k I arkes HALVE WE EXTRA HOGE KORTING &Aad &cMarijke met laagste Faay Fashion unIque PRIJS DierDoradö een helder •V ^verhaal Waarbij de rente ik lange mouw Familieberichten LAATSTE RONDE ALLES MOET WEG Zomer kostuums, colberts, broeken, truien en shirts w Voor alle gezindten en geestelijke stromingen WORDT PEDICURE UITVAART BLOK KIEVIT Glas-Behang Schilderwerken 1 I NU TEL. 0182-615055 Begrafenis Stationsstraat 16 2741HS Waddinxveen Tel.: (0182) 6122 00 Gouwestraat 18 2771 CH Boskoop Tel.: (0172) 213150 TOEWIJDING Trampolines in 18 soorten maten Springplezier trampolines Wijkdijk 56 - Boskoop tel. (0172) 64 58 60 Kijk voor meer info op www.etan.nl AFWEZIG van 12 t/m 30 augustus waarneming van 12 t/m 23 augustus Dr. Glaser tel. 61 87 42 van 26 t/m 30 augustus achternaam beginnende met A t/m K: COLLEGE DE PARIS Hoogheemraadschap van Schieland Uitvaartverzorging Jd/E. van der Jdammen Onberneinind^^ Melding wijzigingen i BEKENDMAKING Aö Verklei) 26 juli 2002 17 september 1997 FERRY een fonkelende ster geworden. Hij mocht slechts 4 jaar worden. BOSKOOP Tel. 0172 - 21 52 46 We zullen haar in alles erg missen. Voor een stijlvolle begrafenis Wij verzorgen alleen begrafenissen BEDRIJFSVAKANTIE Burg. Colijnstraat 16 Boskoop Zuidplaslaan 59 - 2743 CW WADDINXVEEN Minder dan één jaar geleden heeft WIM VAN BERKESTEIJN BEKENDMAKING 321 810 Dennis Harkes Reeuwijk, 30 juli 2002 Trimsalon Hondenschool Uitvaartbegeleiding Jacqueline Vegt Dorpsstraat 37,2841 BG Moordrecht, tel. 0182 - 37 26 28 BEKENDMAKING DAG EN NACHT DIRECTE HULP NA OVERLIJDEN .CVLJ De uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag 3 augustus om 10.30 uur in voor noemde kerk. Daarna heeft de begrafenis plaats op de begraafplaats aan de Roemer te Boskoop. Vrijdag 2 augustus houden wij om 19.30 uur avondwake in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper, A.R van Neslaan 50 te Boskoop. Na de avondwake is er geen gele genheid tot condoleren. Vol levenslust en plannen is toch nog geheel onverwacht van ons weggenomen, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, oma en vriendin Correspondentieadres: Mozartlaan 93 2742 BR Waddinxveen Voorofscheweg 284 2771 MP Boskoop zijn bedrijf doorgegeven. Hij verlangde ernaar samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen nog vele jaren in rust en vrijheid te kunnen genieten van elkaar. Maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. Spoorhaven 24 2771 TM Boskoop Ik wens Riet, kinderen en kleinkinderen veel moed en sterkte toe in de komende tijd. Van een zonnetje is onze dappere lieve kleinzoon en neefje God heeft ieder mens iets gegeven waarmee Hij anderen gelukkig kan maken. MELDING VAN OVERLIJDEN: 0800-345 67 89 (GRATIS) Diverse opbaar- niogelijkheden. Leen en Elly Groenendijk Jolanda en Walter Riet van Berkesteijn Kees en Elly Margo en Aad Bartho Myrna Dione Johan en Janni Linda en George Wendy Daisy Metha en Peter Ashley Cees Boerman Piet en Corry Michel Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk Diverse opbaargelegenheden in de regio Ook thuis opbaren Dakgoot kapot? Bel... C.H. DE VRIES (0182) 63 08 28 Gedurende deze periode is ons bedrijf gesloten. 