WADDINXVE Vakantiewerkers enthousiast aan de slag in Zorgcentrum Souburgh 60 jaar getrouwd Echtpaar Wubben X GR0EN OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° PAGINA 3 WOENSDAG 31 JULI 2002 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN R U E B E E N T E K G E M R MILIEUZAKEN AFVALBRENGSTATION WEER OPEN het per- (tel. 624838, VERKEERSZAKEN GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN berging (24- BOUWZAKEN AJ. v.d. Knijff oor het perceel 6e Tochtweg 1 bielzen; De genoemde het perceel Wilhel- i - 9 bomen) houtopstanden een het vergroten ‘3 v' 5 bij de afdeling <>94346. COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting 62 47 67 61 25 70 het u een Fa. Joh. Van Niekerk Besluit voorzieningen Huishoudelijk werk meisjeswerk? Frank van Mijnans (16), vindt dat onzin. Hij gaat na de vakantie door naar het vijfde jaar van het atheneum. „Het is mijn eerst vakantiebaan hier. Vorig jaar wilde ik al, maar toen was ik nog te jong”, zegt 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. Op maandag 5 tion aan w schaal - in gebruik genomen. Voorlopig kunt u alléén uw c tion aan de Zuidelijke Rondweg. Hier nog even op een rij- GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 624 624 gen met iemand mee en daarna krijg je de kans zelfstandig aan de slag te gaan,” zegt Nicole. Allevier zijn blij met de eigen ver antwoordelijkheid die zij dragen en met de zekerheid dat er altijd iemand achter hen staat als het een keer niet goed zou gaan. Dus volgend jaar, als het kan, zeker we ten, weer. WADDINXVEEN - Henk en Riek Wubben Van de Salm vieren op 6 augustus dat zij ze stig jaar geleden in Rijswijk in het huwelijk traden. Dat feestje vieren ze met hun zes kin deren, vijftien kleinkinderen en hun achter kleinkind. Het echtpaar Wubben trad in het huwelijk in 1942, tijdens de moeilijke oorlogsjaren. Zij gingen inwonen bij de opa van de heer Wub ben. De heer Wubben had een tuinderij waar naast druiven, tomaten en meloenen, diverse volle- gronds groenten geteeld werden. Het echt paar kreeg twee zonen en vier dochters. Wegens stadsuitbreiding verhuisde het echt paar in 1956 van Rijswijk naar Waddinxveen. Zij kochten toen een tuinderij met woonhuis aan de Brugweg.Toen de kinderen uitgevlogen waren en de jongste zoon het bedrijf over nam, verhuisde het echtpaar in 1975 naar de Jan Dorrekenskade. Nu wonen de heer en mevrouw Wubben zo’n zes jaar met plezier in een seniorenflat in het Anne Frank aan het J.v. Beijnenpad. Mevrouw Wubben gaat graag mee met de 55 fietstochten. De heer Wubben gaat nog bij na dagelijks met zijn autootje naar zijn zoon en kleinzoon, die een tuinderij hebben in Moerkapelle. De heer en Mevrouw Wubben zijn beide 84 jaar. Mevrouw Wubben geniet een prima gezondheid, bij de heer Wubben willen de benen de laatste tijd niet meer zo, waardoor hij de fiets meestal laat staan, maar zijn borreltje en zijn sigaartje smaken nog pri ma. kunt u voor het kadavers tijdelijk terechtTsij de Ambulance na de datum de woninqen worden 1 i bewegwi jzeri ngsbor- Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids er een onderbreking in de werk- pweriode, maar als je vroeg met die het geld best leuk, de planning begint is dat in te pas sen”, aldus Wildschut. „Souburgh heeft nooit moeite vakantiewer kers te krijgen. Vijf van de ploeg nu hebben hier vorig jaar ge werkt, de anderen zijn nieuw. Wij geven bij Souburgh te solliciteren, geven na een gesprek veel aan dacht aan het inwerken. Vakantie- krachten moeten kennismaken met de sfeer in ons huis en het le ren kennen. Omgaan met de be woners volgend jaar doe ik het beslist in Souburgh, drie kamers per och- weer. Ik ga zometeen twee weken