Spetterend de warmte door Deze Week Springkussen scoort bij vakantieactiviteiten Oogstfeest Zevenhuizen 59 racar k_j comfort Garden ums Overvaller nog steeds niet gepakt J TuinvCentrum «0.99 «9.90 Dramagroep op de Markt Snelheids controle Verkeers controle tankstation (0182) 54 74 00 O 11 Zalmmoten Bedrijfsinbraak Jeugdweek 2002 si Verkeersongeval i Bolletjes o Vakantiewerk Molens Politie zoekt getuigen bos Nieuwerkerk aan den IJssel 9 WSWACrMS VAATWASSEFf ©FiOSEFi KOELKAST Buurt bemiddeling Jazeker. De Hypotheker. ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 3 stuks Kunst en kitch diverse kleuren W in 10,5 cm pot, 0.95 per stuk ook voor uw fiscus black BOX Schapendrijven ggg* ï- n op BOSKOOP/ WADDINXVEEN TELEVISIE EN VIDEO Elke zaterdagavond geopend tot 20.00 uur! 1 De Hypotheker uur Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voorWaddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. Johan Ottevanger is een molenaar in hart en nieren en neemt u mee op een tochtje langs de molens in Zevenhuizen de kunst van het steltenlopen naar alle hoeken van de wereld uit. Ooit ontstaan in de tijd dat van Bram Heij, de oude moto ren van Willem Bode, de oude derrassen met een prachtige, maar vooral, een trotse uitstra ling. Een boerenerf met prachti- vond. Rond 16.20 uur bedreig de een nog onbekende man het aanwezige personeel in de 24 UUR SERVICEDIENST Souburgh is in de vakantie echt blij met de vakantie- werkers. Gelukkig zijn de vakantiewerkers ook erg blij met Souburgh PLUS per kilo (per 1 of 2 stuks) ders bezig zijn. Het gebeurt ook wel dat een helikopter juist op dat moment dat je hem nodig hebt toevallig al in de lucht hangt en zo a la minuut ingezet kan worden.” De politie heeft al een aantal mensen gesproken, maar een aantal belangrijke getuigen mis sen nog. „We zijn nog steeds op zoek naar een vrouw met een geel jack en een fiets en een oudere man, die op het moment van de overval net naar buiten gelo- en wist weg te komen richting de Passage. Bij de zoekactie werd een heli kopter ingezet. „We zetten he likopters niet bij specifieke situ aties in,” aldus een persvoorlichter van de po litie. „Als we denken dat we er nut van kunnen hebben, doen we er een beroep op. Dan kan het zo zijn dat er net even geen toestel is, of dat ze ergens an- concentreren om zodoende de opdrachten van de herderin perfect uit te voeren. De de monstraties vinden plaats om I I.00, I2.45 en 14.00 uur. ‘Een boerenerf’ is er dit jaar met een tentoonstelling van een aantal soorten van het be kende Nederlandse hoender de Lekkenburg in Gouda. Iede re week presenteert Het Stadslicht zich op zaterdag avond op de Markt. WADDINXVEEN - De politie stelt een onderzoek in naar een inbraak in een supermarkt aan de Koningin Wilhelmina- plein op donderdagnacht 25 ju li. Vermoedelijk werd de in braak omstreeks 03.00 uur gepleegd. Men kwam het pand binnen door een ruit in te slaan. Er werden onder andere postze gels, sigaretten en telefoon kaarten weggenomen. Vanwege het succes van vorig jaar geprolongeerd. Een pro gramma waarin een deskundige de voorwerpen van toen taxeert tegen de waarde van nu, met daarbij de geschiedenis en oorsprong hiervan. De schrijver van het boek ’Ver dwijning op de Rottemeren’, Hans van Korije zal zijn boek in de boekhandel van Delft aan de van „Hiervoor werkte ik in Krim pen, daar heb ik ook wel Speel- weken opgezet. Ik ben in sep tember hier begonnen.” Naast deze vakantieactiviteiten organiseert de jongerenwerker van dinsdag 27 augustus tot donderdag29 augustus een speelweek in Zevenhuizen. „Aan het einde van de vakantie gaan jongeren zich altijd verve len: ze gaan op straat rondhan gen, er wordt geklaagd. Dus het is goed dat zoiets aan het eind van de vakantie voor ze wordt georganiseerd.” In Zevenhuizen is de Speelweek meer gericht op jongeren van 12 tot 15 jaar. „Hier in Moerkapelle