Grote namen theater in Zevenhuizen Misverstand rond informatie over centrum 049 Nog 2 dagen Deze Week °P het podium van nieuw .2.99 flexedm I AUTO bevei liging .1.25 Hypericum! Informatiemiddag voor senioren over bankzaken Souburgh sluit bouwactiviteiten feestelijk af vanbunningen Het is geel met rood... Tuinvtentrum (0182) 54 74 00 Van de redactie VERO /V\ODA ford GESLAAGD! gratis 2 vliegtickets Concordia houdt fancy fair Jazeker. De Hypotheken Receptie juf Magda Sire Dorpshuis krijgt multifunctioneel karakter Diverse soorten OERBROOD Hollandse Nieuwe bijzonder ooK voor uw Zitmeubelen en hogedrukreinigers gestolen Horeca Opening (Voor)verkoop L ford-vanbunningen.nl Nieuwerkerk aan den IJssel De Hypotheker bodegraven woerden ford-vanbunningen.nl bij aankoop van een nieuwe ford Zie onze advertentie elders in deze krant! FRheingold in 2 liter pot 35 cm hoog WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (0181) 21 96 12 Op de donderdag en vrijdag K car comfort Hoofdweg Noord 25a tel.: 0180 - 32 05 27 3’ bos gr Sport A -1 tijden horeca voor. 1 Helaas is vorige week door een Pater Moeskroen, Zus Zo, De redactie (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) Alphen a/d Rijn Een prettige vakantie toegewenst! Elke zaterdagavond geopend tot 20.00 uur! ANNEMARIE - ANNEMIEKE - JELTJE - KATINKA - KIRSTEN - LUCIENNE - MARJA - SELALE - ALEXANDER - BARRY - ERIK - LARS - MARC - MARC - STEFAN - TJERK - WOUTER HARTELIJK GEFELICITEERD MET JULLIE DIPLOMA! beien en een tiental hogedruk- reinigers aanwezig. De trailers zijn eigendom van een bedrijf uit Bergschenhoek. De zitmeu belen en hogedrukreinigers van een bedrijf uit Sliedrecht. De de haalbaarheid van het midden gebied zuid (onderdeel van het masterplan) en dat het onder zoek afgerond zal worden voor de raadsvergadering van 17 juli. Nu is door sommigen geïnter preteerd dat de raad een voor over twee woonzorgzones: souburgh en het Anne Frank Centrum. We zullen steeds naar elkaar toe moeten groei en om dat allemaal mogelijk te maken.” J onkman hoopt het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer stel van het college zou gaan be handelen. Maar dat is niet zo, er is géén samenhang tussen het tijdstip van de afronding van het onderzoek en de raadsvergade ring”, zo sprak Barth. Sommige commissieleden vielen onlangs UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN Huiswerkcursus TON KEGGE Nieuwstraat 61 2771 XH Boskoop Tel: (0172) 21 39 87 Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 (CW) per I december te kun nen starten. „Dan is het nog makkelijker om de deur uit te gaan.” WADDINXVEEN - De laatste hand aan 95 seniorenapparte menten bij Zorgcentrum Sou burgh is gelegd. Na vijf jaar bouwen zijn afgelopen week de bouwactiviteiten officieel af gesloten met het planten van acht Leilindes. Burgemeester Jonkman noemde het een bij zondere dag voor het hele dorp. „Leilindes hebben de nei ging naar elkaar te groeien, daarom is deze boom symbo lisch voor de samenwerking. We zijn hier met een groot aantal betrokken partijen en dankzij alle inzet is het allemaal goed gelukt.” Passende huis vesting voor ouderen in Wad dinxveen was broodnodig, al dus de burgemeester. Woonpartners Midden-Hol- land en Trebbe Bouw West hebben het bouwproject geza menlijk gerealiseerd, in samen werking met de gemeente Waddinxveen en Zorgpartners Midden-Holland (waarvan Zorgcentrum Souburgh deel uitmaakt). In totaal zijn er sinds de zomer van 1997 rondom het reeds bestaande zorgcom- plex 95 seniorenappartemen ten gebouwd; 52 huurapparte- menten in de sociale sector en 43 koopappartementen in de vrije sector. Alle bewoners van de appartementen hebben hun eigen woning, maar kunnen in dien nodig voor zorg een be roep doen op Souburgh.Te- vens hebben zij de mogelijkheid gebruik te maken van hetThuisdiner en kunnen zij deelnemen aan tal van acti viteiten binnen het zorgcen trum. „Dit is een fantastische mijl paal”, zei burgemeester Jonk man in zijn toespraak. „Maar we zijn er nog niet, we blijven streven naar huisvesting in ons ■dorp. Het bevorderen van zelf standig wonen, in de buurt van voorzieningen. Je hebt het dan WADDINXVEEN - Wethouder Barth wees afgelopen week op een misverstand dat is ontstaan over de informatieuitwisseling over het centrumplan. „In het collegeprogramma staat dat het college onderzoek zal doen naar WADDINXVEEN - Juf Magda Sire neemt na bijna 34 jaar af scheid van het leraarschap en van de Regenboogschool. Alle