tend, bevalt haar goed. zelf met vakantie en dan kom ik weer voor een week of twee, mis schien drie terug. Mijn moeder, die door haar winkel heel veel mensen kent, heeft mij de tip ge nie teen oppakten. Ook in de huis houding, de linnenkamer, de keu ken en de verzorging loopt het prima. Ze mogen allemaal terug komen.” En dan de vakantiewerkers zelf, hun plaatsen in. Ze zijn te vin- Vier even uit hun werkzaamheden geplukt en regelmatig kijkend op hun horloge. Leuk die aandacht, maar er is nog veel te doen. Nicole van Mullem (17) heeft voor de eerste keer meteen voor elf weken getekend voor tiewerk. Na de havo wil zijn door met hbo verloskunde. In de huis- burgh werkten. Via familie en vrienden en onze eigen adverten ties krijgen wij ook veel kandida ten binnen. Dit jaar was het we derom geen probleem de tijdelijke vacatures in te vullen.” De vraag is wel: Wanneer kunnen ze? Want bijna iedereen heeft ook wat het werk eigen vakantieplannen. „Soms is Raadhuisplein! (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl Centraal meldpunt: voor al uw meldingen 62 45 00 54 75 00 In tegenstelling tot eerdere berichtgeving aanbieden van kadavers tijdelijk terecht bi Dienst Gouda aan de Lage Gouwe. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Cyclus Gouda via bovenge noemd telefoonnummer. Het Wvg-loket in de publiekshal maandag en U kunt alleen voor inhoudelijke vragen WADDINXVEEN - Enthousiaste, jonge mensen die van aanpakken weten en maar niet het allerbelangrijkste vinden, zetten zich deze weken in voor de veelal hoogbejaarde be woners van Zorgcentrum Sou burgh. Meestal jongeren, die vanuit hun geven na een gesprek veel aan- Een hele goeie tip, dus.” opleidingen of achtergrond ko- dacht aan het inwerken.Vakantie- Nelleke Droge, ook zeventien men werken om de dagelijkse krachten moeten kennismaken jaar, viste twee jaar geleden bijna gang van zaken voor de bewoners met de sfeer in ons huis en het Ie- achter het net en kon nog maar van Souburgh zo soepel mogelijk ren kennen. Omgaan met de be- korte tijd aan de slag. „Omdat ik te laten verlopen als de vaste me- woners in de Marchandzaal, daar vorig jaar de advertentie zag kon dewerkers met vakantie zijn. Maar hadden we twee perfecte meisjes, ook jonge mensen die meer wil- hele handige tantes, die alles len dan vakken vullen of plantjes potten. Deze invallers zijn in de vakantie weken onmisbaar. In de periode dat de vaste medewerkers even tjes gaan bijtanken, nemen jonge ren den in de huishoudelijke dienst, in de afdeling dagverzorging, in de keuken en als de tijd het toelaat maken ze een wandelingetje met bewoners of zetten zich elders in. „Vakantiewerkers zijn niet weg te denken”, zegt hoofd facilitaire dienst René Wildschut onomwon den. „Elk jaar melden zij zichzelf houdelijke dienst in Souburgh aan, vaak nadat zij eerder in Sou- heeft zij het goed naar haar zin. Kamers schoonmaken, thee rond brengen, helpen in de keuken en af en toe een wandelingetje ma ken met bewoners. Een deel van haar werk is bij de dagverzorging en op haar plek, „Ik had geen idee zou Nicole. „Het is heel erg leuk en r VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN De volgende kapvergunning is verleend: de Genestetlaan 4, 2 berken in de voortuin Henegouwerweg nabij nr. 117, 9 essen i.v.m. bouw tuin bouwkas (herplantplicht voor 9 bomen) Bedrijven kunnen niet terecht bij de afvalbrengstations. Daarvoor moet u een erkend particulier afvalinzamel- en verwerkingsbedrijf inschakelen. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/MELDINGEN De volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20020324 Noordstaring 15 het gedeeltelijk veranderen van bedrijfsgebouw (22-07-2002) bedrijfsruimte (22- VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/ MELDINGEN WAARMEE INGESTEMD De volgende bouwvergunningen/meldingen waarmee is inge stemd zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20020200 Nicolaas Beetslaan 39 het gedeeltelijk veranderen en ver groten van de woning (26-07-2002) 20020203 Abr Kroesweg 9 het plaatsen van twee opslagtanks (26-07- 2002) 20020214 Zuidkade 90-C het oprichten van een bordes (26-07-2002) 20020392 Heemraadweg 2 het plaatsen van een dakkapel op het ach- tergeveldakvlak (26-07-2002) BINNENGEKOMEN SLOOPAANVRAAG/INGEDIENDE MELDING De volgende aanvragen om afgifte van een sloopvergunning zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20020331 Jan Willem Frisoweg 55 het slopen van een berging (24-07- 2002) OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. 20020325 Abr. Kroesweg 29 het oprichten van een 07-2002) 20020326 Sparrengaarde 20 het plaatsen van een dakkapel op het achterqeveldakvlak (23-07-2002) 20020327 Vondellaan 5 het gedeeltelijk veranderen en van een woning (22-07-2002) 20020328 Brugweg 108 net plaatsen yan een container en een staca ravan met een instandhoudingtermijn van ca. 8 maanden (24-07-2002) 20020329 Amalia van Solmsstraat 32 het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van de woning (24-07-2002) 20020330 Jan Willem Frisoweg 55 het plaatsen van een 07-2002) De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij ae cluster Bouw- en Woningtoezicht, telefoon 624832 of 624835. VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE INTEGRAAL GEHANDICAPTENBELEID De gemeenteraad heeft op 17 juli 2002 vastgesteld de "Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicap tenbeleid waddinxveen 2002" Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravennage, tel. 070-3813815). Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kos ten verbonden. Het rooien van bovengenoemde bomen en heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Beheer Open bare Ruimte. Frank. Dit jaar heeft hij zich al in januari aangemeld en hij heeft een contract voor vier weken. Hij heeft het prima naar zijn zin. Schoonmaken is voor Frank nuttig werk, in het belang van iedereen. Worden de vakantiewerkers in het diepe gegooid? Vier hoofden schudden eendrach tig nee. „Je loopt één of meer da- ik drie weken werken en nu zes weken. Ik kreeg een brief en heb een baan voor zes weken.” Zij maakte de havo af en gaat door met een opleiding fysiotherapie. „Ik werk nu in de huishoudelijke dienst, heb bij het schoonmaken van de kamers heel veel contact met de bewoners en dat vind ik heel leuk. Natuurlijk is het voor sommigen even wennen aan een nieuw gezicht. Oude mensen hou den niet van veranderingen.” De anderen beamen dit. „Je komt als vakan- vreemde binnen.Je moet dan pro beren je aan te passen, vertrou wen te winnen, het een beetje ge zellig te maken en vooral goed luisteren”, is de algemene opvat ting. Corine Zijl (16), draait voor de eerste keer mee in Souburgh. Zij volgde vbo verzorging en gaat zo meteen één dag naar school in de ook daar voelt zij zich prima opleiding helpende en daarnaast werken in de aansluitende oplei- inhouden”, zegt ding gehandicapten opvang in Bo- Ook op de afdeling dagverzorging van Zorgcentrum Souburgh hebben de vakantiewerkers het degraven. Het huishoudelijk werk erg naar hun zin. „Volgend jaar doe ik het beslist weer!” Deze verordening treedt in werking 6 weken van het raadsbesluit. De verordening ligt ter inzage bij de publieksbalie van gemeentehuis. Tegen betaling van de legeskosten kunt afschrift van deze verordening verkrijgen. Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indiénen bij de president van de Arrondisse mentsrechtbank, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhaqe. De president beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. HERBESTRATING ELZENHORST, PEPPELHORST EN WIL GENHORST Besloten is om bij de herbestrating van de Elzenhorst, Pep- pelhorst en Wilgenhorst zoveel mogelijk te handelen over eenkomstig de wensen die de bewoners tijdens de plaatsge vonden communicatieavonden hebben geuit en die een breed draagvlak hebben. Dit houdt in dat in het kader van de herbestrating slechts kleinschalige aanpassingen zullen plaatsvinden. Conform het bestaande plan worden op enkele plaatsen extra parkeerplaatsen gerealiseerd, behou dens het parkeerterrein op particulier terrein gelegen achter de flat van de Wilgenhorst. Ook worden er enkele lantaarn palen bijgeplaatst en worden de groenvoorzieningen over eenkomstig de wensen aangepast. Tevens worden de Elzenhorst, Peppelhorst en de Wilgenhorst aangeduid als parkeerverbodszone. Dit betekent dat er niet meer geparkeerd mag worden buiten de vakken. I van het gemeentehuis is I alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg- consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzienin gen gehandicapten en lopende aanvragen. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de cluster Bouw- en woningtoezicht, tel. 624832 of 624835. BEZOEK BOUW- EN WONINGTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de sectie Bouw- en woningtoezicht van de afdeling VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. Voor grote hoeveelheden grof huishoudelijk afval of voor bouw- en sloopafval kunt u een container huren bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Bouw- en sloopafval kunt u ook wegbrengen naar: Alphen Recycling aan de Schans 57 in Alphen aan den Rijn. Telefoon: (0172) 44 93 50. Voor het innemen van Klein Chemisch Afval (KCA) en kadavers moet het afvalstation nog worden aangepast. KCA kunt u eenmaal per twee maanden aanleveren bij de chemokar of bij het afvalstation van Cyclus in Gouda zijn. Het afvalbrengstation Gouda is gevestigd aan de Goud- kade 23 en geopend van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur. U kunt ze ook telefonisch bereiken via (0182) 54 75 00. In verband met de bereikbaarheid van op enkele locaties tijdelijke inritten op de Groensvoorde gemaakt. Dit wordt door middel van bewegwijzeringsbor- den aangegeven. Nadere informatie hierover kunt u krijgen I Beheer Openbare Ruimte, doorkiesnummer 624846. HERINRICHTING GROENSVOORDE BIJ AANSLUITING ELZENHORST Besloten is tot een herinrichting van de Groensvoorde ter plaatse van de aansluiting van de Elzenhorst op deze weg. Die herinrichting voorziet in verbetering van de verkeersvei ligheid op de Groensvoorde. Door een onderbreking van de huidige lange rechtstand van de straat wordt een snelheids- remmend effect verkregen. Tijdens de communicatieavonden is gebleken dat voor zo'n verandering veel draagvlak is. De genoemde aanpassing is de eerste in de rij van recon structies die gewenst zijn. Voor een aanpassing van de andere aansluitingen is momenteel echter nog geen budget beschikbaar. Dat betekent ook dat op korte termijn nog geen maatregelen op de Peuleyen getroffen kunnen wor den. Overigens wordt doorgegaan met het zoeken naar middelen om ook de verkeersveiligheid op de Peuleyen te verbeteren. Vanaf maandag 19 augustus a.s. wordt begonnen met het rooien c.q. verwijderen van bomen, struiken en beplanting voor het gehele plan. Aansluitend starten de herbestratings- werkzaamheden op de Wilgenhorst, Peppelhorst en eindi gend op de Elzenhorst. De totale werkzaamheden nemen ongeveer 26 werkbare weken in