29 juli t/m 17 augiistus I I De Algemene Boskoopse Begrafenisonderneming, voorheen W. van Berkesteijn, is per 1 januari 2002 door ons overgenomen. Voor BEGRAFENISSEN weer Website: www.dierdorado.nl dood doodgewoon zo bijzonder UITVAARTVERZORGING voor Waddinxveen e.o. Met eerbied en respect Burg. Colijnstraat 14a 2771 GD Boskoop tel./fax (0172) 21 31 20 mob. (06) 112 630 31 Berkenbroek 7 2811 NZ Reeuwijk tel. 0182-30 04 23 tel.0172-21 21 22 Dag en nacht bereikbaar Telefoon: 0182-37 30 97 JUDITH BOERMAN-QUIST geboren 20-8-1933 overleden 24-7-2002 MET DE GROOTSTE Mannenmode 4' J.C. Voskamp huisarts Dr. Glaser tel. 61 87 42 Lt/m Z: Dr. Wilms tel. 61 86 13 Handelsonderneming Koningstraat 2, 2411 CM Bodegraven Op 29 juli 2002 overleed, in alle rust, mijn lieve man, onze vader en bijzonder fijne opa Wim staat thuis opgebaard, waar wij u de gelegenheid geven om afscheid te nemen op donderdag 1 augustus van 10.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. WIM VAN BERKESTEIJN Bel nu: 070 - 363 21 88 Als het om vertrou wen en eerbied gaat WILCK WIERICKE V VAN LOZINGEN ffV; -j' Dierenhotel Waddinxveen, 25 juli 2002 *22 augustus 1934 Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland Schildersbedrijf Waddinxveen, 25 juli 2002 UITVAARTZORG ISO 9002 SCHILDERSBEDRIJF j DAG en NACHT bereikbaar Oosthavcn I 5 - Lekkenburg 10 - Gouda - Tel. 0182-577700 - www.assugroep.nl Bel voor informatie: 0800 - 288 22 55 (grar/s) Uitvaartcentrum "Gouwehof Alberdingk Thijmlaan l. Waddinxveen DE ZORG DIE MEDEWERKERS VAN CVU UITVAARTZORG AAN EEN UITVAART BESTEDEN. GAAT ALTIJD NET EEN STAPJE VERDER. Bedrijfshuis vesting te huur aangeboden Reparatie en onderhoud Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke maken conform de inspraakverordening bekend dat het ontwerpbesluit voor de aanleg van bergingsstuwen in polder De Noordplas, gelegen in de gemeente Rijnwoude, van 31 juli tot en met 24 augustus 2002 ter inzage ligt. Met de aanleg van de calamiteiten stuwen wordt beoogd om bij groot waterbezwaar de bergings- capaciteit van de watergangen maximaal te kunnen benutten. Belangstellenden kunnen gedurende de openings tijden het ontwerp inzien op de secretarie van de gemeente Rijnwoude en op het kantoor van het waterschap Wilck en Wiericke, Herman Heijermans- laan 4 te Waddinxveen. Voor degenen die menen dat de onmiddelijke uit voering van een besluit voor hen onevenredig nadeel meebrengt, bestaat de mogelijkheid aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG, te ver zoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Gedurende de termijn van inzage kan een ieder bij het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Wilck en Wiericke, Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN schriftelijk gemotiveerde zienswijzen indienen inzake het bovenstaande ont werpbesluit. Het waterschap Wilck en Wiericke maakt bekend dat de volgende Keurvergunningen zijn verleend: Nr. 021453 L.M.A. Verlaan te Boskoop voor het maken van een brug over de watergang gelegen langs de zuidzijde van Zijde 77a te Boskoop. Wij hebben schriftelijk verklaard dat deze uitbreiding niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit dan ingevolge de reeds verleende vergunning is toegestaan. Dit betekent dat met de melding kan worden volstaan en de reeds verleende vergunning tevens geldt voor deze wijzigingen. Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland hebben op 13 februari 2002 een melding van verandering van lozingen ontvangen ex. artikel 8.19 van de Wet milieubeheer. De melding is ingediend door Univeg Exploitatiemaatschappij, Bredeweg 22 te Waddinxveen. De veranderingen in de lozingen betreffen het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten binnen de gebouwen, het bijplaatsen van kantoorgebouwen en het verplaatsen van overslagplaatsen. De melding, de verklaring en overige van belang zijnde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de secretarie van Schieland, Maasboulevard 123 te Rotterdam, elke werkdag van 09.00 -16.00 uur. Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AB Rotterdam telefoon: 010 453 7200 www.schieland.nl Van Wijf kampenringweg 11 2803 pe gouda tel(0182) 535 688 fax (0182) 534 808 2741 PC Waddinxveen Bezwaar en voorlopige voorziening Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 13 september 2002 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit bij Schieland, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. De schriftelijke verklaring treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Indien een verzoek om voorlopige voorziening binnen de deze termijn is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zuidelijke Dwarsweg 13c MErkerui^^j t Nel Moering© Jacqueline Vegt Zadelmaker 46 2401 PH Alphen aan den Rijn (0172) 41 66 63 jacquelinevegt@planet.nl Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Schieland, mevrouw M. Waajen-Vlaanderen, tel. OIO - 453 72 90. Bezwaarmogelijkheid Belanghebbenden kunnen volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending of uit reiking van de vergunning bezwaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het water schap Wilck en Wiericke, Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN, tel. (0182) 62 32 88, fax (0182) 62 32 90. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Ook na het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van het besluit van kracht. 129 juli 2002 - tel. (010) 521 71 33 of (06) 21 54 1 9 98 Heemskerkstraat 16 Bleiswijk HYPOTHEEK ADVISEURS Een halve dag of één avond per week gedurende 8 maanden. Start begin nov. Laag cursusgeld, boeken en instrumenten gratis. Alle kosten, ook reiskos ten aftrekbaar voor de belasting. Ook opleiding schoonheidsspecialist. Vraag informatie en studiegids, ook 's avonds en in het weekeinde, telefonisch bij: Laan van Meerdervoort 368, Den Haag Met tram 3 en 12 slechts 15 minuten van N.S. Station Wij verzorgen uitvaarten in de gehele regio. Thuis opbaring mogelijk, alsmede in alle rouwcentra. Wilsbeschikking en uitvaartverzekeringen. Tk. elek. zonnesch. stroomvaste armen 5m. br. €200,-. Tel. 0172-445177. Tk. blikken TREINBAAN NS loc. 2 wagons merk Bub. €150,-. Tel, 0172-495574. Tk. HAMSTERKOOI met toebehoren. 15,-. Tel. 0348- 431714. T.k. T.V.-kast, zwart, stereo kast, zwart. 100,-. tel. 0172- 610197. WATERSCHAP WATERSCHAP V V WILCK WIERICKE "Omdat ieder mens uniek is” Bemffflissoi Ook crematies D«i0 en nacht bereikbaar Garageboxen 317 Gratis Tips R G T.h. GARAGEBOX bij winkel- T.k. Rode velours gordijn 3 centrum Tournovsveld in cm bij 2,50 m. Iets voor Sinter Woerden. 020-6419846. Klaas? 20,-. 0182-550580 Onze speciale zorg gaat uit naar thuisopbaringen Rommers Th. mooi winkelpand gelegen voor al uw binnen- en buiten in centrum Gouda, winkel werk. Vrijblijvende prijsopga- opp. 120 m2 80 m2 maga- ve. Inl. 030-6044034 06- zljnruimte. Huurprijs 23.500 26266478. ex. BTW. op jaarbasis. Tel. 06-16472407. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap, de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes de secretaris-directeur, W. Nomen Uitvaartverzorging met aandacht en betrokkenheid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2002 | | pagina 4