oud-leerlingen, medewerkers, ouders en anderen kunnen af scheid nemen van Sire op don derdag 18 juli. De receptie is van 17.00 tot 18.45 uur op de locatie Catslaan. ken te zetten. Iets waar het Ze- venhuizense theaterteam trots op is. Maar, zo laat het team duidelijk we ten, lokale ver enigingen krij gen voorrang boven de pro fessionals. Zo staan komend seizoen ook optredens van on der andere kindermusicalgroep Zevenhuizen, De Zeven Muzen en de Kleine Trompetter ge pland. „Pater Moeskroen valt onder beiden, hun wortels lig gen in Zevenhuizen”, grapt Lil- liane Rathe die mede zorg draagt voor de programmering. „We richten ons met het theater op de hele regio”, zo licht Martha Kalker.ook verant woordelijk voor de program mering, toe. „Naast onze eigen gemeente bijvoorbeeld ook op Waddinxveen, Oud verlaat en Nieuwerkerk.” Concurreren met Gouda of Zoetermeer is zeker niet de bedoeling, daar is het te klein voor. „Ons voor deel is wel dat we goed bereik baar zijn en dat je hier gratis kunt parkeren”, zo vult Harm Hessels, de theatertechnicus aan. van de raadsvergadering ge prikt.” Wel begrijpt Barth dat de verwarring is ontstaan en meent dat de formulering beter had ge kund. Maar dat het college zijn huiswerk niet goed zou hebben gedaan, is onjuist, zo benadrukt hij nog maar eens. „De data zijn onbedoeld verward. Het is een vervelend misverstand waarvan we niet in de gaten hadden dat het zou kunnen bestaan. Maar nogmaals, wij presenteren ons huiswerk op 17 juli.” WOENSDAG 17 JULI 2002 Omwonenden horeca stel len volledig vrije sluitings- 54e JAARGANG nr. 2809 s OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN L TOTAALOPLAGE RUN ENGOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN 1 Het Dorpshuis kan vanaf sep tember een sport- en cultureel centrum worden genoemd. Naast het theater is er ook ruimte voor bedrijfspresenta ties, congressen, personeels- en themafeesten, recepties, exa mens, workshops, tentoonstel lingen, sportactiviteiten en clubavonden. In de foyer is een bar zodat ook een drankje kan worden genuttigd. Rond de twintig verenigingen zullen er hun avonden houden, de ruim te is tegen een redelijke prijs voor niet-commerciele activi teiten te huur. De dierenarts en kinderopvang zijn twee instel lingen die beide een ruimte in het pand huren, zodat een deel van de exploitatie rond te krij gen is. Tijdens een rondleiding licht Hessels toe: „Kinderen die hier op de buitenschoolse op vang zitten, kunnen gelijk hun muziek- of sportlessen in het zelfde pand volgen, bijvoor beeld.” In oktober zal de theaterzaal officieel worden geopend. Wie het lintje mag doorknippen is nog niet bekend, maar dat er in de eerste week veel feestelijke activiteiten op de planning staan, is wel zeker. Maandag-woensdag 9.00-18.00 uur. Donderdag en vrijdag 9.00-21.00 uur. zaterdag 9.00-17.00 uur voor drie verschillende locaties in Waddinxveen. De voorlich- tingsmiddagen worden gehou den op: maandag 12 augustus in het Anne Frank-activiteitencen- trum (jan van Bijnenpad I), pinautomaat Bij- woensdag 14 augustus in buurt centrum ’de Boog’ (C. Huygens- laan 2), donderdag 15 augustus in gebouw van buurt- en speel tuinvereniging ’Zonnig Zuid’ (SintVictorstraat 2). trailers zijn vermoedelijk aan een door de daders meege brachte truck aangekoppeld en weggereden. De politie stelt een nader on derzoek in. in de commissievergadering over het feit dat de informatie over het centrum een dag voor de raadsvergadering naar buiten zo komen. Dat leek de leden veel te laat om er nog goed op te kunnen reageren in de laatste vergadering voor het zomerre ces. Wethouder Barth: „We ko zen bij het opzetten van het col legeprogramma 17 juli als datum waarop we met een analyse zouden komen over het cen trum. Die datum is onafhankelijk PLUS per stuk--- 3 stuks N UI c -2 Q O De theaterzaal krijgt 221 stoe len op een verrijdbare tribune. Voor de techniek is een aparte plek gebouwd, zodat ook het licht en geluid professioneel bediend kan worden. Hessels gaat zelfs een opleiding voor theatertechniek volgen. Een groot deel van het theater draait op vrijwilligers. Voor twee theatervoorstellingen is een Viparrangement mogelijk, waarbij ook een diner inbegre pen is. Het team verwacht een goede verkoop van de voorstellingen. „Dat zullen zeker volle zalen worden”, voorspelt Kalker. De WADDINXVEEN - Het clubge bouw van muziekvereniging Concordia, De Hoge Noot, ver keert in hoge nood. Concordia bestaat sinds 1898 en repeteert