwerp be langrijk genoeg is om op de agenda van de provincie te ko men, dan zijn de Provinciale Staten verplicht om dit onder werp binnen drie maanden mee te nemen. Een voorstel om een onder werp op de agenda te krijgen, moet dus wel worden ge steund door duizend mensen met stemrecht. Maar omdat ook jongeren ideeën hebben plassen. De kaasmakerij staat centraal in het Kaasmuseum. Hier is te zien hoe al vanaf de achttiende eeuw de echte boe renkaas werd gemakt en hoe ook nu deze traditie in ere wordt gehouden. De Drie Mu sea Toch is een arrangement die naar eigen wens ingevuld kan worden. Het toegangsbe wijs voor de musea is het hele seizoen geldig. Bovendien be taalt men slechts voor twee en treebewijzen: het derde musea Spanplafonds Kastenwanden Wandpanelen Systeemplafond Interieurbetimmeringen Alle mogelijkheden en ideeën vindt u natuurlijk ook in de showroom van Silco, Zuidkade 230 Waddinxveen of bel voor documentatie (0182) 61 68 78. GOUDA - De kinderateliers gaat docent Fred tekenen schilderen bij Kun- vrijdagmiddag van stencentrum de Werkschuit zijn zo populair dat er een ex tra cursus bijkomt. In het ruime schilderatelier in de boerderij aan de Bloemendaalseweg 48 WADDINXVEEN - Wethouder Gerts gaat alternatieve lo caties bekijken voor De Overkapping, een hangplek voor jongeren. Dat liet ze vorige week de raad weten, toen er diverse vragen over werden gesteld. De Overkapping staat nu gepland voor het evenemententerrein bij de Sniep. „Wij willen dat de Overkapping er gaat komen, maar mo menteel zien we dat de partijen tegenover elkaar staan. Dat is een moeilijk probleem, en daarom gaan we naar an dere mogelijkheden kijken”, sprak Gerts. De PvdA is daar minder gelukkig mee en wil graag eerst zien dat de wet houder nogmaals het gesprek aangaat met bewoners. en oud. In de drie musea maakt men kennis met de unieke ge schiedenis van de omgeving. Het boomkwekerijmuseum brengt de boomkwekerij van vroeger tot leven. In de histori sche kwekerij kan men wande len tussen de oude vrucht- boomrassen, geurende rozen en fraai geknipte Buxus. Het Streekmuseum is prachtig gele gen aan de Reeuwijkse plassen. Een bijzondere verzameling ge bruiksvoorwerpen vertelt het fascinerende verhaal van turf- winning en het ontstaan van de Geen eigen risico (afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij) 3OUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - Juni was formeel de maand van het spannende boek, maar de leden van de bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan kunnen nog eens vier weken een ’blind date’ met hun bieb maken. „Het succes was over rompelend”, zegt lokaal ma nager Gerrie Heijerman. „Bin nen een paar dagen waren alle tassen weg. De bedoeling was onze lezers eens iets anders te laten eten dan de pot schaft. Ze over te halen een keer onbe kende, maar hele spannende boeken mee te nemen.” Er staan dus de komende we ken in de bibliotheek opnieuw geheimzinnige tassen met vijf spannende boeken klaar. Pas thuis zien de leden met welke mysteries, inspecteurs, recher- De Pvda, die zelf ook aanwezig was op de informatieavond op het politiebureau twee weken geleden, constateerde dat be woners De Overkapping tegen willen houden. „Sommige argu menten die ze aanvoeren snij den wel degelijk hout, maar wij vinden dat het college wel heel snel ingaat op de wensen van de omwonenden om ergens anders te gaan kij ken. In een andere wijk stuit je op dezelfde weerstand en wij zijn het met jongerenwerker Ja cobs eens dat je de jongeren niet het dorp moet uitjagen”, sprak fractievoorzitter Stoffers. Ze ziet liever dat de wethouder de patstelling tussen bewoners en jongeren gaat aanpakken, dan dat er gelijk naar alternatieven wordt gekeken. Naast de PvdA sprak ook de WD haar teleurstelling uit over het handelen van de wethouder. „U geeft De Overkapping nu wel heel snel uit handen, toen u nog in de oppositie zat was u veel feller over dit onderwerp”, sprak WD-fractievoorzitter Wientjens. Gerts verwees Wientjens naar de raadsleden van haar partij, het CDA. „Ik heb nu een andere positie en het waren ook andere partijleden die daar over hebben gespro ken”, aldus Gerts. Ook D66 stelde vragen en weten wat de stand van zaken is. Gerts verduide lijkte nogmaals haar positie: „Ik heb samen met wethouder Van der Torren een ge sprek gehad met omwonenden. We hebben goed geluisterd naar de bewoners én de jonge ren en je hebt met beide groe pen te maken. We willen dat de Overkapping er komt, en we willen het ook niet op de lange baan schuiven. Daarom gaat de stuurgroep nu eerst kijken naar alternatieven”, sprak Gerts. Wethouder Van der Torren vul de haar aan: „Nergens is een hangplek in het bestemmings plan opgenomen. Ook al komt de Overkapping op het evene mententerrein, dan moeten we er wel rekening mee houden dat het door procedures minimaal een jaar gaat duren voordat de Overkapping er zou kunnen ko men.” :..:r si WADDINXVEEN - Bij een kop-staart aanrijding op don derdag 27 juni op de Coene- coopbrug raakten drie voertui gen betrokken. Een 21-jarige bestelbusbestuur der uit Gouda reed omstreeks 08.50 uur over de Coenecoop- brug komende vanuit de rich ting van Gouda. Voor hem in dezelfde richting reden een 36- jarige automobiliste en een 56- jarige automobilist uit zijn woonplaats. De bestuurder van REGIO - Na twee succesvolle jaren is het ook deze zomer weer mogelijk om een fiets tocht door het groene hart van Midden-Holland te combineren met een bezoek aan drie bij zondere musea. Het arrange ment voert u op een ontdek kingstocht langs het Boomkwekerijmuseum in Bo skoop, het Kaasmuseum in Bo degraven en het Streekmuseum in Reeuwijk. Men fietst door het karakteristieke polderland schap waar sloten, plassen en weilanden het beeld bepalen. De tocht van ongeveer twintig kilometer is geschikt voor jong TELECOMMUNlCA TIE professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl =6 I2 O1 C c 5 T 41 GOUDA/REGIO - De inwo ners van de provincie Zuid- Holland moeten het recht krij gen om onderwerpen direct op de agenda van de Provincia le Staten te zetten. Dat voorstel heeft GroenLinks afgelopen week tijdens een vergadering van de Provinciale Staten ingediend. Met het voorstel ‘recht van initiatief’ wil de partij de relatie tussen burgers en de provinciale poli tiek vergroten. Als duizend in- ZPOW? MMNTlEBCimjF addinxvee ii i m j liiii ii-in ui 11 iij u ii|ii. wii.ww iwuwwiw in ii m -1 min x Perfect schadeherstel voor elk merk auto en caravan met originele onderdelen!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1