beslag. VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN/SLOOPMELDINGEN WAARMEE INGESTEMD De volgende sloopvergunningen/sloopmeldingen waarmee is ingestemd zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20020143 Henegouwerweg 117 het slopen van een kas (26-07-2002) 20020255 achter Zesde Tochtweg 6 en 7 het slopen van een warenhuis en sorteerruimte (26-07-2002) 20020277 Dorpstraat 59 het slopen van garagebedrijf (26-07-2002) De gemeente stelt alles in het werk om op korte termijn de inzameling van het KCA en kadavers weer te laten plaats vinden op net afvalstation in Waddinxveen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Centraal Meld punt via telefoon 624 500 Let op! géén bouw- en sloopafval géén bedrijfsafval Voor meer informatie over de herbestratingswerkzaamhe- den kunt u contact opnemen met de heer Van Bruinisse, tele foonnummer 0182-624806. MELDINGEN B W hebben de volgende meldingen (art. 8.40 Wet milieubeheer) geaccepteerd: Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer J. Hoogendoorn voor het perceel Noordeinde 85 Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Van Dijk Producties voor het perceel Coenecoop 119d Besluit horeca-, sport-, en recreatieinrichtingen milieubeheer Jeu de Boules Vereniging Waddinxveen voor het perceel Alberdingk Thijmlaan 2b Wijk- en speeltuinvereniging "De Paddestoel" voor ceel Lijsteroesstraat 18 Tennisvereniging "Be Fair" voor het perceel Sniepweg (ongenummerd) Restaurant Pizzeria "L'ltaliano" voor het perceel Zuidkade 3 Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer Vakgarage Vrijenhoek b.v. voor het perceel Beethovenlaan 74 Van Bunningen b.v. voor het perceel Noordkade 16 Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer Brugweg auto's voor het perceel Brugweg 6 Hoogendoorn Beheer voor het perceel Piasweg 18a "Willem Twee Hoeve" voor het perceel Plasweg 36 Loonbedrijf Van der Spek voor het perceel Zuidelijke Dwarsweg 13 bis Boonstoppel onroerendgoed b.v. voor minakaae 83 Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer Roses.NL voor het perceel Abr. Kroesweg 28 Fa. Joh. Van Niekerk voor het perceel Middelburgseweg 13 Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer B.C. Blonk voor het perceel Bloemendaalseweg 7a Eneco (districtstation Zuid.Dwarsweg) voor het perceel Zui delijke Dwarsweg 1 Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer PTT Post b.v. voor het perceel Stationsstraat 5 De meldingen met bijbehorende stukken liggen vanaf don derdag 1 augustus t/m woensdag 28 augustus 2002 ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis, elke werk dag van 08.30 - 12.30 uur en op verzoek op de maandag avonden gedurende drie aaneengesloten uren (tel. 624838, de heer W. van Valen). PARKEREN ZUIDELIJKE RONDWEG Besloten is om de langs de Zuidelijke Rondweg gelegen twee parkeerplaatsen aan te duiden als parkeerplaatsen waarop het parkeren uitsluitend is toegestaan aan de op het bord aan gegeven categorie voertuigen (in dit geval personenauto's). ndag 5 augustus 2002 wordt het afvalbrengsta- de Zuidelijke Rondweg weer - zij het op beperkte i voor (grof) huishoudelijk afval terecht bij het afvalbrengsta- tje om welke afvalstoffen het gaat: autobanden (tegen betaling); brandblussers (tot 2 ka gratis); gasflessen (tegen betaling); glas en vlak glas; groen afval (takken); grof huishoudelijk afval; hout; ijzer; papier en karton; puin (max. 2 huisvuilzakken, daarna per m3 betalen) textiel; elektronische apparaten (wit- en bruingoed). Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de ver- zenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publi catie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 3