al meer dan twintig jaar in het huidige clubgebouw. Het pandje is inmiddels erg ver vallen en vochtig, de vereniging vindt het onverantwoord om daar nog langer in te repeteren. Ook het opslaan van instrumen ten en uniformen is hier niet langer mogelijk. De gemeente is gevraagd, na ve le jaren van overleg, het groene licht aan Concordia te geven om een nieuw pand neer te zet ten. Nu is het aan Concordia om extra geld bij elkaar te krijgen om de nieuwbouw te kunnen realiseren. Het houden van een grootse fancy fair in en rondom het clubgebouw de Hoge Noot is één van die manieren. De fancy fair is gepland op za terdag 7 september van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op deze dag zullen ook loten worden ver kocht voor de ’Hoge Noo(t)d loterij’. Kinderen kunnen op de fancy fair deelnemen aan diverse spelletjes voor 2,50 euro per stempelkaart of ze kunnen voor 2,50 euro een plaatsje huren voor de kinderrommelmarkt. Voor het hele gezin zal een fietspuzzeltocht worden uitge zet. Deelnemers vanaf twaalf jaar betalen 5 euro p.p.Tevens is er een rad van avontuur.Verder zijn er kermisspellen, minirommet- markt en eetkraampjes. Aanmelden kan bij: Judith van Noort, tel. 0182-649074 of bij Joke Bouman, tel. 0182-619569. TELECOMMUNICA TIE—J professionals in communicatie-apparatuur Noordkade 56a Waddinxveen Tel. 0182-630966 Fax 0182-617502 Internet: www.flexcombv.nl meer informatie: ford-vanbunningen bodegraven: europaweg 1c tel. (0172) 63 17 19 ford-vanbunningen woerden: wagenmakersweg 1 tel. (0348) 49 60 70 voorverkoop is overigens al van start gegaan. Al heel lang heeft Zevenhuizen een theaterzaal. „Tien jaar gele den brak er brand uit in het dorpshuis, echter de theater zaal is gebleven. Later kregen we te maken met strengere brand- en milieu eisen, waar door er zeker een groot be drag geïnves teerd moest worden in het pand. Toen heeft de ge meente uiteindelijk besloten dat er een nieuwe zaal kon ko men”, legt voorzitter Victor Roorda van Eijsinga uit. Vier jaar geleden werd gestart met de plannen voor een nieuw theater, nu is de afronding in zicht. WADDINXVEEN - Steeds meer senioren klagen over afne mende klantvriendelijkheid van banken. Geld halen aan het loket is er niet meer bij, je moet pin nen. Sommigen voelen zich niet veilig bij een kantoren en postagentschappen verdwijnen, zodat men steeds verder weg moet om bankzaken af te handelen. Met name voor senioren die minder mobiel zijn, geeft dat Alle bijeenkomsten beginnen om problemen. De gezamenlijke ou derenbonden, verenigd in de SWO, hebben daarop actie on dernomen. Zij hebben de ban ken aangeschreven met deze klachten. De Rabobank Gouwe- zoom heeft hierop onmiddellijk positief gereageerd met het aan bod om hierover te komen pra ten. Daarom organiseren de SWO en de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk in samenwerking met de Rabobank drie voorlich- tingsmiddagen. Om zo dicht mogelijk bij de klanten te komen is er gekozen ZEVENHUIZEN - In de nacht van donderdag I I op vrijdag 12 juli werden van een bedrijfster rein aan het Noordeinde twee trailers gestolen. In de trailers waren een honderdtal zitmeu- Ook bewoners waren op de receptie bij Souburgh, ter afsluiting van de bouwactivi teiten. O;® W 9 - I4.00 uur en zijn toegankelijk voor alle senioren. U hoeft dus geen lid van een ou derenbond of klant van de Ra bobank te zijn. Er zijn geen kosten aan verbon den. Geïnteresseerden kunnen S.WW melden welke middag u komt, zodat de organisatie weet op hoeveel mensen gerekend kan worden. Het telefoonnum mer van de stichting is (0182) - 631932. Karen Weerd niet op dreef met Jong Oranje. ZEVENHUIZEN - Nog even wordt er volop gebouwd in en om het dorpshuis Swanla, in september moet het pand klaar zijn voor een kinderopvang, dierenarts, dorps huis, sportzaal, oefen- en speelruimtes voor verenigingen, maar vooral ook een theaterzaal waar, naast verenigin- fout bij de drukker een pagina gen, ook vele bekende namen zullen staan. uit het Weekblad voor Wad dinxveen verwisseld met een pagina van de Boskoopse Gou- Vrouw Holland, Najib Amhali, we Koerier. Daardoor waren Mylene d’Anjou, allen komen sommige artikelen die aange- komend theaterseizoen ook kondigd waren op de voorpagi- naar Zevenhuizen om hun na, niet in de krant terug te vin- theaterprogramma op de plan den. Deze week zal daarom de hele pagina opnieuw worden afgedrukt. Excuses voor het ongemak.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1