proberen we echt de nul tot vijftien aan te houden.” In Zevenhuizen is de jongeren werker al heel actief. „Eén keer in de maand hebben we disco in la Baraque, in de meivakantie is er een skatedag, de JIP/JOP bus staat er, waar we ook iede re maand een ander thema hebben.” Roland richt zich bewust op de wat jongere jeugd. „Kijk, met deze jongeren kan ik nog een band opbouwen. Als ik me op ouderen zou gaan richten, dan zijn ze al weg, voordat ik ooit echt contact met ze zou heb ben.” ren allerlei kunstjes leren. Chantal, Kelly en Jisca waren er ook woensdag en laten trots hun kunstjes zien. „We kunnen op elkaar schou ders staan, ook met zijn drieën, helemaal niet eng! Jongleren kunnen we nog niet, dat is te moeilijk.” Vandaag zijn er alle maal spelletjes te doen. „Je kunt limbodansen, op karretjes rondrijden, er zijn achter nog twee trampolines.” De kinde ren kunnen niets winnen met deze spelletjes. „Dinsdag waren er wel bekers voor de num mers een en twee,” aldus Su zanne. De zomeractiviteiten werden mede mogelijk gemaakt door Pekoenja. Pekoenja is een initiatief van vijf organisaties (Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton, NCDO, Nederlandse Stichting voor het Gehandicap te Kind, Stichting Kinderpost zegels Nederland en VSB Ne derland). „Het mooie van deze stichting is dat je geen organi satie hoeft te zijn om een aan vraag in te kunnen dienen, zoals bij Jantje Beton bijvoorbeeld wel moet,” vertelt Roland. „En je krijgt snel een uitslag, je hoeft niet lang te wachten.” Het is de eerste keer dat Ro land Meivogel dit in Moerkapel le organiseert. pen was vanuit het postkan toor met een ongeveer 3 jaar oud kind. Deze man waar schuwde een bestuurder van een auto om de politie te bel len.” De bestuurder van de au to is inmiddels wel gehoord. De overvaller is nog steeds niet opgepakt, maar de politie zet haar onderzoek voort. De gezochte getuigen en natuurlijk anderen kunnen contact opne men met de politie in Wad- dinxveen, telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). MOERKAPELLE - De politie heeft deze maand naar aanlei ding van een aantal klachten verkeerscontroles gehouden op de Dorpstraat waar tijdelijk tussen de Raadhuisstraat en de Moerkapelse Zijde een één- richtingssituatie geldt. De poli tie heeft vier overtreders be keurd voor het rijden tegen de richting. Ook de komende tijd zal de politie toezicht blijven uitoefenen op de naleving van het éénrichtingsverkeer. In deze nieuwe rubriek in het Weekblad nemen wij een kijkje bij de problemen die de buurt bezig houden ke Steltenlopers van Merchtem (België), Stichting Langevelde I945 v.z.m. Deze steltenlopers dragen reeds meer dan 50 jaar zelligheid van toen. Ook is er de traditionele ten toonstelling van oude land- bouwtractoren en -machines, het gehucht Langeveld door Op elk Oogstfeest biedt deze onbereikbaar tentoonstelling weer een aantal ’nieuwe’ gerestaureerde trac toren. Voor de liefhebber van de oude techniek een lust voor het oog. Naast deze tentoon stelling organiseert de firma Visser een ’Skeelerclinic’ voor de kinderen van 6 tot I2 jaar op het Catgesplein. De beken de Dries van Wijhe - oud na tionaal marathon schaatskam pioen en winnaar van marathons op natuurijs, ZEVENHUIZEN - Dit jaar is het oogstfeest op 7 septem ber van 10.00 tot 17.00 uur. Het Oogstfeest, intussen een begrip in de regio. In de afgelopen jaren brachten tussen de 30.000 en 40.000 mensen een bezoek aan dit unieke evenement. Een evenement dat traditioneel het thema volgt van het oude boeren- en dorpsleven, alsmede de herbeleving van de geschiedenis in en rond Zevenhuizen. Ook in het programma, de 12e editie, worden hieraan een aantal nieuwe aspecten toegevoerd. herkennen.De Dorpstraat zal Scottisch Black Face. Be- vol activiteiten zijn. Een speciaal kinderplein, het stoomtreintje postbank en een klant met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Hij maakte een geldbedrag buit zwembadje Gouwebad de Sniep heerlijk vertoeven. Vanaf 15 juli is het zomerseizoen begonnen en dat houdt in dat iedereen van 10.00 tot overstroming was en de bewoners alleen op stelten de bebouwde kom van Merchtem konden bereiken. Dit jaar treden zij onder ande re op in Zuid-Korea, in Seoul, in Texas, Dallas, op de traditione le ommegangen in Brugge en Gent, maar ook in Torbose, Spanje en in Cannes. En nu dus op het Oogstfeest in Zevenhui zen. Om 12.00 uur staat het pioen en winnaar van vele eerste optreden van deze stel- marathons op natuurijs, waar- tenlopers op het programma, onder die van de Rottemeren - daarna volgen nog twee omme- zal deze clinic verzorgen, gangen, om 13.00 uur en om 14.45 uur.Vanuit het oude boe renleven kan het publiek kenni smaken met het bekende scha- pendrijven met de Border Collie honden.de inrichting van een boerenerf en een tentoon stelling van oude landbouw- tractoren- en machines. MOERKAPELLE - De Her vormde gemeente en de Gere formeerde Gemeente organi seren in de week van 26 tot en met 30 augustus weer een jeugdweek voor de jeugd van 13 jaar en ouder. De start is om 19.30 uur en de avonden zullen ongeveer om 21.45 uur afgelo pen zijn, de locatie is sporthal Op Moer. Het thema is: ’Wie zal dat betalen?’ Echter, de deelname aan de jeugdweek is gratis. Er worden liederen ge zongen en zal er iedere avond een meditatie worden gehou den. Het programma: op maan dag draait er een spannende film dinsdag komt er een spre ker ’scharlaken koord’ en woensdag staat een flitsend spel (the game of eight flags) op de planning. Donderdag is er een bonte avond, ook voor de basisschoolverlaters vanaf L2 jaar en vrijdag is de afsluiting met een barbecue en volleybal. WOENSDAG 31 JULI 2002 TOTAALOPLAGE RIJ N ENGOU W E WEEKBLADEN I86.000 EXENPLAREN^) 54e JAARGANG nr. 2811 Het aanstaande Oogstfeest staat op hoog niveau, een reus achtig feest, hetgeen doelt op het optreden van de Koninklij- ge raskonijnen, schapen en klei ne dieren. Met een boerenkoffietafel, tezamen een boerenerf met de sfeer en ge- qj N WE S» c -S .2 c c Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetenneer Telefoon: 079 - 3428015 25 juli omstreeks 03.30 een houden op verdenking van be drijfsinbraak. Omstreeks 03.00 uur gedaan van inbraak in een tank station aan de Zijde. Men wist het station binnen te komen door een ruit in te slaan. De politie zag uit de richting van het Noordeinde een personen auto rijden die er met hoge Moerkapelle. snelheid vandoor ging in de richting van de Dreef.Ter hoog te van laan/Dreef verloor de bestuur der de controle over de auto. De auto begon te tollen en kwam in de berm aan de lin kerzijde van de weg terecht. De bestuurder ging er vervolgens te voet vandoor in de richting van de viaduct bij het spoor. Na een achtervolging werd de ver dachte aangehouden en over gebracht naar het politiebu- Naast het springkussen was er reau. een clown en konden de kinde- ZEVENHUIZEN - De politie heeft maandag 22 juli van 15.20 tot 19.15 uur een snelheids controle gehouden op de Bur gemeester Klinkhamerweg (N2I9). Op deze weg mag niet harder dan 50 km/uur worden gereden. Van ongeveer 4600 passanten is de snelheid geme ten. Bij 260 van hen is een snel heidsovertreding geconsta teerd. De hoogstgemeten snelheid was 101 km/uur. 18.00 uur welkom is. Op woensdag is het zelfs mogelijk van 10.00 tot 22.00 uur te zwemmen. (Foto: Artistic Art/ Liesbeth van der Vis.) MOERKAPELLE - „Het spring kussen was het leukst,” zeggen Chantal (9), Kelly (9 1/2) en Jis ca (10) in koor. Zij zijn vandaag te vinden op het plein voor het Dorpshuis op Moer in Moerka pelle om ook de laatste dag van de vakantieactiviteiten mee te maken. „Vanavond is er disco, tot elf uur!,” roepen ze enthou- - De politie heeft op donderdag siast uur Op 23,24 en 25 juli werden er 24-jarige Hagenaar aange- door de gemeente Moerkapel- le-Zevenhuizen vakantieactivi teiten georganiseerd, met als werd bij de politie melding klapper het eerder genoemde speelkussen op woensdagmid dag. „De kinderen kunnen hier deze dagen van tien tot vier te recht,” aldus Roland Meivogel, jeugd- en jongerenwerker bij de gemeente Zevenhuizen- ZEVENHUIZEN - Bij een ver keersongeval op donderdag 25 juli omstreeks 06.45 uur raak ten een 24-jarige automobilist uit Bleiswijk en een 60-jarige automobiliste uit Waddinxveen betrokken. De automobiliste reed over de Abraham Kroes weg in de richting van de krui sing met de Bredeweg. Zij ver leende hier geen voorrang aan de voor haar van links komen de automobilist uit Bleiswijk. Een aanrijding was het gevolg. De Waddinxveense werd met vermoedelijk nekletsel overge bracht naar het Langlandzie- kenhuis in Zoetermeer. Herderin Carla Gerfin zal het Oogstfeest met haar kudde een aantal demonstraties geven Dorpsstraat signeren. Hans van het bekende schapendrij- Korije groeide op in Zevenhui- ven. Negen jaar lang deed zij dit zen. Ondanks dat veel in het met haar Haaglandse Schaap- boek op fantasie berust zullen kudde van het zeldzame Schoonebeeker Schaap. Op za- Zachte witte of bruine "c om zelf af te bakken 6 stuks GOUDA - Ze omschrijven zichzelf als ‘jong en enthou siast’. De juiste ingrediënten om als dramagroep een succes vol optreden neer te kunnen zeten. Met ondersteuning van muziek geeft dramagroep Livingstone zaterdag 3 augustus om 20.00 uur een optreden op de Markt in Gouda. Verschillende thema’s komen in het optreden aan de orde: pes ten, verliefdheid en jezelf zijn. Doel van Livingstone is om mensen aan het nadenken te zetten over actuele en christe lijke onderwerpen. De groep bestaat uit jongeren van 16 tot en met 18 jaar oud. Het liefst treden zij op voor leeftijdsgenoten. Op de Markt verzorgen ze hun optreden naast de bus van Het Stadslicht, een organisatie van de gerefor meerde vrijgemaakte kerk aan „Gistermiddag waren er vijftig kinderen. Nu is het wat rusti- de kruising Beijerinck- ger, maar ja, het springkussen is er ook niet.” Dinsdag, de eer ste dag van de activiteiten, werd er een voetbaltoernooi georganiseerd. „Er waren zo’n 35 man,” vertelt Suzanne Heu velman, stagiaire. „Daar hebben we vier teams van gevormd en zo een pouletje gemaakt.” Woensdag stond in het teken van acrobatiek. Het warme weer hield zondag en maandag iedereen in de ban. Terwijl half Nederland massaal naar de stranden toetrekt, is het in ons eigen Weekblad voOr WADDINXVEEN - De politie is nog steeds op zoek naar ge tuigen van de gewapende over val op het postkan toor aan de Kerkweg-Oost, die de bewoners van Zevenhuizen, afgelopen woens- de polders en de bijzondere dag 24 juli plaats- terdag 7 september zal zij dit plekken in en rond het dorp doen met de schapen van het ras kend van de demonstraties in Schotland op televisie. De Bor der Collies, honden die zich volledig op de schapen kunnen ambachten, de rommelmarkt bij de NH Kerk, hondenge- hoorzaamheidsdemonstraties, het Rad van Avontuur van de W Groeneweg, veel braderie- kramen, stands van de Molen vrienden en Oude Zevenhui- zen-Moerkapelle en gezellige terassen. Met line-dancing, met op het Dorpsplein het jeugdor- ras. Deze groep rassen heeft kest van De Kleine Trompetter, meestal opvallende uiterlijke en op het AH-plein een tweede eigenschappen. Eeuwen gele- podium met lokale groepen en den gaven dieren met deze de slagwerkgroepn ’Afslag 9’. kenmerken status en waren erg kostbaar. Met de kennis van de erfelijkheidswetten gingen de Inbraak in fokkers zorgvuldig aan het werk om de eigenschappen van bestaande rassen in een nieuw ras bij elkaar te brengen. Hoen- addinxv OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN J i i gil®®' D

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 1